ЗАКОН за Селскостопанската академия (Загл. изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.)

Обн., ДВ, бр. 113 от 28.12.1999 г., изм. и доп., бр. 15 от 14.02.2003 г., бр. 43 от 29.04.2008 г., бр. 54 от 13.06.2008 г., изм., бр. 10 от 6.02.2009 г., бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г., бр. 99 от 15.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г., бр. 78 от 5.10.2010 г., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., бр. 68 от 2.08.2013 г., в сила от 2.08.2013 г., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. и доп., бр. 22 от 13.03.2018 г., изм., бр. 106 от 21.12.2018 г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., бр. 22 от 2018 г.) Селскостопанската академия е национална автономна бюджетна организация към министъра на земеделието, храните и горите за научни изследвания, за научно-приложна, иновативна и образователна дейност в областта на земеделието и храните.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Селскостопанската академия осъществява дейността си в рамките на държавната аграрна политика в съответствие с общата селскостопанска политика на Европейския съюз.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., бр. 99 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г., бр. 15 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г., бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., бр. 22 от 2018 г.) Селскостопанската академия е юридическо лице със седалище София и съставя, изпълнява и отчита бюджет като част от консолидираната фискална програма по чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси.

(4) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм., бр. 15 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) Приходите по бюджета на Селскостопанската академия се формират от:

1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г., бр. 22 от 2018 г.) трансфери от държавния бюджет, определени със закон;

2. приходи от сключени договори за изследователски проекти;

3. приходи от реализация на интелектуални продукти и други;

4. (доп. – ДВ, бр. 22 от 2018 г.) дарения, помощи и други безвъзмездно получени средства.

(5) (Нова – ДВ, бр. 22 от 2018 г.) Лицата, които предоставят безвъзмездно помощи и средства на Селскостопанската академия, подават декларация за произход на средствата съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари.

(6) (Нова – ДВ, бр. 22 от 2018 г.) Бюджетът на Селскостопанската академия и отчетът за неговото изпълнение се приемат от управителния съвет.

(7) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2008 г., предишна ал. 5, доп., бр. 22 от 2018 г.) Селскостопанската академия може да сключва договори с висши училища и научни организации в страната и в Европейския съюз за съвместна, целево финансирана, образователна, квалификационна и научна дейност.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., бр. 68 от 2013 г., в сила от 2.08.2013 г., бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., бр. 22 от 2018 г.) (1) Министърът на земеделието, храните и горите провежда политиката на държавата за развитие на научноизследователската, научно-приложната, експерименталната и производствената дейност в областта на земеделието и храните.

(2) Министърът на земеделието, храните и горите съгласувано с министъра на образованието и науката осъществява контрол върху дейността на Селскостопанската академия.

Чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2003 г., изм., бр. 43 от 2008 г., бр. 22 от 2018 г.) Селскостопанската академия разработва Стратегия за научноизследователска, научно-приложна, иновативна и внедрителска дейност в областта на аграрния сектор, която се приема от управителния съвет и се утвърждава от министъра на земеделието, храните и горите. Стратегията се актуализира на всеки три години.

Глава втора
СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА АКАДЕМИЯ
(Загл. изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.)

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2003 г., бр. 43 от 2008 г., бр. 22 от 2018 г.) Органите на управление на Селскостопанската академия са:

1. председателят;

2. управителният съвет.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2003 г., бр. 43 от 2008 г., бр. 22 от 2018 г.) Председателят на Селскостопанската академия e хабилитирано лице, което се назначава и освобождава от министър-председателя по предложение на министъра на земеделието, храните и горите.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., бр. 22 от 2018 г.) Председателят на Селскостопанската академия:

1. представлява академията;

2. ръководи и организира дейността й;

3. свиква и ръководи заседанията на управителния съвет;

4. изпълнява и други правомощия, свързани с дейността на Селскостопанската академия.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2003 г., бр. 43 от 2008 г., бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., бр. 22 от 2018 г.) Управителният съвет се състои от председател и 8 членове. Председателят на Селскостопанската академия е и председател на управителния съвет. Членове на управителния съвет могат да бъдат хабилитирани лица от Селскостопанската академия.

(5) (Нова – ДВ, бр. 22 от 2018 г.) Членовете на управителния съвет се назначават от министъра на земеделието, храните и горите по предложение на председателя на Селскостопанската академия.

(6) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2003 г., изм., бр. 43 от 2008 г., бр. 78 от 2010 г., бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., предишна ал. 5, изм., бр. 22 от 2018 г.) Председателят на Селскостопанската академия се освобождава от министър-председателя, а членовете на управителния съвет - от министъра на земеделието, храните и горите, преди изтичането на мандата:

1. по тяхно писмено искане;

2. при системно неизпълнение на задълженията;

3. при фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си за повече от шест месеца;

4. при осъждане на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

(7) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2003 г., предишна ал. 6, изм., бр. 22 от 2018 г.) При предсрочно прекратяване на мандата или при смърт на председателя и/или на член на управителния съвет на тяхно място по реда на ал. 6 се назначава нов председател и/или нов член на управителния съвет за срок до края на текущия мандат.

Чл. 4. (1) (Предишен текст на чл. 4 - ДВ, бр. 43 от 2008 г., доп., бр. 22 от 2018 г.) Мандатът на председателя и членовете на управителния съвет на Селскостопанската академия е четири години.

(2) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2008 г., доп., бр. 22 от 2018 г.) Председателят и членовете на управителния съвет на Селскостопанската академия продължават да изпълняват своите функции и след изтичането на мандата им до назначаването на ново ръководство.

(3) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2008 г., отм., бр. 22 от 2018 г.).

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) (1) Изпълнителен орган на управителния съвет на Селскостопанската академия е изпълнителното бюро, което се състои от председател, заместник-председател и главен научен секретар, които са хабилитирани лица.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.).

(3) (Доп. – ДВ, бр. 22 от 2018 г.) По предложение на управителния съвет председателят на Селскостопанската академия назначава заместник-председателя и главния научен секретар. Мандатът им изтича с прекратяването на мандата на председателя.

(4) (Нова – ДВ, бр. 22 от 2018 г.) Изпълнителното бюро продължава да изпълнява своите функции и след изтичането на мандата на председателя до назначаването на ново ръководство.

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 22 от 2018 г.) Научната, научно-приложната дейност и обучението на докторанти се извършват от научни институти и научни центрове към Селскостопанската академия, които са юридически лица.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 22 от 2018 г.) За осъществяване на експериментално-производствената, приложната и научно-приложната дейност на Селскостопанската академия към нея се създава Държавно предприятие "Научно-производствен център". Предприятието е юридическо лице със седалище София, със статут на държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 22 от 2018 г.) Дейността по съхранение и опазване на културно-историческото наследство в областта на земеделието се осъществява от Националния земеделски музей, който е юридическо лице на бюджетна издръжка и се ръководи от директор, назначен от председателя на Селскостопанската академия.

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., бр. 22 от 2018 г.) Структурните звена по чл. 6, ал. 1 се ръководят от директори, които са хабилитирани лица и се избират чрез конкурс за срок 4 години.

Чл. 8. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм., бр. 10 от 2009 г.) Структурата, организацията и дейността на Селскостопанската академия се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет.

Глава трета
(Нова - ДВ, бр. 15 от 2003 г.)
ДЕЙНОСТ, ИМУЩЕСТВО, НАЧИН НА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ
(Загл. изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.)

Чл. 9. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2003 г., изм., бр. 43 от 2008 г.) (1) (Предишен текст на чл. 9, изм. - ДВ, бр. 22 от 2018 г.) Основният предмет на дейност на държавното предприятие по чл. 6, ал. 2 е:

1. (доп. – ДВ, бр. 22 от 2018 г.) експериментална работа и научно-приложна дейност в областта на растениевъдството, животновъдството, опазване на почвените ресурси, на растителния и животинския генофонд;

2. изпитване и внедряване на нови сортове растения и нови породи и хибриди селскостопански животни;

3. организиране на моделни полета и ферми за отглеждане на културните растения и животни;

4. производство на семена, посадъчен материал, животни за разплод, зарибителен материал, буби и пчели;

5. други дейности, свързани с дейностите по т. 1 - 4.

(2) (Нова – ДВ, бр. 22 от 2018 г.) Държавното предприятие по ал. 1 може да осъществява и други дейности, свързани със или подпомагащи основния предмет на дейност. Средствата и операциите на предприятието се включват в консолидираната фискална програма като средства и операции на други икономически обособени лица по чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси и не са част от държавния бюджет.

(3) (Нова – ДВ, бр. 22 от 2018 г.) Държавното предприятие има двустепенна структура:

1. централно управление;

2. специализирани поделения.

(4) (Нова – ДВ, бр. 22 от 2018 г.) Директорът на държавното предприятие ежегодно изготвя и предлага на председателя на Селскостопанската академия за утвърждаване годишен план за дейността на предприятието.

(5) (Нова – ДВ, бр. 22 от 2018 г.) Специализираните поделения по ал. 3, т. 2 въз основа на утвърдения годишен план организират и реализират научно-приложна, експериментална, демонстрационна и обслужваща дейност в сътрудничество и на договорна основа с институтите и научните центрове на Селскостопанската академия.

(6) (Нова – ДВ, бр. 22 от 2018 г.) Специализираните поделения по ал. 3, т. 2 се ръководят и представляват от директори, назначени от директора на държавното предприятие за срок 4 години. Специализираните поделения:

1. сключват от свое име и за своя сметка договори в рамките на предоставените им правомощия;

2. водят счетоводство и представят в централното управление годишни финансови отчети съгласно Закона за счетоводството;

3. имат банкови сметки и свой печат;

4. са работодатели по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда.

(7) (Нова – ДВ, бр. 22 от 2018 г.) Имуществото на държавното предприятие се състои от имущество, предоставено от Министерския съвет, министъра на земеделието, храните и горите, от международни институции, местни и чуждестранни физически, юридически лица и други организации, както и от имущество, придобито от предприятието в резултат на дейността му.

(8) (Нова – ДВ, бр. 22 от 2018 г.) Устройството, организацията и дейността на държавното предприятие по чл. 6, ал. 2, както и наименованията, седалищата и районите на дейност на неговите специализирани поделения се определят с правилника по чл. 8.

Чл. 10. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2003 г., изм., бр. 43 от 2008 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 22 от 2018 г.) Органите на управление на държавното предприятие по чл. 6, ал. 2 са:

1. (изм. – ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) министърът на земеделието, храните и горите;

2. председателят на Селскостопанската академия;

3. (изм. – ДВ, бр. 22 от 2018 г.) управителният съвет на държавното предприятие;

4. директорът.

(2) (Отм. – ДВ, бр. 22 от 2018 г.).

Чл. 11. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2003 г., изм., бр. 43 от 2008 г.) (1) Имуществото на Селскостопанската академия и на самостоятелните й звена включва право на собственост и други вещни права, вземания, ценни книжа, патенти, дарения, дялово участие, стопански организации и сдружения и други права и задължения.

(2) Министерският съвет предоставя за управление на Селскостопанската академия стопанисваните от нея държавни земи, терени, сгради - публична държавна собственост, както и машини, съоръжения, апаратура, книжен фонд, парични средства и други движими вещи.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 22 от 2018 г.) Недвижимите имоти на Селскостопанската академия се отчуждават само с решение на Министерския съвет.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите:

1. (изм. – ДВ, бр. 106 от 2018 г.) упражнява правата на собственост на държавата в държавното предприятие по чл. 6, ал. 2;

2. провежда политиката на държавата в областта на експерименталната и производствената дейност;

3. (изм. – ДВ, бр. 106 от 2018 г.) одобрява годишен доклад за дейността на държавното предприятие по чл. 6, ал. 2;

4. предприема действия по реда на чл. 6 от Закона за държавната собственост;

5. (изм. – ДВ, бр. 106 от 2018 г.) назначава проверки на дейността на държавното предприятие;

6. (изм. – ДВ, бр. 106 от 2018 г.) одобрява решенията за бракуване на дълготрайни материални активи, стопанисвани от държавното предприятие.

Чл. 12. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2003 г., изм., бр. 43 от 2008 г., бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., бр. 22 от 2018 г.) (1) Управителният съвет на държавното предприятие по чл. 6, ал. 2 се състои от трима членове, включително директора на предприятието.

(2) Председателят на Селскостопанската академия назначава директора и членовете на управителния съвет на държавното предприятие и сключва с тях договори за управление при условия и ред, определени в правилника по чл. 8. Договорите за управление с членовете на управителния съвет се сключват за срок 4 години.

(3) Председателят на Селскостопанската академия:

1. освобождава от отговорност по договорите за управление директора и членовете на управителния съвет на държавното предприятие;

2. утвърждава годишния план на държавното предприятие;

3. утвърждава структурата, длъжностното разписание и средствата за работна заплата на държавното предприятие в съответствие с годишния план;

4. съгласува годишния отчет на държавното предприятие и го представя на министъра на земеделието, храните и горите;

5. предлага на министъра на земеделието, храните и горите предприемане на действия по реда на чл. 6 от Закона за държавната собственост;

6. осъществява и други функции, определени в правилника по чл. 8.

(4) Управителният съвет на държавното предприятие:

1. разработва стратегии за развитие на експерименталната, демонстративната и производствената дейност;

2. разработва годишния план на държавното предприятие;

3. осъществява и други функции, определени в правилника по чл. 8.

(5) Директорът на държавното предприятие:

1. представлява предприятието пред държавните органи, съдилищата и пред трети лица в страната и в чужбина;

2. осъществява оперативното ръководство на предприятието;

3. сключва договори за дейностите, извършвани от предприятието;

4. изготвя и представя за съгласуване от председателя на Селскостопанската академия годишния отчет;

5. изготвя и представя годишен доклад за дейността на предприятието;

6. прави предложение за бракуване на дълготрайни материални активи;

7. изпълнява и други функции, свързани с управлението на предприятието, определени в правилника по чл. 8.

Чл. 13. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2003 г., изм., бр. 43 от 2008 г., бр. 22 от 2018 г.) (1) Държавното предприятие по чл. 6, ал. 2 не може да учредява ипотеки и залози върху предоставеното му за управление имущество.

(2) Имуществото на държавното предприятие не може да служи за обезпечаване задължения на трети лица.

(3) Държавното предприятие не може да участва в търговски дружества, както и да създава такива.

(4) Държавното предприятие може да кандидатства по оперативни програми и научно-изследователски проекти, както и по международни, национални и регионални търгове и програми и може да бъде равнопоставен участник в процедури по Закона за обществените поръчки.

(5) Срещу държавното предприятие не може да се открива производство по несъстоятелност.

(6) Държавното предприятие отговаря за задълженията си до размера на предоставеното му за управление имущество.

(7) Държавното предприятие не подлежи на приватизация.

(8) Дейността на държавното предприятие, както и имуществото му не могат да бъдат обект на концесия по смисъла на Закона за концесиите.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. (1) (Изм. – ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Към Министерството на земеделието, храните и горите се създава чрез отделяне от досегашната Селскостопанска академия Национална служба за съвети в земеделието като юридическо лице. Службата извършва спомагателна дейност в областта на земеделието, животновъдството и хранително-вкусовата промишленост.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите утвърждава правилник за структурата и дейността на Националната служба за съвети в земеделието в срок три месеца от влизането на закона в сила и урежда всички отношения, свързани с правоприемството по ал. 1.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. (1) С влизането на този закон в сила:

1. се отменя Указ № 1008 на Държавния съвет от 1982 г. за създаване на Селскостопанската академия (ДВ, бр. 34 от 1982 г.);

2. Селскостопанската академия се преобразува в Национален център за аграрни науки, който поема активите и пасивите й; трудовите правоотношения на служителите се уреждат по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.

(2) До утвърждаване структурата на Националния център за аграрни науки в него се включват всички досегашни звена на Селскостопанската академия: научните институти; самостоятелните лаборатории; регионалните центрове за научно-приложно обслужване; Институтът по подготовка и квалификация на кадрите; Националният земеделски музей; Главната редакция "Научни издания" и Центърът за научно-техническа информация.

(3) В срок до един месец от влизането в сила на закона се формират управителният съвет и изпълнителното бюро на Националния център за аграрни науки.

(4) В срок до два месеца от влизането в сила на закона се приема правилникът по чл. 8.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) В срок до три месеца от влизането в сила на закона Министерският съвет по предложение на министъра на земеделието, храните и горите съгласувано с министъра на образованието и науката привежда статута на звената по ал. 3 в съответствие с този закон и с правилника по чл. 8.

§ 3. Думите "Селскостопанската академия" се заменят с "Националния център за аграрни науки", както следва:

1. в чл. 9, ал. 3, т. 6, чл. 47, ал. 1, чл. 84, ал. 1, т. 2, ал. 3 и 5, чл. 85, ал. 3 от Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр. 112 от 1995 г.; изм., бр. 28 от 1996 г., бр. 56 от 1997 г.; попр., бр. 57 от 1997 г.; изм., бр. 58 от 1998 г., бр. 60 от 1999 г.);

2. в § 58 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр. 60 от 1999 г.; попр., бр. 66 от 1999 г.);

3. в чл. 17, ал. 2 от Закона за пчеларството (обн., ДВ, бр. 102 от 1983 г.; изм., бр. 11 от 1998 г.);

4. в чл. 18, ал. 1 от Закона за рибното стопанство (обн., ДВ, бр. 91 от 1982 г.; изм., бр. 13 от 1997 г. и бр. 11 от 1998 г.);

5. в чл. 8, ал. 2 от Закона за тютюна и тютюневите изделия (обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г.; изм., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 153 от 1998 г.);

6. в чл. 3, ал. 5 от Закона за опазване на почвата от замърсяване (обн., ДВ, бр. 84 от 1963 г.; изм. и доп., бр. 26 от 1968 г., бр. 29 от 1969 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г., бр. 1 от 1978 г., бр. 26 от 1988 г., бр. 86 от 1991 г., бр. 100 от 1992 г., бр. 45 от 1996 г., бр. 85 от 1997 г., бр. 11 от 1998 г., бр. 67 от 1999 г.).

§ 4. (Изм. – ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Изпълнението на закона се възлага на министъра на земеделието, храните и горите и на министъра на образованието и науката.

ЗАКОН за изменение и допълнение на

Закона за Националния център за аграрни науки

(ДВ, бр. 15 от 2003 г., изм., бр. 10 от 2009 г.)

.........................................................................

Допълнителна разпоредба

§ 4. Навсякъде в закона думите "Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа (МЗГАР)", "министърът на земеделието, горите и аграрната реформа" и "министъра на земеделието, горите и аграрната реформа" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и горите (МЗГ)", "министърът на земеделието и горите" и "министъра на земеделието и горите".

Преходни и заключителни разпоредби

§ 5. Министърът на земеделието и горите в тримесечен срок от влизането в сила на този закон внася в Министерския съвет програма за развитието на Националния център за аграрни науки.

§ 6. Министърът на земеделието и горите издава правилника по чл. 12 в тримесечен срок от влизането в сила на този закон.

§ 7. (1) Мандатът на заварените при влизането в сила на този закон председател и членове на управителния съвет на Националния център за аграрни науки се прекратява.

(2) До назначаването на нов председател и нови членове на управителния съвет на Националния център за аграрни науки съгласно изискванията на този закон функциите им се осъществяват от досегашните.

(3) В срок един месец от влизането в сила на този закон министърът на земеделието и горите, съгласувано с министъра на образованието и науката, назначава председател и членове на управителния съвет на Националния център за аграрни науки.

§ 8. (Отм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.).

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Закона за изменение и допълнение на

Закона за Националния център за аграрни науки

(ДВ, бр. 43 от 2008 г., доп., бр. 54 от 2008 г.)

§ 19. В срок един месец от влизането в сила на този закон министър-председателят назначава председателя на Селскостопанската академия, а министърът на земеделието и продоволствието назначава управителния съвет по реда на чл. 3, ал. 4. До назначаването на председател и управителен съвет Селскостопанската академия се ръководи от председателя и от управителния съвет на Националния център за аграрни науки.

§ 20. В срок три месеца от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема правилника по чл. 8.

§ 21. (1) Министерският съвет приема правилника по чл. 10, ал. 2 в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон.

(2) Държавните предприятия по приложение № 1 встъпват в правата и задълженията си в едномесечен срок от приемането на правилника по чл. 10, ал. 2.

(3) Държавните предприятия по чл. 6, ал. 2 са правоприемници на съответните опитни станции и експериментални бази.

§ 22. (1) От деня на влизането в сила на този закон Националният център за аграрни науки се преобразува в Селскостопанска академия. Трудовите правоотношения на служителите от системата на НЦАН, включително на служителите в научните институти - юридически лица, се уреждат съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.

(2) Селскостопанската академия е универсален правоприемник на Националния център за аграрни науки.

§ 23. До приемането на правилника по чл. 8 Центърът за научно-техническа информация и Регионалният център за научно-приложно обслужване - София, продължават да функционират като структури на Селскостопанската академия без юридическа самостоятелност.

§ 24. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) От датата на влизане в сила на този закон Националният агробиотехнологичен парк прекратява дейността си.

(2) Активите, пасивите, правата и задълженията на прекратения Национален агробиотехнологичен парк преминават към централното управление на Селскостопанската академия.

.........................................................................

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Закона за изменение и допълнение на Закона за фуражите

(ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

.........................................................................

§ 82. В Закона за Селскостопанската академия (обн., ДВ, бр. 113 от 1999 г.; изм., бр. 15 от 2003 г. и бр. 43 от 2008 г.) се правят следните допълнения:

.........................................................................

3. Навсякъде в закона думата "продоволствието" се заменя с "храните".

.........................................................................

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Закона за изменение на Закона за

Българската агенция по безопасност на храните

(ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.)

.........................................................................

§ 65. В Закона за Селскостопанската академия (обн., ДВ, бр. 113 от 1999 г.; изм., бр. 15 от 2003 г., бр. 43 и 54 от 2008 г., бр. 10, 74 и 99 от 2009 г., бр. 78 от 2010 г. и бр. 15 и 68 от 2013 г.) се правят следните изменения:

.........................................................................

2. В останалите текстове на закона думите "министърът на земеделието и храните" и "министъра на земеделието и храните" се заменят съответно с "министърът на земеделието, храните и горите" и "министъра на земеделието, храните и горите".

.........................................................................

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Закона за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанската академия

(ДВ, бр. 22 от 2018 г.)

§ 15. (1) От датата на вписването му в търговския регистър Държавно предприятие "Научно-производствен център" е правоприемник на активите и пасивите, както и на архива на държавните предприятия, както следва:

1. Опитна станция по земеделие – Видин;

2. Опитна станция по земеделие – Лом;

3. Опитна станция по кайсията и земеделието – Силистра;

4. Опитна станция по соята – Павликени;

5. Опитна станция по земеделие – Лозница;

6. Опитна станция по земеделие – Хан Крум;

7. Опитна станция по лозарство и винарство – Варна;

8. Опитна станция по земеделие – Поморие;

9. Опитна станция по поливно земеделие – Пазарджик;

10. Опитна станция по земеделие – Сливен;

11. Опитна станция по тютюна – Хасково;

12. Опитна станция по земеделие – Кърджали;

13. Опитна станция по лозарство – Септември;

14. Опитна станция по картофите – Самоков;

15. Опитна станция по земеделие – Ямбол;

16. Система за агропазарна информация САПИ – София.

(2) От датата на вписването в търговския регистър на Държавно предприятие "Научно-производствен център" се заличава регистрацията на съответните държавни предприятия по ал. 1.

(3) Трудовите правоотношения със служителите от държавните предприятия по ал. 1 се уреждат съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.

§ 16. (1) Считано от 1 април 2018 г.:

1. Държавно предприятие – Опитна станция по бубарство и земеделие – Враца, се преобразува в Научен център по бубарство – Враца, към Селскостопанската академия;

2. Държавно предприятие – Опитна станция по земеделие – Търговище, се преобразува в Научен център по земеделие – Търговище, към Селскостопанската академия;

3. Държавно предприятие – Опитна станция по земеделие – Средец, се преобразува в Научен център по земеделие – Средец, към Селскостопанската академия;

4. Държавно предприятие – Опитна станция по животновъдство и земеделие – Смолян, се преобразува в Научен център по животновъдство и земеделие – Смолян, към Селскостопанската академия.

(2) Активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на държавните предприятия по ал. 1 преминават към Селскостопанската академия.

(3) Трудовите правоотношения със служителите от държавните предприятия по ал. 1 се уреждат съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.

§ 17. (1) Считано от 1 април 2018 г.:

1. Експериментална база – държавно предприятие към Института по земеделие – Шумен, се преобразува в научно звено – експериментална база към Института по земеделие – Шумен;

2. Експериментална база – държавно предприятие към Института по планинско животновъдство и земеделие – Троян, се преобразува в научно звено – експериментална база към Института по планинско животновъдство и земеделие – Троян.

(2) Активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на държавните предприятия по ал. 1 преминават към съответния институт.

(3) Трудовите правоотношения със служителите от държавните предприятия по ал. 1 се уреждат съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.

§ 18. Изменението по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите и отчитането на прехвърлянето на активите и пасивите между Министерството на земеделието, храните и горите и Селскостопанската академия се извършва в тримесечен срок от влизането в сила на този закон в съответствие с чл. 172 от Закона за публичните финанси.

.........................................................................

§ 20. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет привежда в съответствие със закона правилника по чл. 8.

Приложение № 1 към чл. 6, ал. 2 (Ново - ДВ, бр. 43 от 2008 г., доп., бр. 54 от 2008 г., отм., бр. 22 от 2018 г.)