Правен абсурд – решенията на служителите на ЦГМ се оказаха неприкосновени

Правен абсурд – решенията на служителите на ЦГМ се оказаха неприкосновени
снимка:БГНЕС

Коментарите в интернет пространството през последните няколко дни по повод новата „инициатива“ на Столична община и Центъра за градска мобилност за глобяване на шофьорите, спрели на аварийни светлини - присъствено и неприсъствено, изразяват силното недоволство на гражданското общество, определяйки ги за „поредните правни абсурди“.

Как и защо се стигна до тази ситуация?

Гражданското недоволство се породи от въвеждането на „недомислените“ нови правила, които създават предпоставки всяко лице, спряло на аварийни, да бъде глобено от служителите на Центъра за градска мобилност (ЦГМ), като същото няма да разполага й с правото да обжалва наложената глоба. Оказва се, че основните начала на една правова държава като разделение на властите, в частност съдебен контрол, могат да бъдат лесно потъпкани. Тук идва големият въпрос, зададен от десетки българи – каква е логиката служителите на МВР, които поначало имат компетентността да констатират административни нарушения и да налагат глоби по ЗДвП, които могат да бъдат обжалвани, а думата на служители от частно дружество да е „над закона“.

Най-големият риск?

Най-големият риск при съсредоточаването на властта в ръцете на конкретен кръг лица, а именно служителите на ЦГМ, е злоупотребата за лична изгода, а именно осъществяване на корупционно поведение.

През настоящата година беше обсъждан широко проекта за изменение на ЗДвП и ЗАНН с идеята да се въведе едноетапност на административнонаказателното производство по установяване на административни нарушения и налагане на административни наказания чрез отпадане на института на наказателното постановление и съчетаване на функциите на актосъставител и административнонаказващ орган в един субект. По този повод КПКОНПИ представи Решение №20/24.06.2020г, включващо основателните съображения, че концентрацията на властнически правомощия върху едно и също лице крие съществен риск за ефективността на осъществявания контрол и създава опасност от генериране на корупционни практики.

Гореспоменатото становище намира приложение и по разглеждания в настоящата статия проблем, дори с по-голяма сила, тъй като предложенията са измененията на ЗДвП и ЗАНН обхващат само и единствено промяна и улесняване на съответните процедури, съсредоточавайки властта в един субект, но не е отнета възможността на нарушителя да представи възраженията си и да обжалва глобата. Докато в разглеждания казус явно личи, че освен съсредоточаването на властта в конкретно лице, така и решенията му се оказват напълно неприкосновени.

Създаването на подобни рискове от органите на местното самоуправление е в разрез с Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията (2015г.-2020г.), тъй като действащите контролни механизми за установяване и санкциониране на корупционно поведение от страна на длъжностните лица ще бъдат по-трудно приложени, осигуряването на по-голяма прозрачност в действията им се намалява драстично, а за сметка на това общественото недоверие ще се повиши.

Необжалваемост?

Изявленията по повод на това, че не съществува правна възможност наложените глобите да се обжалват и „така е разписано и в Закона за движение по пътищата“ и че няма какво да се обжалва на доказано нарушение, защото фишът ще бъде придружен и с доказателствен материал, са напълно неоснователни и погрешни съгласно действащата към момента нормативна уредба.

Административнонаказателното производство протича през няколко основни етапа със задължителна последователност. Съгласно разпоредбата на чл.39, ал.3 ЗАНН ако административнонаказателното отговорно лице оспори нарушението или откаже да плати глобата, наложена му чрез издаден фиш, за нарушението се съставя АУАН. Въз основа на него се издава наказателно постановление, с което се санкционира нарушителя. Недобросъвестният водач, обаче, има две основни законоустановени права, които може да упражни –  на първо място да прави устни и писмени възражения при и след съставянето на АУАН и да обжалва издаденото наказателно постановление, както и електронния фиш, пред съответния районен съд..

Гореспоменатите правни възможности са израз на конституционно закрепено право на всеки гражданин да има право на защита, когато са нарушени или застрашени негови права или законни интереси (чл.56). В свое решение Конституционния съд (№ 3 от 1994 г.) приема, че проявните форми на правото на защита могат да са различни в зависимост от това къде се реализира това право, като в изрично в този контекст е посочено и правото на възражения, обяснения и изслушване.

Нека припомним, че разпоредбата на чл.189, ал.13 от ЗДвП, която гласи, че единствено не подлежат на обжалване наказателни постановления и електронни фишове, с които е наложена глоба до 50 лв. включително, е обявена за противоконституционна с Решение на Конституционния съд № 1 от 2012 г. Доводите на конституционните съдии са следните: „Принципът на върховенството на закона и правото на защита не могат да бъдат изключвани общо по отношение на малозначителните случаи и невисоки по размер санкции, защото това би означавало евентуалните нарушения от страна на административните органи при прилагането им да се приемат като правило за търпими. Освен това липсата на съдебен контрол не стимулира административно-наказващите органи да спазват и ефективно да прилагат съществуващите гаранции за защита по чл. 189, ал. 13 ЗДвП. Обръща се внимание, че е възможно на основание атакуваната разпоредба да се налагат неограничен брой глоби до 50 лв., но общият им размер да възлезе на значителна сума“.

На чие име ще е глобата?

Фишовете ще бъдат съставяни на името на собственика на колата, което означава, че не могат да се прехвърлят на лицето, извършило нарушението.

Налице ли е правен абсурд по отношение на това? Всеки гражданин потенциално е застрашен да бъде санкциониран, ако автомобилът му е управляван от друго лице, което паркира на аварийни на улицата. Административнонаказателната отговорност  поначало е лична съгласно чл. 24, ал. 1 от ЗАНН, респективно се налага първо нарушителят да бъде установен. Въпреки това, се оказва, че санкционираният винаги ще бъде собственика на МПС-то, който дори няма да има право да обжалва. Нещо повече, глобите по ЗДвП следва да се приемат за „наказателно обвинение“ по смисъла на ЕКПЧ. Това гласи решение на ЕСПЧ от 05.10.2017г. по делото Варадинов срещу България, където се възприема становището, че глобата по ЗДвП има възпиращи и наказателни, а не обезщетителни цели и следва да се приеме за "наказателно обвинение". В тази връзка достъпът до съд е елемент от "правото на съд" и трябва да бъде гарантиран по отношение на всяко едно наказателно обвинение.

Защита на личните данни?

В изявлението, дадено от представител на Столична община, става ясно, че десет служители на Центъра за градска мобилност ще бъдат снабдени с таблети, чиято система ще бъде свързана с тази на МВР, за да имат достъп до данните на водача, чиято собственост е въпросното МПС.

Възниква основателното недоволство от гражданите, че продължава да се разширява кръгът от лица, които ще имат достъп до личните им данни. Съгласно основните принципи на Регламент (ЕС) 2016/679 личните данни се събират от администратора, в конкретната хипотеза в качеството на такъв е МВР, и следва да се сведат до минимум и използват само за целите, заложени при първоначалното им събиране. Проблемът идва от обстоятелството, че фишовете ще бъдат съставяни на името на собственика на МПС-то, който както вече се установи, може да не е самият нарушител. В крайна сметка излиза, че личните данни на даден субект ще бъдат използвани с цел санкциониране му по повод нарушение, което не е извършил.

Неизяснени остават и въпросите по повод на това до каква част от базите данни на МВР ще имат достъп конкретните служителите на ЦГМ, ще се записват ли данните на нарушителите в отделен регистър, поддържан от ЦГМ и кой ще бъде той. Възможните получатели на лични данни също остават неизвестни.

Вероятно и отговорът ще остане все толкова неясен и неконкретизиран – гражданите ще бъдат уверени, че защитата на личните им данни е с приоритет и че всички дейности по обработването им ще се извършва по реда на Закона за защита на лични данни и Регламент (ЕС) 2016/679.

Заключение:

Всеки гражданин, участник в движението по пътищата, не веднъж се е сблъсквал със ситуации, породени от други недобросъвестни лица, които възпрепятстват нормалното и законосъобразното придвижване. Всеобщо е схващането, че процедурата по налагане на административните наказания във връзка със спазването на ЗДвП следва да бъде по-ефикасна и всеки водач на МПС следва да претърпи неблагоприятните последици от извършването на правонарушение. Постигането на това, обаче, следва да се извърши с прецизно въвеждане на нови правила и дерогиране на пълномощия, без да се създават каквито и да е предпоставки за увеличаване на корупционните рискове. Съдебният контрол за законност върху актовете и действията на администрацията, който установява чл. 120, ал. 1 от Конституцията, е присъща на правовата държава характеристика. Не следва и не би следвало на гражданите да се налагат наказания, като им се отнема възможността да защитят накърнените си законни права и интереси.

Още по темата

Властите в Мадрид обещаха безплатни ваксини на испанците

Предишна новина

Специализираната прокуратура обвини четирима за търговия с кръв

Следваща новина

Коментари

7 Коментара

 1. 7
  Йордан | нерегистриран
  0
  -1

  Нарушават им изконното право да не спазват закона без от това да има някакви последствия. Българина трябва да разбере, че законите са за да се спазват.
  Нека си обжалва всяка глоба (присъствено да обясни на съдията защо не трябва да го глобяват като е спрял на аварийки) и като не падне глобата да покрие и съдебните разноски.

 2. 6
  ... | нерегистриран
  7
  -5

  Все пак не става ясно от тая обемна статия кой е предложил и защо се смята, че НП няма да се обжалват.
  Май наистина статията е пушилка.

 3. 5
  По-малките слуги гледаха какво правят по-големите слуги | нерегистриран
  5
  -9
  До коментар #4 от "всеки служител на Центъра за градска мобилност | нерегистриран":
  Един герой на Николай Хайтов в «Капитан Петко Войвода» казваше : "Бай Петко, ние живеем в държава, където всеки, от селски кмет нагоре, може да спре действието на закона." ...Бай Петко, в 21 век живеем в държава, където всеки може да спре действието на закона...

  Николай Хайтов - Капитан Петко Войвода - "Големият Стамболов не е проблем, малките стамболовчета които искат да угодят на големия са проблема" .....

 4. 4
  всеки служител на Центъра за градска мобилност | нерегистриран
  9
  -7

  Един герой на Николай Хайтов в «Капитан Петко Войвода» казваше : "Бай Петко, ние живеем в държава, където всеки, от селски кмет нагоре, може да спре действието на закона." ...Бай Петко, в 21 век живеем в държава, където всеки може да спре действието на закона...

 5. 3
  Моля за пояснение | нерегистриран
  9
  -5

  Я пак? Кой, кога и къде е казал, че:
  "... всяко лице, спряло на аварийни, да бъде глобено от служителите на Центъра за градска мобилност (ЦГМ), като същото няма да разполага й с правото да обжалва наложената глоба."
  Не че с тия аварийни не бива да ги глобяват нарушигелите - напротив - и бива, и е задължително. Аварийните не правят от нарушителя - ненарушител. Но защо и къде пише, че НП няма да се обжалват?
  Да не се окаже пак кьор-фишек? И че никой не е предлагал такова нещо?

 6. 2
  Спящата красавица | нерегистриран
  8
  -32

  На един Каскет разтояние са тези умни глави от екипа на Фъндъчката А пазителя на законноста си спинка сладък сън вместо да ги насмете така че нивга да не и идват в главите поредни идиотщини Вдигни каскета ве каун и виж ко става под носа ти Как са се разпищолили разбойниците досами джама ти

 7. 1
  бъзз | нерегистриран
  11
  -1

  "Гражданското недоволство се породи от въвеждането на „недомислените“ нови правила, които създават предпоставки всяко лице, спряло на аварийни, да бъде глобено от служителите на Центъра за градска мобилност (ЦГМ)"

  Обемна статия, вярна по принцип, но как са въведени тези недомислени нови правила, така и не разбрах.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.