ЗАКОН за преустановяване мандата на окръжните, общинските и районните народни съвети и на кметствата

Обн., ДВ, бр. 97 от 15.11.1987 г.

Член единствен. Мандатът на окръжните, общинските и районните народни съвети и на кметствата, избрани на 8 юни 1986 г., се преустановява от 28 февруари 1988 г.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Параграф единствен. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет.