От понеделник приемат документи в конкурсите за административните съдилища

От понеделник приемат документи в конкурсите за административните съдилища
снимка:БГНЕС

От понеделник започва приемът на документи по обявените с решения на Съдийската колегия на ВСС конкурси - за повишаване в длъжност и заемане на 23 (двадесет и три) длъжности „съдия“ в административните съдилища и за първоначално назначаване и заемане на 31 (тридесет и една) длъжности „съдия“ в административните съдилища, съобщиха от кадровия орган.

В 14-дневен срок от датата на обнародване на конкурсите в „Държавен вестник“ (бр. 32 от 16 април 2021 г.)  до 05.05.2021 г., включително, кандидатите могат да подават заявления за участие в съответния конкурс.

„Заявления, подадени след горепосочения срок, не се разглеждат. При подаване на заявление по пощата, определяща е датата на пощенското клеймо (датно клеймо) при изпращането. Участниците ще бъдат уведомени за входящия си номер при публикуване на списъците за допустимостта по съответния конкурс. Необходимо е в заявлението за участие кандидатите да посочат актуален телефон за контакт, с оглед необходимостта от обратна връзка с тях, в случай на нередовни или непълни документи в хода на проверката“, уточняват от ВСС.

Още по темата

Парламентът прие оставката на "Борисов – 3"

Предишна новина

ВАС отмени незаконно уволнение от кмета на Община Асеновград

Следваща новина

Коментари

1 Коментара

 1. 1
  Поли | нерегистриран
  6
  -2

  На вниманието на всички засегнати районни съдии, ето проект за жалба, които я припознае, да я внася:
  До: Съдийската колегия към Висшия съдебен съвет
  До: Върховния административен съд
  Ж А Л Б А

  От……………,
  съдия в районен съд…..,
  адрес:……………………….

  срещу т.24.2, т.24.3 и т.26 от решения на Съдийската колегия (СК) на ВСС от 13.04.2021 г. за определяне на свободните длъжности в административните съдилища за заемането им чрез конкурс за първоначално назначаване и обявяването им на конкурс за първоначално назначаване в административните съдилища, които решения на СК на Висшия съдебен съвет са обективирани в протокол № 12/13.04.2021 г.


  Уважаеми Върховни съдии,
  Обжалвам цитираните решение на Съдийската колегия (СК) на ВСС, взети на заседание на 13.04.2021 г., протоколът от което е публикуван на 15.04.2021 г.
  I. Правен интерес:
  Длъжността ми на районен съдия, която се явява пречка за участието ми в обявения конкурс за външно назначаване, обосновава правния им интерес от оспорване на посочените решения и търсената съдебна защита. Смятам, че тези решение са явно дискриминационни по отношение на качеството ми на заеманата длъжност – районен съдия, което също обуславя правния ми интерес за тяхното оспорване. След като аз поради качеството си на районен съдия не мога да бъда допуснат до участие в конкурса за първоначално назначаване, то не разполагам с друга възможност за защита на засегнатите ми права, освен тези да обжалвам посочените нищожни, дискриминационни и незаконосъобразни решения.
  II. Обжалваните решения са нищожни актове, доколкото са приети от некомпетентен орган. Освен това те противоречат на мотивите, изтъкнати от Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) към СК, преповторени от част от членовете на СК, които са гласували в подкрепа на решенията.
  1. Съображения за некомпетентността на СК на ВСС да приема решение за определяне на броя на свободните длъжности в съда за заемането им чрез конкурс за първоначално назначаване:
  Съгласно действащата редакция на чл.178, ал.1 ЗСВ Висшият съдебен съвет определя броя на свободните длъжности в съда, прокуратурата и следствените органи за заемането им чрез конкурс за първоначално назначаване. Ето защо в разглеждания случай не СК на ВСС е компетентна да определя броя на свободните длъжности за заемането им чрез конкурс за първоначално назначаване в съда, в частност в административните съдилища, а целият състав на ВСС чрез неговия Пленум. Ако законодателят е искал решенията по чл.178, ал.1 ЗСВ да се вземат не от Пленума, а от съответните колегии на ВСС, щеше изрично да го посочи в съдържанието на тази разпоредба. Такъв е и цялостният подход на законодателя при разпределянето на компетентността между Пленума и съответните колегии на ВСС в ЗСВ – когато Пленумът е компетентен се посочва ВСС, а когато това са съответните колегии това изрично се посочва (сравни чл.178, ал.1 ЗСВ с чл.188, ал.1 ЗСВ). Недопустимо е компетентност, която е делегирана на целия състав ВСС, какъвто е процесния случай, да се изземва от СК на ВСС. Сходен е случаят, когато се съкращават или трансформират съдийски длъжности от един в друг съд. Освен това при систематичното тълкуване на чл.178, ал.1 и ал.2 ЗСВ със съответно чл.178, ал.3, чл.179 и чл.180 ЗСВ ясно изпъква разликата между двете дейности – определяне броя на свободните длъжности за заемането им чрез конкурс за първоначално назначаване и обявяването им на такъв конкурс. За определянето компетентен е целият ВСС (неговият Пленум) съгласно чл.178, ал.1 ЗСВ, а за обявяването на вече определения брой длъжности е СК към ВСС съгласно чл.180, ал.1 ЗСВ.
  2. Съображения за явното и категорично противоречие между мотивите на СК на ВСС и взетите решения за определянето и обявяване на конкурс за първоначално назначаване и заемане на 31 длъжности „съдия“ в административните съдилища:
  На заседанието си, проведено на 13.04.2021 г., СК на ВСС взе решения да обяви 50 свободни длъжности „съдия“ в административните съдилища и 4 длъжности, които предстои да се овакантят или общо 54. Колегията определи тези 54 длъжности да се заемат след конкурси за повишаване в длъжност и за първоначално назначаване в административните съдилища. На основание чл. 188, ал. 1, във връзка с чл. 189, ал. 1 и ал. 2 от ЗСВ, са определени 23 длъжности, които да се заемат след конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ в административните съдилища. На основание чл. 178, ал. 1 и ал. 2 от ЗСВ, са определени 31 длъжности, които да се заемат след конкурс за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в административните съдилища. Съгласно решенията двата конкурса ще бъдат обявени едновременно.
  Основният мотив, който се изтъква от КАК на СК на ВСС, съответно е повторен от Председателят на ВАС по време на заседанието, за разпределяне на броя длъжности, които да бъдат обявени на двата вида конкурси е паритет или желание еднакъв брои длъжности да бъдат обявени за заемане и чрез двата вида конкурси. Този мотив за паритет става ясно, че директно противоречи на резултата от взетото решение. А именно вместо да бъдат обявени по 27 броя длъжности (по равен брой от свободните такива), в полза на конкурса за първоначално назначаване се обявяват с 8 броя длъжности повече. Разликата е фрапантна като например за Административен съд – София-град 3 длъжности са определени и обявени за конкурс за повишаване, а съответно 10 длъжности са определени и обявени за конкурс за първоначално назначаване.
  III. Оспорените решения са напълно незаконосъобразни, като постановени при допуснати съществени процесуални нарушения, противоречащи на материалния закон и негова цел.
  1. Съображения за допуснатите съществени процесуални нарушения:
  При постановяване на обжалваните решения на СК на ВСС е нарушена разпоредбата на чл.35 АПК. СК на ВСС, преди да вземе решение за броя на определените длъжности за заемането им чрез конкурс за първоначално назначаване, е следвало да изясни фактите и обстоятелствата от значение за това. Вместо това решенията почиват на необосновани хипотези. Не става ясно на база какви статистически данни е направен извод от мнозинството от СК на ВСС, подкрепило решенията, че „полезно за системата на административните съдилища е да бъде предоставена възможност на юристите, които притежават значителен опит и стаж в сферата на административното правоприлагане, да се явят на конкурс за първоначално назначаване“ и че „юристите, които влязат отвън, ще са по-добре подготвени“. Този изводи противоречат на обективните данни, свързани с големия брой командировани районни съдии в административните съдилища, като това е видно от преглед на регистъра на командированите съдии. Ако районните съдии не се справяха добре с административното правораздаване тяхното командироване би било прекратено или поне командироването на нови такива би било преустановено. Напротив, броят на командированите районни съдии в административните съдилища нараства в хронологичен план. Също така напълно пренебрегнат е опитът на районните съдии, които разглеждат като първа инстанция редица административни производства, като например жалбите срещу административни актове, постановени по ЗСПЗЗ, жалбите срещу заповедите за задържане по ЗМВР и т. н. Напълно пренебрегнат е и опитът на районните съдии, разглеждащи като въззивна инстанция административно-наказателните дела по реда на ЗАНН, по които касационна инстанция са именно тричленни състави от административни съдии. Като цяло следва да се изтъкне, подценяването на районните съдии от СК на ВСС за сметка на външните юристи, което не почива на обективни данни. Точно СК на ВСС, която е призвана да защитава интересите на всички действащи съдии и да укрепва авторитета на съдебната власт, заявява, че външните юристи са за предпочитане пред районните съдии за заемане на длъжността – „административен съдия“. Колкото и парадоксално да звучи този извод, за мое съжаление, той е факт.
  Също така при определяне на броя на определените за заемането им чрез конкурс за първоначално назначаване длъжности не са взети предвид и не са обсъждани въобще кадровата обезпеченост на административните съдилища, както и не е осъществена преценка на тяхната натовареност. Не става ясно и дали са искани въобще становищата от административните ръководители на административните съдилища относно обявяването на свободните в тях длъжности за заемане чрез външен конкурс. Прави впечатление, че броят е определен чрез еднолично решение на Председателя на ВАС и възприет напълно безкритично от мнозинството на СК на ВСС.
  2. Съображения за материална незаконосъобразност на оспорените решения:
  Процесните решения директно противоречат на чл.5, ал.1 от НАРЕДБА № 1 от 9.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, приета от самия Пленум на ВСС. Действащата към момента на вземане на решенията редакция на тази разпоредба е следната: „Съответната колегия на Висшия съдебен съвет определя до 10 на сто от броя на свободните длъжности в съда, прокуратурата и следствените органи за заемането им чрез конкурс за първоначално назначаване. Процентите се определят поотделно според нуждите на всеки орган на съдебната власт за всяко от нивата в съда, прокуратурата и следствените органи. Нуждите се определят с мотивирано решение на съответната колегия на Висшия съдебен съвет въз основа на оценка на кадровата обезпеченост на всеки орган на съдебна власт, преценка на натовареността и становищата на административните ръководители.“. В действащата редакция на чл.178, ал.1 от ЗСВ действително е отпаднало съществуващото ограничение, преди последното изменение от 2020 г., до 10 на сто от броя на свободните длъжности в съда да могат да бъдат определяни за заемането им чрез конкурс за първоначално назначаване. От историческия преглед на редакциите на чл.178, ал.1 ЗСВ може да се заключи, че законодателят е допускал ограничения -до 10 на сто или до 20 на сто свободните длъжности в съда да могат да бъдат определяни за заемането им чрез конкурс за първоначално назначаване. След отпадане на тези ограничения законодателят е предоставил оперативна самостоятелност на Пленума на ВСС да определя този процент. Това обаче не означава, че действащата редакция на чл.178, ал.1 ЗСВ изключва приложението на чл.5, ал.1 от НАРЕДБА № 1 или че има противоречие между двете разпоредби. Напротив, чл.5, ал.1 от НАРЕДБА № 1 с посоченото ограничение до 10 на сто доразвива приложението на чл.178, ал.1 ЗСВ. Само Пленумът на ВСС чрез решение за изменение на съдържанието на чл.5, ал.1 от НАРЕДБА № 1 има правомощия да разпореди това ограничение да отпадне или пък да го например измени в процентно съотношение, но това ще бъде с действие за в бъдеще. За СК на ВСС чл.5, ал.1 от НАРЕДБА № 1 е задължителен за приложение в действащата си редакция към момента на постановяване на процените решения на 13.04.2021 г.
  3. Съображения за противоречие на оспорените решения с целта на закона:
  Целта на действащата и относима уредба на конкурсните процедури за заемане на съдийски длъжности в ЗСВ и съответно в доразвиващия тази уредба подзаконов нормативен акт - НАРЕДБА № 1, е процентно броя на свободните длъжности в съда, определени за заемането им чрез конкурс за първоначално назначаване да бъде в пъти по-малък от броя на свободните длъжности, определени за заемането им чрез конкурс за повишаване и преместване. Излишно е да се излагат аргументи в подкрепа на това разрешение. Отпадането на ограничението – „до 10 на сто“ от съдържание на чл.178, ал.1 ЗСВ през 2020 г., не следва превратно да се тълкува, че СК на ВСС може своеволно да определя и обявява повече длъжности за заемане чрез конкурса за първоначална назначаване от тези за заемане чрез конкурс за повишаване. Ако законодателят е преосмислил разбирането си за категоричен приоритет на съотношението в полза на конкурсите за повишаване и преместване, най-малкото би отменил действащата забрана за външни назначения в апелативните и върховните съдилища. Последното изменение на чл.178, ал.1 ЗСВ не е продиктувано от желание на законодателя да премахне напълно приоритета на конкурсите за преместване и повишаване спрямо тези за външно назначаване по отношение на броя на обявяваните длъжности. Същото цели да даде на ВСС (неговия Пленум, а не отделни колегии) известна оперативна самостоятелност по този въпрос. Например съобразно кадровата обезпеченост на даден съд или съобразно липсата на желаещи за преместване/повишаване да се увеличи процента на определите за заемане чрез външен конкурс брой съдийски длъжности. С определянето и обявяването на повече на брой длъжности за заемането им чрез конкурс за първоначално назначаване в сравнение с тези за повишаване СК на ВСС явно нарушава целта на закона. По такъв начин би могло евентуално да се процедира само след установяване на нежелание на районните съдии да участват в конкурса за повишаване и оставането на незаети длъжности след неговото приключване.

  Особено искане към СК на ВСС за преразглеждане:
  Моля на основание чл.91, ал.1 АПК и след преценка на изложените в жалбата ми съображения СК на ВСС да преразгледа оспорените решения, като ги оттегли, измени или отмени. Едва след произнасянето на СК на ВСС по искането по чл.91, ал.1 АПК, ако преразглеждането не бъде допустано, моля жалбата ми да бъде изпратена ВАС за разглеждане.

  По изложените съображения моля да разгледате жалбата ми и да прогласите обжалваните решения за нищожни. В случай, че ги приемете за издадени от компетентен орган, моля да ги отмените. Допуснатите съществени нарушения на административно-производствените правила и на материалния закон, конкретно посочени по-горе в жалбата, обуславят отмяната на оспорените решения.

  Особено искане към ВАС за спиране:
  В случай, че съдът приеме, че оспорените решения представляват общи административни актове и жалбата ми следва да бъде разгледана по реда на чл.179 и сл. АПК, то моля на основание чл.180, ал.2 АПК да бъде спряно тяхното изпълнение. Нищожните решения на СК на ВСС ще опорочат изцяло конкурсната процедура, което пък ще доведе до значителни и трудно поправими вреди както за потенциалните участници в конкурса, така и конкретно на мен, лишавайки ме от възможността да участвам в законосъобразно обявен конкурс за повишаване за същите или някои от тези 31 броя свободни длъжности. Нови обстоятелства, обуславящи спирането по смисъла на чл.166, ал.2 АПК, пък ще бъдат последващите действие на СК на ВСС и нейната администрация по провеждане на конкурса за първоначално назначаване, определен и обявен въз основа на процесните нищожни решения на СК на ВСС.

  Доказателствени искания:
  Моля да задължите СК на ВСС да представи цялата административна преписка по постановените решения. След запознаването ми с пълната окомплектова административната преписка ще мога да организирам в цялост защитата си.


  С почит:……………….

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.