ЗАКОН за отмяна на Закона за временно въвеждане на някои допълнителни изисквания към членовете на ръководствата на научните организации на Висшата атестационна комисия

Обн., ДВ, бр. 29 от 30.03.1995 г.

Член единствен. Отменя Закона за временно въвеждане на някои допълнителни изисквания към членовете на ръководствата на научните организации и Висшата атестационна комисия (ДВ, бр. 104 от 1992 г.).

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Членовете на Президиума на Висшата атестационна комисия и на научните комисии на Висшата атестационна комисия се освобождават от деня на влизането на закона в сила.

§ 2. Председателят на Министерския съвет в едномесечен срок от влизането на закона в сила назначава нов състав на Президиума на Висшата атестационна комисия и на научните комисии на Висшата атестационна комисия съгласно Закона за научните степени и научните звания .

§ 3. В срок един месец от назначаването Президиумът на Висшата атестационна комисия утвърждава нови състави на специализираните научни съвети.

§ 4. В срок до 30 октомври 1995 г. се извършват избори за:

1. членове на академичните, факултетните и научните съвети, ръководители на висшите училища и факултетите и техни заместници;

2. членове на научните съвети, ръководители на академиите и самостоятелните им звена и техни заместници;

3. членове на научните съвети, ръководители и техни заместници на тези научни организации извън упоменатите, които имат правомощието да обявяват конкурси и да избират научни или преподавателски кадри;

4. ръководители на катедри;

5. ръководители на секции или на съответстващите им структурни звена в научните институти.

§ 5. Мандат, започнал след влизането в сила на Закона за временно въвеждане на някои допълнителни изисквания към членовете на ръководствата на научните организации и Висшата атестационна комисия , не се зачита за мандат в законовото ограничение за два последователни мандата.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 6. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет.

Законът е приет от 37-о Народно събрание на 23 февруари 1995 г., приет повторно на 23 март 1995 г. на основание чл. 101, ал. 2 от Конституцията , и е подпечатан с държавния печат.