ЗАКОН за отменяне на Укази № 4 от 1974 г., № 606 от 1977 г. и № 3407 от 1984 г.

Обн., ДВ, бр. 67 от 21.08.1990 г., изм., бр. 32 от 23.04.1991 г., бр. 85 от 15.10.1991 г.

§ 1. Отменят се:

1. Указ № 4 за уреждане на редовната военна служба на младежите, постъпили на работа в металургията (обн., ДВ, бр. 3 от 1974 г.; изм. и доп., бр. 16 от 1976 г.; бр. 10 и 37 от 1978 г., бр. 93 от 1979 г., бр. 61 от 1981 г., бр. 32 от 1982 г., бр. 5 от 1986 г., бр. 12 от 1988 г. и бр. 49 от 1989 г.).

2. Указ № 606 за уреждане на редовната военна служба на младежите, постъпили на подземна работа в рудодобива, въгледобива и минното строителство (обн., ДВ, бр. 37 от 1977 г.; изм. и доп., бр. 84 от 1977 г., бр. 10 от 1978 г., бр. 12, 22 и 33 от 1988 г. и бр. 19 от 1989 г.).

3. Указ № 3407 за уреждане на редовната военна служба на младежи, които се подготвят по особено необходими за икономиката специалности (обн., ДВ, бр. 83 от 1984 г.; изм. и доп., бр. 96 от 1984 г. и бр. 40 от 1989 г.).

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 32, бр. 85 от 1991 г.) Младежите, които работят по вече сключени договори въз основа на отменените укази, са изпълнили или ще изпълнят редовната си военна служба в следните случаи:

1. по указите, посочени в § 1, точки 1 и 2, ако са работили или ще работят непрекъснато в продължение на 3 години;

2. по чл. 1 от Указ № 3407 от 1984 г., след като преминат 4-месечно военно обучение и работят по придобитата специалност непрекъснато в продължение на 5 години, а по чл. 2 от същия указ, ако работят непрекъснато в продължение на 3 години.

§ 3. Изпълнението на закона се възлага на министъра на индустрията и технологиите и на министъра на народната отбрана.