Обжалване на отказ за преминаване през КПП по време на извънредното положение

Обжалване на отказ за преминаване през КПП по време на извънредното положение

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обнародван в Държавен вестник бр. 28 от 2020г., изчерпателно се посочиха производствата и делата, по които сроковете не спират да текат, както и бяха внесени промени в размера на глобите и санкциите за нарушаване на противоепидемичните мерки.

В приложение към чл.3, т.1 изрично е посочено, че делата по обжалване или протестиране на административни актове, издадени при или по повод извънредното положение, продължават да се разглеждат редовно от съдилищата. В тази връзка вниманието на гражданите е съсредоточено най-вече върху възможността по време на  извънредното положение да обжалват наказателни постановления относно нарушения на приетите със заповедите на министъра на здравеопазването забрани. Въпреки това, сред обществото най-коментиран остава въпросът – обжалваеми ли са разпорежданията в устна форма на органите от структурата на МВР във връзка с регулирането на  пропусквателния режим в областните центрове. Объркването у гражданите е породено от това, че при отказ за преминаване на КПП, въпреки предоставянето на надлежен документ, удостоверяващ целта на пътуването, не се издава писмен административен акт.

Съгласно чл.64 от ЗМВР полицейските органи могат да издават разпореждания до юридическите лица и гражданите в писмена форма, когато това е необходимо за изпълнение на възложените им функции. При невъзможност за издаване на писмено разпореждане, то същото може да се издаде устно или чрез действия, чийто смисъл е разбираем за лицата, за които се отнасят. Разпоредбата на чл.64, ал.7 ЗМВР предоставя възможността на заинтересованото лице да обжалва разпорежданията, издадени в писмена форма, по реда на АПК. Последната норма не означава, че устните разпореждания като административни актове в устна форма не подлежат на обжалване. Напротив, при този нормативен пропуск намира приложение общата разпоредба на чл.59 от АПК, именована "Форма на индивидуалния административен акт", според ал.3 на която "устни административни актове изразени чрез действия или бездействия, се издават само когато това е предвидено в закон".

От тук следва, че направеният отказ от страна на служител на МВР за влизане, респективно напускане на областния център, е обжалваем по реда на АПК. Административните актове, в това число и устните разпореждания, могат да се оспорват пред съда по отношение на тяхната законосъобразност на следните основания – липса на компетентност, неспазване на установената форма, съществено нарушение на административнопроизводствени правила, противоречие с материалноправни разпоредби и несъответствие с целта на закона. Право на оспорване имат гражданите и организациите, чиито права, свободи или законни интереси са нарушени или застрашени от административния акт, като законоустановеният срок е 14-дневен и започва да тече от момента на съобщаването на акта.

В случай, че са претърпени вреди, причинени от незаконосъобразния административен акт, заинтересованото лице може да предяви иск за обезщетение на основание чл.204 от АПК. Особеност на това производство е, че то е исково и при него не се извършва преценка за законосъобразност. Установена е абсолютната процесуална предпоставка, искът да се предяви след отмяната на акта по съответния ред. Въпреки това с оглед принципа на процесуалната икономия, законодателят допуска, че заедно с оспорването на административния акт, може да се предяви и искът за обезщетение до приключване на първото заседание по делото. Оспорващото лице следва да докаже настъпването на вреди, произтекли от неосъщественото пътуване поради незаконосъобразния отказ за преминаване през КПП-то.

Другият актуален момент от правна гледна точка, създаващ множество спорове и различни тълкувания, е коя ще е приложимата норма при установено нарушение, ако до влизане в сила на наказателното постановление, съответната бъде изменена. До този момент са наложени редица глоби, всяка на стойност 5000лв. за физически лица и 15000лв. за еднолични търговци и юридически лица, за неспазване на противоепидемичните мерки като посещение на паркове, градски градини, спортни и детски площадки; на хранителни магазини и аптеки от лица под 60 годишна възраст в периода от 8:30 до 10:30 ч.; неспазване на санитарно-хигиенни изисквания в търговските обекти и други. Съгласно влезлите в сила изменения размерът на глобата за физически лица е намален – от 300 до 1000лв. и е установена хипотеза при повторно извършване – глоба в размер от 1000 до 2000лв., а за едноличните търговци и юридическите лица – от 500 до 2000лв. и респективно от 2000 до 5000лв.

Принцип в административното право е, че за всяко административно нарушение се прилага нормативният акт, който е бил в сила по време на извършването му. Изключение от това правило е, че ако до влизане в сила на наказателното постановление, последват различни нормативни разпоредби, прилага се онази от тях, която е по-благоприятна за нарушителя. На практика това означава, че ако е наложена глоба в размер от 5000лв., то следва стойността да бъде редуцирана до предвидената в измененията.

Целта на внесените промени е да се поясни, че държавните и местни органи, включително институциите, не спират своята дейност и частноправните субекти могат да упражняват своите права. Намаляването на размера на глобите представлява висок обществен интерес и е свързано със съразмерността на нарушението и съответната наложена административнонаказателна мярка. Въпреки това, обществото следва да не приема предприетите рестрикции като ограничение на техните права и свободи, а като превантивна мярка с цел предотвратяване разпространението пандемията, причинена от COVID-19.

КЗК ще провери цените на горивата у нас

Предишна новина

Блокада на София до второ нареждане

Следваща новина

Коментари

7 Коментара

 1. 7
  питане | нерегистриран
  9
  -1
  До коментар #6 от "До разбирачите | нерегистриран":
  ЕСПЧ в свое решение казва: “Всеки може да прави записи за защита на свои права, но може да ги ползва само пред съд.” Тук всичко е ясно, ако българският съд е .... съд в името на народа:)))  Кое конкретно е това решение?

 2. 6
  До разбирачите | нерегистриран
  2
  -3

  ЕСПЧ в свое решение казва: “Всеки може да прави записи за защита на свои права, но може да ги ползва само пред съд.” Тук всичко е ясно, ако българският съд е .... съд в името на народа:)))

 3. 5
  RRR | нерегистриран
  3
  -1

  Гледай си ранчото.

 4. 4
  селянин | нерегистриран
  3
  -4
  До коментар #3 от "Гражданин | нерегистриран":


  Може би ако е извършил незаконен аудиозапис на отказа, а като помоли изиска трафичните данни, които МВР събира "законно" по извънредния закон/без санкция от съда/ , ще обоснове допълнително твърдението си ,че по времето на "устния акт" се е намирал в същия район.  Къде пиши,че не можеш да снимаш и звукозаписваш милицията, като те проверява? Помшниш ли случая Бухнич-румънски журналист снимаше даване на подкупи край едно ГКПП,, прокуратурата обвини Бухнич, а не получаващите подкупи, и съдът го оправда с аргумент, че на обществено място можеш да снимаш и записваш. Дори и в Русия можеш да снимаш милицията докато те проверява, има достатъчно снимани в ютюб.

  В ЗАПСП пише,че можеш да снимаш на обществено място-чл 13(но не пише нищо за звукозапис...)

 5. 3
  Гражданин | нерегистриран
  2
  -2
  До коментар #1 от "Адвокат | нерегистриран":
  Авторките на статията да обяснят как в съда ще се докаже съшествуването на този устен отказ на полицая да преминем през КПП-то. Особено,когато човек е сам в колата...  Може би ако е извършил незаконен аудиозапис на отказа, а като помоли изиска трафичните данни, които МВР събира "законно" по извънредния закон/без санкция от съда/ , ще обоснове допълнително твърдението си ,че по времето на "устния акт" се е намирал в същия район.

 6. 2
  RRR | нерегистриран
  3
  -1

  Много народ не е виждал зала от към вътрешната част на стените, но лее акъл.

 7. 1
  Адвокат | нерегистриран
  14
  -3

  Авторките на статията да обяснят как в съда ще се докаже съшествуването на този устен отказ на полицая да преминем през КПП-то. Особено,когато човек е сам в колата...

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.