ЗАКОН за задълженията към Международния фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт

Обн., ДВ, бр. 34 от 19.04.2005 г., в сила от 19.04.2005 г., изм. и доп., бр. 33 от 30.04.2009 г.

Чл. 1. Този закон урежда задълженията към Международния фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт, произтичащи от Международната конвенция за създаване на Международен фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт от 1971 г., изменена с Протокола от 1992 г. за изменение на Международната конвенция за създаване на Международен фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт, 1971 г. (Конвенция FUND'92).

Чл. 2. С Международния фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт се цели:

1. осигуряване на обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт, до степен, до която закрилата, произтичаща от Международната конвенция за гражданска отговорност за щети от замърсяване с нефт от 1969 г. (CLC'92) (ДВ, бр. 91 от 2003 г.), е недостатъчна;

2. привеждане в действие на произтичащите цели, предвидени в Международната конвенция за създаване на международен фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт.

Чл. 3. (1) Вноските в Международния фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт за Република България, се плащат от получателите на нефт, на които са доставени годишно над 150 000 тона:

1. облагаем нефт, превозен по море, в пристанище или терминално съоръжение в Република България;

2. облагаем нефт, който е бил превозен по море и е бил разтоварен в пристанище или терминално съоръжение в държава, която не е страна по Конвенция FUND'92, след което е получен в съоръжение, намиращо се на територията на Република България.

(2) В случаите по ал. 1, т. 2 облагаемият нефт се отчита само ако преди това не е бил доставен на друг получател в друга държава, която е страна по Конвенция FUND'92.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2009 г.) Когато общата сума на количеството облагаем нефт, получено през една календарна година от едно лице на територията на Република България, и количеството облагаем нефт, получено през същата година на територията на Република България от едно или повече свързани с него лица, надхвърли 150 000 тона, лицата заплащат вноски съобразно действителното количество облагаем нефт, получено от тях, макар тези количества поотделно да не надхвърлят 150 000 тона облагаем нефт.

Чл. 4. Дължимите вноски се заплащат в размера и в сроковете, определени при условията и по реда на Конвенция FUND'92.

Чл. 5. (1) (Доп. - ДВ, бр. 33 от 2009 г.) Получателите на нефт на територията на Република България представят декларация за доставеното им количество облагаем нефт в Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2009 г.) Декларацията по ал. 1 се представя за всяка доставка в 14-дневен срок от разтоварването на облагаемия нефт на територията на Република България.

(3) Декларацията по ал. 1 съдържа:

1. име/наименование, адрес и седалище на лицето - получател на нефта;

2. (доп. - ДВ, бр. 33 от 2009 г.) количеството облагаем нефт - в тонове;

3. мястото, където нефтът е разтоварен;

4. държавата и пристанището, от което е доставен нефтът, както и държавите, на чиято територия е бил разтоварван нефтът.

(4) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2009 г.) Лицата по чл. 3, ал. 1 изготвят и представят в Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" ежегодно до 25 февруари доклад за количествата облагаем нефт, получени през предходната календарна година, съгласно изискванията на Международния фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт.

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2009 г.) (1) Агенция "Митници" изготвя и представя в Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" информация за получения на митническата територия на Република България облагаем нефт съобразно датата на оформяне на Единния административен документ относно:

1. облагаем нефт - по видове;

2. количества облагаем нефт - в тонове;

3. получателите на облагаем нефт, включително име и единен граждански номер - за физическите лица, наименование и единен идентификационен код - за юридическите лица;

4. място на разтоварване (код по Единния класификатор на населените места);

5. държава на изпращане на облагаемия нефт;

6. държава на произход на облагаемия нефт;

7. вид транспорт, с който е доставен облагаемият нефт.

(2) Националната агенция за приходите изготвя и представя в Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" информация от системата Интрастат за вътрешнообщностните пристигания на облагаем нефт относно:

1. облагаем нефт - по видове, съгласно предварително предоставени от Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" конкретни продуктови кодове по актуалната Комбинирана номенклатура за съответната година;

2. количества облагаем нефт - в тонове;

3. лица, осъществили вътрешнообщностните пристигания на облагаем нефт, включително име и единен граждански номер - за физическите лица, наименование и единен идентификационен код - за юридическите лица;

4. държава на произход на облагаемия нефт;

5. държава на изпращане на облагаемия нефт;

6. вид транспорт, с който е доставен облагаемият нефт.

(3) Информацията по ал. 1 и 2 се представя ежемесечно до 20-о число по отделни доставки.

Чл. 7. (1) (Предишен текст на чл. 7, изм. - ДВ, бр. 33 от 2009 г.) Лицата, които извършват пристанищна дейност или пристанищни услуги по смисъла на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, предоставят на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" информация за получателите на облагаем нефт - име/наименование, адрес и седалище, и за разтоварените количества облагаем нефт - в тонове, в пристанището или в терминалните съоръжения.

(2) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2009 г.) Информацията по ал. 1 се представя за всяка доставка в 14-дневен срок от разтоварването на облагаемия нефт в пристанището или в терминалните съоръжения.

Чл. 8. (1) Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" събира и обобщава информацията по чл. 5 - 7 .

(2) Председателят на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" или упълномощено от него длъжностно лице представя ежегодно на директора на Международния фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт и на генералния секретар на Международната морска организация в сроковете и по начина, определени при условията и по реда на Конвенция FUND'92, информация относно лицата, задължени да правят вноски в Международния фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт, съдържаща данните по чл. 15, ал. 2 от Конвенция FUND'92.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2009 г.) В случай на противоречие в информацията по чл. 5 - 7 председателят на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" или упълномощеното от него длъжностно лице изисква от получателя на облагаем нефт да предостави в 14-дневен срок допълнителна информация и доказателства.

(4) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2009 г.) В случай че получател на облагаем нефт не предостави данни по реда на чл. 5 или допълнителна информация и доказателства, с които да се отстрани противоречието по ал. 3, председателят на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" или упълномощеното от него длъжностно лице представя на директора на Международния фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт, и на генералния секретар на Международната морска организация информацията, получена по реда на чл. 6 от Агенция "Митници" и от Националната агенция за приходите.

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2009 г.) Служителите на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", които получават и обработват информация по този закон, подписват декларация, че няма да разгласяват факти и обстоятелства за получателите на облагаем нефт, представляващи търговска тайна, и няма да ги предоставят за други цели освен за пряко изпълнение на служебните си задължения или при писмено искане на държавен орган, когато това е предвидено в нормативен акт.

Чл. 10. Председателят на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" или упълномощено от него длъжностно лице уведомява лицата по чл. 3 за определения от органите на Международния фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт, годишен размер на дължимите вноски.

Административнонаказателни разпоредби

Чл. 11. (1) За нарушенията на този закон, които не съставляват престъпления, физическите лица се наказват с глоба в размер от 1000 до 5000 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци се налагат имуществени санкции в размер от 10 000 до 50 000 лв.

(2) Длъжностно лице, което не изпълни или наруши свое задължение, произтичащо от този закон, се наказва с глоба в размер от 500 до 2000 лв.

(3) При повторно нарушение по ал. 1 на нарушителя се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер.

Чл. 12. Актовете, с които се установяват административни нарушения по този закон, се съставят от длъжностни лица, определени от председателя на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси".

Чл. 13. (1) Наказателните постановления за административни нарушения по този закон се издават от председателя на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" или от упълномощени от него длъжностни лица.

(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на този закон:

1. "Облагаем нефт" е облагаемият нефт по смисъла на чл. 1, ал. 3 от Конвенция FUND'92.

2. "Получатели на нефт" са лицата, на които е доставен нефт като товар на територията на Република България.

3. "Свързани лица" са:

а) лицата, едно от които участва в управлението на другото или на негово дъщерно дружество;

б) лицата, в чийто управителен или контролен орган участва едно и също юридическо или физическо лице, включително когато юридическото лице е представител на юридическо лице;

в) съдружниците, включително в дружествата по чл. 357 от Закона за задълженията и договорите.

4. "Терминално съоръжение" е място за складиране на нефт в наливно състояние, което позволява приемане на нефт, превозван по воден път, включително всяко съоръжение, което се намира в открито море и е свързано с това място.

5. "Повторно" е нарушението, което е извършено в срок една година от влизането в сила на наказателното постановление, с което е наложено наказание за същия вид нарушение.

6. (Нова - ДВ, бр. 33 от 2009 г.) "Вътрешнообщностни пристигания" са доставки на облагаем нефт, представляващи пристигания по смисъла на чл. 8 от Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2009 г.) Изпълнението на закона се възлага на председателя на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси".

§ 3. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

____________

Законът е приет от 39-то Народно събрание на 5 април 2005 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.