Отчетът на Лозан Панов за 2020г. – „шампанско и сълзи“ плюс малко суха статистика

Отчетът на Лозан Панов за 2020г. – „шампанско и сълзи“ плюс малко суха статистика
Лозан Панов

В страницата в интернет на Върховния касационен съд (ВКС) са публикувани Годишният доклад за дейността на ВКС през 2020 г. и Докладът за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2020 г., внесен във Висшия съдебен съвет (ВСС), съобщиха от съда.

„Шампанско и сълзи“

Докато ги е съставял обаче очевидно председателят на ВКС Лозан Панов се е вдъхновявал от една стара, но емблематична песен, в която изпълнителката възпява шампанското и сълзите, тъй като и в двата доклада по традиция се съдържат основно оплаквания от различни държавни институции, органи и политически личности, както и малко суха статистика за цвят.

В отчетите на Панов за дейността на ВКС и съдилищата е отделено специално внимание и на „проблемите в работата на ВКС и на съдилищата, причинени от решения на Висшия съдебен съвет“. Така председателят на ВКС прокарва и в доклада си познатите вече в публичното пространство атаки към внедряването на Единната информационна система (ЕИСС), към главния съдебен инспектор Теодора Точкова, към дейността на кадровия орган.

 „През 2020 г. – прибързано, в условията на пандемия и без достатъчно време за предварително използване само в тестова среда, стартира внедряването на Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС), за да бъдат спазени сроковете по проекта за нейното изработване и изплащане на средствата по договора с „Информационно обслужване“ АД. След този (фал)старт от редица съдилища са изпратени сигнали за сериозни проблеми със системата, които могат да блокират тяхната работа. Сред тях е и Върховният касационен съд“, се казва в доклада. 

По отношение на избрания Модел 4 за реформа на съдебната карта в документа пише, че този подход е одобрен „без широко обсъждане с магистратите, с другите юридически гилдии, с другите власти и с местните общности, както и с ясното съзнание, че тази реформа няма как да бъде осъществена в рамките на мандата на действащия Висш съдебен съвет". В този ред на мисли е любопитно да се разбере какво е мнението на председателя на ВКС Лозан Панов относно идеята на „Демократична България“ за закриване на специализираните съдилища, прокарана през Правна комисия на НС без обществено обсъждане и без дори да бъде поискано становище от заинтересованите страни, каквито са например ВСС, Министерство на правосъдието, както и самите магистрати.

Междувременно, в отчета си Панов не пропуска да се оплаче и от това, че му бе отнето стопанисването на Съдебната палата в София, след като „Правен свят“ разкри, че под негово давление там е бил заснет скандален рап видеоклип, възпяващ „достойнствата“ на марихуаната и с участието на полуголи момичета и хора с оръжия, в това число и дете.

В годишния доклад се посочва и, „че през 2020 г., съвсем не като изключение, представители на другите власти продължават да се намесват в независимостта на съдебната система чрез свои публични коментари по отношение на решения на съда“. Посочено е, че по предложения на председателя на ВКС и на Екипа за реакция при възникване на криза от Съдийската колегия на ВСС е приета декларация, с която е изразена институционална подкрепа към съдиите от съдебен състав на ВКС по повод изявление на Валери Симеонов – заместник-председател на 44-то Народното събрание. И пак по линия на „патриотите“, с които ожесточено воюват либералните политически партии, чийто неприкрит симпатизант е самият Панов, председателят на ВКС не пропуска да се оплаче и от лидера на ВМРО и военен министър в оставка Красимир Каракачанов, който наскоро в своя публикация във ФБ остро разкритикува искането от страна на Гражданската колегия на ВКС до Конституционния съд за тълкуване дали понятието „пол“ има и друго, освен биологично измерение. Партията на Каракачанов е известна в публичното пространство с непримиримата си позиция против лансирането на либералната западна идеология, която проповядва тезата, че „полът“ има и социално измерение, всеки отделен човек може сам да си го избира, както и че той не е само „мъжки“ и „женски“, а може да има и вариации. Именно в подкрепа на въпросната идеология се яви питането на Гражданска колегия на ВКС до КС, срещу което и Каракачанов реагира остро.

Сухата статистика

В Годишния доклад за дейността на ВКС през 2020 г. се посочва, че към 1 януари 2020 г. несвършените дела, останали за разглеждане и решаване през годината, са 4344 бр. Постъпилите дела през 2020 г. – 7799 бр., бележат сериозното намаление от 1445 дела в сравнение с 2019 г., когато постъпилите дела са 9244 бр. (през 2018 г. те са 9483 бр., а през 2017 г. са 9758 бр.). Общият брой на делата за разглеждане през изминалата година е 12 143 (при 13 425 бр. през 2019 г., 13 507 бр. през 2018 г. и 14 018 бр. през 2017 г.). Намалението с 1282 бр. на делата за разглеждане от ВКС в сравнение с предходната година е съществено, като количеството им започва плавно да доближава натовареността на най-висшата съдебна инстанция до нормалната за върховен съд.

През 2020 г. съдиите от ВКС са решили общо 8009 дела. Свършените дела показват намаление с 1037 бр. в сравнение с 2019 г., когато те са 9046 бр. (през 2018 г. са 9145 бр., а през 2017 г. са 9802 бр.). Останалите несвършени дела към 31 декември 2020 г. са 4110 бр., което е добър показател по отношение на бързината на правораздаването във ВКС, като се има предвид, че в края на 2019 г. несвършените дела са с 234 бр. повече (тогава са 4344 бр.).

„И през 2020 г. ВКС продължава да изпълнява конституционното си правомощие да уеднаквява съдебната практика като важна предпоставка за предвидимост на правосъдието и повишаване на общественото доверие към правораздаването“, пише Панов, хвалейки се с общо 3 (три) тълкувателни решения за цялата 2020 г.

Общо образуваните тълкувателни дела във ВКС през 2020 г. са 13 броя – 2 тълкувателни дела пред Общото събрание на Наказателната колегия, 3 тълкувателни дела пред Общото събрание на Гражданската колегия, 1 тълкувателно дело пред Общото събрание на Търговската колегия и 7 тълкувателни дела пред Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии. През 2020 г. във ВКС са приети общо 3 тълкувателни решения – 2 от Общото събрание на Гражданската колегия и 1 от Общото събрание на Търговската колегия.

През изминалата година от ВКС са отправени две искания до Конституционния съд срещу т. нар. кариерни бонуси, предвидени в Закона за съдебната власт (ЗСВ). На 26.05.2020 г. от Пленума на Върховния касационен съд е отправено искане до Конституционния съд да бъде обявена за противоконституционна нормата на пар. 4 от Закона за изменение и допълнение на ЗСВ за изменение разпоредбата на чл. 28 от ЗСВ в частта ú, предвиждаща при изтичане на мандата на член на Висшия съдебен съвет или при предсрочното му прекратяване последният да се възстановява… „или с една степен по-висока от заеманата преди избора длъжност в органите на съдебната власт“. Заради направена промяна от Народното събрание в текста на атакуваната норма образуваното пред Конституционния съд дело е прекратено. Затова на 20.12.2020 г. от Пленума на ВКС е отправено ново искане – да бъдат обявени за противоконституционни разпоредбите на чл. 28 и чл. 50 от ЗСВ в частите им, предвиждащи при изтичане или предсрочното прекратяване на мандата на изборен член на ВСС, на главния инспектор и инспекторите от Инспектората към ВСС, същите да могат да бъдат назначени (възстановени) на длъжност с една степен по-висока от заеманата преди избора им длъжност в органите на съдебната власт, както и в частите им, предвиждащи възстановяването им на равна по степен длъжност в органите на съдебната власт.

В изготвения от председателя на ВКС доклад се отбелязва и изпълнението на мерки от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от 25.01.2017 г. в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка, предвиждащи ежемесечно публикуване в страницата на ВКС в интернет на предстоящите за разглеждане дела, свързани с корупционни престъпления и с организирана престъпност, както и постановените по тях решения. През 2020 г. са постановени 33 решения от съдебни състави на ВКС по корупционни дела. С 19 от решенията са потвърдени актовете на въззивната инстанция, с 8 от тях актовете на въззивния съд са отменени и делата са върнати за ново разглеждане, с 4 от решенията актовете на въззивната инстанция са изменени, а с 2 от тях са възобновени наказателните производства.

През изминалата година са постановени 14 решения от състави на ВКС по дела за организирана престъпност. С 9 от решенията са потвърдени актовете на въззивната инстанция, с 3 от тях е отменено решението на въззивния съд и делото е върнато за ново разглеждане, с 1 решението на въззивната инстанция е изменено, а с 1 решение искането за възобновяване на дело е оставено без уважение.

В Доклада за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2020 г. се отчита, че висящите общо за съдилищата (включително ВКС) в началото на 2020 г. дела – 126 211 бр., са повече от тези в началото на 2019 г., когато са 120 786 бр. Заради по-слабото постъпление на дела през годината обаче (476 044 бр. през 2020 г. при 553 839 бр. за 2019 г.) броят на делата за разглеждане от съдилищата през 2020 г. – 602 255 бр., е по-малък със 72 370 бр. в сравнение с 2019 г., когато тези дела са 674 625 бр.

Намалява и броят на свършените дела през годината. Докато през 2019 г. всички съдилища (включително ВКС) са свършили 548 385 дела, през 2020 г. броят на тези дела е 473 900, т. е. със 74 485 дела по-малко.

Въпреки намалението на постъпилите през годината дела повече са останалите висящи в края на периода дела – към 31 декември 2020 г. те са 128 331 бр., докато към 1 януари 2020 г. са 126 211 бр. На базата на статистическите данни, без да се отчитат фактическата и правната сложност на делата, както и ефектът от противоепидемичните мерки, изводът е за по-слабо постъпление на дела през 2020 г., намаляване на броя на решените дела и повече останали висящи дела в края на годината в сравнение с предходния отчетен период. Според посоченото в доклада данните отново показват, че системата не може да работи ефективно заради неравномерното натоварване.

По отношение на дейността на апелативните, окръжните, военните, специализираните наказателни и районните съдилища през 2020 г. анализът на обобщените статистически данни сочи намаление на броя на делата за разглеждане – с 10,75% спрямо 2019 г. (намаление с 10,76% спрямо 2018 г.).  Общо за посочените съдилища се наблюдава и намаление на броя на приключените дела – с 13,62% спрямо 2019 г. (намаление с 14,42% спрямо 2018 г.).

Приключените в 3-месечен срок дела през 2020 г. са с 12,43% по-малко от тези, приключени през 2019 г. в рамките на този срок, и с 15,05% по-малко от приключените през 2018 г. в 3-месечен срок.  Общо в страната през 2020 г. от съдилищата – апелативни, окръжни и военни, са дадени 5020 разрешения за използване на специални разузнавателни средства, а изготвените и получени веществени доказателствени средства (ВДС) са 1354 бр. За сравнение – през 2019 г. са дадени 5414 разрешения, а изготвените и получени ВДС са 1314 бр., през 2018 г. – 5403 дадени разрешения и 1172 бр. получени ВДС.

Данните за движението на делата за всички съдилища (без ВКС) през 2020 г. са:

                - висящи в началото на годината – 121 867 бр. (при 116 605 бр. през 2019 г.);

                - постъпили през 2020 г. – 468 245 бр. (при 544 595 бр. през 2019 г.);

                - общо дела за разглеждане – 590 112 бр. (при 661 200 бр. през 2019 г.);

                - свършени дела през 2020 г. – 465 891 бр. (при 539 339 през 2019 г.);

                - свършени в 3-месечен срок – 416 982 бр., т. е. 82,09% от всички (при 443 095 бр. или 82,16% през 2019 г.);

                - дела със съдебен акт по същество – 390 293 бр. (при 459 478 бр. през 2019 г.);

                - прекратени производства – 75 598 бр. (при 79 861 бр. през 2019 г.);

                - висящи дела в края на годината – 124 221 бр. (при 121 861 бр. през 2019 г.).

Според статистическите данни за 2020 г. е налице намаление спрямо 2019 г. на натовареността на съдилищата – с 8,63%. При средна натовареност от 8,23 дела за разглеждане месечно на един съдия за апелативните съдилища (през 2019 г. тя е 9,16), тази на Софийския апелативен съд е 10,70 дела (при 12,57 през 2019 г.), докато на Военно-апелативния съд е 1,13 дела (1,32 през 2019 г.), а на Апелативния специализиран наказателен съд е 4,19 дела месечно (4,46 през 2019 г.).

При сравнението на данните за отделните окръжни съдилища също се наблюдава голяма разлика в натовареността между тази на Специализирания наказателен съд (СНС) и Софийския градски съд (СГС), от една страна, и на останалите, от друга страна. При средна натовареност през 2020 г. на съдебните звена на това ниво от 14,39 дела за разглеждане месечно на един съдия (14,59 през 2019 г.), тази на СНС е 26,05 дела (34,02 през 2019 г.), на СГС е 23,63 дела (през 2019 г. е 26,05), а под 8 дела през 2020 г. за разглеждане месечно на един съдия е натовареността на Окръжен съд – Търговище (7,08). Тук логично идва и резонният въпрос, свързан с последните идеи на депутатите от "Демократична България" за закриване на специализираните съдилища, а именно - ако това се случи, а делата на СНС преминат в общите съдилища, в това число и обратно в СГС, то тогава какво ще се случи и с без друго прекомерната натовареност на тези органи и ще имат ли те капацитет да се справят с наплива от дела за корупция, тероризъм и организирана престъпност, който ги грози. Може би и тогава отговорността за блокирането на съдебната система, каквото безспорно ще се случи при този сценарий, ще е на ВСС.

Състоянието на неравномерност на натоварването на съдиите е още по-видимо при данните за районните съдилища. При средна натовареност от 51,08 дела за разглеждане месечно от един съдия в районните съдилища в областните центрове (56,90 през 2019 г.), през 2020 г. натовареността на Софийския районен съд, която намалява, но слабо, е 66,20 дела (71,65 през 2019 г.). Много висока през 2020 г. е натовареността и в районните съдилища в Перник (61,38 дела месечно на един съдия), Пловдив (59,26 дела), Бургас (53,58 дела) и Кюстендил (52,70 дела). Под 40 дела месечно разглеждат съдиите в районните съдилища в Търговище (28,22 дела), Велико Търново (32,09 дела), Габрово (33,03 дела), Силистра (33,55 дела), Шумен (33,62 дела), Враца (33,79 дела), Добрич (34,09 дела), Ловеч (35,87 дела), Русе (37,35 дела).

Сред районните съдилища извън областните центрове, при средна натовареност от 39,89 дела за разглеждане месечно от един съдия, има съд с натовареност под 10 дела – Ивайловград (9,54). Твърде слабо са натоварени и районните съдилища в Крумовград (18,08 дела), Кула (18,42 дела), Тополовград (18,58 дела). При други съдилищата от това ниво натовареността е над 70 дела месечно – Районен съд – Нова Загора (75,67) и Районен съд – Котел (75,57). Месечно един съдия в Районен съд – Сливница разглежда 68,15 дела, в Районен съд – Лом – 65,31 дела, а в Районен съд – Чирпан – 62,75 дела.

Още по темата

Ясни са кандидатите за новата ЦИК

Предишна новина

Радев: Служебният премиер ще е мъж

Следваща новина

Коментари

3 Коментара

 1. 3
  М.М. | нерегистриран
  0
  0

  ТЕЗИ ОТ НАП ТРЯБВА ДА БЪДАТ НАТИРЕНИ ПО СЕЛАТА ДА ОТЛЕЖДАТ ОВЦЕ, СЛЕД КАТО ДЕСЕТ МИЛИАРДА НЕСЪБРАЛИ, А СЕ ХВАНАЛИ ЗА ХИЛЯДА ЛЕВА.
  ТРЯБВА ДА СЕ ПРОВЕРИ СЛУЖИТЕЛИТЕ В НАП КЪДЕ И КАК СА ВНАСЯЛИ ЧЛЕНСКИ ВНОС КЪМ ПРОФСЪЮЗ, СЛЕД КАТО ЧАК СЕГА СЕ РАЗБИРА, НА КОГО Е СЪПРУГА ГАЛЯ ДИМИТРОВА.
  СВИНСКИ ЧЕРВА.

 2. 2
  Ashlie Lopez | нерегистриран
  0
  -1

  Hi,

  How are you doing? I am reaching to contribute a high-quality guest post article to your website.

  It is a simple 3 step process:
  1. I will suggest you 3 topic ideas that will resonate with your audience's interest.
  2. You will choose one topic out of those
  3. I will then send you a high- quality, plagiarism-free article on that chosen topic.

  In return for the high-quality article, I would just need you to give me one do-follow backlink within the article.

  Please let me know if we shall start with the first step?

  Best,

  Ashlie Lopez

 3. 1
  Хахаа | нерегистриран
  2
  -1

  Председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов е станал жертва на данъчен произвол. Това се вижда от решение на Административния съд в София, който отменя ревизионен акт на НАП от октомври 2019 г., с който на Панов са определени допълнителни данъчни задължения за 2012 г. в размер на 1732 лв. Това видя "Сега" в електронното деловодство на съда. Тъй като губи делото, НАП е осъдена да плати на Панов близо 1000 лв. разноски.

  Недолюбваният от статуквото Панов стана "клиент" на данъчните, тъй като през 2017 г. подаде имуществена декларация само пред Инспектората към Висшия съдебен съвет, но не и пред Сметната палата.

  Ето какво разкрива съдебното решение. За 2012 г. Панов е декларирал 45 907 лв. трудови доходи, общо 3560 лв. хонорари от Фондация "Център за обучение на адвокати - Кръстю Цончев" и Националния институт на правосъдието, както и 24 643 лв. доходи от наем. НАП обаче констатира, че Панов не е декларирал 120 лв. хонорар от Сдружение "Асоциация на българските административни съдии". Данъчните не приемат твърденията на Панов, че е имал налични 5000 лв. в началото на 2012 г., и изчисляват, че за годината разходите на Панов надвишават приходите с 10 474 лв. Този "недостиг" е квалифициран като недеклариран доход, за който Панов не е посочил източник. Така му е определен данък за довнасяне, който с лихвите става 1732 лв. Любопитно е как са смятани разходите му - например съвсем произволно се приема, че той е харчил по 1000 лв. на ден по време на 10-дневна екскурзия в чужбина.

  Ревизията на Панов започва през октомври 2018 г. Първоначално тя върви по общия ред и ѝ е определен 3-месечен срок за приключване. Но в края на януари 2019 г. ревизията е удължена до 31 март. Освен това е прието, че Панов има укрити доходи - 120-те лева хонорар, затова ревизията е трансформирана и вече се прави по правилата за "особени случаи", регламентирани в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Това означава, че данъчните приемат по презумпция, че проверяваният укрива доходи, и обръщат тежестта той да е длъжен да доказва приходите и разходите си, вместо те да търсят разминаване.

  Съдът обяснява, че преминаването към ревизия по особения ред е направено, без да има законови предпоставки за това. "Недеклариран доход не е равнозначно на неподаване на декларация. Неподаването на декларация означава липса на такава, а в случая не е така", обяснява съдия Ирина Кюртева. И допълва, че доходът на Панов от 120 лв. не може да се приеме за укрит, тъй като е обложен с данък, внесен от сдружението, и за фиска не е настъпила вреда. "Този доход не е укрит, тъй като е обективно проследим и НАП е имала пълната информация за него", се казва в съдебния акт.

  Отделно от това, съдът намира, че е незаконосъобразно установен недостигът в доходите на Панов спрямо разходите му за 2012 г. "Правният извод на органите по приходите е в противоречие със събраните доказателства и данъчните задължения са определени на база произволни и необосновани предположения", пише съдът.

  Спира се и на разходите за екскурзията в чужбина. Така става ясно, че данъчните произволно са приели, че Панов е бил 10 дни извън страната само защото толкова време е бил в отпуск. А дневните му харчове от 10 000 лв. са сметнати на базата на едно негово плащане за вечеря в Русия от 917 лв. през 2015 г., т.е. три години след ревизирания период.

  Разходите е следвало да бъдат определени съобразно наредбата за задграничните командировки, каквато е и практиката на Върховния административен съд. Определени по този ред с назначената по делото експертиза, разходите за 10 дни са 3227 лв., става ясно от съдебния акт. Съдът приема, че приетият от НАП разход от 10 000 лв. следва да бъде изключен, когато се прави съпоставка на имуществото на Панов.

  Решението не е окончателно - НАП може да го атакува пред Върховния административен съд.

  Това не е единственото дело, което Панов води срещу данъчните. Другото е заради пълната му данъчна ревизия за периода 2011-2016 г., която също приключи с акт срещу него. Това дело е обявено за решаване на 23 март т.г., т.е. всеки момент се очаква съдът да се произнесе и за тази ревизия.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.