ЗАКОН за отменяване на всички закони, издадени преди 9.09.1944 г.

Обн., Изв., бр. 93 от 20.11.1951 г.

Член единствен. Отменяват се като противоречащи на Димитровската конституция и на установеното след 9 септември 1944 г. социалистическо законодателство в България и се считат за недействителни всички издадени до 9 септември 1944 г. закони и законодателни актове.

Изпълнението на настоящия указ се възлага на министъра на правосъдието.