Поредна провокация срещу новия председател на СГС

Поредна провокация срещу новия председател на СГС
Десислава Попколева, и.д. председател на СГС, снимка: scc.bg

Поредна провокация срещу новия председател на Софийския градски съд (СГС) Алексей Трифонов готвят група съдии, сред които неизбраният в две процедури за административен ръководител съдия Евгени Георгиев, и.д. ръководството на Градския съд и активисти на Съюз на съдиите в България (ССБ). Опитът за саботаж този път се изразява в желанието им за прокарване на нови правила за работата на Общото събрание на съда и за броя и специализацията на отделенията и разпределението на съдиите в тях, които да поставят пред свършен факт встъпващия в длъжност Алексей Трифонов.

В понеделник с окончателно решение на Върховния административен съд (ВАС) бе потвърдено предложението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) за незабавно встъпване в длъжност на Алексей Трифонов, без да се чака съдебното решение на ВАС по жалбата на Евгени Георгиев срещу избора на неговия опонент. Трифонов все още не е встъпил като председател.

От заложените в проекта нови правила за работата на СГС, може да се направи изводът, че тяхната основна цел е ограничаване и на практика "изпразване от съдържание" на правомощията на административния ръководител. За това говори и ускореното изготвяне на новите правила и упоритото желание на временното ръководство на СГС в лицето на и.д. председател Десислава Попколева те да бъдат гласувани преди начело на съда да застане Алексей Трифонов.

На 18 декември 2018 г. Десислава Попколева издава заповед, с която е възложено на работна група от 12 съдии да изработят нови правила за работата на Общото събрание на СГС. Това става след провеждането на събрание на 29 ноември м.г., което се оказва без нужния кворум. Изненадващо за модератор на групата, изготвяща правилата, Попколева определя съдия Евгени Георгиев, който е инициатор на нелегитимното Общо събрание на СГС и неуспял кандидат за поста на административен ръководител. Незнайно защо на срещите на работната група са присъствали – членът на ръководството на ССБ Емил Дечев, както и временното ръководство на Градския съд – Десислава Попколева и нейната заместничка Албена Ботева.

Оказва се, че модерираната от Евгени Георгиев работна група изненадващо е успяла да реши ключов и изключително дискусионен въпрос, свързан със съдийското самоуправление за малко повече от месец. Още по-бързо обсъждането и евентуалното приемане на новите правила, които да поставят пред свършен факт избрания легитимен ръководител на СГС, вече са включени от и.д. председател на съда Десислава Попколева под т.№9 от Дневния ред на Общото събрание на Градския съд, насрочено за 6 февруари 2019 г. (сряда). Това обяснява и защо определена група съдии и самият Евгени Георгиев се противопоставяха и на искането на ВСС за предварително изпълнение на избора на Алексей Трифонов за нов председател на СГС.

Близо година и половина най-големият окръжен съд в страната се управлява от временно ръководство, чиято основна цел бе да запази статуквото, наследено от преждевременно прекратения мандат на напусналия съдебната система бивш председател на СГС Калоян Топалов. 

"Правен свят" публикува черновите на Правила за броя и специализацията на отделенията и разпределянето на съдиите в тях и Правила за работата на Общото събрание на съдиите от СГС:

Проект на Правила за броя и специализацията на отделенията и разпределянето на съдиите в тях

Чл. 1, ал. 1 Броят и съставите на отделенията, както и тяхната специализация по материя, се определя с решение на Общото събрание.
ал. 2 В Софийски градски съд са обособени следните отделения:
а) Гражданско отделение - първоинстанционни и брачни състави
б) Гражданско отделение - въззивни състави
в) Търговско отделение
г) Наказателно отделение
 
Чл. 2, ал. 1 Специализацията по материя и разглежданите дела от всяко от отделенията в съда се определят с нарочни Вътрешни правила, приети от Общото събрание.
ал. 2 Специализацията в отделенията по чл. 1, ал. 2, б. "а", "б", и "в" е обща – гражданска и търговска материя
 
Чл. 3, ал. 1 Броят на съдебните състави във всяко от отделенията се определя в рамките на броя длъжности за съдии по щатното разписание на съда, специализацията, броя на делата, натовареността.
ал. 2 При необходимост във връзка с предстоящ конкурс, при промяна на натовареността, или други случаи Общото събрание може да промени броя на отделенията, тяхната специализация, броя на съставите в отделенията. Мотивираното предложение за това се прави от председателя на съда и неговите заместници или от мнозинството от съдиите в съответното отделение. В последния случай Председателят на съда свиква Общото събрание, като прилага постъпилото предложение и материалите към него.
 
Чл. 4, ал. 1 Разпределението на съдиите по отделения се извършва според специализацията по правен отрасъл в конкурса, по който са назначени за съдии в съда. Наличието на командирован съдия в съответното отделение не е пречка за разпределението. 
ал. 2 В случай, че с решение на Общото събрание се намалят броя на съставите в отделенията по чл. 1, ал. 2, б. "а", "б", и "в", разпределението на новопостъпващ съдия се извършва в друго отделение от горепосочените.
ал.2 Разпределението на съдиите по отделения се предлага на Общото събрание от председателя на съда и неговите заместници.
 
Чл. 5, ал. 1 Преместване на съдия в друго отделение на съда се извършва:
а) по искане на съдия
б) по предложение на председателя на съда и неговите заместници.
ал. 2 Председателят на съда свиква общо събрание, като прилага мотивираното предложение, постъпилите искания и необходимата информация във връзка с тях.
 
Преходна разпоредба:
"Завареното разпределение на съдиите по отделения и състави се запазва. Съдия, който е разпределен в отделение след влизането в сила на измененията в ЗСВ, публикувани в бр. 62/2016 г., което разпределение не съответства на правилото на чл. 4, ал. 1, може да поиска преместване в съответното отделение. Искането за това се прави в едномесечен срок от приемането на настоящите правила. В случай, че в съответното отделение няма състав, незает от встъпил в съда съдия, се разкрива нов, като не се прилага чл. 6 от правилата."
 
II. Проект на Правила за работата на Общото събрание на съдиите от СГС
 
Чл. 1 ОС на СГС се състои от всички съдии, като командированите в СГС съдии, участват без право на глас. Младшите съдии и Председателят на Софийски районен съд участват в ОС без право на глас. Съдии от СГС, командировани в друг съд, участват в ОС на СГС с право на глас.
 
Чл. 2, ал. 1 ОС на СГС се свиква:
т. 1. със заповед на Председателя на СГС;
т. 2. по писмено искане на не по-малко от 1/3 от всички съдии.
ал. 2. Заповедта и писменото искане по ал. 1 от този член следва да съдържат: дневен ред; мотиви за свикването на ОС и, когато това е необходимо, мотивиран проект на решение; писмени материали, свързани с въпросите от дневния ред. 
 
Чл. 3, ал. 1 ОС на СГС се организира от Председателя на СГС. 
ал. 2 ОС на СГС не се свиква през съдебна ваканция, освен в изключителни случаи – тогава, когато моментът на вземане на решение от ОС е от решаващо значение за постигане на целите му.
ал. 3 В деня на постъпване на искането по чл. 2, ал. 1, т. 2 или най-късно на следващия ден Председателят на СГС свиква ОС на СГС, като го насрочва за възможно най-ранна дата, съобразена със сроковете по чл. 3, ал. 2 и ал. 4 от настоящите Правила, но не по-късно от две седмици от постъпването на искането.
ал. 4 Поканата за свикване на ОС на СГС, мотивите за свикването, мотивираните проекти за решения и писмените материали се публикуват на вътрешния сайт на съда седем дни преди датата на провеждане на ОС. В изключителни случаи сроковете по изр. 1 могат да бъдат по-кратки.
 
(чл. 4 - липсва - бел.ред.)
 
Чл. 5, ал. 1 За датата, мястото и часа на провеждане на ОС, дневния ред, мотивите за свикване на ОС, мотивираните проекти за решения и писмените материали, съдиите се уведомяват лично срещу подпис в нарочен списък на съдиите към поканата за ОС от служител, определен от Председателя на СГС.
ал. 2 Съдиите, които не могат да бъдат уведомени лично по реда на ал. 1, се уведомяват за датата на ОС на личния си мобилен телефон, когато е предоставен такъв. Това се удостоверява от служител, определен от Председателя на СГС, като в списъка по ал. 1 се записват дата и час на уведомяване. 
ал. 3 Отказът за уведомяване за свикано ОС на СГС се отбелязва в приложения към поканата Списък на съдиите и се удостоверява с подпис на служителя, определен от Председателя на СГС. Отказът не засяга редовността на уведомяването.
 
Чл. 6 При писмено искане от член на ОС на допълнителна информация и материали, свързани с въпросите от дневния ред, Председателят своевременно ги предоставя и заедно с искането ги публикува на вътрешния сайт на съда. При наличие на законова пречка Председателят обосновава отказа си и заедно с искането своевременно ги публикува на вътрешния сайт на съда.
 
Чл. 7 Член на ОС на СГС може да прави предложения за допълнения към дневния ред най-късно до пристъпване на разглеждането му. Решението за това се взема с мнозинството по чл. 11, ал. 1 от настоящите правила. 
 
Чл. 8 ОС се провежда, ако на него присъстват повече от половината от всички съдии, освен ако нормативен акт предвижда друго.
 
Чл. 9 ОС се ръководи от Председателя на СГС.
 
Чл. 10 По решение на ОС на СГС на заседанията могат да се изслушват и лица, които не са членове на ОС.
 
Чл. 11, ал. 1 
Вариант 1 ОС на СГС приема решения при наличие на необходимия кворум, установен към момента на гласуването, с мнозинство от повече от половината от присъстващите съдии с право на глас, освен ако нормативен акт предвижда друго.
 
Вариант 2 ОС на СГС приема решения с мнозинство от повече от половината от присъстващите съдии с право на глас. Последващо напускане на членове на събранието не се отразява на кворума. Допълнително присъединяващи се членове на събранието се отразяват при изчисляване на необходимото мнозинство за вземане на решения.
ал. 2 Член на ОС няма право да участва в гласуването на решение, което се отнася лично до него или до негов съпруг или роднина по права линия. В тези случаи членът на ОС се отстранява сам, като обявява обстоятелствата, които са наложили отстраняването. Гласът на отстранилия се член на ОС се приспада от общия брой на членовете с право на глас при определяне на мнозинството.
ал. 3 От обявяване на гласуването до завършването му не се допускат изказвания.  
ал. 4 По искане на член на ОС на СГС за прегласуване поради допусната грешка, направено непосредствено след обявяването на резултата от гласуването, се извършва прегласуване.
 
Чл. 12 Вариант 1 
ал. 1 При наличие на уважителни причини за лично неявяване на член на събранието с право на глас, същият може да предостави до началото на общото събрание на председателстващия документ, в който е формирал и изразил волята си по всички или някои от въпросите, включени в дневния ред. Уважителните причини следва да са посочени в документа, който до откриването на ОС се подава до председателя чрез административния секретар или на електронен адрес <cabinet@sgs.justice.bg>. Така изразената му воля се отчита при формиране на мнозинството, съгласно съдържанието ѝ. 
 
ал. 2 Вариант 1А
ал. 2 Броят на гласовете от отсъстващи съдии, постъпили по реда на ал. 1, се обявяват от председателстващия събранието при откриване на събранието, като се отчитат при формиране на кворума за вземане на съответното решение, а конкретният начин на гласуване се обявява при обявяване на резултатите от всяко гласуване. Документите, съдържащи волята на членове на събранието с право на глас, се прилагат към протокола от общото събрание. 
 
ал. 2 Вариант 1Б
ал. 2 Броят на гласовете от отсъстващи съдии, постъпили по реда на ал. 1, се обявяват от председателстващия събранието при откриване на събранието, като се отчитат при формиране на кворума за вземане на всички решения от дневния ред, а конкретният начин на гласуване се обявява при обявяване на резултатите от всяко гласуване. Документите, съдържащи волята на членове на събранието с право на глас, се прилагат към протокола от общото събрание. 
 
Чл. 12 Вариант 2 Този вариант не предвижда чл. 12 със съдържанието на вариант 1.
 
Чл. 13, ал. 1 Гласуването е явно и лично, освен ако е предвидено друго в нормативен акт. ОС може да вземе решение гласуването по определен въпрос да е тайно.
ал. 2 Явното гласуване се извършва с вдигане на ръка след покана от ръководещия събранието последователно със "за" или "против". Гласът на съдия, който не е вдигнал ръка, се зачита за глас "против".
ал. 3 Преброяването на гласовете и отчитането им се извършва от преброители, избрани от ОС на СГС, под контрола на ръководещия събранието, като се отразява в протокола.
ал. 4 Тайното гласуване се извършва с бюлетина, на която са изписани възможности за гласуване: "за" и "против". Гласуването се извършва чрез отбелязване на избора със знак "Х" или "V". Валидна е само бюлетината, от която недвусмислено се установява волята на гласувалия. За провеждането на тайно гласуване ОС на СГС избира от своя състав Комисия от трима членове, която да организира провеждането на гласуването, като подготвя списък на членовете на ОС на СГС с право на глас, бюлетини, кутии за гласуване; предоставя бюлетина на желаещ да гласува съдия с право на глас; установява резултатите от гласуването след изтичане на времето за гласуване, за което съставя протокол.
ал. 5
Вариант 1 При тайно гласуване не се вземат предвид гласовете, подадените по реда на чл. 12, ал. 1.
Вариант 2 Този вариант не предвижда ал. 5. със съдържание по Вариант 1, защото не предвижда чл. 12 със съдържанието му по Вариант 1.
 
Чл. 14 При невъзможност да се вземе решение от ОС по въпрос от дневния ред, Председателят на СГС свиква ново ОС за възможно най- ранната дата, съобразена със сроковете по чл. 3, ал. 2 и ал. 4 от Правилата, както и с необходимото време за  отпадане на пречките за вземане на решение.
ал. 2 
Вариант 1 В случай, че и при новото провеждане на ОС решение не бъде взето, въпросът се решава от Председателя на СГС.
Вариант 2 Този вариант не предвижда ал. 2 със съдържанието по Вариант 1.
 
Чл. 15, ал. 1 За проведеното ОС се съставя протокол от един или повече секретари, избрани от ОС, под ръководството на Председателя на СГС, като се изготвя и аудиозапис. 
ал. 2 Протоколът от проведеното ОС на СГС се подписва от съставилите го секретари и от Председателя на СГС.
ал. 3 Протоколът от ОС на СГС се публикува на вътрешния сайт на съда до пет дни от провеждането на ОС, за което съдиите се уведомяват със съобщение по вътрешната система на съда за електронно уведомяване. 
 
Чл. 16 Всеки член на ОС, присъствал на заседанието, може с писмена молба до Председателя на СГС да поиска поправка на протокола от ОС до три дни от публикуването на протокола на вътрешния сайт на съда. По искането се произнася Председателят на СГС, след изслушването на аудиозаписа в присъствието на иницииралия поправката и всеки съдия, желаещ да присъства. Съдиите се уведомяват за датата, часа и мястото на провеждане на процедурата за извършване на поправката чрез съобщение по вътрешната система на съда за електронно уведомяване.
 
Чл. 17 При отсъствие на Председателя на СГС правомощията му по тези Правила се осъществяват от заместник-председателя на СГС, определен да изпълнява функциите на Председател на СГС по реда на чл. 168, ал. 7 от ЗСВ. Когато Председателят на СГС не е определил кой да го замества, функциите му се изпълняват от заместник-председател по старшинство. Когато няма и заместник-председател, тогава функциите се изпълняват от съдия, определен по правилото на старшинството.
 
Чл. 18 Преброителите, секретарите, които водят протокола за проведеното ОС, връчителите на поканата за ОС са служители на СГС.
 
Чл. 19 Документите за проведеното ОС се съхраняват от административния секретар.
 
 

Още по темата

Започват честванията за 140 г. от приемането на Търновската конституция

Предишна новина

Мариета Райкова – Пашова e новият ръководител на Специализирания наказателен съд

Следваща новина

Коментари

22 Коментара

 1. 35
  Иванку, убиецът на Асеня | нерегистриран
  17
  -5

  Шубето е голем страх за СеСеЕбето, понеже изпускат кокала, а? А Евгени е една болонка..

 2. 34
  glasat | нерегистриран
  22
  -2

  Тези от СГС само интриги плетатыа Евгени да се научи как се пишат актове.

  На това момченце което е възпитаник на Америка за България прочетете актовете и си направете извод какъв капацитет има на съдия.

 3. 33
  Запознат | нерегистриран
  14
  -5

  С тези правила никой в съда не е запознат

 4. 31
  Без коментар | нерегистриран
  16
  -3

  Конституционният съд в РЕШЕНИЕ № 13

  София, 16 декември 2002 г. по

  конституционно дело № 17/2002 г. казва следното:  "...Следва да се има предвид, че по волята на Великото народно събрание, отразена и в мотивите по приемане на Конституцията, осъществяването на кадровата политика в съдебната власт е възложена на конституционно установен нарочен орган – Висш съдебен съвет (чл.129 от основния закон).  Общите събрания на съдиите, прокурорите и следователите не са конституционно предвидени органи на съдебната власт. Същите могат да се създават, доколкото това е необходимо за уеднаквяване на практиката по приложение на законите, повишаване квалификацията на магистратите и т.н. Те обаче не могат да се превръщат в кадровици на съдебната система, което може да има като цяло дестабилизиращ ефект върху дейността на съдебната власт. (В този смисъл много категорично е становището на Съюза на съдиите в България.)  Конституционната функция на съдиите е не да решават кадрови въпроси, а да защитават правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата, и да осъществяват правосъдие в името на народа – чл.117, ал.1 и чл.118 от Конституцията; на прокурорите – да следят за спазване на законността – чл.127 от основния закон, а на следователите – да осъществяват предварителното производство по наказателните дела – чл.128 от Конституцията..."

 5. 26
  Така е | нерегистриран
  8
  -14

  Прав е човекът, който не си пие хапчетата /20, 22, 25 и всички останали негови проявления/ - Сорос иска да владее СГС, за да превърти през него кражбата на 250 и кусур милиарда, за която присъдружното на Прасправен свят издание Труп писа, а на ЦРУ им трябва този съд, за да предаде на САЩ Мадуро, когато се укрие в България. Истинската "преса" и истинските тролове знаят всичко

 6. 25
  ******* | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 7. 24
  ******* | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 8. 22
  ********** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 9. 21
  Красимир Мазгалов - ССБ | нерегистриран
  15
  -18

  Колеги, Нели Куцкова подкрепя новите правила. А вариант 2 е мое предложение - вижте колко добре е написано, а?

 10. 20
  СОРОСОИДНА СГАН | нерегистриран
  32
  -12

  ОСВЕН СКАНДАЛИ И КОРУПЦИЯ НИЩО ДРУГО НЕ ПРАВИТЕ

 11. 19
  Милко Балев | нерегистриран
  31
  -5

  Изтрили сте коментар №15. Браво, другари ,усвоили сте тънкостите на цензурата от времето на др. Милко Балев и Начо Папазов. Още не сте се справили с номерацията и децата ще видят, че след 14 следва 15.Но сигурно и на това ще му намерите колая.

 12. 18
  БЕЛ | нерегистриран
  28
  0

  Само не разбрах защо длъжността председател е написана с главна буква без да е обръщение??

 13. 17
  Чистач | нерегистриран
  6
  -8

  Ще има голямо хигиенизиране Спиридоне! Дезинфекция, но не с веро за верующите във силата на п....е на ФАБ, а на Правото! Пеевски също има право да хигиенизира.

 14. 16
  Спиридон, фотограф | нерегистриран
  20
  -19

  Обаче снимчицата е трепач. Като на тъщата, която до последно си мислеше че ще остане. Блажени са вероющите и тяхно е царството Божие. СГС минава в наши ръце... Мечът ще играе по вратлетата на когото трябва - който е предал Родината, да му мисли казваше Пилат!

 15. 14
  *************************** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.