ЗАКОН за възстановяване собствеността върху някои магазини, работилници, складове и ателиета

Обн., ДВ, бр. 105 от 19.12.1991 г.

Чл. 1. Възстановява се правото на собственост на бившите собственици и наследниците им на продадените от тях по реда на ПМС № 60 от 1975 г. за изкупуване на магазини, работилници, складове и ателиета (ДВ, бр. 39 от 1975 г.) магазини, работилници, складове и ателиета, ако в срок до 1 година от влизане на закона в сила върнат на купувачите, съответно на техните правоприемници, получените от продажбата суми.

Чл. 2. (1) Лицата, извършили подобрения върху имотите по чл. 1 , имат право да получат от първоначалния собственик или неговите наследници разноските, които са направили по подобренията. Те нямат право на задържане на имота.

(2) Бившите собственици и техните наследници не могат да искат пропуснатите ползи и добивите от имота.

Чл. 3. Когато е извършено преустройство на имоти по чл. 1 или от тях и други обекти е образуван нов имот, ако не е възможно да се възстанови първоначалното положение без значителни затруднения за собствениците и това е стопански неоправдано, собствеността върху имотите се преобразува в съсобственост. В тези случаи всеки от собствениците придобива идеална част от новообразувания имот, която съответства на цената на неговия имот към новообразувания по време на влизане на този закон в сила.

Чл. 4. Обявява сключените договори за наем за имотите по чл. 1 за сключени без определен срок.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Имотите по чл. 1 , които представляват обекти за продажба на хлебни, месни, млечни произведения, плодове и зеленчуци, както и детски млечни кухни, детски консултации и аптеки, запазват предназначението си за срок от 1 г. от влизане на закона в сила.

§ 2. Изпълнението на закона се възлага на министъра на правосъдието.