ЗАКОН за амнистия от 2002 г.

Обн., ДВ, бр. 78 от 13.08.2002 г., в сила от 13.08.2002 г.

Чл. 1. (1) Амнистират се престъпленията по чл. 361, ал. 1 от Наказателния кодекс , извършени през периода от 13 юли 1991 г. до 31 декември 1998 г., във връзка с упражняване на конституционното право на свобода на съвестта, свобода на мисълта и на свободен избор на вероизповедание.

(2) При условията на ал. 1 се амнистират и престъпленията по чл. 361, ал. 2 от Наказателния кодекс, извършени от лица, които са изпълнили наборна военна служба през периода по ал. 1.

Чл. 2. Лицата, извършили престъпленията по чл. 1 , се освобождават от наказателна отговорност, от изтърпяване на наказанието и от последиците на осъждането съгласно чл. 83 от Наказателния кодекс .

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. Спорните въпроси, възникнали по прилагането на този закон, се решават от съда, който е издал присъдата или на който е подсъдно делото за съответното престъпление.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

§ 3. Изпълнението на закона се възлага на министъра на правосъдието и на главния прокурор на Република България.