Обобщение на тезите "за" и "против" измененията в АПК

Обобщение на тезите "за" и "против" измененията в АПК

Предлаганите промени в Административнопроцесуалния кодекс предизвикаха различни реакции в юридическите среди. Някои подкрепиха и защитиха идеите за изменение, други отправиха критики към отделни текстове в проекта за АПК.

Ето и обобщение на тезите в подкрепа и против някои от предлаганите изменения в Административнопроцесуалния кодекс.

Намаляването на броя на съдиите в съставите във ВАС

Основните аргументи срещу намаляването на броя на съдиите в съставите са следните:

 • По-младшите съдии във ВАС нямат достатъчен опит да водят сами заседанието. Ако не идват от АССГ, може и да не могат да преценят времето, което да се отделя за едно заседание. Причината е, че съставите на ВАС гледат повече дела на едно заседание и нямат достатъчно време. Поради това водещият заседанието трябва да има опит с подхода към страните при воденето на делото, при събирането на доказателства и при подготовката на заседанието. Особено ако преди това е работил в по-малко натоварен съд.
 • Едночленният състав не е адекватен на сложността на разглежданите от ВАС дела, каквито са актовете на министрите. Тези дела са и по-важни за държавното управление. Върховните съдилища по света гледат делата си в състав от трима съдии.
 • При тричленен състав има по-малка опасност да се въздейства върху трима съдии, отколкото върху един съдия. Т.е. тричленният състав дава по-добри гаранции срещу неправомерна намеса в дейността му.
 • Натоварването от заседанията е много по-малко от натоварването от прекомерния брой на дела на докладчик. Поради това спестяването на време от заседанията, не е съпоставимо с другите способи за намаляване на натовареността.

Основните аргументи на поддръжниците на това предложение са:

 • В по-сложните по принцип случаи – когато се обжалва нормативен акт, решение на колективен орган (напр. МС) или когато съдебната инстанция е последна, се предвижда делата да се гледат от тричленен състав. Предложението първата инстанция във ВАС да е от един съдия, а касационната – от трима има и друго предимство спрямо тричленните състави на първа инстанция – че не можеш да загубиш делото, въпреки че повечето върховни съдии са гласували за теб (така се получава когато печелиш на първа с 3:0 гласа и губиш на втора с 3:2 гласа). Каква по-голяма гаранция за законността срещу актове на министри получаваш, ако загубиш дело, при което повечето върховни съдии са подкрепили твоята теза?
 • Във върховните съдилища по света наистина делата се гледат в състав от трима съдии. Но причината е съвсем друга – защото върховните съдилища гледат почти само касационни дела, а не голям брой дела на първа инстанция, както това е във ВАС.
 • Съдиите във ВАС трябва да имат 12 г. юридически стаж. Мнозинството нови съдии идват от административните съдилища и това е правилно. Тези съдии по принцип години наред са се занимавали именно с това – да водят еднолично първоинстанционни дела. Т.е. те имат по начало опит точно за това. Дори един адвокат, който се е явявал повече от десет години по първоинстанционни административни дела, вкл. във ВАС, има достатъчно опит как се води едно дело. Още повече, че сега, поради претовареност, много от съдиите просто претупват воденето, защото не им стига времето.
 • В големия брой случаи и сега докладчикът определя какво ще е решението по делото. Поради липса на време останалите съдии, дори при добро желание, нямат време да се задълбочат в делото. Всяка държава по света ограничава съставите на съдилищата си. Правилото по света е, че първата инстанция се води от един съдия.
 • Ако се изпълни законовото задължение и тримата съдии да разгледат внимателно делото, то тогава това ще им отнеме много време. Ако няма да се задълбочават с делото, само тогава участието в заседания не губи време. Тричленният състав дава по-добри гаранции срещу въздействие само ако и тримата съдии се задълбочат в решаването на делото.
 • Натоварването на всеки един съд може да стане с поредица от мерки – въвеждане на някаква условия, за да има касационно обжалване, по-високи такси, промяна на подсъдността към друг съд, редукция на съставите към по-малки, гледане на делата в закрити заседания, по-ефективно информиране и съобщения и редица други мерки. Като се ограничат наполовина предприетите мерки и работата по разтоварването става наполовина свършена.
 • Във ВКС също няма петчленни състави, когато се разглеждат частни жалби срещу тричленни състави.
 • Никой не оспорва едночленните състави в административните съдилища. А всички аргументи срещу едночленните състави на ВАС, ако са верни, с още по-голяма сила важат за едночленните състави в останалите административни съдилища.

По въпроса за тълкувателните решения на отделенията

Всички се съгласяват, че има твърде много противоречива съдебна практика. Освен това няма спор, че тя обхваща твърде много закони и други нормативни актове, тъй като административното право работи с повече нормативни актове, отколкото гражданското и търговското право.

Основните аргументи срещу този вид тълкувателна дейност са следните:

 • Има тълкувателна дейност на колегиите на ВАС и поради това тълкувателната дейност на отделенията е излишна. При тълкувателните решения на колегиите решенията се обмислят внимателно, мотивират се и вероятността от грешка е много по-малка. Мнението на съдиите от цялата колегия или съд дава много повече гаранции за правилност.
 • Не може да се приема разрешение практиката по кои съдебни решения ще се следва без мотиви. Така няма да се разбере защо тази практика е предпочетена.
 • Съдиите от отделенията се натоварват с допълнителна работа по приемане на тези тълкувателни решения. Идеята е те да се разтоварят, а не да се товарят с нова работа.

Аргументите в подкрепа на предложението:

 • Тълкувателната дейност на колегиите на ВАС е крайно недостатъчна. Дори ВАС да приема толкова тълкувателни решения, колкото ВКС, това няма съществено да промени нещата, защото противоречията в практиката са много повече. А причината за повечето противоречия е, че в административното право се работи с много повече нормативни актове.
 • Ако решенията за уеднаквяване на практиката в отделенията се приемаха с мотиви и се спазва една сложна процедура, тогава наистина ще се натоварят съдиите. Затова се предлага опростена процедура, при която само се предпочитат определени съдебни решения, като по този начин се инкорпорират мотивите в тези решения. Т.е. мотиви има, но са в предпочетените решения. Така се мултиплицира писането на мотиви, а не се полага труд за нови мотиви.
 • Съдиите от отделението са специалистите в материята и могат да вземат възможно най-компетентните решения.
 • Уеднаквяването на практиката още до година ще облекчи изключително много дейността на съдиите, които няма да са изправени пред чудене коя от две противоречиви практики да следват.
 • Основната в дейността на ВАС е да уеднаквява практиката. Този проблем не се решава и причината е претовареността на съдиите. Едно тълкувателно решение изисква доста време и за подбора на предмета на решението, и при организацията, и за изписване на решението. Така се получава порочен кръг – не се вземат законодателни мерки за разтоварване – няма време за уеднаквяване на практиката – наличие на много противоречива практика. Ако не се разтоварят съдиите и не се приемат бързи и ефективни мерки за уеднаквяване на практиката, правата на гражданите и организациите ще бъдат засегнати по възможно най-лошия начин – чрез постановяване на противоречива съдебна практика.

По въпроса за таксите и за ограниченията за касационно обжалване съобразно материалния интерес

Аргументите срещу предложените повишавания на таксите са следните:

 • Твърде високите такси ограничават достъпа до правосъдие, особено на бедните граждани. А достъпът до правосъдие е основна гаранция за спазването на правата на гражданите и организациите.
 • Някои от критикуващите проекта класифицират по-високата такса като недопустима заплаха и репресия спрямо лицата, заплашени с налагане на глоба или имуществена санкция. Според тях това противоречи на Конституцията.
 • Въвеждането на ограничения за размера на данъчните дела, които не подлежат на касационно обжалване няма да гарантира на част от гражданите пълен достъп до правосъдие. А всички граждани би следвало да имат равни права, за да защитят интересите си, които считат, че са накърнени от администрацията, т.е. без тяхно участие.

Аргументите за въвеждане на предложените такси са следните:

 • Увеличение на таксите има само при касационното обжалване. Запазва се принципно безплатният характер в производството по издаване на акта, в производството по административно обжалване на акта и практически безплатното първоинстанционно съдебно производство (10 и 50 лв.). В много европейски държави има пропорционални такси (напр. Германия, Италия). Никоя държава не допуска върховният й съд да се задръсти от дела. Популистките решение всеки да има неограничено право на жалба блокираха съда в Страсбург и доведоха до постановяване на решения по подадени преди 10 г. жалби, т.е. до практически отказ от правосъдие. В крайна сметка чрез въвеждането на т.нар. пилотни дела сега много често не съдии, а служители в съда на практика решават делата. Интересно какво е това правосъдие, осъществявано от администрация.
 • С въвеждането в пълнота на принципа за равенство държавните органи ще плащат толкова такси, колкото и организациите. По този начин, когато гражданите спечелят едно дело и държавният орган вижда, че не е прав, самият държавен орган ще се замисли преди да обжалва, тъй като все пак той следва да спазва определен бюджет. Това ще намали излишните обжалвания и така гражданите и организациите ще получат бърза защита на правата си. Получаването на твърде бавна защита граничи с отказ от правосъдие. Има и случаи, при които заседанието по касационното производство се насрочва след година и половина. Насрочването след около година е често срещано.
 • Определянето на данъчните задължения сега става в 4-инстанционен процес. Поради това ограничаването до 3 инстанции при малки данъчни задължения не засяга правата на гражданите и организациите. Ограниченията са близки до неотдавна приетите в ГПК. В САЩ гледането на дело на 4 инстанции, от които 2 съдебни при данъчно задължение от примерно 2 хил. лв., би се окачествило като разхищение.
 • За бедните граждани е предвидено освобождаването им от такси и те няма да имат проблем с увеличението на таксите.

В заключение може да се каже следното. Законопроектът за изменение на АПК предвижда над 250 промени. Горните спорни въпроси обхващат около десетина промени, което е около една 25-та част от предлаганите промени. Естествено и още десетина въпроса са критикувани от отделни автори, но няма съгласие по критиките.

При всички случаи, ако по някой от спорните въпроси съдиите от ВАС решат заедно да изразят отношение, това следва да се отчете от законодателя между първо и второ четене, ако законопроектът мине на първо четене. Защото именно тези съдии ще осъществяват почти цялото касационно производство на АПК и те следва да се чувстват уверени в начина, по който тяхната дейност е уредена в закона.

Тъй като законопроектът дори да бъде приет, това ще стане през 2016 г., може би ще е полезно началната дата на влизане да се промени от началото на 2017 към началото на 2018 г. Съответно останалите срокове също следва да се преместят с една година напред. Причината за това е, че трябва да има достатъчно време за материално, кадрово и софтуерно осигуряване на съдилищата, вкл. за електронно изпращане на съобщенията. За граждани електронното съобщаване при това положение ще стартира чак от 2022 г. Практически никой възрастен човек над 70 г. не чете ДВ, но повечето имат GSM. След шест години, ако се въведе призоваването на граждани чрез смс или мейл, почти всички възрастни над 70 г. ще имат GSM-и. Или най-малкото техните деца или близки ще имат.

Ако НС не приеме категорични текстове, задължаващи държавните органи да подсигурят АССГ със съдии и персонал, а също и със съответния сграден фонд, промените в АПК трудно ще бъдат осъществени по оптимален начин. Естествено след това тези текстове трябва реално да бъдат изпълнени. Причината е, че АССГ в съществена част поема функциите на Централен административен съд. И в момента АССГ има най-високата натовареност в страната с около 50 дела на съдия месечно, което е твърде много. С изключение на Бургас, Търново, Пловдив и Варна, останалите адм. съдилища имат около 4 пъти по-малко натоварване. Във финансовата обосновка на законопроекта е изчислено какъв допълнителен ресурс е необходим. За сравнение – Берлинският административен съд, при население на Берлин от 3,5 млн. човека, т.е. около 3 пъти по-голям от София и със съдии от 80 човека (в АССГ са 50), има натовареност само от около 10 дела месечно. Което гарантира нормално правораздаване. Но Германия е въвела сериозни такси още за първата инстанция (различни за всеки вид производство).

Що се отнася до гледането на делата по местожителството на жалбоподателя, този въпрос може в голяма степен да се реши в специалните закони, като се махне задължителната подсъдност на АССГ и се предвиди подсъдност по местожителството на жалбоподателя, когато материята е такава, че адресатът на акта е едно лице. В момента би било съществено затруднение за всички, ако се въведе обща клауза в АПК за подсъдност по адреса на жалбоподателя. Причината е, че в голям брой от делата може да има жалбоподатели с адреси при различни административни съдилища. По всяка жалба ще се образува дело. И след това ще се полагат усилия всички да се съберат в едно дело. А има и бързи производства, като спирането на предварителното изпълнение, които ще се забавят. Този въпрос би могъл да се реши само ако преди това има изградена информационна система във всички административни съдилища и делото се образува по първата жалба, а останалите се препращат в съда, където първо е образувано делото. Всичките тези неща ще са излишни, ако на всеки съд се осигуряват съдии и сграден фонд в много по-голяма в зависимост от броя на делата на един съдия.

 

Още по темата

Проблемите са концентрирани в софийските съдилища и прокуратури

Предишна новина

Трябва ротация на върха на съдийската колегия във ВСС*

Следваща новина

Коментари

18 Коментара

 1. 18
  1111111 | нерегистриран
  0
  0
  До коментар #9 от "Ани | нерегистриран":
  Добри предложения, които наистина могат да облекчат работата на ВАС.  glupavi predlojeniyaq koito nyama da oblekchat rabotata vav vas.

 2. 17
  | нерегистриран
  0
  0

  твърдо против

  и да има добри идеи за разписани по начин, който ще влоши нещата

 3. 16
  | нерегистриран
  4
  -3

  Съпоставката „за“ и „против“ е добра, но определено везните накланят към „за“.

 4. 15
  Jurist | нерегистриран
  4
  -2

  Не може да се подхожда по презумпция с отрицание към реформа в административното правораздаване. Промяна е необходима и предложените текстове имат реална възможност да доведат до облекчаване работата на съдилищата. От няколко години се говори, че АПК е приет още през 2006 г. и за период от 9 години, потребностите от промени са значителни. Особено сполучлив е паралелът със Съда в Страсбург – защото бавното правораздаване всъщност е отказ от правораздаване.

 5. 14
  И кодексът е добър, но и промените са читави. | нерегистриран
  5
  0

  Не може в днешно време съобщенията и в частност призоваването да са допотопни. При ненамиране на човека призоваването чрез ДВ е измиване на ръцете, а не реално призоваване.

  ВАС е съдът с най-противоречива практика и това е голям проблем. Но явно съдът няма интерес от уеднаквяване на практиката. Никъде по света първоинстанционни решения не се гледат по правило от повече от един съдия. Това че ВАС е превърнат в районен съд от некадърни законодатели и при бездействието на ВАС - това е голям проблем. Няма съдилища по света, където и двете инстанции да са в един съд!

  Таксите в първоначалния проект бяха завишени в повече.

 6. 13
  За първи кодекс АПК е купер. Но много противоречива практика на ВАС е проблем. | нерегистриран
  2
  0
  До коментар #11 от " | нерегистриран":
  Защо трябва да се "оправя" добре работещия процесуален закон-АПК, дори и да има недостатъци, те не са в такава степен, като безумието вече не толкова нов ГПК.

  Да се отпочне дискусия какво да се ремонтира в ГПК-това добре, дори и да се приеме нов ГПК-това пак добре, но да се насочи цялата енергия на правната общност не там където е проблема-ГПК, а там където няма проблем-в сегашните текстове на АПК е странно.

  Нека да се оправи ГПК, а АПК е работещ закон. Да не пипаме нещо работещо, или ако се прави да е с "кадифени ръкавици"-внимателно, а не изненадващо, както се случва.  Тази дискусия измества проблема със студентското упражнeние -ГПК.  И този проблем трябва да се реши. С действен механизъм за уеднаквяване и с разтоварване на съдиите. Другото са приказки - както обикновено. Съгласен съм, че ВАС ще поиска запазване на 5-членните състави, за да контролират решенията. Няма интерес и от уеднаквяване на практиката.

 7. 12
  Хубаво, че някой се е сетил да даде и двете гледни точки. | нерегистриран
  3
  0

  Сигурно ВАС ще поиска делата да се гледат от петчленки, защото там съдиите не се определят чрез жребий и съставите може да се контролират. Сигурен съм, че ВАС ще поиска да отпадне тълкувателната дейност на отделенията, защото при уеднаквена практика ще е доста по-трудно да се пишат безумни решения. Така ВАС и "правозащитниците" ще са най-после в една лодка. Буквално по всеки въпрос ВАС има изобилна противоречива практика.

  И когато съдиите от ВАС си гласуват нещата да не се променят, нека след това да не мрънкат, че са претоварени.

  В интерес на истината предложените увеличените такси за касационни дела бяха по-големи от оптималните.

 8. 11
  | нерегистриран
  2
  -2

  Защо трябва да се "оправя" добре работещия процесуален закон-АПК, дори и да има недостатъци, те не са в такава степен, като безумието вече не толкова нов ГПК.

  Да се отпочне дискусия какво да се ремонтира в ГПК-това добре, дори и да се приеме нов ГПК-това пак добре, но да се насочи цялата енергия на правната общност не там където е проблема-ГПК, а там където няма проблем-в сегашните текстове на АПК е странно.

  Нека да се оправи ГПК, а АПК е работещ закон. Да не пипаме нещо работещо, или ако се прави да е с "кадифени ръкавици"-внимателно, а не изненадващо, както се случва.  Тази дискусия измества проблема със студентското упражнeние -ГПК.

 9. 10
  | нерегистриран
  3
  0

  Не виждам проблем с липсата на мотиви към тълкувателните решения. В крайна сметка, редица тълкувателни решения на ВКС са в голяма степен спорни, но наличието на мотиви не ги прави нито по-правилни, нито по-неправилни, нито по някакъв друг начин се отразява на тяхната обвързваща сила.

 10. 9
  Ани | нерегистриран
  3
  0

  Добри предложения, които наистина могат да облекчат работата на ВАС.

 11. 8
  Razumen | нерегистриран
  1
  -1

  Твърденията, че тричленните състави дават по-голяма сигурност и справедливост на административното правораздаване, са абсолютно безпочвени. Всички са наясно, че повечето решения на тричленни състави така или иначе се пишат еднолично. Въвеждането на едночленни състави за определена категория дела ще разтовари съдиите от формалното задължение да подписват акт,в чието съставяне не са участвали или дори да са участвали- са отделили много по-малко време за обмислянето му.

 12. 7
  | нерегистриран
  2
  -4

  Боклучавият проект е оттеглен още миналия понеделник. Не разбирам защо продължава да бъде коментиран.

 13. 6
  Mария И. | нерегистриран
  2
  0

  Действително тълкувателната дейност на ВАС е крайно недостатъчна! Безумно е да има противоречиви мнения в рамките на едно отделение - това сваля доверието в съдебната система, създава несигурност и води до образуването на още повече дела. Ползата от мотиви към момента е нулева – „чудесно“ е противоречивите решения да имат еднакви или различни, подробни или недостатъчни мотиви, щом в крайна сметка страните са обвързани от диспозитива на решението.

 14. 5
  | нерегистриран
  3
  -4

  Като цяло предложените промени са добри и смятам, че ще облекчат работата  на ВАС.

 15. 4
  | нерегистриран
  2
  -2

  Безумно е критиката срещу няколко предложения да блокира цялата реформа. От изложените аргументи е очевидно, че ползите от изменения в АПК са много повече от негативите. В крайна сметка не следва да се забравя, че това е законопроект, който може да търпи изменения между първо и второ четене в НС. Дори да има критика към отделни разпоредби, трябва да се прочетат внимателно мотивите към законопроекта, вместо да се отхвърля цялата идея.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.