ЗАКОН за ратифициране на Спогодбата между Република България и Кралство Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчно облагане

Oбн., ДВ, бр. 7 от 26.01.2021 г.

Член единствен. Ратифицира Спогодбата между Република България и Кралство Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчно облагане, подписана на 14 септември 2020 г. в София.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 14 януари 2021 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.