ЗАКОН за амнистия от 20.11.1989 г.

Обн., ДВ, бр. 91 от 24.11.1989 г., в сила от 24.11.1989 г.

Чл. 1. Амнистират се престъпленията по чл. 273 от Наказателния кодекс .

Чл. 2. (1) Лицата, извършили престъпления по чл. 273 , се освобождават от наказателна отговорност, от изтърпяване на наказанието и от последиците на осъждането съгласно чл. 83 от Наказателния кодекс .

(2) Иззетите на основание чл. 53 от Наказателния кодекс имущества и събраните глоби въз основа на влезли в сила присъди до обнародването на този закон не се връщат.

(3) Иззетите вещи и парични суми по висящи наказателни дела за престъпленията по чл. 273 от Наказателния кодекс се връщат на правоимащите освен ако придобиването или притежаването им е забранено или подлежат на отнемане по други закони.

(4) Висящите изпълнителни дела за глоби, наложени за престъпленията по чл. 273 от Наказателния кодекс , се прекратяват.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Спорните въпроси, възникнали по прилагането на този закон, се решават от съда, който е издал присъдата или на който е подсъдно делото за съответното престъпление.

§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник.

§ 3. Изпълнението на закона се възлага на министъра на правосъдието и на министъра на вътрешните работи.