ЗАКОН за възстановяване собствеността върху конфискуваните с Указ № 88 на Президиума на НС от 12.03.1953 г. (необнародван) недвижими и движими имоти, принадлежащи на Католическата черква в пределите на Народна република България

Обн., ДВ, бр. 104 от 24.12.1992 г.

Чл. 1. Възстановява се собствеността върху конфискуваните с Указ № 88 на Президиума на Народното събрание от 12 март 1953 г. недвижими и движими имоти на Католическата църква, които са собственост на държавата, общините, обществените организации или на техни фирми или на еднолични дружества по чл. 61 от Търговския закон и съществуват реално до размерите, в които са конфискувани.

Чл. 2. Когато не са налице условията за възстановяване правото на собственост по чл. 1 , Католическата църква се обезщетява по ред и условия, определени от Министерския съвет.

Чл. 3. Сключените наемни договори за недвижимите имоти по чл. 1 се обявяват за сключени без определен срок.

Чл. 4. (1) Католическата църква не може да иска пропуснати ползи и добиви от имотите по чл. 1 .

(2) Необходимите разноски за имотите, направени от наемателите - физически лица, се дължат по общия ред.

ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. Имотите по чл. 1 , които се използват за социални и здравни нужди, запазват предназначението си за срок от една година от влизане на закона в сила.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 2. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет.