Александър Николов, председател на САОСВ:

Последните години се наблюдава силна демотивация на голяма част от съдебните служители

Последните години се наблюдава силна демотивация на голяма част от съдебните служители
Александър Николов, председател на САОСВ

Г-н Николов, разкажете ни за приоритетните области и текущи инициативи на Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт през 2021 година?

За нас основните цели и приоритети винаги са били свързани със създаването на единни стандарти, както за назначаване, така и за работата на съдебната администрация, наблягане на мотивационните фактори в работата на администрацията, създаване на условия за сигурност в качеството на работа и много други. Съдебната администрация се нуждае от цялостна реформа с оглед прекрояване на съдебната карта и въвеждането на единен портал за електронно правосъдие. Неопределените и категорично неясните измерители на дейността  на администрацията в момента, по отношение процеса на определяне на натовареността, видимо различното отношение към дейността на съдебните служители, кадровите промени и неяснотите, свързани с тях, всичко това в съвкупност води до нестабилна организационна политика. Именно с тази цел беше създадено и Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт – да работим за подобряване на работата на съдебната администрация, а оттам и на съдебната система като цяло. Статутът на съдебните служители би могъл да се подобри чрез постоянно развитие на компетентностите, професионалните умения и квалификацията им, което в момента не се прави. Последните години се наблюдава силна демотивация на голяма част от съдебните служители, поради липса на възможност за кариерно израстване, необвързване на възнаграждението с постигнатите резултати. Все повече административни ръководители са принудени да товарят тези, които са знаещи и можещи, за да не се блокира работата при ясното съзнание, че това не е справедливо. Моето мнение е, че следва да се приеме принципът "заплащане според изпълнението" в съдебната администрация - всеки служител да получава възнаграждение, съответстващо на постигнатите от него резултати и на проявените знания, умения и качества в работата.

Какво трябва да се направи според вас и как ще го постигнете?

Ние сме привърженици на цялостна реформа на съдебната администрация и мисля, че сега е моментът това да се случи с оглед одобрената от  ВСС промяна в съдебната система, която ще се реализира на база избрания модел 4 за реформа на съдебната карта. Имаме желание и искаме да направим нещо работещо, като се допитаме до всички органи на съдебната власт относно проблемите и нуждите на всяко ниво, като разчитаме на подкрепата и участието на Висшия съдебен съвет. През 2019 година положихме основата, като в изпълнение на една от нашите основни стратегически цели, изготвихме доклад и препоръки относно подобряване функционирането на органите на съдебната власт, чрез унификация на правилата и процедурите за работа на администрацията в ОСВ. Докладът съдържаше проблемите, идентифицирани до момента, въз основа на писма, въпросници, срещи, предложения от различни членове, научни трудове, нормативни документи, както и на база собствен опит. Докладът представихме на Гражданския съвет на ВСС и бе приет с пълно мнозинство. Актът на ГС, ведно с доклада, беше изпратен на двете комисии „Съдебна администрация“ към Съдийската и Прокурорската колегии на ВСС. В тази връзка през 2019 г. бях поканен и присъствах на среща с членове на двете комисии съдебна администрация. На срещата се взе решение да представим конкретни предложения за отстраняване на идентифицираните в доклада проблеми, след като Съдийската колегия направи избор на конкретен модел за брой съдебни райони и съдилища и се уточни каква ще бъде реформата в държавното обвинение и едва след това да се синхронизира и промяната на нормативната уредба за съдебната администрация. И за да изпълним поетия ангажимент Сдружението подаде проектно предложение с наименование: „Подобряване на процедурите и правилата за работа на администрацията в съдилищата, чрез разработване на обща рамка с унифицирани единни правила за работа в основни аспекти от дейността на съдебната администрация“ по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проекти „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“, финансирана по Оперативна програма „Добро управление“. Хубавата новина е, че проектът ни беше класиран на първо място и подписахме договор, което е много добър атестат за положените усилия и, надявам се, очакваните резултати да доведат до така желаната промяна. Искам да благодаря за протегнатата ръка на двете комисии съдебна администрация за чуваемостта и съвместното сътрудничество за решаване проблемите на съдебните служители. Целта ни е да разработим и предоставим унифицирани правила и стандарти за работа с основна цел уеднаквяване вътрешно-нормативните правила във всеки орган на съдебната власт и улесняване на административните дейности и процедури. По време на изпълнението на проекта ще вземем мнението на  служители от всички длъжности и органи на съдебната власт за да гарантираме широк обхват и изчерпателност на дейностите. До момента бяха изработени много анализи и наръчници, за което са усвоени много европейки средства, но малко са намерили практическа насоченост и реализация.

Преди време представихте нова идея, касаеща статута на съдебните помощници. Смятате ли, че такава промяна е необходима и как това би допринесло за облекчаване натовареността на магистратите?

В тази връзка продължават разискванията и дебатите относно вида и характера на предстоящите промени в статута на съдебните и прокурорските помощници. Както знаете ние поддържаме идеята, че на съдебните и прокурорски помощници трябва да бъде законово възложено да осъществяват самостоятелно част от правораздавателната дейност на магистратите. В тази връзка сме изготвили и ще предложим на ВСС проект за промяна на ЗСВ, който предлага кардинална промяна по отношение статута на помощниците, а именно създаването на такъв на помощник-магистрати. В момента тази промяна би била доста ефективна с оглед приетите промени в Административнопроцесуалния кодекс, касаещи администрирането на касационните жалби. Ето това е една от дейностите, които биха могли да бъдат възложени на помощниците за да се подпомогнат магистратите. Но възлагането на част от правораздавателната дейност на магистратите върху съдебните и прокурорските помощници, не може да бъде осъществено без промяна на техния статут в Закона за съдебната власт. Нашето предложение е кардинално, но мисля, че моментът за промяна е назрял.

За изминалите вече близо 20 години от въвеждането на института съдебен и прокурорски помощник, практиката показа, че тази категория съдебни служители значително облекчават работата на магистратите и се оценяват изключително високо, както от съдиите и прокурорите, така и от останалите съдебни служители. В този смисъл на съдебните и прокурорски помощници регулярно се възлага да извършват проверка по редовността и допустимостта на жалбите, протестите и молбите за отмяна, да подпомагат образуването на делата и преписките, да следят за спазване на законоустановените срокове, на законовите изисквания относно съдържанието и основанието им, на изискванията за легитимация на страните, да проучват, анализират и обобщават правната доктрина и съдебната практика по конкретни въпроси, да изготвят проекти на отговори по постъпили в органа на съдебна власт писма и сигнали, за които се изискват специални правни знания, да изготвят доклади и становища по правни въпроси и т.н. Нещо повече, в голяма част от съдилищата и прокуратурите, на съдебните и прокурорски помощници се възлага да дадат правно мнение по дела и преписки и да изготвят проекти на съдебни и прокурорски актове. Всички тези аргументи безспорно доказват, че по голямата част съдебните и прокурорски помощници се утвърдиха, като незаменим актив за съдебната система, за което ясно говори и непрекъснатият ръст на разкритите бройки за тази категория служители в органите на съдебната власт. Въпреки огромната помощ, която помощниците оказват на съдиите в юридическите аспекти на тяхната работа, проблемите със свръхнатовареността на магистратите остава един от най-сериозните проблеми на съдебната система в България. Именно поради това, когато става въпрос за размяната на книжа, пращането на призовки и съобщения, даване на указания на страните за нередовности по подадени документи и т.н. актове по движението на делата и преписките, не е необходимо вниманието на съдията да бъде ангажирано с тази дейност. Предвид придобития вече опит, експертиза и капацитет на съдебните и прокурорски помощници, тази дейност по администриране и движение на делата и преписките може и следва да бъде осъществявана самостоятелно от тях

В тази връзка на съдебните и прокурорските помощници следва да бъдат законово делегирани правомощия по осъществяването на част от действията по администриране и движение на делата и преписките (проверка за редовност; размяна на книжа и т.н.), като им бъде възложено и изготвянето на самостоятелни и независими от магистратите актове във връзка с осъществяването на тези действия (даване на указания, издаване на разпореждания, резолюции и т.н. актове по администрирането в зависимост от спецификата на съответния процес). Преценката за обема на делегираните правомощия е предмет на последваща дискусия относно изменения в процесуалните закони (ГПК, НПК и АПК). За да бъде всичко това възможно и на съдебните и прокурорски помощници да бъде законово възложено изпълнението на част от магистратските задълженията по администрирането и движението на делата и преписките, на първо място следва да бъде променен статутът на тези лица в Закона за съдебната власт, като им бъде предоставен квазимагистратски статут, чрез който законово  да се легитимират упражняваните от тях правомощия. На практика това означава от съдебни служители, тези длъжности да бъдат видоизменени в помощник - съдии и помощник - прокурори, като бъдат въведени и допълнителни изисквания към тези длъжности близки до тези на магистратите. Само по този начин е възможно упражняването на част от магистратските правомощия по администрирането и движението на делата и преписките да бъде прехвърлено върху друга категория лица – помощник – съдиите и помощник – прокурорите.  Предвид факта, че институтът на съдебните и прокурорските помощници  функционира изключително успешно, следва този модел да бъде надграден, с оглед разрешаването на един от най-сериозните проблеми на съдебната система – свръхнатовареността на магистратите.

Как ще коментирате решението на ВСС за увеличаване на ранговете на единствено на магистратите? Каква е нагласата на съдебните служители с оглед текущата реформа в съдебната система?

Проблемът с увеличението на ранговете на съдебните служители е една от наболелите теми сред администрацията на ОСВ. Това отново отваря широко дискутираната преди време тема за разделение между магистратите и съдебните служители, което не носи нищо добро. Ранговете на съдебните служители не са увеличавани от близо 15 години. Решението да се увеличат единствено магистратските рангове беше обосновано с класификатора на длъжностите и реформата в съдилищата и прокуратурата .Макар и да съм привърженик на по радикалните и концептуални промени в правораздаването не мога да отрека, че са  много неяснотите в приетия модел 4 за реформа, касаещи съдебните служители. Дали ще доведе до съкращаване на съдебни служители? Как ще се гарантират правата и интересите им ?Предстоящата реформа е неясна в тази насока, отваря много въпросителни, внася несигурност и подлага на стрес съдебните служители, тъй като широко се обсъжда промяната що се касае за магистратите, но по отношение на служителите информацията е оскъдна. Получаваме доста запитвания и сигнали в тази връзка, което показва нагласата на работещите в системата. Искам да обърна внимание, че преди време един от членовете на ВСС по доста тенденциозен начин сравни съдебните служители със служители в общинската администрация и изрази мнение, че служителите е по-добре да си мълчат, защото заплатите им можело да се изравнят. В тази връзка искам да отбележа, че на всички е известно, че общинските служители получават по-ниски заплати и по никакъв начин не бива да се омаловажава тяхната работа, но може би е по-добре да се работи за увеличението на тези други заплати, а не да се иска намаляване на заплатите в съдебната система. На фона епидемията и драстичното покачване на цените на стоките и услугите и поскъпването на живота като цяло и заплащането на труда трябва да се увеличи адекватно. Да не говорим пък за това какво е съотношението на цените и заплащането в други в други европейски държави. Не всичко е въпрос на заплащане, по-скоро е на отношение.

Каква е ролята на Сдружението в защитата правата и интересите на служителите?

Ние сме професионална организация и като такава нашата основна цел е защита на трудовите права и интереси, посредством  иницииране от страна на Сдружението инициативи и конкретни промени в нормативната уредба с която да направим работата на всички по лека и ползотворна. Ние не сме синдикат, но това не пречи да помагаме. Понастоящем Сдружението обединява над 1600 членове, служители в администрацията на над 50 органа на съдебната власт, локализирани в над 45 организационни секции Член сме на Европейското семейство на съдебните служители European Union of Rechtspfleger (E.U.R) организация към Съвета на Европа като по този начин създадохме възможност за съвместно сътрудничество с редица сродни организации, с които съвместно да работим на европейско равнище за постигане на стратегическите ни цели. Сами разбирате, че това е огромна отговорност и ние се стремим да помогнем на всички с оглед нашите възможности. В качеството си на адвокат също така имам възможност да помагам и за казуси свързани с дисциплинарни наказания на наши членове. В тази връзка искам да отбележа, че обмисляме възможността да предложим служителите да имат представител във ВСС за да се гарантира защитата на техните интереси. В последните години станахме свидетели  на политиката ограничаваща правата на служителите и неглижирането им в системата, която подейства изключително демотивиращо за всички. Като започнем от индексациите на възнагражденията на съдебните служители преминем през забраната съдебните служители да работят по трудово правоотношение при друг работодател, неиндексирането на трудовите възнаграждения на съдебните служители и приключим със задаване на допълнителни изисквания за професионален опит за някои от длъжностите, което възпрепятства тяхното кариерно израстване и т.н. Ние се стремим да сме адекватни и да противодействаме на такива опити, но това е крайно недостатъчно. В момента никой реално не защитава интересите им видно от заседанията на комисии и колегии на ВСС. Това принципно трябва да е задължение на главния секретар на ВСС, но след Славка Каменова реално никой не го изпълнява, защото няма кураж и не иска да се  противопостави на членовете на ВСС в защита на съдебните служители. В тази насока ще предложим и търсим подкрепата на политическите партии, като им предложим едната бройка от политическата квота да е определена от съдебните служители, след избор от тяхна страна и одобрението на съответната политическа сила която се съгласи на това предложение.

Още по темата

Потърпевшите от паднали висулки търсят правата си по чл. 45 и чл. 49 от ЗЗД

Предишна новина

Самоубийството от преумора на работното място в Япония и правото на избор

Следваща новина

Коментари

57 Коментара

 1. 57
  | нерегистриран
  0
  -1
  До коментар #21 от " | нерегистриран":
  България ще е първата държава в света с колегия на секретарките във своя ВСС! Такова чудо нема никъде!
  Идеята за самото съществуване на Висш съвет на магистратурата (каквото е най-често срещаното название на този орган) е чрез него да се гарантира независимостта на магистратите, т.е. тези, които издават юридическите актове.
  Не е ясно с какво секретарките в съдебната власт са по-дискриминирани примерно от вършещите съвсем същата работа в МВР, общините, държавните агенции и т.н.
  Не става дума за неуважение към секретарките, а за основни конституционни принципи.

  ВСС се състои от две колегии. В коя колегия ще отиде "изборът на секретарките"?!? Независимо дали професионалната или политическата квота ще прави избора, то избраният трябва да отиде в някоя от двете колегии.
  Надявам се това е достатъчно за да се види какво недоразумение е предложено!

  В съдебната система служителите не са само секретарки.

 2. 56
  | нерегистриран
  0
  -1
  До коментар #8 от "непознат | нерегистриран":
  От политическата квота има избрани адвокати?Каква е разликата?Или пак отиваме на дискриминация?Служителите са с най голяма численост в Съдебната система и правата и проблемите им не са по малко важни от на всички останали.Те са този жив организъм който върши и обработва голяма част от работата.Но не виждам защо трябва непрекъснато да ги противопоставяте.Отлично всеки един от тях си знае приноса и мястото в системата.И докато за магистратите се грижат 25 човека във ВСС ,то за служителите няма кой да помисли.

  Да не говорим, че служителите от почти всички служби, вършат немалка част от работата на магистратите, под формата на помощ.

 3. 55
  Пднвмч | нерегистриран
  1
  0

  Нищо от обещаното за корекция в ранговете на служителите не е направено до този момент. Празни обещания. Вижте новите назначения- за една година стаж и става завеждащ служба. Колегите с опит я обучават и й вършат работата, а тя си взема заплатата и пие кафе с ръководството! Обърнете внимание на това. Навсякъде го има и това демотивира служителите! Уредиха децата си на сладки служби без конкурси и после всички ни слагат под един знаменател. Има съвместни служителите, които си харесват работата и не ги мързи!

 4. 54
  | нерегистриран
  1
  -1
  До коментар #53 от "хахахаххаха | нерегистриран":
  Съдебната администрация няма система.
  Вземи прочети малко ЗСВ.
  Ако нормативната уредба и Устава на съответна организация го позволява може да бъде какъвто си пожелае.Не говорете глупости.

  Ако имаше елементарни правни познания щеше да знаеш:
  1. Съдебната администрация е система!
  2. ЗСВ не е единственият нормативен акт уреждащ правата и задълженията на секретарките в съдебната власт!
  3. Ако уставът на едно НПО позволява, но нормативните актове не позволяват, то тогава желаещите да членуват в НПО-то би трябвало да бъдат освободени от съдебната власт. Както навремето бяха освободени онези, които не искаха да напуснат БКП!

 5. 53
  хахахаххаха | нерегистриран
  2
  -1
  До коментар #52 от " | нерегистриран":
  И в крайна сметка това, че не можеш да ползваш малки букви какъв проблем е - образователен или психиатричен?
  Няма как адвокат да е в системата на съдебната администрация!

  Съдебната администрация няма система.
  Вземи прочети малко ЗСВ.
  Ако нормативната уредба и Устава на съответна организация го позволява може да бъде какъвто си пожелае.Не говорете глупости.

 6. 52
  | нерегистриран
  2
  -1
  До коментар #50 от "ГОСТ | нерегистриран":
  ЧЕТЕШ БАВНО И СХВАЩАШ ТРУДНО?! КАКЪВ АДВОКАТ НИКОЛОВ, НЕ РАЗБИРАШ ЛИ ПРОЧЕТЕНОТО?! ЧОВЕКЪТ Е ПРЕДСЕДАТЕЛ НАБРАНШОВАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ И НЕ МОЖЕ ДА Е ВЪНШЕН ЧОВЕК, ТОЙ СЪЩО Е ОТ СИСТЕМАТА! МНОГО МОЛЯ, СТРАДАЩИТЕ ОТ ДИСЛЕКСИЯ ДА СИ НАМЕРЯТ ТЕРАПЕВТИ!

  И в крайна сметка това, че не можеш да ползваш малки букви какъв проблем е - образователен или психиатричен?
  Няма как адвокат да е в системата на съдебната администрация!

 7. 51
  САОСВ | нерегистриран
  5
  -2
  До коментар #49 от " | нерегистриран":
  За адвокат Николов може и да не е проблем да си направи НПО. Но за служители на съдебната система, които трябва да са независими е много сериозен проблем:
  1. Да се поставят в услуга на една адвокатска кантора и да го обявят публично;
  2. 9000 съдебни служители да се обявят, че обслужват интересите на Една Партия.
  Мястото на тези служители не в съдебната система! Да вървят да работят като сътрудници на адвокатската кантора на Николов и като членове на Партията!

  Съдебните служители имат достатъчно квалифицирани кадри (счетоводители, юристи в лицето на помощниците, системни администратори) за да имат организация защитаваща интересите им, за която няма да е необходимо да бъде управлявана от някой адвокат или партиен функционер! Има си към ВСС съвет, в който се изявяват синдикалните структури на работещите в съдебната система и там правата на администрацията ще бъдат защитени много по-добре. Разбира се стига това да е целта на организацията, а не просто някой да се чувства шеф на нещо си.

  Като член на това Сдружение до момента никога не е ставало въпрос и не е повдигана темата за политика по какъвто и да е начин.Членството в САОСВ също винаги е било доброволно.Благодарение на г-н Николов все по често се чува за съдебните служители,което не се харесва на много хора видно от коментарите.Ако имам недоволни отдавна да са напуснали.А към какво се стреми Николов си е негова работа.Съдебните служители са зависими единствено от административните ръководители по трудов договор.Всичко друго е доброволно!

 8. 50
  ГОСТ | нерегистриран
  0
  -2
  До коментар #49 от " | нерегистриран":
  За адвокат Николов може и да не е проблем да си направи НПО. Но за служители на съдебната система, които трябва да са независими е много сериозен проблем:
  1. Да се поставят в услуга на една адвокатска кантора и да го обявят публично;
  2. 9000 съдебни служители да се обявят, че обслужват интересите на Една Партия.
  Мястото на тези служители не в съдебната система! Да вървят да работят като сътрудници на адвокатската кантора на Николов и като членове на Партията!

  Съдебните служители имат достатъчно квалифицирани кадри (счетоводители, юристи в лицето на помощниците, системни администратори) за да имат организация защитаваща интересите им, за която няма да е необходимо да бъде управлявана от някой адвокат или партиен функционер! Има си към ВСС съвет, в който се изявяват синдикалните структури на работещите в съдебната система и там правата на администрацията ще бъдат защитени много по-добре. Разбира се стига това да е целта на организацията, а не просто някой да се чувства шеф на нещо си.

  ЧЕТЕШ БАВНО И СХВАЩАШ ТРУДНО?! КАКЪВ АДВОКАТ НИКОЛОВ, НЕ РАЗБИРАШ ЛИ ПРОЧЕТЕНОТО?! ЧОВЕКЪТ Е ПРЕДСЕДАТЕЛ НАБРАНШОВАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ И НЕ МОЖЕ ДА Е ВЪНШЕН ЧОВЕК, ТОЙ СЪЩО Е ОТ СИСТЕМАТА! МНОГО МОЛЯ, СТРАДАЩИТЕ ОТ ДИСЛЕКСИЯ ДА СИ НАМЕРЯТ ТЕРАПЕВТИ!

 9. 49
  | нерегистриран
  2
  -4
  До коментар #48 от "Николов | нерегистриран":
  Браво на него!Вие защо не го направите?Или сте силни само на приказки?И научете ЗСВ

  За адвокат Николов може и да не е проблем да си направи НПО. Но за служители на съдебната система, които трябва да са независими е много сериозен проблем:
  1. Да се поставят в услуга на една адвокатска кантора и да го обявят публично;
  2. 9000 съдебни служители да се обявят, че обслужват интересите на Една Партия.
  Мястото на тези служители не в съдебната система! Да вървят да работят като сътрудници на адвокатската кантора на Николов и като членове на Партията!

  Съдебните служители имат достатъчно квалифицирани кадри (счетоводители, юристи в лицето на помощниците, системни администратори) за да имат организация защитаваща интересите им, за която няма да е необходимо да бъде управлявана от някой адвокат или партиен функционер! Има си към ВСС съвет, в който се изявяват синдикалните структури на работещите в съдебната система и там правата на администрацията ще бъдат защитени много по-добре. Разбира се стига това да е целта на организацията, а не просто някой да се чувства шеф на нещо си.

 10. 48
  Николов | нерегистриран
  4
  -2
  До коментар #44 от "стига политика и келепир | нерегистриран":
  9000 гласоподаватели???? А не трябваше ли дейността на съдебния служител да е деполитизирана??? Или работата на агитация всъщност намирисва и става ясно каква е целта на това мрънкане.... А самият "председател" не беше ли и той политически обвързан, та даже и кандидат за нещо си. Това, ако не е нелепо и в грубо нарушение на ЗСВ...

  Браво на него!Вие защо не го направите?Или сте силни само на приказки?И научете ЗСВ

 11. 47
  Жана | нерегистриран
  6
  -2

  Почти никъде не оценяват работата на служителите и административните ръководители се възползват от това.Един от а Пловдив ги следеше даже.Ненормалници.

 12. 46
  “само питам” | нерегистриран
  4
  -3
  До коментар #45 от "само питам | нерегистриран":
  В качеството си на какъв съдебен служител се изказва лицето? Нито е съдебен служител, нито е магистрат. Адвокат е т.е. представител на свободна професия. Нямам нищо против да го интервюират за проблемите в адвокатурата. Ето конкретен пример по който да заяви позиция - какво е направил лично той за отмяната на позорния текст на чл.212, ал.2 от АПК? А, сега виждам - бил представляващ сдружението на съдебните служители?!?!?! Т.е. бидейки не съдебен служител, а адвокат! Е това ако не е морално укоримо, не знам кое е... Извинете, моля, но този човек, който е избутан навремето поради авторитета на баща си от прост съдебен помощник до длъжността на Главен секретар на ВАС, да дава оценки и мнения за съдебните служители и как да бъдат защитени правата им е, меко казано, нахалство...о, простете, простете, те съдебните помощници няма как да са прости - повечето са твърде комплицирани so called sophisticated, самочувствието им е до небето не защото са се явявали на конкурси, а щото са синчета, щерки и внучета на неслучайни магистрати...

  В качеството си на човек мислещ и защитаващ правата на съдебните служители.Явно се притеснявате от това съдебните служители да имат глас.Преди този човек да започне да отразява работата ни,никой не се интересуваше от нас.Ако съдебните служители решат да не работят няколко дни какво ли ще се случи?Или аз да кажа “само питам”.Незнам какви роднини има,но знам какво прави и само това ме интересува.

 13. 45
  само питам | нерегистриран
  4
  -4

  В качеството си на какъв съдебен служител се изказва лицето? Нито е съдебен служител, нито е магистрат. Адвокат е т.е. представител на свободна професия. Нямам нищо против да го интервюират за проблемите в адвокатурата. Ето конкретен пример по който да заяви позиция - какво е направил лично той за отмяната на позорния текст на чл.212, ал.2 от АПК? А, сега виждам - бил представляващ сдружението на съдебните служители?!?!?! Т.е. бидейки не съдебен служител, а адвокат! Е това ако не е морално укоримо, не знам кое е... Извинете, моля, но този човек, който е избутан навремето поради авторитета на баща си от прост съдебен помощник до длъжността на Главен секретар на ВАС, да дава оценки и мнения за съдебните служители и как да бъдат защитени правата им е, меко казано, нахалство...о, простете, простете, те съдебните помощници няма как да са прости - повечето са твърде комплицирани so called sophisticated, самочувствието им е до небето не защото са се явявали на конкурси, а щото са синчета, щерки и внучета на неслучайни магистрати...

 14. 44
  стига политика и келепир | нерегистриран
  4
  -3
  До коментар #35 от "Трифонов | нерегистриран":
  По скоро бих казала,че вие не разбирате.Всеки тук си пише каквото иска и каквото му хрумне.Коментара касаещ байганьовщината е много точен.Явно сте се припознал и засегнал,но това е друга тема.Относно предложението за представител на служители във ВСС не е лишено от смисъл и не е нужна никаква промяна в законодателството.Няма пречка служителите да предложат магистрат/адвокат/преподавател на когото ще гласуват доверие да ги представлява.Този човек ще бъде предложен на дадена политическа партия да бъде издигнат от тях име като кандидат за ВСС.Същият,ако отговаря на условията и събере необходимата подкрепа ще бъде избран.По този начин не е необходима никаква промяна в законодателството.Не пишете глупостти.А защо би се съгласила дадена партия ли?Помислете!!!
  Съдебните служители са условно около 9000 хиляди и потенциални гласоподаватели.

  9000 гласоподаватели???? А не трябваше ли дейността на съдебния служител да е деполитизирана??? Или работата на агитация всъщност намирисва и става ясно каква е целта на това мрънкане.... А самият "председател" не беше ли и той политически обвързан, та даже и кандидат за нещо си. Това, ако не е нелепо и в грубо нарушение на ЗСВ...

 15. 43
  Ралица Негенцова | нерегистриран
  4
  0
  До коментар #42 от " | нерегистриран":
  А дали Адвокатура не е самият адвокат Николов? Има смисъл, ама не можеш да кажеш нищо по въпросът какъв е този смисъл! Защото няма такъв. Освен меракът на един човек за шефско място в тази държава би трябвало да има Конституция, принципи на правото и най-вече морал! А това доколко е редно адвокати да влизат във ВСС, а не може съдии да влизат във ВАС е един втори въпрос.

  Аз пиша 😊✌️

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.