ЗАКОН за образуване на еднолични търговски дружества с държавно имущество

Обн., ДВ, бр. 55 от 12.07.1991 г., в сила от 1.07.1991 г., изм., бр. 38 от 8.05.1992 г., бр. 30 от 2.04.1999 г., в сила от 3.07.1999 г.

Чл. 1. (1) (Отм. - ДВ, бр. 38 от 1992 г.).

(2) (Отм. - ДВ, бр. 38 от 1992 г.).

(3) Управлението на едноличните търговски дружества с държавно имущество се възлага с договор за управление по ред, определен от Министерския съвет.

Чл. 2. (Отм. - ДВ, бр. 38 от 1992 г.).

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Министерският съвет може:

1. (Отм. - ДВ, бр. 30 от 1999 г.).

2. (Отм. - ДВ, бр. 30 от 1999 г.).

3. Да установява условия за извършване на инвестиции в чужбина, включително за участие в дружества, за придобиване на ценни книжа и недвижими имоти, както и за прехвърляне и поддържане на парични средства и други имущества в чужбина.

§ 2. (Отм. - ДВ, бр. 30 от 1999 г.).

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 3. Издадените актове за преобразуване на държавни фирми запазват действието си, като бъдат съобразени с изискванията на Търговския закон и регистрацията се извършва съгласно неговите разпоредби.

§ 4. Висящите производства за продажба на движими основни средства, недвижими имоти и обекти на държавни и общински фирми се приключват по досегашния ред.

§ 5. Фирмите на обществени организации и филиали на чуждестранни лица, образувани по Указ № 56 за стопанската дейност, се смятат за еднолични дружества с ограничена отговорност по Търговския закон.

§ 6. Този закон се прилага до приемането на закон по чл. 62, ал. 1 от Търговския закон, съответно на Закона за приватизацията, и влиза в сила от 1 юли 1991 г.