ЗАКОН за филмовата индустрия

Обн., ДВ, бр. 105 от 2.12.2003 г., изм., бр. 28 от 1.04.2005 г., в сила от 1.04.2005 г., бр. 94 от 25.11.2005 г., в сила от 25.11.2005 г., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 34 от 25.04.2006 г., в сила от 1.01.2008 г. (*) - изм., бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от 3.10.2006 г., (*) бр. 53 от 30.06.2007 г., в сила от 30.06.2007 г., изм. и доп., бр. 98 от 27.11.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., бр. 42 от 5.06.2009 г., изм., бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г., бр. 99 от 17.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г.; Решение № 1 на Конституционния съд на РБ от 31.03.2011 г. - бр. 31 от 15.04.2011 г.; доп., бр. 82 от 26.10.2012 г., изм., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., бр. 68 от 2.08.2013 г., в сила от 2.08.2013 г., бр. 95 от 29.11.2016 г., бр. 20 от 6.03.2018 г., в сила от 6.03.2018 г., доп., бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., бр. 88 от 23.10.2018 г., в сила от 23.10.2018 г., изм. и доп., бр. 98 от 27.11.2018 г., в сила от 27.11.2018 г.

(*) (Бел. ред. - относно влизането в сила на измененията на ЗФИ с ДВ, бр. 34 от 25.04.2006 г., виж § 56 от преходните и заключителните разпоредби на ЗТР)

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този закон урежда отношенията, свързани с производството, разпространението, промоцията и показа на филмите в Република България и държавното подпомагане на българската филмова индустрия, като създава условия за нейното развитие.

Чл. 2. (1) Филмова индустрия по смисъла на закона е производството, разпространението, промоцията, показът и съхранението на филми.

(2) Дейността по съхраняването на филми се осъществява от Българската национална филмотека като държавен културен институт с национално значение.

Чл. 3. (1) Държавното подпомагане на филмовата индустрия цели:

1. утвърждаване на филмовото творчество като важна област на националната култура;

2. стимулиране на производството, разпространението, промоцията и показа на националната филмова продукция;

3. поощряване създаването и разпространението на високохудожествени произведения на филмовото творчество;

4. защита и съхраняване на филмовото творчество като част от европейското и световното културно наследство.

(2) Приоритети на държавната политика във филмовата индустрия са:

1. правото на обществен достъп до разнообразни форми на филмовото творчество;

2. защита на правата и интересите на зрителите;

3. подкрепа на нови таланти и млади автори;

4. представяне на българското кино в страната и в чужбина;

5. създаване на условия за работа на чуждестранни филмови продукции на територията на страната.

(3) Принципите, на които се подчинява държавното подпомагане в областта на филмовата индустрия, са:

1. защита на правото на свободно изразяване на авторите;

2. равнопоставеност на творците и организациите, осъществяващи дейност в областта на филмовата индустрия;

3. защита на интелектуалната собственост в областта на филмовото творчество.

Чл. 4. Държавното подпомагане по този закон се осъществява в сътрудничество с професионалните сдружения и юридическите лица с нестопанска цел в областта на филмовата индустрия.

Глава втора
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛЕН ФИЛМОВ ЦЕНТЪР"

Чл. 5. Изпълнителна агенция "Национален филмов център", наричана по-нататък "агенцията", е администрация към министъра на културата - юридическо лице със седалище София, чиято издръжка се формира от бюджетни средства и от приходи от собствена дейност.

Чл. 6. (1) Агенцията:

1. подпомага създаването, разпространението и показа на български филми в страната и в чужбина;

2. разработва проекти на нормативни актове в областта на филмовата индустрия;

3. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) поддържа и води регистър по чл. 19, ал. 1 и регистър на държавното подпомагане на производството, разпространението и показа на филми;

4. (нова - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) в срок до 31 март на текущата година представя на министъра на финансите годишен доклад съгласно Закона за държавните помощи относно държавното подпомагане на филмовата индустрия въз основа на отчетените данни за предходната година, който се публикува на интернет страницата на агенцията;

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) осъществява сътрудничество със сродни организации от други страни, с фондове и програми на Съвета на Европа и на Европейския съюз;

6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) осъществява взаимодействие с юридически лица с нестопанска цел в областта на филмовата индустрия, с професионално-съсловните организации на кинодейците и с дружествата за колективно управление на права в областта на филмовата индустрия в страната;

7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) организира и подпомага фестивали, панорами и прегледи на български и чуждестранни филми в Република България и представянето на български филми в чужбина;

8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) извършва информационна дейност, събира и обобщава данни за производството, разпространението и показа на филми и ги прави публично достояние;

9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) посредничи при сключване на рамкови споразумения между професионално-съсловните организации на кинодейците за определяне защитен механизъм на възнагражденията в областта на филмопроизводството;

10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) съдейства за защитата на авторските и сродните им права в областта на филмовата индустрия;

11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) упражнява продуцентските права върху българските филми, когато такива са й предоставени по закон или с договор;

12. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) подпомага обучението и квалификацията на кадри във филмовата индустрия;

13. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) осъществява други функции, свързани с прилагането на закона или възложени от министъра на културата;

14. (нова - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) подпомага дейността на Бюро МЕДИЯ - България.

(2) Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на агенцията се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на културата.

(3) (Нова – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) Агенцията е администратор на помощ по смисъла на Закона за държавните помощи за схемите по чл. 26, ал. 1.

(4) (Нова – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) Агенцията информира министъра на финансите за предоставянето на държавно подпомагане по схема по чл. 26, ал. 1 при условията и по реда на Закона за държавните помощи.

(5) (Нова – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) Агенцията изготвя обобщена информация за всяка схема по чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2, която предоставя на Европейската комисия по реда и в сроковете, предвидени в Закона за държавните помощи и чл. 11, буква "а" от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ, L 187/1 от 26 юни 2014 г.), наричан по нататък "Регламент (ЕС) № 651/2014".

(6) (Нова – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) Агенцията събира, поддържа и съхранява информацията за извършените от нея действия при предоставяне на държавно подпомагане по схема по чл. 26, ал. 1. Срокът за съхранение на информацията е за период не по-кратък от 10 години, считано от датата, на която е предоставена последната индивидуална държавна помощ или минимална помощ.

Чл. 7. (1) Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Изпълнителният директор на агенцията се назначава от министъра на културата след конкурс за срок от пет години. Конкурсът се излъчва на запис на интернет страницата на Министерството на културата.

(3) Изпълнителен директор на агенцията може да бъде български гражданин с висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност в направления "Социални, стопански и правни науки" или "Изкуства" и с не по-малко от 5 години професионален опит в областта на филмовата индустрия.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., бр. 42 от 2009 г.) Изпълнителният директор не може да:

1. заема друга държавна длъжност;

2. упражнява търговска дейност или да е управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик;

3. е член на орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел, търговско дружество или кооперация;

4. упражнява свободна професия, с изключение на научна или преподавателска дейност или упражняване на авторски и сродни права.

(5) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Изпълнителният директор може да участва като представител на държавата или общината в органите на управление или контрол на търговските дружества с държавно или общинско участие в капитала или на юридическите лица, създадени със закон, за което не получава възнаграждение.

Чл. 8. (1) Към изпълнителния директор се създават следните консултативно-експертни органи:

1. национален съвет за кино;

2. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) национални художествени комисии по:

а) игрално кино;

б) документално кино;

в) анимационно кино;

3. (нова – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) национална комисия за разпространение на филми;

4. (предишна т. 3 – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) национална комисия за категоризация на филми;

5. (предишна т. 4 – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) национална техническа комисия;

6. (предишна т. 5 – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) финансова комисия.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., изм., бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) Членовете на консултативно-експертните органи по ал. 1 получават възнаграждение за участието си в тях, което се определя с правилника за прилагане на закона, освен ако в закон е предвидено друго.

(3) Дейността на органите по ал. 1 се обслужва от административните звена на агенцията.

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) Националният съвет за кино се назначава за срок две години със заповед на изпълнителния директор на агенцията и се състои от 12 членове - лица, които имат висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност в направления "Изкуства" или "Социални, стопански и правни науки" и най-малко 5 години стаж в областта на филмовата индустрия.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) Членовете на Националния съвет за кино се определят по предложение на професионалните сдружения и на юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в областта на филмовата индустрия. В състава на съвета задължително се включва един представител, определен от агенцията.

(3) Националният съвет за кино:

1. разработва и предлага на министъра на културата чрез изпълнителния директор на агенцията Национална програма за развитие на филмовата индустрия;

2. съвместно с изпълнителния директор предлага и обосновава пред министъра на културата размера на държавното финансиране за осъществяване на националната политика в областта на филмовата индустрия;

3. (нова - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) разработва, обсъжда и предлага на изпълнителния директор на агенцията проекти на нормативни актове в областта на филмовата индустрия по предложение на професионалните сдружения и юридическите лица с нестопанска цел в областта на филмовата индустрия;

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) предлага на изпълнителния директор на агенцията ежегодна квота за създаване на български дебютни филми;

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) предлага на изпълнителния директор на агенцията български филми за представяне на европейски и световни конкурси и номинации.

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) (1) Националните художествени комисии по игрално, документално и анимационно кино се назначават със заповед на изпълнителния директор на агенцията за срок една година. Всяка от комисиите се състои от 9 членове, 8 от които предложени от професионалните сдружения и юридическите лица с нестопанска цел в областта на филмовата индустрия, и един член, определен от агенцията.

(2) Националните художествени комисии по игрално, по документално и по анимационно кино разглеждат постъпилите проекти, оценяват ги по критериите по чл. 27, ал. 1, т. 1, 2 и 5 и ги класират за държавно подпомагане с мотивирано решение за всеки проект.

Чл. 10а. (Нов – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) (1) Националната комисия за разпространение на филми се назначава със заповед на изпълнителния директор на агенцията за срок две години. Тя се състои от 5 членове, 4 от които предложени от професионалните сдружения и юридическите лица с нестопанска цел в областта на филмовата индустрия и един член, определен от агенцията.

(2) Националната комисия за разпространение на филми разглежда постъпилите проекти, оценява ги по критериите по чл. 27, ал. 1, т. 1, 2 и 5 и ги класира за държавно подпомагане с мотивирано решение за всеки проект.

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) Националната комисия за категоризация на филми се назначава за срок две години със заповед на изпълнителния директор на агенцията. Тя е организирана в 8 равнопоставени състава от по 7 членове.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) Всеки състав на комисията по ал. 1 се състои от:

1. представител на Министерството на културата;

2. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., бр. 68 от 2013 г., в сила от 2.08.2013 г.) представител на Министерството на образованието и науката;

3. трима представители, определени от Националния съвет за кино;

4. представител, определен от агенцията;

5. психолог.

(3) Националната комисия за категоризация на филми предлага на изпълнителния директор на агенцията категория за всеки филм, подлежащ на разпространение и/или показ на територията на Република България.

Чл. 12. (1) Националната техническа комисия се назначава със заповед на изпълнителния директор на агенцията за срок две години. Тя се състои от 5 членове, от които:

1. двама експерти по изображение;

2. двама експерти по звук;

3. експерт по кино- и видеотехника.

(2) Националната техническа комисия оценява техническото качество на завършените филми, получили държавно подпомагане по реда на този закон.

Чл. 13. (1) (Изм. – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) Финансовата комисия се назначава за срок две години със заповед на изпълнителния директор на агенцията. Тя се състои от 7 членове с доказан опит в организацията и финансирането на производството на филми, от които:

1. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) четирима представители, определени от професионалните сдружения и юридическите лица с нестопанска цел в областта на филмовата индустрия;

2. представител на Българската национална телевизия;

3. представител на Министерството на културата;

4. представител на агенцията.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) Финансовата комисия извършва експертна оценка съгласно критериите по чл. 27, ал. 1, т. 3 и 4 и предлага на изпълнителния директор на агенцията размера на държавното подпомагане за всеки проект за производство и разпространение на филми, за фестивали и за показ на филми.

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) (1) Два месеца преди изтичане на мандата на всеки от органите по чл. 8, ал. 1 министърът на културата оповестява списък на професионалните сдружения и юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в областта на филмовата индустрия, както и техните квоти.

(2) Едно и също лице не може да бъде предлагано в органите по чл. 10 за два последователни мандата.

(3) Правомощията на членовете на орган по чл. 8, ал. 1 могат да бъдат прекратени предсрочно с подаване на оставка или при невъзможност да изпълняват задълженията си повече от три месеца, или при смърт.

(4) В случаите по ал. 3 в едномесечен срок изпълнителният директор на агенцията назначава нов член за срок до края на мандата на освободения член по предложение на професионалните сдружения и юридическите лица с нестопанска цел, оповестени и предложени по реда на ал. 1. В този случай сдруженията и юридическите лица по ал. 1 предлагат представител в 14-дневен срок.

Чл. 15. (Изм. – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) (1) Комисиите по чл. 8, ал. 1 извършват оценка на проектите, с които се кандидатства за държавно подпомагане по схема по чл. 26, ал. 1.

(2) Организацията на дейността на Националния съвет за кино и на комисиите по чл. 8, ал. 1 се определя с правилника за прилагане на закона.

Глава трета
ФИНАНСИРАНЕ

Раздел I
Приходи

Чл. 16. (1) (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г.).

(2) Трансферът от бюджета на Министерството на културата за агенцията се определя с ежегодния закон за държавния бюджет на Република България.

(3) Агенцията е администратор на следните приходи:

1. такси, събирани по този закон;

2. глоби и имуществени санкции по този закон;

3. отстъпени продуцентски права върху български филми, когато са й предоставени по закон или с договор;

4. (отм. – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.);

5. (нова - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) средства от международни фондове и програми;

6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) неустойки и лихви за неизпълнение на договори, по които агенцията е страна;

7. (предишна т. 6, доп. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) дарения и завещания;

8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) лихви по депозитите на собствени средства;

9. (предишна т. 8, доп. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) други приходи, установени със закон или друг нормативен акт.

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 99 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г., обявен за противоконституционен от КС на РБ - ДВ, бр. 31 от 2011 г.; изм., бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) Ежегодно в закона за държавния бюджет на Република България се предвиждат:

1. субсидия за агенцията, която включва и средствата за държавно подпомагане по схема по чл. 26, ал. 1, като годишният размер на субсидията не може да бъде по-малък от сумата на средностатистическите бюджети за предходната година съответно на 7 пълнометражни игрални филма, 14 пълнометражни документални филма и 160 минути анимация;

2. средства за членски внос в международни организации, фондове и програми в областта на филмовата индустрия, в които членува Република България;

3. средства за издръжка на агенцията;

4. средства за финансиране на национални фестивали, организирани от агенцията.

Раздел II
Разходи

Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) Средствата, набрани по чл. 16, ал. 3 и чл. 17, т. 1, се разходват за държавно подпомагане по схема по чл. 26, ал. 1.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., изм., бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) Средствата по ал. 1 се разпределят, както следва:

1. до 5 на сто за схема по чл. 26, ал. 1, т. 2 – за финансиране на разпространението на филми;

2. до 5 на сто за схема по чл. 26, ал. 1, т. 3 – за финансиране на показ на филми;

3. до 5 на сто за схема по чл. 26, ал. 1, т. 3 – за финансиране на фестивали;

4. не по-малко от 85 на сто за схема по чл. 26, ал. 1, т. 1 – за финансиране на производството на филми, от които:

а) до 5 на сто – за филми по чл. 30а;

б) до 10 на сто – за дебютни филми;

в) до 20 на сто – за филми по чл. 28, ал. 1, т. 2, когато има осигурено финансиране от чуждестранен копродуцент.

(3) Средствата по чл. 17, т. 2 се разходват целево и по предназначение.

(4) (Нова – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) Годишният бюджет на всяка схема по чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 не може да надвишава размерите, определени в чл. 4, параграф 2, буква "аа" от Регламент (ЕС) № 651/2014.

Глава четвърта
РЕГИСТРАЦИЯ

Чл. 19. (1) Агенцията създава и поддържа единен публичен регистър на:

1. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) филмовите продуценти;

2. разпространителите на филми в Република България;

3. лицата, осъществяващи показ на филми на територията на Република България;

4. киносалоните в Република България;

5. филмовите продукции, осъществявани от чуждестранни продуценти на територията на Република България, включително и копродукциите с български продуценти;

6. филмите, получили виза за разпространение и показ в Република България;

7. (нова - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) филмите, създадени с подкрепата на агенцията или съвместно с Българската национална телевизия.

(2) Продуцентът, съответно лицето, осъществяващо разпространение и/или показ, подава заявление по образец за регистрация по ал. 1, т. 1 - 5.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) Регистрацията по ал. 1, т. 6 и 7 се извършва служебно от агенцията.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) На регистрация по ал. 1, т. 1 - 3 подлежат лица, регистрирани като търговци по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство или Швейцария.

Чл. 20. (1) Към заявлението за вписване в регистъра по чл. 19, ал. 1, т. 1 - 3 се прилагат:

1. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., доп., бр. 98 от 2007 г., изм., бр. 20 от 2018 г., в сила от 6.03.2018 г.) заверен от консулска служба превод на документ, издаден от компетентен орган в държавата на учредяване на чуждестранното лице, удостоверяващ, че то има право да осъществява продуцентска дейност, съответно дейност по разпространение или показ на филми;

2. (отм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г.);

3. (отм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г.);

4. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.);

5. документ за платена такса за регистрация.

(2) Към заявлението за вписване в регистъра по чл. 19, ал. 1, т. 4 се прилагат:

1. декларация, удостоверяваща местонахождението, вида и режима на работа на киносалона, вид кинотехника и брой на зрителските места;

2. документ за платена такса за регистрация.

(3) Заявлението за вписване в регистъра по чл. 19, ал. 1, т. 5 се подава не по-късно от 14 дни преди започване на работата за реализация на продукцията в Република България. Към заявлението се прилагат:

1. професионална биография на продуцента;

2. копие от договор с български изпълнителен продуцент или копродуцент;

3. копие от договора за получени авторски права или всяко друго доказателство, позволяващо да се провери притежаването на авторски права за търговско използване на филма;

4. копие от сценария;

5. списък на основните творчески и технически лица на участващите страни;

6. календарен план на продукцията в частта й за реализация на територията на Република България;

7. план за местата на снимките;

8. проектобюджет на продукцията в частта му за територията на Република България;

9. документ за платена такса за регистрация.

Чл. 21. (1) Агенцията се произнася по искането за вписване в 7-дневен срок от подаване на заявлението и издава удостоверение за регистрация.

(2) При непълноти и/или неточности в представените документи заявителят се уведомява писмено в тридневен срок за отстраняването им. При неотстраняване на непълнотите и/или неточностите в едномесечен срок от уведомяването искането се смята за оттеглено.

(3) Действието на регистрацията и на удостоверението за регистрация по чл. 19, ал. 1, т. 1 - 4 е безсрочно, а по чл. 19, ал. 1, т. 5 е за срока на осъществяване на регистрираната продукция.

Чл. 22. На вписване в регистъра по чл. 19, ал. 1 подлежат и промени на данните, подлежащи на регистрация, в 14-дневен срок от настъпването им.

Чл. 23. (1) Регистрацията се заличава със заповед на изпълнителния директор на агенцията, а издаденото удостоверение се обезсилва:

1. по искане на регистрираното лице;

2. при смърт на регистрирания, ако той е физическо лице, или при прекратяване и ликвидация, ако е юридическо лице;

3. при установена неистинност на някои от заявените обстоятелства;

4. при влязло в сила наказателно постановление за повторно нарушение по този закон.

(2) Заповедта по ал. 1, т. 3 и 4 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(3) Заличаването на регистрацията и обезсилването на удостоверението се разгласяват от агенцията по подходящ начин.

Чл. 24. Редът за водене на регистъра по тази глава се определя с наредба на министъра на културата.

Чл. 25. За вписване в регистъра по чл. 19, ал. 1 се събират такси по тарифа, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на културата.

Глава пета
ДЪРЖАВНО ПОДПОМАГАНЕ НА ФИЛМОВАТА ИНДУСТРИЯ

Раздел I
Общи разпоредби

Чл. 26. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., изм., бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) Държавното подпомагане на филмовата индустрия се предоставя като:

1. схема за държавна помощ за производство на филми при спазване на изискванията и сроковете на Регламент (ЕС) № 651/2014;

2. схема за държавна помощ за разпространение на филми при спазване на изискванията и сроковете на Регламент (ЕС) № 651/2014;

3. схема за минимална помощ за фестивали и показ на филми при спазване на изискванията и сроковете на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ, L 352/1 от 24 декември 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 1407/2013".

(2) (Доп. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., изм., бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) Условията и редът за отпускане на средствата за държавно подпомагане по ал. 1 се определят с правилника за прилагане на закона при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014 и Регламент (ЕС) № 1407/2013.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., изм., бр. 95 от 2016 г., доп., бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) Лицата, получили държавно подпомагане, отчитат и доказват целесъобразността на разходваните средства пред агенцията. Когато плащането е на траншове, преди изплащане на последната част лицата, получили държавно подпомагане, представят финансов отчет за извършените разходи, заверен от регистриран одитор съгласно Закона за независимия финансов одит.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) Възстановяването на неправомерна и несъвместима държавна помощ или неправилно използвана държавна помощ се извършва при условията и по реда на Закона за държавните помощи.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) За държавно подпомагане по схема по чл. 26, ал. 1 не може да кандидатства:

1. член на национална художествена комисия, националната комисия за разпространение на филми или на финансовата комисия – до изтичането на мандата на съответната комисия, в която участва;

2. служител на агенцията.

(6) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2007 г., изм., бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) Когато правомощията на член на комисия по ал. 5, т. 1 са прекратени предсрочно, той не може да кандидатства за държавно подпомагане до изтичането на мандата на съответната комисия, в която е участвал.

(7) (Нова – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) За държавно подпомагане по чл. 26, ал. 1 не може да кандидатства лице, свързано с лице по ал. 5.

(8) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2007 г., предишна ал. 7, изм., бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) Юридическите лица, в чиито органи на управление, контрол или надзор изпълнителният директор на агенцията участва или получава под каквато и да е форма възнаграждение от тях, не могат да кандидатстват за държавно подпомагане по схема по чл. 26, ал. 1.

(9) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 98 от 2007 г., предишна ал. 8, изм., бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) За кандидатстване за държавно подпомагане по схема по чл. 26, ал. 1 се внася такса в размер, определен в тарифата по чл. 25.

Чл. 26а. (Нов – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) (1) За държавно подпомагане по схема по чл. 26, ал. 1 може да кандидатства лице, вписано в регистъра по чл. 19, ал. 1, което няма просрочени задължения към агенцията и/или просрочени публични задължения към държавата.

(2) Лицето по ал. 1 кандидатства с проект, който отговаря на изискванията за допустими разходи по чл. 54, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 651/2014, съответно по Регламент (ЕС) № 1407/2013.

(3) Не се допуска държавно подпомагане на проекти, които проповядват насилие, верска, расова или етническа нетърпимост или съдържат порнография.

Чл. 27. (1) (Изм. – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) Проектите, с които се кандидатства за държавно подпомагане по чл. 26, ал. 1, се оценяват като културни продукти съобразно:

1. художествения им потенциал в контекста на европейското културно разнообразие;

2. търговския им потенциал и възможността за международно признание;

3. икономическата обоснованост на предлагания бюджет;

4. (изм. – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) пълнотата на стратегическия план, представен от продуцента относно тяхното управление и промоция;

5. професионалния опит на продуцента и режисьора, признанието на техни предишни произведения от зрителите, на международни фестивали и номинации на професионални сдружения и организации.

(2) Разпоредбата на ал. 1, т. 5 не се прилага при държавно подпомагане на дебютни български филми.

Раздел II
Държавно подпомагане на производството на филми
(Загл. изм. – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.)

Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) Държавно подпомагане по схема по чл. 26, ал. 1, т. 1 се предоставя за проекти за:

1. производство на български филми, включително дебютни филми;

2. производство на филми при условията на копродукция с държави – страни по Европейската конвенция за кинематографската копродукция, съставена в Страсбург на 2 октомври 1992 г. (ратифицирана със закон – ДВ, бр. 30 от 2004 г.) (ДВ, бр. 86 от 2004 г.), и с други държави, с които Република България има сключени спогодби в областта на филмовата индустрия и аудио-визията;

3. производство на филми при условията на копродукция с Българската национална телевизия или с друг телевизионен оператор с национален обхват;

4. дейности на предпроизводствен етап за писане на сценарий и създаването на филм по т. 1 – 3.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) Финансовото подпомагане на проекти по ал. 1, т. 1 не може да бъде по-малко от 30 на сто от средностатистическия бюджет за съответния вид филм за предходната година.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., отм., бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.).

(4) Финансовото подпомагане по ал. 1, т. 4 не може да надхвърля 5 на сто от средностатистическия бюджет за съответния вид филм за предходната година.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) Националният съвет за кино ежегодно предлага квота за финансиране на проекти за дебютни филми.

(6) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2007 г., изм., бр. 20 от 2018 г., в сила от 6.03.2018 г., бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) Интензитетът на държавното подпомагане на филм по ал. 1 не трябва да надвишава 50 на сто от допустимите разходи, а за трудни филми – 80 на сто от допустимите разходи, но не повече от 70 на сто от средностатистическия бюджет за предходната година за съответния вид филм.

(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 98 от 2007 г., изм., бр. 20 от 2018 г., в сила от 6.03.2018 г., доп., бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) На територията на Република България се разходват най-малко 75 на сто и не повече от 160 на сто от размера на отпуснатите по този закон целеви средства за държавно подпомагане, като този процент не може да надвишава 80 на сто от общия бюджет на филма. Националният съвет за кино може ежегодно да предлага минимален процент на разходваните средства, по-висок от 75 на сто. Минималното равнище на производствената дейност на територията на Република България е до 50 на сто от общия производствен бюджет на филма.

Чл. 29. (Отм. – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.).

Чл. 30. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., изм., бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) (1) Държавното подпомагане за проекти по чл. 28, ал. 1 се предоставя след провеждане на конкурс, обявен със заповед на изпълнителния директор на агенцията. Условията и редът за провеждане на конкурса се определят с правилника за прилагане на закона.

(2) С кандидатите, придобили право да бъдат финансирани, се сключва договор за държавно подпомагане.

(3) С договора по ал. 2 се предоставя държавна помощ по смисъла на Закона за държавните помощи, като датата на неговото влизане в сила се счита за дата, на която е предоставена помощта.

Чл. 30а. (Нов - ДВ, бр. 98 от 2007 г., доп., бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) Държавно подпомагане за производство на български филми, свързани с национални прояви и чествания на събития и бележити дейци, се извършва по предложение на министъра на културата, като българските продуценти кандидатстват пред агенцията на извънредна конкурсна сесия и проектите се разглеждат при условията и по реда на този закон и на правилника за неговото прилагане.

Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) Държавно подпомагане на проекти за производство на филми, за които има осигурено финансиране от чуждестранен копродуцент от държава - страна по Европейската конвенция за кинематографската копродукция, или от държава, с която Република България има сключена спогодба в областта на филмовата индустрия, се извършва, като българският продуцент кандидатства пред агенцията и проектът се разглежда при условията и по реда на този закон и на правилника за неговото прилагане.

(2) За държавно подпомагане по ал. 1 могат да кандидатстват български продуценти, ако са налице следните условия:

1. средствата за финансирането на проекта, осигурени от чуждестранния копродуцент, са от международен, национален или регионален фонд или институция и/или телевизионен оператор с национален обхват на територията на страната на чуждестранния копродуцент;

2. делът на българския продуцент в бюджета на проекта е не по-малко от 20 на сто за двустранна копродукция и не по-малко от 10 на сто за многостранна копродукция.

(3) (Отм. – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.).

Чл. 31а. (Нов - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) Участието на лица, ненавършили 18 години, във филмови продукции на територията на Република България се осъществява съгласно действащото законодателство и по ред, определен с наредба на Министерския съвет.

Раздел III
Държавно подпомагане за разпространение на филми
(Загл. изм. – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.)

Чл. 32. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., изм., бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) (1) Държавно подпомагане за разпространение на филми се предоставя по схема по чл. 26, ал. 1, т. 2 за:

1. български филми;

2. филми, създадени при условията на копродукция с държави – страни по Европейската конвенция за кинематографската копродукция, и с други държави, с които Република България има сключени спогодби в областта на филмовата индустрия;

3. европейски филми.

(2) Интензитетът на държавното подпомагане за разпространение на филми по ал. 1, т. 1 и 2 е до 50 на сто от допустимите разходи, а за разпространение на филми по ал. 1, т. 3 е до 25 на сто от допустимите разходи.

Чл. 33. (Доп. – ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г., изм., бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) (1) Държавното подпомагане за филми по чл. 32 се предоставя след провеждане на конкурс, обявен със заповед на изпълнителния директор на агенцията. Условията и редът за провеждане на конкурса се определят с правилника за прилагане на закона.

(2) С кандидатите, които са придобили правото да бъдат финансирани, се сключва договор за държавно подпомагане.

(3) С договора по ал. 2 се предоставя държавна помощ по смисъла на Закона за държавните помощи, като датата на неговото влизане в сила се счита за дата, на която е предоставена помощта.

Чл. 34. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., отм., бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.).

Чл. 35. (1) (Предишен текст на чл. 35 - ДВ, бр. 98 от 2007 г., отм., бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.).

(2) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2007 г., изм., бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) Агенцията може да използва филми, създадени с държавно финансово подпомагане за международни културни прояви, като заплаща авторски и сродните им права.

Раздел IV
(Нов – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.)
Държавно подпомагане за фестивали и показ на филми

Чл. 35а. (Нов – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) Държавното подпомагане за фестивали и показ на филми се предоставя по схема за минимална помощ по чл. 26, ал. 1, т. 3.

Чл. 35б. (Нов – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) (1) Държавното подпомагане за фестивали се предоставя за създаването на рекламни материали, филмови копия, субтитрирането, представянето и популяризирането на български филми на международни и национални кинофестивали, седмици и панорами на българското кино.

(2) Интензитетът на помощта по ал. 1 не може да надвишава 50 на сто от допустимите разходи съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.

(3) Държавното подпомагане за фестивали се предоставя след влизането в сила на договор за държавно подпомагане, сключен между кандидата и агенцията.

Чл. 35в. (Нов – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) (1) Държавно подпомагане за показ на филми се предоставя за:

1. български филми;

2. филми, създадени при условията на копродукция с държави – страни по Европейската конвенция за кинематографската копродукция, и с други държави, с които Република България има сключени спогодби в областта на филмовата индустрия;

3. европейски филми.

(2) Държавното подпомагане за показ на филми по ал. 1, т. 1 и 2 е в размер до 50 на сто от средната цена на билета за предходната година в съответния киносалон или киносалон в кинокомплекс, умножена по броя на местата в него и по броя на прожекциите на филма, за който се кандидатства, като размерът не може да надвишава определените в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 размери.

(3) Държавното подпомагане за показ на филми по ал. 1, т. 3 е в размер до 25 на сто от общите приходи от продадените билети в съответния киносалон или киносалон в кинокомплекс за съответния филм, като размерът не може да надвишава определените в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 размери.

(4) Държавното подпомагане за показ на филми се предоставя въз основа на проект, който може да включва до 4 филма.

(5) Държавното подпомагане за фестивали се предоставя след влизането в сила на договор за държавно подпомагане, сключен между кандидата и агенцията.

Чл. 35г. (Нов – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) (1) Държавното подпомагане за показ на филми се предоставя по искане на лице, което извършва показ на филми в киносалони на територията на Република България. Към искането лицето предоставя на агенцията и информация за дейността си по чл. 43.

(2) Условията и редът за предоставяне на държавното подпомагане за показ на филми се определят с правилника за прилагане на закона.

(3) С цел недопускане надвишаване на размерите, определени в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013, помощта се изразява като парични безвъзмездни средства и използваните стойности са в брутно изражение преди облагане с данъци или други такси.

(4) Помощта, изплащана на траншове, се сконтира към стойността й към момента на нейното предоставяне. Лихвеният процент, който се използва за сконтиране, е сконтовият процент, приложим към момента на отпускане на помощта.

Чл. 35д. (Нов – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) За държавно подпомагане за фестивали и показ на филми може да кандидатства лице, вписано в регистъра по чл. 19, ал. 1, което няма просрочени задължения към агенцията и/или просрочени публични задължения към държавата.

Глава шеста
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ПОКАЗ НА ФИЛМИ. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 36. Разпространението и/или показът на филми на територията на Република България се осъществява след издаване на виза.

Чл. 37. (1) За издаване на виза по чл. 36 лицето, осъществяващо разпространението на филма, подава писмено искане по образец. В искането се посочват:

1. име/наименование на заявителя и удостоверение за регистрация в публичния регистър на агенцията;

2. предназначение на визата - за разпространение и/или показ;

3. заглавие на филма на езика на оригинала, а ако той не е на български - заглавие и на български, под което се предлага филмът да бъде разпространяван и/или показван в Република България;

4. име/наименование и адрес на продуцента на филма;

5. лицето, отстъпило правата за разпространение и/или показ, с адреса му за кореспонденция;

6. времетраене или дължина на филма в метри;

7. вид на носителя на филма;

8. брой на копията, с които ще се разпространява или показва филмът;

9. най-ранна дата, на която разпространителят може да осигури прожекция на филма на националната комисия за категоризация на филми;

10. дата на започване на разпространението и/или показа на филма на територията на Република България;

11. определената категория на филма в страната производител, ако това не е Република България.

(2) Към искането по ал. 1 се прилагат:

1. глава на филма;

2. анотация на филма в размер до една страница;

3. копие от договора, удостоверяващ придобиването на правата за разпространение и/или показ на филма за територията на Република България, придружен с легализиран превод, ако оригиналът не е на български език;

4. документ за внесена такса.

(3) В случай че има непълноти в представените документи, агенцията дава на заявителя указание за отстраняването им в 14-дневен срок. Ако непълнотата не бъде отстранена в този срок, искането се смята за оттеглено.

(4) Националната комисия за категоризация на филми в 7-дневен срок от получаването на редовно оформеното искане определя категория на филма, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) категория "А" - когато филмът е за деца и има възпитателен характер;

2. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) категория "B" - когато филмът утвърждава идеалите на хуманизма, популяризира националната и световната култура или по никакъв начин не противоречи на общоприетите морални норми в страната и няма ограничителни препоръки от комисията;

3. категория "С" - когато филмът съдържа отделни кадри с еротично съдържание или с употреба на алкохол, стимуланти, наркотици или отделни кадри с насилие в тях;

4. категория "D" - когато филмът съдържа значителен брой кадри с еротично съдържание или с употреба на алкохол, стимуланти, наркотици или значителен брой кадри с насилие в тях;

5. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) категория "Х" - когато филмът е натуралистично-еротичен.

(5) Филми, чието съдържание противоречи на общоприетите морални норми, които възхваляват или оневиняват жестокост, насилие или употреба на наркотици, подбуждат към ненавист на основата на расов, полов, религиозен или национален признак, не се категоризират.

(6) Решението на националната комисия за категоризация на филми по ал. 4 или 5 се съобщава на заявителя в 3-дневен срок. Той може да направи възражение пред изпълнителния директор на агенцията в 7-дневен срок от получаване на съобщението. В този случай изпълнителният директор изисква становище от друг състав на комисията, който се произнася в тридневен срок от получаване на възражението.

(7) Изпълнителният директор на агенцията със заповед издава виза за разпространение и/или показ или отказва издаването й в тридневен срок от окончателното решение на комисията.

(8) Изпълнителният директор на агенцията отказва да издаде виза, когато:

1. заявителят не е носител на правата за разпространение и/или показ на филма на територията на Република България;

2. филмът не е получил категория съгласно ал. 5.

(9) Заповедта по ал. 7 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 38. Визата съдържа:

1. номер;

2. оригинално заглавие на филма, под което той ще се разпространява и/или показва на територията на страната;

3. заглавие на филма на езика на оригинала;

4. име/наименование на продуцента на филма;

5. име/наименование на носителя на правата за разпространение и/или показ на филма в Република България;

6. категория на филма и възрастови ограничения, ако има такива;

7. предназначение на визата - разпространение и/или показ;

8. дата, до която съгласно договора носителят има право да разпространява и/или показва филма на територията на Република България.

Чл. 39. Въз основа на издадена виза за разпространение и/или показ агенцията вписва служебно филма в публичния регистър на агенцията.

Чл. 40. (1) Визата за разпространение и/или показ се поставя на видно за всички зрители място в киносалона.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) Изображението на визата се монтира преди първия кадър върху всяко копие на филма.

(3) Изображението на визата се поставя върху всеки носител, когато филмът се разпространява на видео- или какъвто и да е друг носител.

Чл. 41. (1) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) Чуждестранните филми в Република България се разпространяват и/или показват преведени на български език.

(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) Разпространението и показът на пълнометражни анимационни филми категория "А" се извършват във версия, дублирана на български език.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) Във всички обяви и рекламни материали за разпространението и/или показа на филм, както и на опаковката, с която той се разпространява, а също и във визата за разпространение и/или показ се поставят следните надписи в зависимост от категорията, която е получил филмът:

1. при категория "А" - "Препоръчва се за деца";

2. (нова - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) при категория "В" - "Без възрастови ограничения";

3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) при категория "С" - "Не се препоръчва за деца под 12-годишна възраст";

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) при категория "D" - "Забранен за лица под 16-годишна възраст";

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) при категория "Х" - "Забранен за лица под 18-годишна възраст".

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) При показ на филми категория "С" в киносалона не се допускат лица под 12-годишна възраст, освен с пълнолетен придружител.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) При показ на филми категория "D" в киносалона не се допускат лица под 16-годишна възраст.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) Показът на филми категория "Х" може да се осъществява при условие, че киносалонът е специализиран само за показ на филми с категория "Х" и в него не се допускат лица под 18-годишна възраст.

(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) Забранява се продажбата и отдаването под наем на носители, съдържащи филми категория "D", на лица под 16-годишна възраст и категория "Х" - на лица под 18-годишна възраст.

(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) Филмът може да бъде разпространяван и/или показван на територията на Република България само във вида, за който е получил визата.

(9) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) Всеки филм, разпространяван и/или показван на територията на Република България, трябва да съдържа заключителни надписи, в които са посочени всички творчески лица, изпълнители на роли и технически лица, взели участие в създаването на филма, заглавието на музикалните произведения, използвани изцяло или частично във филма, както и носителите на авторски, изпълнителски и продуцентски права върху тях.

Чл. 42. (Доп. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) За издаване на виза за разпространение и/или показ на филм, в зависимост от категорията и вида на филма, се внася такса в размер, определен в тарифата по чл. 25.

Чл. 43. (1) Лицата, осъществяващи разпространение и/или показ на филми, предоставят в агенцията статистическа информация, необходима за изпълнението на задължения на Република България по международни договори.

(2) Статистическата информация по ал. 1 съдържа:

1. разпространявани или показвани заглавия;

2. брой прожекции за всяко заглавие по часови пояси;

3. общ брой зрители за всеки киносалон, за всеки показван филм по часови пояси;

4. общ брой продадени или отдадени под наем филми върху видеокасети или друг носител;

5. приходи от всяко заглавие от разпространение;

6. приходи от всяко заглавие от показ.

(3) Информацията по ал. 1 се предоставя до 15-о число на следващия месец.

(4) Информацията по ал. 1 се предоставя по образец, утвърден от изпълнителния директор на агенцията.

(5) Длъжностни лица, упълномощени от изпълнителния директор на агенцията, извършват проверки в киносалоните и осъществяват контрол за достоверността на информацията по ал. 2.

Чл. 44. (Доп. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) Не по-малко от 15 на сто от общото годишно време във всеки киносалон и киносалон в кинокомплекс следва да бъде предназначено за европейски филми. Времето за показ на български филми не може да бъде по-малко от 5 на сто от общото годишно време във всеки киносалон, равномерно разпределено във всички часови пояси.

Чл. 45. При разпространението на филми се спазват следните периоди:

1. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) за разпространение на видео, DVD, интернет или чрез платен телевизионен канал периодът е най-малко три месеца след датата на премиерата в киносалон, с изключение на случаите, когато в договора за разпространение е уговорено друго;

2. за излъчване по телевизионен канал - най-малко 6 месеца след датата на премиерата в киносалон.

Глава седма
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 46. (1) Който извършва филмопродуцентска или филморазпространителска дейност или осъществява показ на филми без регистрация по този закон, се наказва с глоба в размер от 8000 до 20 000 лв., а когато нарушението е извършено от юридически лица или еднолични търговци - с имуществена санкция в същия размер.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата или имуществената санкция е в размер от 16 000 до 40 000 лв.

Чл. 47. (1) (Доп. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) Който разпространява или осъществява показ на филми, за които няма виза за разпространение и/или показ или в нарушение на чл. 40 и 41, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба в размер от 5000 до 15 000 лв., а когато нарушението е извършено от юридически лица или еднолични търговци - с имуществена санкция в същия размер.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата или имуществената санкция е в размер от 10 000 до 30 000 лв.

Чл. 48. (1) Който не предоставя информацията при условията и в сроковете по чл. 43, ал. 1 - 4 или препятства длъжностно лице при извършване на проверки по чл. 43, ал. 5, се наказва с глоба в размер от 1000 до 5000 лв., а когато нарушението е извършено от юридически лица или еднолични търговци - с имуществена санкция в същия размер.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата или имуществената санкция е в размер от 2000 до 10 000 лв.

Чл. 49. (1) Който извършва показ в нарушение на чл. 44, се наказва с глоба в размер от 7000 до 14 000 лв., а когато нарушението е извършено при осъществяване на дейността на юридически лица или еднолични търговци - с имуществена санкция в същия размер.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата или имуществената санкция е в размер от 14 000 до 28 000 лв.

Чл. 50. (1) Който разпространява филми в нарушение на чл. 45, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата или имуществената санкция е в размер от 10 000 до 20 000 лв.

Чл. 51. (1) Актовете за установяване на административни нарушения се съставят от длъжностни лица, упълномощени от изпълнителния директор на агенцията.

(2) Наказателните постановления се издават от министъра на културата или от упълномощено от него длъжностно лице.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на този закон:

1. "Филм" е поредица от фиксирани по какъвто и да е начин върху материален носител свързани изображения, с каквато и да е дължина, озвучени или не, възприемани като движеща се картина, под формата на игрални, анимационни и документални кинематографични произведения, предназначени за разпространение и показ.

2. "Български филм" е филм, който отговаря поне на едно от следните условия:

а) (изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) има най-малко 15 точки съгласно приложение № 1;

б) (изм. – ДВ, бр. 20 от 2018 г., в сила от 6.03.2018 г.) има оригинална версия на български език;

в) (изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) финансовото участие на българския продуцент е най-малко 20 на сто от бюджета на филма при двустранни копродукции и най-малко 10 на сто при тристранни и многостранни копродукции и българските елементи са най-малко 10 точки съгласно приложение № 1.

3. "Европейски филм" е филм, който отговаря на следните условия:

а) европейските елементи са най-малко 15 точки съгласно приложение № 2;

б) (изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) продуциран е в по-голямата си част от един или повече продуценти от държави - страни по Европейската конвенция за кинематографската копродукция.

4. (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) "Дебютен филм" е първият филм на режисьор извън процеса на обучение във висше училище.

5. "Производство на филм" е художествено-творчески процес, който обхваща следните етапи: подготовка, снимки, монтаж, озвучаване и еталониране.

6. "Копие на филм" е траен материален носител, върху който е фиксиран филмът, копиран от оригинала по какъвто и да е начин, позволяващ възпроизвеждането му впоследствие и в други копия или правенето му достояние на публиката непосредствено или с помощта на каквото и да е устройство.

7. "Автор" е лице по смисъла на чл. 62, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права.

8. "Показ" е прожектиране на филм с търговска цел по какъвто и да е начин, с помощта на каквото и да е устройство, на каквото и да е място, достъпно за неограничен кръг лица.

9. (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) "Киносалон" е една зала или друго място, включително на открито, снабдено с необходимото оборудване и технически средства за показ на филми с търговска цел.

10. (Нова - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) "Кинокомплекс" ("мултиплекс", "синеплекс", "многозално кино") е множество киносалони, концентрирани в един обект, снабдени с необходимото оборудване и технически средства за показ на филми с търговска цел.

11. (Предишна т. 10, изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) "Разпространение" са всички форми на търговско разпространение, предназначено за публика: в киносалони, по телевизията, за домашно ползване, разпространение на мултимедийни произведения "офлайн" или "онлайн". Излъчването в музеи, културни организации и образователни институции не се смята за търговско разпространение. Разпространението по-специално е продажба, замяна, дарение, даване под наем или в заем, както и предложението за продажба или даване под наем на копия от филми.

12. (Предишна т. 11 - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) "Промоция" е всяка дейност, организирана с цел популяризиране на филма и насърчаване на разпространението и продажбата му, включително представянето му на национални и международни прояви, кинофестивали и филмови пазари.

13. (Предишна т. 12 - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) "Среден приход за една прожекция" е приходът от продадени билети за съответния период, разделен на броя на прожекциите в него.

14. (Предишна т. 13 - ДВ, бр. 98 от 2007 г., изм., бр. 20 от 2018 г., в сила от 6.03.2018 г.) "Средностатистически бюджет на игрален филм" е бюджет на игрален филм с времетраене над 90 минути, изчислен на базата на отчетените разходи за завършените филми и бюджетните разходи на филмите в производство за предходната година, включително разходите за изработване на 5 копия за разпространение на филма, превод и субтитриране на два чужди езика, както и разходите за реклама и промоция в размер 10 на сто от сумата на бюджета, преизчислен по официалния индекс на инфлация за предходната година.

15. (Предишна т. 14 - ДВ, бр. 98 от 2007 г., изм., бр. 20 от 2018 г., в сила от 6.03.2018 г.) "Средностатистически бюджет на документален филм" е бюджет на документален филм с времетраене над 60 минути, изчислен на базата на отчетните разходи за завършените филми и бюджетните разходи на филмите в производство за предходната година, преизчислени по официалния индекс на инфлация за предходната година.

16. (Предишна т. 15 - ДВ, бр. 98 от 2007 г., изм., бр. 20 от 2018 г., в сила от 6.03.2018 г.) "Средностатистически бюджет на анимационен филм" е бюджет на анимационен филм, определен на основата на една минута екранно време, изчислен на базата на отчетните разходи за завършените филми и бюджетните разходи на филмите в производство за предходната година, преизчислени по официалния индекс на инфлация за предходната година.

17. (Предишна т. 16 - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) "Глава на филм" е списък на основните творчески и технически лица, взели участие в създаването на филма, и на актьорите, изпълняващи главни и поддържащи роли и роли със специално участие.

18. (Предишна т. 17 - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) "Пълнометражен филм" е филм с продължителност над 70 минути.

19. (Предишна т. 18 - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя е наложено наказание за същия вид нарушение.

20. (Предишна т. 19, изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) "Продуцент" е лице, което инициира и организира реализацията на филма от собствено име, осигурявайки необходимите за целта финансови средства и други условия.

21. (Предишна т. 20 - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) "Оригинал на филм" е материалният носител, върху който е направен първоначалният запис на филма и от който филмът може да бъде възпроизведен в неограничен брой копия по какъвто и да е начин.

22. (Предишна т. 21, изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) "Международна копродукция" е проект или филм, реализиран съвместно от български и чуждестранни продуценти.

23. (Нова - ДВ, бр. 98 от 2007 г., изм., бр. 20 от 2018 г., в сила от 6.03.2018 г., доп., бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) "Труден филм" е филм, чиято единствена оригинална версия е на български език и е с бюджет, не по-голям от средностатистическия бюджет за съответния вид филм за предходната година, както и късометражен филм, първи и втори филми на режисьора, документален филм или филм с малък бюджет или друг филм с трудна търговска реализация.

24. (Нова – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) "Схема за помощ" е понятие по смисъла на т. 35 от допълнителните разпоредби на Закона за държавните помощи.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. (1) Министерският съвет в срок един месец от влизането в сила на закона преобразува Националния филмов център към Министерството на културата в Изпълнителна агенция "Национален филмов център" към министъра на културата.

(2) Дейността, имуществото, архивът, правата и задълженията, включително служебните и трудовите правоотношения на служителите от администрацията на Националния филмов център към Министерството на културата, преминават към Изпълнителната агенция "Национален филмов център".

(3) До конституиране на органите по чл. 8, ал. 1 функциите им се изпълняват от съответните комисии към Националния филмов център към Министерството на културата.

§ 3. В двумесечен срок от влизането в сила на закона министърът на културата издава наредбата по чл. 24 и предлага на Министерския съвет проекти на устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Национален филмов център" и на тарифа за таксите по чл. 25.

§ 4. (1) Лицата по чл. 19, ал. 1, т. 1 - 3 са длъжни да се регистрират в срок три месеца от влизането в сила на закона.

(2) Лицата, регистрирани от Националния филмов център към Министерството на културата, запазват регистрацията си за срок до 6 месеца от влизането в сила на закона.

(3) Визите за разпространение и показ, издадени от Националния филмов център към Министерството на културата, запазват своето действие.

§ 5. (1) В двумесечен срок от влизането в сила на закона министърът на културата оповестява със заповед списъка по чл. 14.

(2) В срок един месец от оповестяване на заповедта по ал. 1 организациите и сдруженията по чл. 14, както и Министерството на образованието и науката и Българската национална телевизия, посочват своите представители за съставите на националния съвет за кино и националните комисии към агенцията.

§ 6. Изпълнението на закона се възлага на министъра на културата.

Законът е приет от 39-то Народно събрание на 19 ноември 2003 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма

(ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 1.04.2005 г.)

§ 14. Подзаконовите нормативни актове по прилагането на Закона за закрила и развитие на културата, Закона за народната просвета, Закона за народните читалища, Закона за паметниците на културата и музеите, Закона за професионалното образование и обучение и Закона за филмовата индустрия, издадени от или съвместно с министъра на културата преди влизането в сила на този закон, запазват действието си.

........................................................................

§ 18. Навсякъде в Закона за филмовата индустрия (ДВ, бр. 105 от 2003 г.) думите "министърът на културата", "министъра на културата" и "Министерството на културата" се заменят съответно с "министърът на културата и туризма", "министъра на културата и туризма" и "Министерството на културата и туризма".

........................................................................

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма

(ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.)

........................................................................

§ 69. Подзаконовите нормативни актове по прилагането на Закона за закрила и развитие на културата, Закона за народната просвета, Закона за народните читалища, Закона за паметниците на културата и музеите, Закона за професионалното образование и обучение, и Закона за филмовата индустрия, издадени от или съвместно с министъра на културата и туризма преди влизането в сила на този закон, запазват действието си.

§ 70. В Закона за филмовата индустрия (обн., ДВ, бр. 105 от 2003 г.; изм., бр. 28 от 2005 г.) навсякъде думите "министърът на културата и туризма", "министъра на културата и туризма" и "Министерството на културата и туризма" се заменят съответно с "министърът на културата", "министъра на културата" и "Министерството на културата".

........................................................................

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Административнопроцесуалния кодекс

(ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.)

........................................................................

§ 134. В Закона за филмовата индустрия (обн., ДВ, бр. 105 от 2003 г.; изм., бр. 28, 94 и 105 от 2005 г.) навсякъде думите "Закона за административното производство" се заменят с "Административнопроцесуалния кодекс".

........................................................................

(*)ЗАКОН за изменение на Закона за търговския регистър

(ДВ, бр. 80 от 2006 г., в сила от 3.10.2006 г.)

§ 1. В § 56 от преходните и заключителните разпоредби думите "1 октомври 2006 г." се заменят с "1 юли 2007 г.".

.......................................................................

(*)ЗАКОН за изменение на Закона за търговския регистър

(ДВ, бр. 53 от 2007 г., в сила от 30.06.2007 г.)

§ 1. В § 56 от преходните и заключителните разпоредби думите "1 юли 2007 г." се заменят с "1 януари 2008 г.".

........................................................................

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Закона за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия

(ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 1.01.2008 г.)

§ 31. (1) Правомощията на членовете на органите по чл. 8, ал. 1 се прекратяват в едномесечен срок от влизането в сила на този закон.

(2) В срока по ал. 1 министърът на културата оповестява списъка и квотите по чл. 14, ал. 1.

(3) Изпълнителният директор на агенцията в срок до един месец от изтичането на срока по ал. 2 назначава със заповед членовете на органите по чл. 8, ал. 1.

§ 32. Издадените визи за разпространение и/или показ на филми категория "А", "В" и "Х" запазват своето действие.

§ 33. Законът влиза в сила от 1 януари 2008 г., с изключение на § 10, който влиза в сила от 1 януари 2009 г.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Закона за изменение на Закона за администрацията

(ДВ, бр. 82 от 2012 г.)

.......................................................................

§ 16. Министерският съвет и министрите привеждат приетите, съответно издадените от тях подзаконови нормативни актове в съответствие с този закон в едномесечен срок от влизането му в сила.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Закона за изменение на Закона за филмовата индустрия

(ДВ, бр. 20 от 2018 г., в сила от 6.03.2018 г.)

§ 4. Неприключилите до влизането в сила на този закон плащания се извършват само въз основа на сключените до 31 декември 2017 г. договори за подпомагане по реда на този закон в рамките на мярка за помощ SA.30569 – Схема за помощ за българската филмова индустрия, разрешена с Решение на Европейската комисия С(2012)5572 от 2 август 2012 г.

.......................................................................

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Закона за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия

(ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.)

§ 25. За държавно подпомагане по чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 може да кандидатства проект, който до влизането в сила на този закон е преминал оценка за културен продукт и изпълнението по него не е започнало.

§ 26. Схемите за държавна помощ по чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 се прилагат от влизането в сила на правилника за прилагане на закона.

§ 27. В срок един месец от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема правилника за прилагане на закона и привежда устройствения правилник на Изпълнителната агенция "Национален филмов център" и тарифата по чл. 25 в съответствие с този закон.

.......................................................................

Приложение № 1 към § 1, т. 2, букви "а" и "в"

Български елементи

Точки за оценяване

Творческа група на носителите на права по Закона за авторското право и сродните му права

 

Сценарист

3

Режисьор

3

Композитор

1

Оператор

1  

_________________

Общо

8

Забележка.
При анимационни филми разпределението е следното:

Сценарист

2

Режисьор

2

Композитор

1

Художник-постановчик

3  

_________________

Общо

8

Творческа група на актьорите

 

Главна роля

3

Поддържаща роля

2

Роля

1  

_________________

Общо

6

Всички роли се оценяват по значимостта на ролята и/или по броя на снимачните дни.

 

Творческа група на техническия и снимачния екип

 

Звук и мишунг

1

Монтаж

1

Декори и костюми

1

Студио или място на снимките

1

Място за извършване на постпродукция

1  

_________________

Общо

5

________________________________________________________________________

Общо

19 Приложение № 2 към § 1, т. 3, буква "а"

Европейски елементи

Точки за оценяване

Сценарист

3

Режисьор

3

Композитор

1

Оператор

1

Първа роля

3

Втора роля

2

Трета роля

1

Звук и мишунг

1

Монтаж

1

Декори и костюми

1

Студио или място на снимките

1

Място за извършване на постпродукция

1

Общо

19