ЗАКОН за "Държавен вестник"

Обн., ДВ, бр. 89 от 6.10.1995 г., в сила от 6.11.1995 г., попр., бр. 92 от 17.10.1995 г., доп., бр. 123 от 22.12.1997 г., в сила от 1.01.1998 г., изм. и доп., бр. 56 от 22.06.1999 г., изм., бр. 1 от 4.01.2000 г., бр. 97 от 13.11.2001 г., изм. и доп., бр. 9 от 31.01.2003 г., изм., бр. 42 от 9.05.2003 г., изм. и доп., бр. 31 от 8.04.2005 г., доп., бр. 36 от 2.05.2006 г., в сила от 1.07.2006 г., изм. и доп., бр. 16 от 15.02.2008 г., в сила от 1.07.2008 г., изм., бр. 110 от 30.12.2008 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г., бр. 96 от 1.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г., изм. и доп., бр. 40 от 15.05.2018 г., в сила от 15.05.2018 г.

Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2005 г.) "Държавен вестник" е официално издание на Република България.

(2) "Държавен вестник" се издава от Народното събрание.

(3) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2008 г.) "Държавен вестник" поддържа интернет страница, достъпът до която е свободен и безплатен.

Чл. 2. (1) Издаването на "Държавен вестник" се подготвя и извършва от редакция под контрола на председателя на Народното събрание.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2003 г., бр. 110 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 15 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) Редакцията на "Държавен вестник" е дирекция към Народното събрание - второстепенен разпоредител с бюджет.

(3) Главният редактор на "Държавен вестник" се назначава и освобождава от председателя на Народното събрание.

Чл. 3. (1) (Предишен текст на чл. 3 - ДВ, бр. 16 от 2008 г.) "Държавен вестник" има официален и неофициален раздел.

(2) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2008 г., доп., бр. 40 от 2018 г., в сила от 15.05.2018 г.) Официалният и неофициалният раздел се публикуват и в интернет страницата на "Държавен вестник". При несъответствие между печатното издание и изданието в интернет страницата правно значение има текстът на печатното издание, освен в случаите по чл. 6.

Чл. 4. (1) В официалния раздел на "Държавен вестник" се обнародват:

1. актовете, приети с национален референдум;

2. Конституцията;

3. кодексите, законите, решенията, декларациите и обръщенията на Великото народно събрание и на Народното събрание;

4. правилникът за организацията и дейността на Великото народно събрание и на Народното събрание;

5. указите на президента на републиката, с изключение на указите по чл. 98, т. 9, 10, 11 и 12 и по чл. 102, ал. 3, т. 5 от Конституцията;

6. решенията на Конституционния съд заедно с мотивите към тях, а когато председателят на Конституционния съд прецени - и определения на съда заедно с мотивите към тях;

7. (отм. - ДВ, бр. 9 от 2003 г.);

8. (попр. - ДВ, бр. 92 от 1995 г.) постановленията, правилниците и наредбите на Министерския съвет, а когато министър-председателят прецени - и разпореждания и решения на Министерския съвет;

9. международните договори на Република България;

10. правилниците, наредбите и инструкциите на министрите;

11. решенията на Върховния административен съд, с които се отменят нормативни актове на Министерския съвет и на министрите;

12. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2003 г.) нормативните актове на други държавни органи, когато това е изрично предвидено в закон.

(2) Законите се обнародват заедно с указите на президента на републиката за обнародването им.

(3) В официалния раздел актовете се подреждат по реда на тяхното изброяване в ал. 1. Актовете от един и същи вид се обнародват по реда на датите на приемането им, а когато са приети на една и съща дата - по реда на постъпването им за обнародване в редакцията на "Държавен вестник".

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., доп., бр. 31 от 2005 г.) Международните договори, подлежащи на обнародване, се представят (включително и на магнитен носител) и обнародват в "Държавен вестник" в 15-дневен срок от датата на влизането им в сила по отношение на Република България.

(2) Когато датата на влизането в сила на международния договор е предварително известна, той може да бъде обнародван и преди или в деня на влизането му в сила.

(3) Международните договори се обнародват с направените от Република България резерви и тълкувателни декларации. Обнародват се и оттеглянето на резерви и декларации към международни договори.

(4) Българският текст, оригинален или в превод, на предлагания за обнародване международен договор се удостоверява от министъра на външните работи или от ръководителя на ведомството, което го е сключило, или от упълномощено от тях лице.

(5) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2005 г.) В съпроводителното писмо с искане за обнародване на международния договор се посочват законът за ратифициране на международния договор и броят на "Държавен вестник", в който е обнародван, или се представя копие от решението на Министерския съвет за утвърждаване на акта, както и датата на влизане в сила на договора за Република България.

(6) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2005 г.) Когато международният договор е двустранен, се посочват и името и длъжността на подписалите го за всяка от страните.

Чл. 6. (Доп. - ДВ, бр. 9 от 2003 г., изм., бр. 40 от 2018 г., в сила от 15.05.2018 г.) Приложения към нормативен акт, включително към международни договори, ако е предвидено в акта, се обнародват като притурка само на интернет страницата на "Държавен вестник" към броя на вестника, в който е обнародван съответният акт. Обнародването на интернет страницата на "Държавен вестник" има същото правно значение, както и обнародването в печатно издание на "Държавен вестник".

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2003 г., доп., бр. 31 от 2005 г.) В неофициалния раздел на "Държавен вестник" се обнародват разпорежданията на председателя на Народното събрание по чл. 9, ал. 2 и чл. 15, индивидуалните административни актове на министри и на ръководители на държавни и общински органи, обявления и съобщения на министерства, други ведомства, академии, висши училища и научни институти, общини, призовки на съдилища, съдебни решения, покани за свикване на събрания, с приложени към тях протоколи за свикването, и други известия, когато тяхното обнародване е предвидено в закон или в нормативен акт на Министерския съвет, съобщения на редакцията на "Държавен вестник".

(2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 1999 г., изм., бр. 31 от 2005 г., в сила от 1.05.2005 г., доп., бр. 36 от 2006 г., изм., бр. 13 от 2016 г., в сила от 15.04.2016 г., бр. 96 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) Обявленията, за които със Закона за концесиите е предвидено публикуване, се обнародват на интернет страницата на "Държавен вестник".

(3) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2005 г.) В последния брой за годината се обнародват годишното съдържание и азбучник на вестника.

(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 56 от 1999 г., предишна ал. 3, бр. 31 от 2005 г.) В "Държавен вестник" не могат да се публикуват обявления, съобщения и покани с рекламен или с търговски характер.

(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 56 от 1999 г., изм., бр. 9 от 2003 г., предишна ал. 4, бр. 31 от 2005 г.) Актовете в неофициалния раздел се подреждат по реда на тяхното изброяване в ал. 1.

Чл. 8. Председателят на Народното събрание утвърждава:

1. (изм. – ДВ, бр. 40 от 2018 г., в сила от 15.05.2018 г.) формата, обема, годишния тираж и графичното оформление на "Държавен вестник";

2. екземплярите от всеки пореден брой и на цели годишни течения, които задължително се съхраняват в редакцията на "Държавен вестник";

3. безплатните екземпляри и реда за тяхното разпределение.

Чл. 9. (1) Обнародването на актовете в официалния раздел е безплатно.

(2) За обнародване на обявленията, съобщенията, поканите и другите известия в неофициалния раздел се заплаща такса, чийто размер се определя от председателя на Народното събрание с разпореждане.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 9 от 2003 г.).

Чл. 10. (1) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., бр. 16 от 2008 г.) За обнародването на актовете в официалния раздел и на известията в неофициалния раздел се представя текстът на съответния акт или известие и документът за внесена такса по чл. 9, ал. 2, приложени към съпроводително писмо с искане за обнародване. Искането се подписва от ръководителя на органа или организацията, чийто акт или известие се предлага за обнародване, или от упълномощено от него лице, като върху него се полага и печатът на органа или организацията. Искането може да се подаде и по електронен път по реда на Закона за електронното управление.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2005 г.) В съпроводителното писмо се посочват правното основание за обнародването, длъжностните лица, отговорни за техническото съгласуване на текста преди обнародването му, и телефон за връзка.

(3) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2008 г.) В редакцията на "Държавен вестник" се води входящ регистър на съпроводителните писма с искане за обнародване, който е публичен. Редът за воденето на регистъра се определя с разпореждане на председателя на Народното събрание.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 16 от 2008 г.) При подготовката на текстовете на актовете за обнародване редакцията изисква съдействието на длъжностните лица по ал. 2 за отстраняването на техническите несъответствия или грешки в тях.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 16 от 2008 г.) Поправките на грешки в обнародваните актове се обнародват в съответния раздел на "Държавен вестник", в който е бил обнародван актът, чиято поправка се прави.

Чл. 11. Представените в редакцията на "Държавен вестник" актове и известия се обнародват, както следва:

1. актовете в официалния раздел - в 15-дневен срок от постъпването им, доколкото друг срок не следва от Конституцията или закон;

2. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2003 г., бр. 16 от 2008 г.) обявленията, съобщенията, призовките и другите известия - в срока, предвиден в съответния закон или нормативен акт на Министерския съвет, но не по-късно от един месец от постъпването им.

Чл. 12. (1) "Държавен вестник" се издава в редовни броеве всеки вторник и петък от седмицата, когато тези дни са работни.

(2) (Попр. - ДВ, бр. 92 от 1995 г.) Извънредни броеве на "Държавен вестник" могат да се издават както в дните по ал. 1, така и в други дни от седмицата, включително и в неработни дни. Разрешение за издаване на извънреден брой на "Държавен вестник" се дава от председателя на Народното събрание по негова преценка, по искане на президента на републиката, както и на министър-председателя.

(3) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2008 г., доп., бр. 40 от 2018 г., в сила от 15.05.2018 г.) "Държавен вестник" се публикува в интернет страницата в деня, в който се издава печатното издание, освен в случаите по чл. 6.

Чл. 13. (Доп. - ДВ, бр. 123 от 1997 г., изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 9 от 2003 г., бр. 42 от 2003 г., бр. 110 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) (1) Редакцията на "Държавен вестник" е на бюджетна издръжка и се финансира със субсидия от самостоятелния бюджет на Народното събрание, от собствени приходи от абонамент на вестника, такси по чл. 9, ал. 2 и от друга съпътстваща издаването на вестника дейност.

(2) Средствата по ал. 1 се разходват за издаване и издръжка на "Държавен вестник", както и за други научни, изследователски, издателски и информационни дейности, включително свързаните с тях доставки на стоки и предоставяне на услуги, по ред, определен от председателя на Народното събрание.

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2003 г.) Отчетът за изпълнението на бюджета на "Държавен вестник" се включва и се приема с отчета за изпълнението на бюджета на Народното събрание за съответната година.

Чл. 15. (1) (Доп. - ДВ, бр. 9 от 2003 г.) Цената на отделен брой "Държавен вестник", както и цената на абонамента се определя от председателя на Народното събрание с разпореждане.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 9 от 2003 г.).

(3) (Отм. - ДВ, бр. 9 от 2003 г.).

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г.) Печатното издание на "Държавен вестник" се разпространява чрез абонамент и ръчна продажба.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Този закон отменя Указ № 2948 за "Държавен вестник" (обн., ДВ, бр. 101 от 1974 г.; изм., бр. 18 от 1989 г. и бр. 41 от 1995 г.) и влиза в сила един месец след обнародването му в "Държавен вестник".

§ 2. Изпълнението на закона се възлага на председателя на Народното събрание.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Закона за изменение и допълнение на Закона за "Държавен вестник"

(ДВ, бр. 40 от 2018 г., в сила от 15.05.2018 г.)

...........................................................................

§ 6. Приложенията към Националните рамкови договори за 2018 г. по чл. 54, ал. 1 и 2 от Закона за здравното осигуряване, представени до влизането в сила на този закон за обнародване в притурка към "Държавен вестник", се обнародват като притурка само на интернет страницата на "Държавен вестник".

..........................................................................