ЗАКОН за информация относно необслужвани кредити

Обн., ДВ, бр. 95 от 21.10.1997 г., изм., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г.

Чл. 1. (1) Не са банкова тайна сведенията относно фактите и обстоятелствата, посочени в чл. 3, ал. 1 за:

1. необслужвани кредити, отпуснати от Българската народна банка и от Държавната спестовна каса на търговски банки след 1 юли 1991 г.;

2. необслужвани кредити, отпуснати от търговските банки и от Държавната спестовна каса на физически и юридически лица след 1 януари 1987 г. на стойност, по-голяма от равностойността на пет хиляди германски марки по фиксинга на Българската народна банка към деня на отпускането на кредита.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) По искане на органите на прокуратурата, на следствието и на Министерството на вътрешните работи, както и на органите на Националната агенция за приходите, банките предоставят сведения за авоарите и операциите по сметките и влоговете на лица, които са длъжници по необслужвани кредити, включени в бюлетина на Българската народна банка по чл. 3, ал. 2.

Чл. 2. В срок от 45 дни от влизането на този закон в сила председателят на Държавната спестовна каса, лицата, които управляват и представляват банките, включително и синдиците на обявените в несъстоятелност банки, представят в Българската народна банка данни за:

1. длъжника;

2. сумата на неиздължената част от кредита и сумата на неизплатените лихви;

3. вида и размера на обезпеченията, срещу които е отпуснат кредитът и достатъчността за покриването на задълженията на кредитополучателя;

4. събраната информация за кредитоспособността на длъжника и кредитния проект към момента на предоставяне на кредита;

5. предприетите действия за събиране на неиздължената част от кредита;

6. причините за неиздължаване на кредита;

7. предприетите мерки за налагане на санкции и търсене на имуществена отговорност на кредитополучателя и на лицата, виновни за отпускането или несъбирането на необслужвания кредит.

Чл. 3. (1) Подуправителят, ръководещ управление "Банков надзор" на Българската народна банка, въз основа на информацията по чл. 2 и на данни от собствени проверки, както и въз основа на информацията за предоставеното от Българската народна банка рефинансиране на търговски банки, в срок от 75 дни от влизането на този закон в сила изготвя списък на лицата с необслужвани кредити, който съдържа данни за:

1. длъжниците по необслужваните кредити;

2. банките, които са отпуснали необслужвани кредити;

3. датата, от която е преустановено обслужването на кредита;

4. сумата на неиздължената част от кредита и неизплатените лихви.

(2) В срок от три месеца от влизането на този закон в сила Българската народна банка публикува в специален бюлетин информацията по ал. 1. Когато кредитополучателят е ползвал повече от един заем от една или от повече банки, в бюлетина те се посочват като обща сума.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) Специалният бюлетин се изпраща на Главната прокуратура, на Министерството на вътрешните работи, на органите на Националната агенция за приходите, на митническите органи и на Народното събрание.

Чл. 4. В шестмесечен срок от публикацията на специалния бюлетин главният прокурор представя пред Висшия съдебен съвет информация, в която съобщава за резултатите от проверките, направени по публикуваните случаи, като посочва:

1. образуваните предварителни производства;

2. прекратените преписки и основанията за това;

3. случаите, за които не е образувано предварително производство и основанията за това.

Чл. 5. (1) Висшият съдебен съвет изслушва информацията на главния прокурор на отделно заседание, в което се поканват да вземат участие управителят и подуправителят, ръководещ управление "Банков надзор" на Българската народна банка.

(2) Информацията на главния прокурор не представлява служебна тайна.

Административнонаказателни разпоредби

Чл. 6. Длъжностно лице от Българската народна банка, Държавната спестовна каса и друга търговска банка, което не изпълни задълженията си по този закон, се наказва с глоба до хиляда лева, ако деянието не съставлява престъпление.

Чл. 7. Актовете за констатираните нарушения по чл. 6 се съставят от оправомощените от подуправителя, ръководещ управление "Банков надзор", лица, а наказателните постановления се издават от него.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Параграф единствен. По смисъла на този закон "необслужван кредит" е всеки кредит, включително и рефинансирането от Българската народна банка, по който към датата на влизането на закона в сила има просрочени плащания със забава над шест месеца и тези суми не са изплатени в 30-дневен срок от тази дата.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Закона за деноминация на лева

(ДВ, бр. 20 от 1999 г., доп., бр. 65 от 1999 г., в сила от 5.07.1999 г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 4. (1) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 1999 г.) С влизането в сила на закона всички числа в стари левове, посочени в законите, влезли в сила преди 5 юли 1999 г., се заменят с намалени 1000 пъти числа в нови левове. Замяната на всички числа в стари левове с намалени 1000 пъти числа в нови левове се прилага и за всички закони, приети преди 5 юли 1999 г., които са влезли или ще влязат в сила след 5 юли 1999 г.

(2) Органите, приели или издали подзаконови нормативни актове, влезли в сила преди 5 юли 1999 г. и в които има числа в левове, да направят произтичащите от този закон изменения в тях така, че измененията да се прилагат от датата на влизането в сила на закона.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 7. Законът влиза в сила от 5 юли 1999 г.