ЗАКОН за уреждане на стари задължения по банкови кредити

Обн., ДВ, бр. 21 от 15.03.1991 г., попр., бр. 36 от 7.05.1991 г.

Чл. 1. (1) Неиздължената част от предоставените от банките кредити при действието на отменената Тарифа за лихвите, таксите, комисионите и разноските, които банките и Държавният застрахователен институт събират и плащат по операциите си (обн., ДВ, бр. 100 от 1975 г.; изм. и доп., бр. 46 от 1976 г., бр. 3 от 1978 г., бр. 90 от 1980 г., бр. 102 от 1982 г. и бр. 3 от 1988 г.) се олихвява от деня на отмяната й, както следва:

1. с лихвен процент до 2/3 от основния лихвен процент за съответния период:

а) кредитите на граждани за строеж и покупка на жилища с изключение на тези по т. 3;

б) кредитите на млади новобрачни семейства за текущи нужди, отпуснати по реда на отменения раздел IIIа от Наредбата за кредитната дейност на Държавната спестовна каса (обн., ДВ, бр. 79 от 1978 г.; изм., бр. 94 от 1979 г., бр. 72, 86 и 100 от 1980 г., бр. 91 от 1981 г., бр. 70 от 1983 г., бр. 36 от 1984 г., бр. 3 от 1985 г., бр. 56 и 92 от 1986 г., бр. 37 от 1987 г., бр. 1 и 33 от 1990 г., бр. 6 от 1991 г.);

в) кредитите, предоставени на участници в индивидуални и групови строежи и на жилищностроителни кооперации;

г) кредитите на граждани за текущи нужди;

2. с лихвен процент с един пункт по-висок от основния лихвен процент за съответния период:

а) кредитите на общинските народни съвети и ведомствата за подготовка и строеж на жилища за продажба на гражданите, както и кредитите за допълване на фонд "Жилищно строителство";

б) кредитите за стопански нужди на гражданите;

в) кредитите за инвестиции на фирми и други стопански организации, ползуването на които е започнало преди 1 юли 1988 г.;

3. с лихвен процент с десет пункта по-висок от основния лихвен процент за съответния период кредитите на граждани за строеж и покупка на жилища, които са отпуснати над размерите, определени в Наредбата за кредитната дейност на Държавната спестовна каса или други актове на Министерския съвет, или са над стойността на жилищата;

4. с лихвен процент с един пункт по-нисък от основния лихвен процент за съответния период кредитите за републиканския бюджет.

(2) За просрочените части от кредитите по т. 1, 2 и 3 на предходната алинея определените лихвени проценти се увеличават с един пункт.

(3) Лихвеният процент по т. 1 на ал. 1 се определя от Българската народна банка съгласувано с Държавната спестовна каса.

Чл. 2. Предсрочно погасената част от кредитите на граждани за строеж и покупка на жилища и за текущи нужди се олихвява до 30 април 1991 г. с лихвения процент, прилаган до отмяната на Тарифата за лихвите, таксите, комисионите и разноските, които банките и Държавният застрахователен институт събират и плащат по операциите си.

Чл. 3. (1) При увеличение на лихвения процент през 1991 г. над 10 на сто по кредитите по чл. 1, ал. 1, т. 1, букви "а", "б" и "в" разликата над 10 на сто от лихвата за годината по остатъка на кредитите се отнася в неговото увеличение.

(2) 30 на сто от произтичащото увеличение на дълга в резултат на капитализиране на лихвите се поема като дълг на държавата.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (1) Министърът на финансите и министърът на труда и социалните грижи да внесат в Министерския съвет предложение за реда за подпомагане на лица, изпаднали в неплатежоспособност при условията на този закон.

(2) Лихвите по заеми на фирми и стопански организации по чл. 1, т. 2, буква "в", които не могат да бъдат изплатени поради финансови затруднения, могат изцяло или частично да се капитализират.

(3) Създава се фонд за временно подпомагане при изплащане на лихвите по жилищни заеми на граждани и по заеми за текущи нужди на млади новобрачни семейства с доходи на член от домакинство до 65 на сто от социалния минимум. Министерският съвет да определи реда за набиране и ползуване на средствата по фонда.

§ 2. Разпоредбите на този закон не се прилагат по отношение на кредитите, предоставени от Държавната спестовна каса на граждани за строеж и покупка на жилища по нормативни актове на Министерския съвет за райони, пострадали от природни бедствия. Лихвите по тези кредити са за сметка на бюджета.

§ 3. Определя начална стойност на лихвения процент по чл. 1, ал. 1, т. 1, букви "а", "б" и "в" на 10 на сто и по буква "г" на 17 на сто, която се изменя по реда на чл. 1, ал. 3, като се държи сметка за степента на компенсиране на доходите в зависимост от изменението на цените.

§ 4. (Попр. - ДВ, бр. 36 от 1991 г.) Разпоредбите на този закон не се прилагат по отношение на кредитите в размерите, определени в Наредбата за кредитната дейност на Държавната спестовна каса, отпускани на граждани за заплащане на разликата между стойността на отчуждения и отстъпения в обезщетение имот въз основа на заповеди по чл. 100 от Закона за териториално и селищно устройство, издадени до влизането в сила на този закон. Разликата в лихвите по тези кредити, определени съобразно разпоредбите на чл. 1, е за сметка на бюджета.

§ 5. Лихвеният процент, определен по реда на чл. 1, ал. 1, т. 1, буква "а" с отчитане и на § 3 от преходните и заключителните разпоредби, се прилага и по отношение на задълженията на гражданите за закупени жилища чрез разсрочка от държавния (ведомствения) жилищен фонд.

§ 6. Фирми и други стопански организации, които ползуват банкови кредити за дейности по опазване на околната среда, плащат през 1991 г. лихва според разпоредбите на чл. 1, ал. 1, т. 1 и чл. 3, ал. 1 от този закон в размер 10 на сто, като разликата до 2/3 от основния лихвен процент се капитализира.