НАРЕДБА-ЗАКОН за амнистия

Обн. ДВ, бр. 204 от 19.09.1944 г., попр. бр. 208 от 23.09.1944 г., доп., бр. 284 от 21.12.1944 г., бр. 13 от 17.01.1945 г., бр. 17 от 25.07.1945 г.

Чл. 1. Амнистират се престъпните деяния, извършени до 8.IХ.1944 г. включително:

1. По Военно-наказателния закон, с изключение на тия по чл. 154, ал. 2, 155, ал. 2, 158, 160 - 166, 174, 175, 179 - 184, 187, 189, 190, 192 и 196.

Забележка. (Нова - ДВ, бр. 170 от 1945 г.) Горното изключение не се отнася до престъпни деяния по чл. 190 от Военно-наказателния закон, ако осъденият за такова деяние е помилван след 8.IХ.1944 г. до влизането на този закон в сила.

2. По Закона за гражданската мобилизация, с изключение на тия по чл. 44, 46, 48, 49а и 49б.

3. По Закона за реквизицията, с изключение на тия по чл. 27 и 28.

4. По Закона за осигуряване на снабдяването и регулиране на цените, с изключение на тия по чл. 30 31, 32, 32а, 34, 35; 36, 42а, 42б, 44, 46, 47 и 48.

Забележка. (Нова - ДВ, бр. 284 от 1944 г ) Престъпни деяния но чл. 39 от Закона за гражданската мобилизация, извършени до 25 октомври 1944 г.

(Ал. 2, нова - ДВ, бр. 13 от 1945 г.) Разпоредбата на т. 1 не се отнася до деянията по Наказателния и други особени закони, извършени във връзка с чл. 178 от Военно-наказателния закон, а разпоредбата на т. 4 до нарушенията по Наредбата за покупка на тютюни в страната от реколтата 1942 г. (ДВ, 1943 г.), извършени във връзка със Закона за осигуряване на снабдяването и регулиране на цените. Тази алинея има тълкувателен характер.

Чл. 1а. (Нов - ДВ, бр. 13 от 1945 г.) Амнистират се и престъпните деяния по чл. 39 от Закона за гражданската мобилизация, извършени до 25.Х.1944 г.

Чл. 2. Гражданските последици от амнистираните деяния се заличават, направените съдебни и по водене на делото разноски не се събират, а изплатените разноски, обезщетения, глоби и конфискувани предмети не се връщат.

Чл. 3. Правото на пенсия на амнистираните лица се възстановява от влизането в сила на тази Наредба-закон.

Изпълнението на настоящия указ се възлага на министъра на правосъдието.