НАРЕДБА-ЗАКОН за привеждане в изпълнение на конфискациите, постановени от народния съд

Обн., ДВ, бр. 100 от 30.04.1945 г.

Чл. 1. Присъдените в полза на държавата имущества на осъдените от Народния съд лица, както и конфискуваните поради укриване, стават собственост на държавата от деня на произнасяне на присъдата. Движимите имущества се издирват, вземат във владение и евентуално се продават от органите на данъчните власти по разпореждане на Дирекцията на държавните имоти.

Недвижимите имоти се вземат във владение от органите на Дирекцията на държавните имоти по реда на Закона за държавните имоти.

Чл. 2. Министерството на правосъдието в двумесечен срок от влизането в сила на настоящия закон изпраща на Дирекцията на държавните имоти преписи от присъдите на осъдените, чиито имоти са присъдени в полза на държавата. От своя страна Дирекцията на държавните имоти, след получаване преписите от присъдите във възможно най-кратък срок, обявява в "Държавен вестник", списък на имената на осъдените.

Чл. 3. Всички лица, които държат на каквото и да било основание движими или недвижими вещи, собственост на осъдените, за които се говори в предходния член, както и всички лица, които имат някакви задължения спрямо тях, са длъжни в двумесечен срок от обнародване имената на осъдените в "Държавен вестник" да декларират вещите и задълженията си пред Дирекцията на държавните имоти, ако се касае за находящи се в София вещи, или ако длъжникът има в София своето местожителство, и пред съответните околийски агрономства, ако се касае за вещи, находящи се в провинцията, или пък ако длъжниците живеят там.

Декларациите се подават в два екземпляра.

Държателите на тези имущества се считат пазители на декларираните имоти и са длъжни да ги предадат при поискване.

Който не изпълни задълженията по ал. 1 и 3 се наказва с глоба до 100 000 лв.

Чл. 4. Общините, в чиито район се намират конфискуваните от Народния съд недвижими имоти са длъжни в едномесечен срок от обнародване имената на осъдените в "Държавен вестник", да дадат подробни описания на имотите (вид, размер, граници, емлячна и пазарна стойност) на органите, показани в чл. 3 .

Чл. 5. Не подлежат на изземване най-необходимите движими вещи, които служат за лично употребление на членовете на семейството на осъдения, като облекло, легло с постелка и завивка, обикновени кухненски принадлежности, печка за отопление, печка за готвене, маса и други такива.

Чл. 6. Управлението и продажбата на присъдените индустриални, търговски и други предприятия, или участия в предприятия, както и стопанисването и продажбата на конфискуваните недвижими покрити и стопанисването на непокритите недвижими и движими имоти, се извършва по специална наредба, одобрена от Министерския съвет.

Чл. 7. Разноските за вещи лица, пазачи, превози, наем за помещения и пр., ще се плащат по специален бюджет.

Чл. 8. Държавата става правоприемник по застрахователните договори върху недвижимите имоти на осъдените.

Изпълнението на настоящия указ се възлага на министъра на земеделието.