Пленумът на ВСС одобри историческа промяна в съдебната система

Пленумът на ВСС одобри историческа промяна в съдебната система
Членовете на ВСС, които гласуваха "за" промяната

Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) одобри историческата промяна в съдебната система, която ще се реализира на база избрания модел 4 за реформа на съдебната карта. Дебатът във ВСС продължи над 3 часа и половина и бе доста показателен за това, че никоя промяна не е лесна и не се постига с единодушие.

Както „Правен свят“ писа, модел 4 е най-радикалният от всички варианти за прекрояване на съдебната карта. С него се предвижда закриване на районни съдилища, обособяването на териториални отделения (ТО), промени в подсъдността и редица други изменения, които най-вече ще зависят от законодателството. На 19 януари т.г. Съдийската колегия прие и пътна карта за изпълнението на модела, според която ще бъде проучено в кои региони може да се стартира със закриване на районни съдилища и какъв да е техният пилотен брой, който ще бъде трансформиран в ТО. Ще бъдат изготвени и правила за дейността на отделенията, как ще се случва движенето на делата и книжата, предстои и анализ на съотношението в броя на магистратите в останалите районни съдилища извън областните центрове, като при необходимост те ще бъдат разпределени по различни органи на съдебната власт отново по реда на чл. 194 ал. 1 от ЗСВ. В някои районни съдилища извън областните градове ще бъдат предвидени свободни съдийски бройки с цел командироване на районни съдии от съда в областния град или от друг районен съд в окръжния район, при необходимост по конкретно дело или за определен кратък период. Ще има промени и по отношение на администрацията. Не се предвиждат масови съкращения, но броят на служителите в съответното териториално отделение ще бъде оптимизиран до необходимото, останалите ще бъдат преназначени или командировани в основния съд, към който преминава районният или в друг орган. Очаква се до лятото да има готов и пакет от предложения за законодателни изменения.

В дебата по окончателния избор на модела имаше и доста критични становища. Такова бе това на Цветинка Пашкунова, според която модел 4 не бива да бъде подкрепян, тъй като би променил цялата философия на дейността на съдебната система, в това число и на прокуратурата. В този смисъл, тя изтъкна, че приемането на предложения модел за реорганизация на съдебната карта напълно ще обезсмисли проведената до момента от държавното обвинение реформа в нейната съдебна карта. „С този модел излизаме извън поставената в проекта задача и целите на тази задача. Колеги, ние не само излизаме извън обхвата на проекта, по мое мнение ние излизаме и от обсега на компетентност на Съдийската колегия и Пленума. Модел 4 предлага освен реформиране на съдебната карта, чрез реорганизация на всички структури на всички нива, предлага и промени в натовареността, предлага радикална промяна в правораздаването, концептуална промяна относно начина, по който следва да се разглеждат дела. За тази реформа освен това липсва законодателна обезпеченост. Превръщането на районните съдии в, меко казано чиновници, които да гледат нисколиквидни дела, най-малкото освен това ще намали тяхната квалификация“, изказа аргументите си Пашкунова, отбелязвайки, че Прокурорската колегия в момента се намира в доста деликатна позиция да гласува за решения, свързани с пълната промяна в дейността на съдилищата изобщо.

Според Вероника Имова пък модел 4 неизбежно ще доведе до сериозна деквалификация на магистратите. „Обричаме съдебната система на бъдеща деквалификация на съдии, които няма да добият такава по същността на правните спорове и защитата на правата на гражданите, разглеждайки действително производства, които ангажират по-сериозна правна подготовка. Ако за 5 години ние решаваме проблема с кариерното израстване, то след 10 години системата ще бъде изпразнена от квалифицирани и опитни юристи, които да поемат сериозното и тежко правораздаване в по-горните инстанции. Ще се получи една вълна на прекомерна натовареност на окръжно, апелативно и върховно ниво, което няма да постигне целите, които си поставя този модел за равномерна натовареност. Достъпът до правосъдие – той също би бил затруднен, с оглед на това, че ТО, в които ще се превърнат районните съдилища, няма да решат въпроса. Знаете освен това, че ЕИСС, която Пленумът прие за въвеждане и която в момента поетапно се внедрява във всички съдилища – нейната цел е именно това – да улесни достъпа на граждани до правосъдие, чрез електронни услуги, работата на ЕПЕП и всички онези форми на достъп до съдилищата, които ще инициират достъп до документите дистанционно. Така ще бъде решен въпросът за достъпа до правосъдие, а не чрез тези мерки, които ще създадат повече проблеми, отколкото ще решат. Не виждам и каква тясна специализация можем да осигурим на районните съдии с този модел – те ще се превърнат във високоспециализирана администрация, която няма да има никаква тясна специализация по правните спорове“, коментира Имова.

И допълни: „Не бива да забравяме и, че преструктурирането на прокуратурата вече е в много напреднала фаза и единствено моделите, които фирмата-разработчик предлага, съответстват на това, а именно – модел 1 и модел 2. Нека помислим отговорно дали можем законосъобразно и целесъобразно да упражним нашите законови правомощия – да предложим такова преструктуриране на съдилища, което да съответства на целите, които си поставя – постигане на равномерна натовареност между съдиите, наред с това – качествено правосъдие, да има подготвени съдии и на районно ниво, откъдето се започва. Обезпечавайки високия професионализъм още на районно ниво, ние ще обезпечим качественото правосъдие в по-горните инстанционни съдилища“.

Севдалин Мавров от своя страна посочи, че няма да гласува изобщо за който и да е модел за реформа на съдебната карта, като припомни, че нито в концепцията си, нито в представянето си преди да стане член на ВСС, е обещавал стъпки в тази посока, камо ли с такъв грандиозен мащаб. Той изтъкна още, че проблемите, визирани в проекта, и начините им за решаване, могат да станат с отделни промени вътре в компетенциите на кадровия орган и без да се налага предлагането на подобна мащабна промяна, която ще изисква огромен набор от законодателни изменения.

Даниела Марчева изрази обратната теза, подкрепяйки предложения от координаторите по проекта за реформата на съдебната карта Боряна Димитрова и Красимир Шекерджиев и одобрен от Съдийската колегия модел 4. „Навсякъде се говори, че съдебната система трябва да се реформира, че не се реформира, че е консервативна, че ВСС е пазител на статуквото. А какво правим днес? Показваме на света, че системата не желае да се реформира. Не е въпросът да се махнат симптомите, а самите проблеми. Въпросът е дали днес ще останем тихо и кротко, скрити зад мандата ни, изчаквайки той да изтече, или ще поемем отговорност. Всичко останало, което се предлага за реформа на съдебната карта е половинчато, дори четвъртито и няма да доведе до никакви резултати“, заяви Марчева, като изрази и мнение, че настоящата реформа не би попречила на промените в структурата на прокуратура, точно обратното - ще върви паралелно, след като и районни съдилища стават ТО, точно както става при държавното обвинение. „Не виждам основание да се притесняваме и, че липсата на надграден Единен портал за електронно правосъдие би попречил на модел 4. Когато той се надгради, това би било само в полза на правосъдието. Нали няма да чакаме някой отвън да ни реформира всеки път? След като станах член на ВСС реално видях колко е сериозен проблемът, че реформите в съдебната система се правят отвън. Не мисля, че някой по-добре от нас знае какви са проблемите всъщност. Това е елегантен, истински и обоснован вариант. Няма реформа, която не изисква усилия и разходи, особено, когато не е правена толкова години. Тук знаем какво искаме, знаем как да го постигнем и резултатите са предвидими“, каза още тя.

Председателят на ВКС пък изведнъж се включи в дебата, за да призове прокурорите във ВСС да не са „обикновени наблюдатели“ на въпроса за реформата в съдилищата и в противовес с обичайното си публично декларирано мнение, че държавното обвинение не бива да се меси в проблемите на съда и да взима решения за него, изненадващо реши, че това е необходимо в случая. „Призовавам ви да задавате въпроси“, обърна се Панов към членовете на Прокурорска колегия и започна да изрежда какви точно въпроси трябва да задават прокурорите, като не стана ясно по каква причина той смята, че има правомощие да указва на други членове на ВСС какви въпроси да задават и как да го правят. Невероятно, но факт – изведнъж председателят на ВКС започна и да одобрява реформата, която тече вече от няколко години в държавното обвинение. Макар че до скоро бе върл противник на това съдилищата да следват модела на прокуратурата за окрупняване на органите, като изразяваше и мнение, че този метод щял да затрудни достъпа на правосъдие на гражданите, сега вече Лозан Панов се оказа неин пръв привърженик, отправяйки похвала към Прокурорската колегия, че е избрала вариант, който не изисква законодателни изменения и се реализира плавно и в унисон със законите.

Красимир Шекерджиев, който е и един от авторите на модел 4, напълно отрече допускането, че въпросната реформа би наложила допълнителни изменения и в структурата на прокуратурата, каквито мнения по-рано се чуха. „Прокуратурата може самостойно да реши какъв ресурс да насочи към съдилищата и териториалните отделения към тях в съответната ситуация. Няма съществена пречка за реализиране на модела от гледна точка на структурата на прокуратурата. Това, че ще стигнем до уравновесяване на натовареността, е факт и се гарантира от това, че броят на съответните съдии в окръжен съд ще се прави на база преценка за средната натовареност. Колеги ние знаем, че трябва да има законодателни промени, това не е новост и не е възникнала с предлагането на модел 4. Не можем да направим каквато и да е реформа без законодателни промени. Така е и при модел 1, и при модел 2. Нуждата от такива промени не е пречка ние да приемем тази реформа, да я защитаваме и да изискваме от законодателя да ни подкрепи“, заяви Шекердижев.

В разговора се включи и Калина Чапкънова от Прокурорската колегия, която изрази мнение, че приветства смелостта на членовете на Съдийската колегия да предприеме крачки към намаляване на натовареността, като припомни, че основната цел и на реформата на държавното обвинение е именно такава. „Членовете на Прокурорската колегия сме в една деликатна ситуация, но в качеството си на буфер аз не се чувствам, защото не смятам, че във ВСС би могло да има враждуващи страни. Това, че между нас има различни мнения, обсъждаме и дискутираме, не значи, че можем да говорим за вражда. Нашият модел се възприе и се приложи за всички прокуратури без тези от софийска област. Искам да ви върна години назад и да ви припомня, че ние също извървяхме много дълъг път, за да стигнем до този резултат. Това е идея, застъпена дори от предходния ВСС. Отначало дискутирахме принципните възможности, започнахме реализацията на етапи – имахме пилотни прокуратури. Искам да припомня, че този процес беше непрекъснато наблюдаван, а не беше оставян да се случва от само себе си. Обменяше се постоянно информация с колегите, за да знаем как да постъпим по-натам. Всичко това го казвам, тъй като всяко решение би могло да претърпи дадена еволюция. Приемайки принципното приложение на унифицирания модел, не изключваме възможността там, където той не е приложим, да приложим диференциран. Няма да задавам въпроси, не защото нямам, а защото на голяма част от тях не би могло да се отговори в момента. Рутината е комфорт“, заяви Чапкънова, която бе и първият член на Прокурорската колегия, която взе отношение по въпроса, за да подкрепи идеята за модел 4.

Георги Кузманов също отбеляза, че мнението му е, че промяна трябва да има, като според него модел 4 е правилното решение. „Няма лесна промяна. Промяната, която и ние в прокуратурата правим, започна в предходен мандат на ВСС. Не бих си простил, ако прокуратурата представлява спънка за промяна в съдилищата, а смятам и че това е правилният път“, коментира Кузманов.

С това и дебатът на практика приключи, след което Пленумът пристъпи към гласуване. А то показа следния резултат: 17 „за“ и 5 „против“ (Севдалин Мавров, Атанаска Дишева, Вероника Имова, Лозан Панов, Цветинка Пашкунова) за модел 4, с което историческата реформа на съдебната карта започва.

Още по темата

"Подпорната стена" на Алепу изникнала след нищожно разрешително

Предишна новина

СГС определи организаторите на Луковмарш като родолюбци, прославящи българщината

Следваща новина

Коментари

24 Коментара

 1. 26
  | нерегистриран
  13
  0
  До коментар #25 от "йорист | нерегистриран":
  Тези,които много приказват и не подкрепят рИформата са неудобни.Също и тези,които не са на човека човека! Има и такива дето нямат връзки,има и такива дето не са човек на шефа,или на кой? Лошото сега е,че го няма кадровика Краси черничкия да ви оправя!

  По правило тези, които много приказват, малко работят, вечно мрънкат и винаги са недоволни.
  "Реформата" не се покрепя от мнозинството магистрати.
  Не знам какви връзки Ви трябват, за да си вършите работата и какво общо има Красьо Черния с някакво оправяне.
  Написали сте куп вестникарски клишета, на които дори не разбирате смисъла. Сложили сте си подигравателен ник, което означава, че не сте нито юрист, нито магистрат.
  Вие сте оная деловодителка, която виси постоянно в този форум, пише злобни коментари за магистратите и особено за заплатите им и в същото време ги нарича колеги, за да не я разкрият.
  Въпрос на време е "началникът" Ви да разбере, че не си уплътнявате нормираното работно време и изобщо да не съобрази с воплите и стоновете Ви какъв борец за справедливост сте.

 2. 25
  йорист | нерегистриран
  4
  -12
  До коментар #24 от " | нерегистриран":
  Какво означава "неудобните магистрати съдии"?

  Тези,които много приказват и не подкрепят рИформата са неудобни.Също и тези,които не са на човека човека! Има и такива дето нямат връзки,има и такива дето не са човек на шефа,или на кой? Лошото сега е,че го няма кадровика Краси черничкия да ви оправя!

 3. 24
  | нерегистриран
  1
  0
  До коментар #20 от "много запознат | нерегистриран":
  Ще има яки съкращения.Но за служителките не мислете,полага им се борса.Неудобните магистрати съдии да се позамислят,дали ще им е добре да ги оставят да работят в тъпите отделения.Щото сега ще си проличи кой наш,кой ваш човек,кой трябва и кой не трябва да расте в кариерата.

  Какво означава "неудобните магистрати съдии"?

 4. 22
  От къде преписахте ?! | нерегистриран
  27
  -1

  Много ми е интересно от къде преписаха и кой има интерес да съсипе общите съдилища?!Като гледам и чувам Чолаков си мълчи ,защото той е лесен- набавя си чрез командировки който трябва!
  Тази реформа е плод на впечатления от друга държава като последица от командировка.
  С две думи :я спрете да се упражнявате върху общите съдилища!Защо се занимавате с нещо ,което не го можете?Преброихте ли колко закони трябва да бъдат променени и защо?Каква е целта?!Кой го поръча?
  Точно след 1г. и 8 месеца мандатът ви изтича.
  Българската съдебна система в съдилищата е стройна и подредена и не я съсипвайте!Ще си сложите голям грях!Повярвате !Смирете се!

 5. 20
  много запознат | нерегистриран
  10
  -12
  До коментар #3 от "Разгневен | нерегистриран":
  Значи служителите от районните съдилища ще треперят, дали ще са на работа и ако са къде ще ги пратят след реформата, а тези от окръжните ще спят спокойно, защото не са застрашени.

  Ще има яки съкращения.Но за служителките не мислете,полага им се борса.Неудобните магистрати съдии да се позамислят,дали ще им е добре да ги оставят да работят в тъпите отделения.Щото сега ще си проличи кой наш,кой ваш човек,кой трябва и кой не трябва да расте в кариерата.

 6. 18
  RRR | нерегистриран
  44
  -1

  Следващите ще берат гайлето на сегашните гениозоси.Не съм очаквал чак такова безумие да щукне на някого.

 7. 17
  Боряна, | нерегистриран
  35
  -3

  Госпожо Димитрова, как може да се съгласите да дадете интервю за сайт, който манипулира и се използва за атаки срещу определени съдии? Че и да няма възможност за коментари под интервюто! Само един прост въпрос имам - как може да се твърди, че ВКС няма да е засегнат от "реформата N4", след като 90 процента от въззивните дела ще идат в апелативните съдилища? Това неминуемо изисква промени в касационните производства и по ГПК, и по НПК, а отделно от това, няма как да не се отрази на натоварването на ВКС.

 8. 15
  понеже Правен свят не допуска коментари под интервюто на Боряна димитрова питам тук | нерегистриран
  49
  -1

  1.Уважаема госпожо,по проект ли изработихте този модел 4 и въобще цялата ви моделна дейност по проект ли е?!Кой е проекта?
  2.колко пари ще вземе от този проект екипа -в частност Вие и г-н Шекерджиев?
  3.обсъдихте ли тези проектни варианти с колегите си от съда или събрахте само административните ръководители ,които са зависими от Вас за да ви ръкопляскат?
  4.в целите ви влиза ли идеята да се повишат без конкурс "заслужили" административни ръководители в по-горна инстанция?
  Моята крайна оценка е ,че за пореден път се взимат едни пари от един проект ,който ще остане да се довършва от следващите членове на ВСС .Убедена съм ,че дори тези ,които ви подкрепиха не са чели и не са мислили по т.наречения вариант 4.Просто ви се дава възможност да си вземете парите от проекта.
  Ако трябва да ви платим ,че да спрете да работите по този проект и да реформирате.

 9. 14
  Марко | нерегистриран
  46
  -2

  Един стар професор от едно време след края на своя лекция се обърнал към алдиторията със следните думи:

  -И вие бъдещи млади колеги от мен може нищо да не научите,но запомнете тези неща:
  1.ако нещо работи не се пипа,а ако се налага и може се подобрява;
  2.ако нещо неработи се прави да заработи и при нужда се подобрява и

  3.ако неразбирате от горните две неща , аз най учтиво ви моля недейте да правите нищо в тази насока,защото най-вероятно ще постигнете резултатите от т.2 в дългосрочен период...

  За какво ги избраха хората във ВСС и какви ги вършат и те дори не разбират.

  Според мен ще постигнете т.3 от думите на онзи стар професор ,ако политиците са толкова глупави да ви позволят това да го правите.

  Д

 10. 13
  | нерегистриран
  22
  -5

  Като безплатна консултация. ВСС не е законодателен орган, нито е ВНС, и подобна реформа е невъзможна ,без да се свика ВНС! А следващите избори ще са за "обикновено" НС-тоест реформа и промени ,в предложения вид са невъзможни, към момента. така,че няма да си правя труда да пиша,защо съм против.
  Реформа си трябва-ама по грузински,, според мен-пълно закриване, и реучредяване. Което също е възможно с Конституционни промени от ВНС. та ако поискате ВНС как да сте сигурно какво точно ВНС-то ще гласува?
  Знаете ли популисткият вот за пълно закриване, и учредяване после наново дали няма да има мнозинство, ако има избори, някой ден за ВНС?

 11. 12
  | нерегистриран
  18
  -1

  Идват ми наум два цитата : "Войната е нещо прекалено сериозно, за да се остави на генералите", Наполеон, и "Вкупом съгрешиха, и вкупом непотребни станаха...", Библията

 12. 10
  Нямам думи | нерегистриран
  29
  -2

  Прокуратурата вече приложи модел за реформа. Добър, лош-факт е. Не виждам защо да не се приложи същия и за съдилищата. Държа да подчертая, че това е най безболезнения вариант, защото ако се окаже неработещ-може много лесно да се върне старото положение. Подобни кардинални реформи в законодателството, които са наложителни заради модел 4, ще доведат до там, че ако модела се окаже неработещ, за да се възстанови системата, пак ще трябват законови промени. Каквото и да си говорим, става дума за пари. Не искат да свият ножицата в възнагражденията и подхвърлят кокалче на районните, че ще растат в по горен съд, респективно ще взимат повече. За мен всички съдии трябва да са с еднакво основно възнаграждение и единствено ранга да е разликата. Хайде сега оплюйте ме.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.