ЗАКОН за закриване на Медицинската академия

Обн., ДВ, бр. 59 от 21.07.1992 г.

Чл. 1. Закрива се Медицинската академия.

Чл. 2. Висшите медицински институти в София, Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора от състава на закритата Медицинска академия се обособяват в самостоятелни висши учебни заведения.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (1) Възлага на Министерския съвет в тримесечен срок от влизането на закона в сила да определи статута на националните центрове и на Центъра по сърдечно-съдова хирургия и кардиология "Света Екатерина" от състава на закритата Медицинска академия.

(2) До определянето на статута центровете осъществяват дейността си по досега съществуващия ред.

§ 2. Възлага на Министерския съвет в тримесечен срок от влизането на закона в сила да уреди правоотношенията, свързани със закриването на Медицинската академия.