ЗАКОН за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания

Обн., Изв., бр. 91 от 12.11.1957 г., в сила от 1.01.1958 г., изм. и доп., ДВ, бр. 52 от 2.07.1965 г., бр. 38 от 19.05.1989 г., бр. 21 от 15.03.1991 г., изм., бр. 51 от 27.06.1997 г., бр. 153 от 23.12.1998 г., в сила от 1.01.1999 г., бр. 103 от 30.11.1999 г., в сила от 1.01.2000 г.

1. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 1965 г.) (Ал. 1, изм. - ДВ, бр. 38 от 1989 г., бр. 21 от 1991 г., бр. 51 от 1997 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г.) Неплатените в сроковете за доброволно плащане, неудържаните или удържани, но невнесени в срок данъци, такси, отчисления от печалби, вноски към бюджета и други държавни вземания от подобен характер се събират със законната лихва.

Със същата лихва се събират неплатените в срока за доброволно плащане вноски по задължителното застраховане на имуществата.

(Ал. 3, нова - ДВ, бр. 38 от 1989 г.) Лихви върху лихви и лихви върху глоби не се дължат.

2. (Ал. 1, отм. - ДВ, бр. 52 от 1965 г.).

(Ал. 2, отм. - ДВ, бр. 52 от 1965 г.).

Законът влиза в сила от 1 януари 1958 г. и отменя чл. 25, ал. 1 от Закона за данък върху оборота, чл. 59, ал. 1 от Закона за данък върху общия доход, чл. 82, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, чл. 33, ал. 2 от Указа за държавните предприятия и съответните разпоредби на другите закони, постановления, правилници и наредби, които му противоречат.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Данъчния процесуален кодекс

(ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 20. (1) Образуваните пред съда и неприключили съдебни производства по данъчни дела се разглеждат по досегашния ред.

(2) Неприключилите дела по отменения чл. 83, ал. 2 от Закона за събиране на държавните вземания се разглеждат по реда на глава дванадесета "а" от Гражданския процесуален кодекс.

(3) До приемането на устройствения правилник на данъчната администрация броят и териториалният обхват на данъчните дирекции се определят със заповед на министъра на финансите, която се обнародва в "Държавен вестник".

§ 21. За неуредените с този кодекс случаи се прилагат съответно разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .