ЗАКОН за изплащане на задълженията, уговорени в злато

Обн., ДВ, бр. 184 от 14.08.1946 г.

Член единствен. Всички задължения в лева, уговорени за плащане със злато или според курса на златото, или пък според курса на някоя чужда валута, се изплащат с толкова лева банкноти - колкото е означено в задълженията.