Александър Николов, председател на САОСВ:

Последните години се наблюдава силна демотивация на голяма част от съдебните служители

Последните години се наблюдава силна демотивация на голяма част от съдебните служители
Александър Николов, председател на САОСВ

Г-н Николов, разкажете ни за приоритетните области и текущи инициативи на Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт през 2021 година?

За нас основните цели и приоритети винаги са били свързани със създаването на единни стандарти, както за назначаване, така и за работата на съдебната администрация, наблягане на мотивационните фактори в работата на администрацията, създаване на условия за сигурност в качеството на работа и много други. Съдебната администрация се нуждае от цялостна реформа с оглед прекрояване на съдебната карта и въвеждането на единен портал за електронно правосъдие. Неопределените и категорично неясните измерители на дейността  на администрацията в момента, по отношение процеса на определяне на натовареността, видимо различното отношение към дейността на съдебните служители, кадровите промени и неяснотите, свързани с тях, всичко това в съвкупност води до нестабилна организационна политика. Именно с тази цел беше създадено и Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт – да работим за подобряване на работата на съдебната администрация, а оттам и на съдебната система като цяло. Статутът на съдебните служители би могъл да се подобри чрез постоянно развитие на компетентностите, професионалните умения и квалификацията им, което в момента не се прави. Последните години се наблюдава силна демотивация на голяма част от съдебните служители, поради липса на възможност за кариерно израстване, необвързване на възнаграждението с постигнатите резултати. Все повече административни ръководители са принудени да товарят тези, които са знаещи и можещи, за да не се блокира работата при ясното съзнание, че това не е справедливо. Моето мнение е, че следва да се приеме принципът "заплащане според изпълнението" в съдебната администрация - всеки служител да получава възнаграждение, съответстващо на постигнатите от него резултати и на проявените знания, умения и качества в работата.

Какво трябва да се направи според вас и как ще го постигнете?

Ние сме привърженици на цялостна реформа на съдебната администрация и мисля, че сега е моментът това да се случи с оглед одобрената от  ВСС промяна в съдебната система, която ще се реализира на база избрания модел 4 за реформа на съдебната карта. Имаме желание и искаме да направим нещо работещо, като се допитаме до всички органи на съдебната власт относно проблемите и нуждите на всяко ниво, като разчитаме на подкрепата и участието на Висшия съдебен съвет. През 2019 година положихме основата, като в изпълнение на една от нашите основни стратегически цели, изготвихме доклад и препоръки относно подобряване функционирането на органите на съдебната власт, чрез унификация на правилата и процедурите за работа на администрацията в ОСВ. Докладът съдържаше проблемите, идентифицирани до момента, въз основа на писма, въпросници, срещи, предложения от различни членове, научни трудове, нормативни документи, както и на база собствен опит. Докладът представихме на Гражданския съвет на ВСС и бе приет с пълно мнозинство. Актът на ГС, ведно с доклада, беше изпратен на двете комисии „Съдебна администрация“ към Съдийската и Прокурорската колегии на ВСС. В тази връзка през 2019 г. бях поканен и присъствах на среща с членове на двете комисии съдебна администрация. На срещата се взе решение да представим конкретни предложения за отстраняване на идентифицираните в доклада проблеми, след като Съдийската колегия направи избор на конкретен модел за брой съдебни райони и съдилища и се уточни каква ще бъде реформата в държавното обвинение и едва след това да се синхронизира и промяната на нормативната уредба за съдебната администрация. И за да изпълним поетия ангажимент Сдружението подаде проектно предложение с наименование: „Подобряване на процедурите и правилата за работа на администрацията в съдилищата, чрез разработване на обща рамка с унифицирани единни правила за работа в основни аспекти от дейността на съдебната администрация“ по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проекти „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“, финансирана по Оперативна програма „Добро управление“. Хубавата новина е, че проектът ни беше класиран на първо място и подписахме договор, което е много добър атестат за положените усилия и, надявам се, очакваните резултати да доведат до така желаната промяна. Искам да благодаря за протегнатата ръка на двете комисии съдебна администрация за чуваемостта и съвместното сътрудничество за решаване проблемите на съдебните служители. Целта ни е да разработим и предоставим унифицирани правила и стандарти за работа с основна цел уеднаквяване вътрешно-нормативните правила във всеки орган на съдебната власт и улесняване на административните дейности и процедури. По време на изпълнението на проекта ще вземем мнението на  служители от всички длъжности и органи на съдебната власт за да гарантираме широк обхват и изчерпателност на дейностите. До момента бяха изработени много анализи и наръчници, за което са усвоени много европейки средства, но малко са намерили практическа насоченост и реализация.

Преди време представихте нова идея, касаеща статута на съдебните помощници. Смятате ли, че такава промяна е необходима и как това би допринесло за облекчаване натовареността на магистратите?

В тази връзка продължават разискванията и дебатите относно вида и характера на предстоящите промени в статута на съдебните и прокурорските помощници. Както знаете ние поддържаме идеята, че на съдебните и прокурорски помощници трябва да бъде законово възложено да осъществяват самостоятелно част от правораздавателната дейност на магистратите. В тази връзка сме изготвили и ще предложим на ВСС проект за промяна на ЗСВ, който предлага кардинална промяна по отношение статута на помощниците, а именно създаването на такъв на помощник-магистрати. В момента тази промяна би била доста ефективна с оглед приетите промени в Административнопроцесуалния кодекс, касаещи администрирането на касационните жалби. Ето това е една от дейностите, които биха могли да бъдат възложени на помощниците за да се подпомогнат магистратите. Но възлагането на част от правораздавателната дейност на магистратите върху съдебните и прокурорските помощници, не може да бъде осъществено без промяна на техния статут в Закона за съдебната власт. Нашето предложение е кардинално, но мисля, че моментът за промяна е назрял.

За изминалите вече близо 20 години от въвеждането на института съдебен и прокурорски помощник, практиката показа, че тази категория съдебни служители значително облекчават работата на магистратите и се оценяват изключително високо, както от съдиите и прокурорите, така и от останалите съдебни служители. В този смисъл на съдебните и прокурорски помощници регулярно се възлага да извършват проверка по редовността и допустимостта на жалбите, протестите и молбите за отмяна, да подпомагат образуването на делата и преписките, да следят за спазване на законоустановените срокове, на законовите изисквания относно съдържанието и основанието им, на изискванията за легитимация на страните, да проучват, анализират и обобщават правната доктрина и съдебната практика по конкретни въпроси, да изготвят проекти на отговори по постъпили в органа на съдебна власт писма и сигнали, за които се изискват специални правни знания, да изготвят доклади и становища по правни въпроси и т.н. Нещо повече, в голяма част от съдилищата и прокуратурите, на съдебните и прокурорски помощници се възлага да дадат правно мнение по дела и преписки и да изготвят проекти на съдебни и прокурорски актове. Всички тези аргументи безспорно доказват, че по голямата част съдебните и прокурорски помощници се утвърдиха, като незаменим актив за съдебната система, за което ясно говори и непрекъснатият ръст на разкритите бройки за тази категория служители в органите на съдебната власт. Въпреки огромната помощ, която помощниците оказват на съдиите в юридическите аспекти на тяхната работа, проблемите със свръхнатовареността на магистратите остава един от най-сериозните проблеми на съдебната система в България. Именно поради това, когато става въпрос за размяната на книжа, пращането на призовки и съобщения, даване на указания на страните за нередовности по подадени документи и т.н. актове по движението на делата и преписките, не е необходимо вниманието на съдията да бъде ангажирано с тази дейност. Предвид придобития вече опит, експертиза и капацитет на съдебните и прокурорски помощници, тази дейност по администриране и движение на делата и преписките може и следва да бъде осъществявана самостоятелно от тях

В тази връзка на съдебните и прокурорските помощници следва да бъдат законово делегирани правомощия по осъществяването на част от действията по администриране и движение на делата и преписките (проверка за редовност; размяна на книжа и т.н.), като им бъде възложено и изготвянето на самостоятелни и независими от магистратите актове във връзка с осъществяването на тези действия (даване на указания, издаване на разпореждания, резолюции и т.н. актове по администрирането в зависимост от спецификата на съответния процес). Преценката за обема на делегираните правомощия е предмет на последваща дискусия относно изменения в процесуалните закони (ГПК, НПК и АПК). За да бъде всичко това възможно и на съдебните и прокурорски помощници да бъде законово възложено изпълнението на част от магистратските задълженията по администрирането и движението на делата и преписките, на първо място следва да бъде променен статутът на тези лица в Закона за съдебната власт, като им бъде предоставен квазимагистратски статут, чрез който законово  да се легитимират упражняваните от тях правомощия. На практика това означава от съдебни служители, тези длъжности да бъдат видоизменени в помощник - съдии и помощник - прокурори, като бъдат въведени и допълнителни изисквания към тези длъжности близки до тези на магистратите. Само по този начин е възможно упражняването на част от магистратските правомощия по администрирането и движението на делата и преписките да бъде прехвърлено върху друга категория лица – помощник – съдиите и помощник – прокурорите.  Предвид факта, че институтът на съдебните и прокурорските помощници  функционира изключително успешно, следва този модел да бъде надграден, с оглед разрешаването на един от най-сериозните проблеми на съдебната система – свръхнатовареността на магистратите.

Как ще коментирате решението на ВСС за увеличаване на ранговете на единствено на магистратите? Каква е нагласата на съдебните служители с оглед текущата реформа в съдебната система?

Проблемът с увеличението на ранговете на съдебните служители е една от наболелите теми сред администрацията на ОСВ. Това отново отваря широко дискутираната преди време тема за разделение между магистратите и съдебните служители, което не носи нищо добро. Ранговете на съдебните служители не са увеличавани от близо 15 години. Решението да се увеличат единствено магистратските рангове беше обосновано с класификатора на длъжностите и реформата в съдилищата и прокуратурата .Макар и да съм привърженик на по радикалните и концептуални промени в правораздаването не мога да отрека, че са  много неяснотите в приетия модел 4 за реформа, касаещи съдебните служители. Дали ще доведе до съкращаване на съдебни служители? Как ще се гарантират правата и интересите им ?Предстоящата реформа е неясна в тази насока, отваря много въпросителни, внася несигурност и подлага на стрес съдебните служители, тъй като широко се обсъжда промяната що се касае за магистратите, но по отношение на служителите информацията е оскъдна. Получаваме доста запитвания и сигнали в тази връзка, което показва нагласата на работещите в системата. Искам да обърна внимание, че преди време един от членовете на ВСС по доста тенденциозен начин сравни съдебните служители със служители в общинската администрация и изрази мнение, че служителите е по-добре да си мълчат, защото заплатите им можело да се изравнят. В тази връзка искам да отбележа, че на всички е известно, че общинските служители получават по-ниски заплати и по никакъв начин не бива да се омаловажава тяхната работа, но може би е по-добре да се работи за увеличението на тези други заплати, а не да се иска намаляване на заплатите в съдебната система. На фона епидемията и драстичното покачване на цените на стоките и услугите и поскъпването на живота като цяло и заплащането на труда трябва да се увеличи адекватно. Да не говорим пък за това какво е съотношението на цените и заплащането в други в други европейски държави. Не всичко е въпрос на заплащане, по-скоро е на отношение.

Каква е ролята на Сдружението в защитата правата и интересите на служителите?

Ние сме професионална организация и като такава нашата основна цел е защита на трудовите права и интереси, посредством  иницииране от страна на Сдружението инициативи и конкретни промени в нормативната уредба с която да направим работата на всички по лека и ползотворна. Ние не сме синдикат, но това не пречи да помагаме. Понастоящем Сдружението обединява над 1600 членове, служители в администрацията на над 50 органа на съдебната власт, локализирани в над 45 организационни секции Член сме на Европейското семейство на съдебните служители European Union of Rechtspfleger (E.U.R) организация към Съвета на Европа като по този начин създадохме възможност за съвместно сътрудничество с редица сродни организации, с които съвместно да работим на европейско равнище за постигане на стратегическите ни цели. Сами разбирате, че това е огромна отговорност и ние се стремим да помогнем на всички с оглед нашите възможности. В качеството си на адвокат също така имам възможност да помагам и за казуси свързани с дисциплинарни наказания на наши членове. В тази връзка искам да отбележа, че обмисляме възможността да предложим служителите да имат представител във ВСС за да се гарантира защитата на техните интереси. В последните години станахме свидетели  на политиката ограничаваща правата на служителите и неглижирането им в системата, която подейства изключително демотивиращо за всички. Като започнем от индексациите на възнагражденията на съдебните служители преминем през забраната съдебните служители да работят по трудово правоотношение при друг работодател, неиндексирането на трудовите възнаграждения на съдебните служители и приключим със задаване на допълнителни изисквания за професионален опит за някои от длъжностите, което възпрепятства тяхното кариерно израстване и т.н. Ние се стремим да сме адекватни и да противодействаме на такива опити, но това е крайно недостатъчно. В момента никой реално не защитава интересите им видно от заседанията на комисии и колегии на ВСС. Това принципно трябва да е задължение на главния секретар на ВСС, но след Славка Каменова реално никой не го изпълнява, защото няма кураж и не иска да се  противопостави на членовете на ВСС в защита на съдебните служители. В тази насока ще предложим и търсим подкрепата на политическите партии, като им предложим едната бройка от политическата квота да е определена от съдебните служители, след избор от тяхна страна и одобрението на съответната политическа сила която се съгласи на това предложение.

Още по темата

Потърпевшите от паднали висулки търсят правата си по чл. 45 и чл. 49 от ЗЗД

Предишна новина

Самоубийството от преумора на работното място в Япония и правото на избор

Следваща новина

Коментари

28 Коментара

 1. 28
  Християн | нерегистриран
  0
  0
  До коментар #25 от " | нерегистриран":
  Как не ви е срам да твърдите, че съдебните администратори вършат работата на адм.ръководител и то срещу много по-ниско възнаграждение?! Същите тези, получават по-високи заплати от младшите съдии, равни заплати с тези на съд.помощници. Да не говорим , че за нищоправенето им вземат заплати с 2000 хиляди, че и поеече от останалите служители, при това не всички са с юридическо образовсние. Ръководят по 30 до 50 служители, в т.ч. съд помощници, гл.счетоводители, гл.специалисти по каквито се сетите....все ръководни кадри.
  Толкова е раздута съдебната администрация, че вместо да хленчите за рангове, заплати и смехотворни представителства където и да е, настоявайте да се изгради нова и работеща администрация, със заслужено и достойно възнаграждение.
  И е редно сами да си плащате осигурителните вноски и т.н. т.н..., защото сте същите служители като във всяка друга администрация.

  Прочете интервюто и тогава правете коментари.
  Цитат” Съдебната администрация се нуждае от цялостна реформа с оглед прекрояване на съдебната карта и въвеждането на единен портал за електронно правосъдие. Неопределените и категорично неясните измерители на дейността на администрацията в момента, по отношение процеса на определяне на натовареността, видимо различното отношение към дейността на съдебните служители, кадровите промени и неяснотите, свързани с тях, всичко това в съвкупност води до нестабилна организационна политика”
  И вие ли четете само заглавието?

 2. 27
  от системата | нерегистриран
  0
  0
  До коментар #5 от " | нерегистриран":
  С други думи искате представител на служителите във ВСС. Това означава да оценява магистрати, да избира тримата големи, да гласува варианти на съдебна реформа... Имам абсолютно положително отношение към правата и интересите на служителите, но не мислите ли, че с това прекалих те. Меко казано

  Моля!!! Не делете думите по този начин! Ще си помисля, че сте неграмотен/на.

 3. 26
  Четете | нерегистриран
  1
  0
  До коментар #25 от " | нерегистриран":
  Как не ви е срам да твърдите, че съдебните администратори вършат работата на адм.ръководител и то срещу много по-ниско възнаграждение?! Същите тези, получават по-високи заплати от младшите съдии, равни заплати с тези на съд.помощници. Да не говорим , че за нищоправенето им вземат заплати с 2000 хиляди, че и поеече от останалите служители, при това не всички са с юридическо образовсние. Ръководят по 30 до 50 служители, в т.ч. съд помощници, гл.счетоводители, гл.специалисти по каквито се сетите....все ръководни кадри.
  Толкова е раздута съдебната администрация, че вместо да хленчите за рангове, заплати и смехотворни представителства където и да е, настоявайте да се изгради нова и работеща администрация, със заслужено и достойно възнаграждение.
  И е редно сами да си плащате осигурителните вноски и т.н. т.н..., защото сте същите служители като във всяка друга администрация.

  Нали това казва именно автора?Че се налага цялостна промяна на функциониране.Вие четете ли изобщо?

 4. 25
  | нерегистриран
  2
  -1

  Как не ви е срам да твърдите, че съдебните администратори вършат работата на адм.ръководител и то срещу много по-ниско възнаграждение?! Същите тези, получават по-високи заплати от младшите съдии, равни заплати с тези на съд.помощници. Да не говорим , че за нищоправенето им вземат заплати с 2000 хиляди, че и поеече от останалите служители, при това не всички са с юридическо образовсние. Ръководят по 30 до 50 служители, в т.ч. съд помощници, гл.счетоводители, гл.специалисти по каквито се сетите....все ръководни кадри.
  Толкова е раздута съдебната администрация, че вместо да хленчите за рангове, заплати и смехотворни представителства където и да е, настоявайте да се изгради нова и работеща администрация, със заслужено и достойно възнаграждение.
  И е редно сами да си плащате осигурителните вноски и т.н. т.н..., защото сте същите служители като във всяка друга администрация.

 5. 23
  Служителите | нерегистриран
  3
  -1

  Незнам защо всеки се хваща за ВСС, а не за посочените проблеми в съдебната администрация?Или може би не са ви интересни и важни?Само питаме?Много точен анализ.

 6. 22
  123 | нерегистриран
  4
  0
  До коментар #21 от " | нерегистриран":
  България ще е първата държава в света с колегия на секретарките във своя ВСС! Такова чудо нема никъде!
  Идеята за самото съществуване на Висш съвет на магистратурата (каквото е най-често срещаното название на този орган) е чрез него да се гарантира независимостта на магистратите, т.е. тези, които издават юридическите актове.
  Не е ясно с какво секретарките в съдебната власт са по-дискриминирани примерно от вършещите съвсем същата работа в МВР, общините, държавните агенции и т.н.
  Не става дума за неуважение към секретарките, а за основни конституционни принципи.

  ВСС се състои от две колегии. В коя колегия ще отиде "изборът на секретарките"?!? Независимо дали професионалната или политическата квота ще прави избора, то избраният трябва да отиде в някоя от двете колегии.
  Надявам се това е достатъчно за да се види какво недоразумение е предложено!

  Вие явно сте много ограничен за да не разбирате същността на предложението.ОТНОСНО "секретарките" прочетете това:В много от коментарите забелязвам байганьовско високомерие към труда на съдебните служители.Не забравяйте, че една немалка част от съдебните служители са дипломирани юристи и високомерието ви е лишено от каквито и да било основания.Съдебните и прокурорските помощници са нов институт за нашата правна система. Те са взаимствани от англосаксонската система, която ги въвежда, защото един съдия няма дотатъчно време да прегледа всички прецеденти от последните няколко века, имащи отношение към поставения за решаване казус. Факт е, че с института на съдебните помощници част от магистратите бяха разтоварени.Фактически съдебните и прокурорските помощници вършат работата на съдиите и прокурорите срещу по- ниско заплащане. Смятате ли, че това е справедливо?Съществуването на съдебните ипрокурорските помощници се приема добре именно, защото те работят вместо съдията и прокурора. Друг е въпроса, че никой не иска да го признае публично. Съдебните администратори
  и административните секретари вършат работата на административния ръководител по организация на административната дейност, статистика и отчетност и др. подобни отново срещу по- ниско заплащане.В същото време административният ръководител е по- слабо натоварен и получава по- високо възнаграждение, за да има време за административно- организационна дейност, изгтвяне на статистически отчети и т.н.Българската съдебна система не е пренатоварена. Има свръхнатовареност в някои от съдиищата , а изключително слаба натовареност в други съдилища. Въпрос на разпределение и реформи, за които лемурите от ВСС нямат нито желание , нито капацитет.Хубаво е, че някой се опитва да напомни ,че в съдебната система има служители и те са нейната носеща конструкция.Те поемат недоволството на гражданите, че някой не си е написал делото или го е решил по начин, който ощетява недоволния, те разнасят призовките в студ и кал по целия съдебен район, те извършват цялата организационна дейност с оглед осигуряване на редовността на едно съдебно заседание, те правят кафетата на магистратите и понасят лошото им настроение и отношение и още и още.Не знам дали някой ще чуе това момче, но поне от време на време хвърля камък в блатото.

 7. 21
  | нерегистриран
  4
  -3

  България ще е първата държава в света с колегия на секретарките във своя ВСС! Такова чудо нема никъде!
  Идеята за самото съществуване на Висш съвет на магистратурата (каквото е най-често срещаното название на този орган) е чрез него да се гарантира независимостта на магистратите, т.е. тези, които издават юридическите актове.
  Не е ясно с какво секретарките в съдебната власт са по-дискриминирани примерно от вършещите съвсем същата работа в МВР, общините, държавните агенции и т.н.
  Не става дума за неуважение към секретарките, а за основни конституционни принципи.

  ВСС се състои от две колегии. В коя колегия ще отиде "изборът на секретарките"?!? Независимо дали професионалната или политическата квота ще прави избора, то избраният трябва да отиде в някоя от двете колегии.
  Надявам се това е достатъчно за да се види какво недоразумение е предложено!

 8. 20
  ВСС | нерегистриран
  4
  -2
  До коментар #16 от "искам в парламента | нерегистриран":
  Провали в опита си за главен секретар,сега явно иска член да стане на ВСС. Цялата работа на т.нар. сдружение е един договор с мобилен оператор и 2интервюта на Сашко моториста.
  А порженията,които е сътворил ще тежат дълги години. Смешно е той въобще да се изказва,макар един широк кръг хора да знаят и кой му пише интервютата...

  Сашо е много прав в това което казва.Отвратително разделение се наложи в тая система. Предният съвет го създаде, този го задълбочи. Реално не им пука за съдебните служители.Замислете се защо не успяха да намерят толкова дълго време титуляр за Главен секретар?Не може да се издържи дълго на капризите и безумните желания на членовете.Затова се съгласяват хора в края на кариерата си.Да се хванат на службичка и да си вземат после пенсията. А повечето членове са толкова мързеливи, разчитат за всичко на съдебните служители.И понеже стана въпрос за това ,че Сашо се е провалил не отговаря на истината.Понеже съм била част от тази процедура мога да кажа,че беше толкова бутафорна и нагласена.Не може да даваш оценка на кандидат за главен секретар по критерии изисквания за заемане длъжността главен секретар. Концепцията на Силвия беше безумно слаба за разлика от тази на Сашо.За качествата да не говорим.И това го знаят много добре членовете на комисията.Един човек с много влияние към онзи момент обиколи членовете и ги “помоли” да уважат желанието му неговата подчинена да бъде избрана и така всичко приключи.

 9. 19
  Съдия | нерегистриран
  3
  -2

  Като гледам коментарите отново сме проявили онази характерна българска черта да оплюем всичко и всеки.Интервюто е много смислено и логично!Защо не коментирате с аргументи или нямате такива?Успех и само напред на пук на всички душмани!

 10. 18
  Стефана | нерегистриран
  3
  -4

  Браво!Момчето назовава реалната ситуация!
  Дано има мислещи хора и да го чуят!

 11. 17
  Иванов | нерегистриран
  3
  -3
  До коментар #16 от "искам в парламента | нерегистриран":
  Провали в опита си за главен секретар,сега явно иска член да стане на ВСС. Цялата работа на т.нар. сдружение е един договор с мобилен оператор и 2интервюта на Сашко моториста.
  А порженията,които е сътворил ще тежат дълги години. Смешно е той въобще да се изказва,макар един широк кръг хора да знаят и кой му пише интервютата...

  А вие какво сте направили във вашият мизерен живот,че си позволявате да коментирате някого.
  Ако искаш да не бъдеш критикуван,не прави нищо,не казвай нищо,бъди нищо.Това ли ви е максимата в живота?Срещу него да вървите не можете да го стигнете.А вие си пишете.

 12. 16
  искам в парламента | нерегистриран
  6
  -3

  Провали в опита си за главен секретар,сега явно иска член да стане на ВСС. Цялата работа на т.нар. сдружение е един договор с мобилен оператор и 2интервюта на Сашко моториста.
  А порженията,които е сътворил ще тежат дълги години. Смешно е той въобще да се изказва,макар един широк кръг хора да знаят и кой му пише интервютата...

 13. 15
  | нерегистриран
  5
  -4
  До коментар #13 от " | нерегистриран":
  Аха, значи е бил съдебен помощник. Във ВАС предполагам ? А това сдружение и неговата структура показва, че е предимно разпространено сред административните съдилища. Освен заплащането на ранговете и амбицията на съдебните помощници да станат магистрати без конкурс, какви други проблеми са налице при служителите, че да е нужно чак представител да имат във ВСС ? А какво е свършено до момента от тая организация ?

  Този човек и тази организация е направила и прави много за съдебните служители,което очевидно ви дразни.Самият факт,че момчето не е в съдебната система от години и разполага с такава членствена маса е показател за голамо доверие.А вашият саркастичен тон го насочете за по смислени неща.Ще се удавите в собствената си злоба.Нещи градивно ли казаха те или направихте?

 14. 14
  123 | нерегистриран
  10
  0

  В много от коментарите забелязвам байганьовско високомерие към труда на съдебните служители.Не забравяйте, че една немалка част от съдебните служители са дипломирани юристи и високомерието ви е лишено от каквито и да било основания.Съдебните и прокурорските помощници са нов институт за нашата правна система. Те са взаимствани от англосаксонската система, която ги въвежда, защото един съдия няма дотатъчно време да прегледа всички прецеденти от последните няколко века, имащи отношение към поставения за решаване казус. Факт е, че с института на съдебните помощници част от магистратите бяха разтоварени.Фактически съдебните и прокурорските помощници вършат работата на съдиите и прокурорите срещу по- ниско заплащане. Смятате ли, че това е справедливо?Съществуването на съдебните ипрокурорските помощници се приема добре именно, защото те работят вместо съдията и прокурора. Друг е въпроса, че никой не иска да го признае публично. Съдебните администратори
  и административните секретари вършат работата на административния ръководител по организация на административната дейност, статистика и отчетност и др. подобни отново срещу по- ниско заплащане.В същото време административният ръководител е по- слабо натоварен и получава по- високо възнаграждение, за да има време за административно- организационна дейност, изгтвяне на статистически отчети и т.н.Българската съдебна система не е пренатоварена. Има свръхнатовареност в някои от съдиищата , а изключително слаба натовареност в други съдилища. Въпрос на разпределение и реформи, за които лемурите от ВСС нямат нито желание , нито капацитет.Хубаво е, че някой се опитва да напомни ,че в съдебната система има служители и те са нейната носеща конструкция.Те поемат недоволството на гражданите, че някой не си е написал делото или го е решил по начин, който ощетява недоволния, те разнасят призовките в студ и кал по целия съдебен район, те извършват цялата организационна дейност с оглед осигуряване на редовността на едно съдебно заседание, те правят кафетата на магистратите и понасят лошото им настроение и отношение и още и още.Не знам дали някой ще чуе това момче, но поне от време на време хвърля камък в блатото.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.