Нов механизъм за защита на върховенството на закона в ЕС

Нов механизъм за защита на върховенството на закона в ЕС
Емил Радев, евродепутат ГЕРБ/ЕНП

В края на 17 век Джон Лок говори за нуждата от ясни закони, които са публикувани и обявени на хората, и ги противопоставя на произволните декрети на деспотите. По-късно Монтескьо въвежда идеята за разделение на властите, а през 19 век Алберт Дайси говори за правната сигурност.

Така в крайна сметка се появява идеята за върховенството на закона - основен стълб на модерната демокрация в Европа. Върховенството на закона представлява механизми, процеси, практики или норми, които подкрепят равенството на всички граждани пред закона, гарантира безпристрастност на управлението и предотвратява произволното използване на сила. Върховенството на закона създава система на управление, която е в противовес на деспотизма, абсолютизма, авторитаризма и тоталитаризма. То създава ограничения, в рамките на които управляващите могат и трябва да действат и взимат решения.

Върховенството на закона е над политиката. То е над всеки един човек, независимо колко влиятелен е той, и над всяка една власт.

Върховенството на закона е и една от ценностите, описани в член 2 от Договора за Европейския съюз, която трябва да бъде спазвана от всички държави-членки. Очакването е, че когато дадена държава се присъедини към европейското семейство, тя ще отговаря на изискванията за членство, ще е приела и ще продължи да спазва общите ценности и няма да променя своя курс на развитие.

Гарант, че европейските ценности се спазват, е Европейската комисия, защото тя е "пазител на Договорите". Затова още през 2014г. година бе създадена Рамка за върховенството на закона, чиято цел е справяне със системните заплахи за върховенството на закона в ЕС. Тази рамка се прилага чрез многоетапен диалог между Европейската комисия и съответната държава-член. По-конкретно, първата стъпка е, когато Европейската комисия се усъмни, че може да настъпва спад в нивото на върховенство на закона в дадена държава, тя да извърши оценка. Въз основа на оценката, Европейската комисия изготвя становище и списък от препоръки към дадената държава, като идеята е чрез диалог, държавата да започне да прилага препоръките. Диалогът продължава чрез наблюдения на последващите действия и начина на прилагане на препоръките.

По този начин Европейската комисия се стреми да помогне на засегнатата държава да превъзмогне предизвикателствата пред върховенството на закона, които изпитва, без да се стигне до наказателни процедури за нарушаване на европейското законодателство. Но за да бъде успешна рамката, тя зависи изцяло от сътрудничеството и волята за реформи на засегнатата държава.

Ако европейско законодателство все пак продължи да бъде нарушавано в контекста на върховенството на закона, Европейската комисия започва наказателни процедури, както вече се случва с Полша. Последната стъпка на една такава процедура е завеждане на дело в Съда на ЕС срещу държавата и евентуално нейно осъждане и плащане на глоба.

Ако нарушенията на върховенството на закона са систематични и сериозни, Договорът за Европейския съюз предвижда активирането на вече известния член 7 - извънредната и последна мярка за възстановяване на върховенството на закона в държава-член на ЕС. Член 7 досега е използван два пъти - за Австрия, когато на страната бива временно спряно правото на глас преди близо 20 години, и сега за Полша, като тази процедура още тече.

Какво представлява обаче този известен текст от Договора за ЕС?

Член 7, пар. 1 предвижда определянето на ясен риск за сериозно нарушение на ценностите в член 2 от ДЕС. Това става след като 1/3 от държавите-членки или Европейската комисия, или 2/3 от мнозинството от гласовете, представляващи мнозинство от съставляващите Европейския парламент членове активират механизма. Следва изслушване на засегната държава в Съвета, като няма ограничение колко пъти дадена държава да бъде изслушвана. Съветът е и този, който трябва да вземе решение за определяне на ясен риск от сериозно нарушение на ценностите, посочени в член 2, вкл. върховенството на закона. Това решение трябва да бъде взето въз основата на мнозинство от 4/5 от държавите-членки, без засегнатата държава. Освен решение, Съветът може да издаде препоръки, отново с мнозинство от 4/5 от държавите-членки без засегнатата държава. Преди да вземе каквото и да е решение обаче Съветът има нужда от съгласието на Европейския парламент (2/3 от мнозинството от гласовете, представляващи мнозинство от съставляващите Европейския парламент членове).

Член 7, пар. 2 надгражда определянето на ясен риск и касае съществуването на сериозно и трайно нарушаване на европейските ценности. Този механизъм бива активиран от 1/3 от държавите-членки или от Европейската комисия и задължително изисква засегнатата държава да предостави забележки, коментари, обяснения за настъпилите промени, довели до активирането на този механизъм. След съгласието на 2/3 от мнозинството от гласовете, представляващи мнозинство от съставляващите Европейския парламент членове, Европейският съвет, т.е. европейските лидери, определят дали има сериозно и постоянно нарушаване на европейските ценности. Това решение се взима с единодушие, без засегнатата държава.

Съгласно член 7, пар. 3 от ДЕС, ако бъде взето положително решение за наличието на ясен риск за нарушаване на европейските ценности, Съветът може да вземе решение за временно прекратяване на правата, произтичащи от членството в ЕС, вкл. правото на глас. Решението се взима с квалифицирано мнозинство, представляващо 72% от държавите-членки (без засегнатата държава) и 65% от населението на участващите във вота държави.

Съветът, отново с квалифицирано мнозинство, може да реши да промени или прекрати мерките по член 7, пар. 3., в отговор на настъпили промени в ситуацията в засегнатата държава.

Активирането на член 7 като цяло е изключително политически процес, който неслучайно е наричан "атомната опция" за решаване на проблемите с върховенството на закона. За да функционира този процес е нужно единодушие между Европейския парламент и Съвета. Договорите не говорят какво става, ако например Съветът иска да вземе мерки, но Европейският парламент не дава своето съгласие (макар в действителност това да е по-скоро правен въпрос, защото обикновено мнозинството от членовете на Европейския парламент са по-активни в обвиненията си спрямо държавите-членки).

Много често хората си мислят, че рамката за върховенството на закона и член 7 са единствените начини да се гарантира спазването на тази европейска ценност, но не е точно така. Чрез годишното информационно табло за правосъдието може да се провери ефективността на всяка една правосъдна система в ЕС, да се направят заключения за нейната независимост и качество на работа.

Европейските фондове, като например програмата "Правосъдие", за която съм докладчик от страна на групата на Европейската народна партия, могат да се използват за повишаване капацитета на националните правосъдни системи, за допълнителни обучения на съдии и прокурори, за улесняване достъпа до правосъдие за всички граждани - все важни компоненти за гарантиране на върховенството на закона.

Службата за подкрепа на структурните реформи, която бе създадена в разгара на икономическата и финансова криза, за да подпомага държавите-членки в реформите им нужни за преодоляване на кризата продължава своята работа и днес. България вече е поискала нейното експертно мнение за осъществяването на съдебната реформа.

Европейският семестър, който принципно насърчава икономическия растеж и стимулира инвестициите и създаването на нови работни места, включва анализ и препоръки за всяка една страна за намаляване на корупцията, подобряване ефективността на съдебната система и публичната администрация.

Успехът на всички тези мерки обаче зависи от политическата воля на всяка една държава-членка да извърши необходимите реформи и да предприеме мерки, за да спазва и съхранява принципа на върховенство на закона.

За да допълни тези доброволни препоръки и с оглед съхранението на европейския бюджет от злоупотреби с европейски средства, Европейската комисия предложи създаването на нов механизъм за защита на бюджета на ЕС, по който съм докладчик от страна на групата на Европейската народна партия в комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент.

Позицията на ЕП, която гласувахме в началото на м. април т.г., по това досие, дава определение на принципа на правова държава, така че да покрие не само европейските ценности в член 2, но и критериите за членство. Идеята е да се гарантира, че присъединяването към ЕС не е краят на процеса на реформи, а е само началото на последователни усилия за съхранение и надграждане на постигнатото.

Застрашаването независимостта на съдебната система, наличието и ненаказуемостта на незаконосъобразни решения на органите на публичната власт, ограничаване достъпа и ефективността на средствата за правна защита, невъзможността на дадена държава-член да изпълнява задълженията си по членството, както и мерки, които отслабват защитата на поверителността на комуникацията между адвокат и клиент, следва да се считат за широко разпространено незачитане на правовата държава.

Когато нарушаването на правовата държава води до злоупотреби с европейски средства, са предвидени наказателни мерки за съответната държава - или намаляване на евросредствата, или директно тяхното спиране. Това е доста драстична мярка, но съм на мнение, че Европейският съюз не може и не следва да продължи да финансира правителства, които явно не искат да са част от този съюз, при положение, че нарушават неговите ценности.

В същото време сме предвидили защити за крайните получатели на средствата - всички дължими суми на крайните бенефициенти следва да бъдат платени от държавите-членки, дори и при спрени еврофондове.

По подобие на независимия панел от юристи, който бе предложен от ЕП в контекста на Европейския механизъм за върховенство на закона и демокрация, за който също настоявам от години, и тук сме предвидили група от независими експерти да консултира Европейската комисия при извършването на нейната оценка. Тази независима група ще се състои от експерти с познание за върховенството на закона и за бюджетни въпроси и нейните заключения за състоянието на върховенството на закона в ЕС и ефекта върху европейските средства ще бъдат публични. 

Процедурата, която сме предвидили, е следната - когато Европейската комисия прецени, взимайки под внимание становищата на експертната група, че може да има нарушение на върховенството на закона, което води до злоупотреби с европейски средства, тя започва консултации и обсъждания със съответната държава и междувременно информира Съвета и ЕП за това. Ако наистина такова нарушение бъде установено, ЕК предлага на Съвета и ЕП средствата, които следва да бъдат намалени или спрени, да бъдат прехвърлени в резерв, докато нарушението не бъде преустановено. Т.е. крайното решение относно финансовото наказание на държавата остава в ръцете на Европейския парламент и Съвета.

Тази позиция на Европейския парламент бе подкрепена с огромно мнозинство и ние изпратихме силен сигнал, че европейските средства не трябва да стават жертва на нарушението на върховенството на закона. За съжаление обаче досието е блокирано в Съвета, където държавите-членки не могат да постигнат договореност за обща позиция. Това означава, че за съжаление, в скоро време регламентът няма да бъде приключен и ще продължим да се чудим какво да правим с държави, нарушаващи върховенството на закона.

Въпреки липсата на напредък заради Съвета, Европейската комисия започна в началото на м. април процес на размисъл относно върховенството на закона, който трябва да доведе до допълнителни конкретни мерки и препоръки за спазване на този основен принцип до края на юни месец т.г. Това означава, че новият Европейски парламент ще продължи да се занимава с темата и ще има още възможности да надгради и доразвие досегашната система.

За мен лично това е обнадеждаващо - може би най-накрая ще видим създаването на Европейски механизъм за върховенството на закона и демокрацията, който да бъде приложим спрямо всички държави-членки, на равни начала, въз основата на еднакви и ясни критерии.

Както каза първият зам.-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс "Способността на Съюза да отстоява върховенството на закона днес е по-жизненоважна от всякога." Това е въпрос на европейска идентичност и на функциониране на Европейския съюз и е време да гарантираме, че всички държави в ЕС ще спазват този принцип. 

Отличие и 1000 лв. награда за бившия член на ВСС Капка Костова

Предишна новина

Отложиха за допълнителни анализи преразпределението на щатове между районните съдилища

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.