НАРЕДБА-ЗАКОН за запазване на българското поданство от лица, напуснали страната поради преследване от властта

Приета с ПМС № 2 от 18.09.1945 г., обн., ДВ, бр. 230 от 3.10.1945 г.

Член единствен. Счита се, че лицата, напуснали страната след 9 юни 1923 година, поради създадения тогава политически режим и които са приели чуждо поданство или са постъпили на военна или друга държавна служба в чужда държава, както и онези, които поради същата причина не са се явили в редовете на войската, не са загубили българското си поданство, въпреки противните разпореждания в Закона за българското поданство .