ЗАКОН за амнистия от 28.03.1990 г.

Обн., ДВ, бр. 30 от 13.04.1990 г.

Чл. 1. Амнистира се престъплението по чл. 339 от Наказателния кодекс , извършено чрез придобиване и държане на взривове, огнестрелни оръжия или боеприпаси без надлежно разрешение, ако лицата ги предадат доброволно в поделенията на Министерството на вътрешните работи в едномесечен срок от обнародването в Държавен вестник на Обръщението на Народното събрание към българските граждани за доброволно предаване на незаконно притежавани взривове, огнестрелни оръжия и боеприпаси.

Чл. 2. Лицата по предходния член се освобождават от наказателна отговорност съгласно чл. 83 от Наказателния кодекс .

ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Спорните въпроси, възникнали по прилагането на този закон, се решават от съда, на който е подсъдно престъплението.

§ 2. Изпълнението на закона се възлага на министъра на правосъдието и на министъра на вътрешните работи.