ЗАКОН за външната търговия

Обн., ДВ, бр. 94 от 5.12.1969 г., изм. и доп., бр. 60 от 2.08.1974 г., бр. 63 от 6.08.1976 г., бр. 4 от 13.01.1989 г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1 - 15. (Отм. - ДВ, бр. 4 от 1989 г.).

16. При Българската търговска палата София, постоянно действува външнотърговски арбитражен съд за разглеждане и решаване по арбитражен ред на спорове, които са свързани с международния търговски обмен.

Правилата за устройството и производството на арбитражния съд се одобряват от управителния съвет на Българската търговска палата.

17 - 24. (Отм. - ДВ, бр. 4 от 1989 г.).