ЗАКОН за отменяне на Закона за държавните предприятия (Обн., Изв., бр. 90 от 1960 г.)

Обн., ДВ, бр. 95 от 12.12.1975 г.

§. 1. Законът за държавните предприятия се отменя.

§. 2. Министерският съвет урежда организацията и устройството на стопанските организации, реда за образуване и разпределение на техните доходи и взаимоотношенията им с държавния бюджет.

Изпълнението на Закона се възлага на председателя на Министерския съвет.