Правителството защити конфискацията на престъпно имане пред Съда на ЕС

Правителството защити конфискацията на престъпно имане пред Съда на ЕС
Съдът на ЕС, снимка:БГНЕС

Министерският съвет защити гражданската кофискация от страна на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) пред Съда на Европейска съюз.

Правителството направи това като прие протоколно решение за одобряване на позиция и даване на съгласие България да участва по дело С-319/19, Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество пред Съда на ЕС, образувано по преюдициално питане на Софийски градски съд (СГС).

Поставените от СГС въпроси (виж карето, бел.ред.) са насочени основно към тълкуване на разпоредби на Директива 2014/42 за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз. Делото бе образувано около година след това по питане на съдия Катерина Енчева (която бе освободена от системата във вторник по нейно желание, бел. ред.), по което СЕС вече се произнесе, че гражданската конфискация не зависи от гражданския процес, като респективно производството за отнемане на престъпно имане от банкера-беглец Цветан Василев може да продължи. Именно съдия Енчева разглеждаше до 2018 г. иска срещу Василев.

Настоящото дело пък е по случая с иска на КПКОНПИ срещу бившата ръководителка на Клиниката по дерматология Мирослава Кадурина и съпруга ѝ Бойко Илиев. Кадурина стана обвиняема заедно с бившия директор на Военномедицинската академия (ВМА) ген. Стоян Тонев за сключване на неизгодни сделки, нанесли според прокуратурата щети за над 6 млн. лв. Двамата бяха предадени на съда през май 2016 г.

В одобрената от правителството позиция се представят съображения по допустимостта на преюдициалното запитване и се излагат аргументи в защита на тезата, че Директивата допуска рационална правна уредба като тази по главното производство, както и че прилаганият у нас механизъм за отнемане на незаконно придобитото имущество е гражданскоправна мярка, чиито характеристики отговарят на стандартите на международното право и правото на Европейския съюз.

“С участието си по делото България има възможността да допринесе за формирането на убеждение у Съда относно действителното съдържание на указаните в запитването правни норми с крайна цел постигането на непротиворечиво тълкуване с оглед на еднаквото и точно прилагане на правото на Европейския съюз”, пишат от МС.

Въпросите на СГС до Съда на ЕС 

1. Наказателна по смисъла на Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз или гражданскоправна е мярката по отнемане на незаконно придобито имущество, ако:

A) обявената от националния закон цел на отнемане на имуществото е генералната превенция - предотвратяване на възможностите за незаконно придобиване на имущество и разпореждането с него, но без да се поставя като условие за конфискацията извършване на престъпление или друго правонарушение и съществуването на пряка или косвена връзка между правонарушението и придобитото имущество;

В) от отнемане е застрашен не отделен имуществен обект, а (І)цялото имущество на проверяваното лице, (II) имуществени права на третите лица (физически и юридически), придобити, възмездно или безвъзмездно от проверяваното лице и (III) имуществени права на съконтрахените на проверяваното и третите лица;

C) единствено условие за отнемане е въвеждането на необорима презумпция за незаконност на цялото имущество, за което не е установен законен източник (без предварителна регулация на значението на „законен/незаконен източник“);

D) преурежда законността на придобитото имущество за всички засегнати лица (проверявано, трети лица и техните съконтрахенти в миналото) с обратна сила за 10 години назад като резултат на недоказване на източници на придобиване на имуществото на проверяваното лице, за чието доказване не е съществувало законно задължение към момента на придобиването на конкретното имуществено право?

2. Следва ли установените в чл. 8 от Директива 2014/42/ЕС минимални стандарти на гарантирани права на собствениците и третите лица да се тълкуват в смисъл, че допускат национално право и съдебна практика, които предвиждат конфискация без наличие на предвидените в член 4, член 5 и член 6 от Директивата предпоставки за конфискация, когато наказателното производство срещу съответното лице е прекратено поради липса на престъпление (потвърдено от съд) или лицето е оправдано поради липса на престъпление?

 

3. По-специално, следва ли чл. 8 от Директива 2014/42/ЕС да се тълкува в смисъл, че гаранциите, които тази разпоредба предоставя на правата на осъдено лице, чиито имущество подлежи на конфискация, следва да се прилагат и в случай като настоящия в производство, което протича паралелно и независимо от наказателното производство?

4. Следва ли презумпцията за невиновност, закрепена в член 48, параграф 1, изискването за зачитане на правото на защита, установено в чл. 48, параграф 2 от Хартата на основните права на ЕС и принципът на ефективност да се тълкуват в смисъл, че допускат национална правна уредба като тази по главното производство, която:

• създава презумпция за престъпен характер на имущество с неустановен или недоказан произход (чл. 1, ал. 2 ЗОПДНПИ (отм.);

• създава презумпция за наличие на основателно предположение за незаконно придобито имущество (чл.21, ал.2 ЗОПДНПИ отм.);

• размества доказателствената тежест за доказване на произхода на имуществото и средствата за неговото придобиване не само за проверяваното лице, а и за третите лица, които трябва да доказват произход не на своето, а на имуществото на праводателя си, дори когато придобиването е възмездно;

• въвежда „имущественото несъответствие“ като единствено и решаващо доказателство за наличие на незаконно придобито имущество;

• размества доказателствената тежест за всички засегнати лица, а не само за осъденото лице, и то преди и независимо от неговото осъждане;

• допуска прилагането на методика за правно и икономическо проучване и анализ, въз основа на която се установява предположението за незаконен характер на съответното имущество, както и неговата стойност, което предположение е обвързващо за решаващия съдебен орган, без той да може да осъществи пълен съдебен контрол върху съдържането и прилагането на методиката?

5. Следва ли чл. 5 (1) от Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз да се тълкува в смисъл, че допуска националният закон да замени разумното предположение (въз основа на събраните по делото и преценени от съда обстоятелства), че имуществото е придобито чрез престъпно поведение, с предположението (презумпцията) за противоправност на източника на забогатяване, която се основава единствено на установено обстоятелство, че забогатяването е над посочена в националния закон стойност (например 75 000 евро в продължение на 10 години)?

6. Следва ли правото на собственост, в качеството му на общ принцип на правото на Европейския съюз, установено в член 17 от Хартата на основните права на Европейския съюз, да се тълкува в смисъл, че допуска национална правна уредба като тази по главното производство, която:

• въвежда необорима презумпция относно съдържанието и обхвата на незаконно придобитото имущество (чл. 63, ал.2 ЗОПДНПИ отм.);

• въвежда необорима презумпция за недействителност на сделки на придобиване и разпореждане (чл. 65 ЗОПДНПИ отм.) или

• ограничава правата на третите лица, притежаващи или претендиращи самостоятелни права върху имуществото, обект на отнемане чрез процедурата за уведомяването им за делото по реда на чл. 76, ал. 1 ЗОПДНПИ (отм.)?

7. Пораждат ли директен ефект разпоредбите на член 6, параграф 2 и на член 8, параграф 1-10 от Директива 2014/42/ЕС в частта им, в която предвиждат гаранции и предпазни клаузи за засегнатите от конфискацията лица или за добросъвестните трети лица?

Още по темата

Privacy Shield е обявен за невалиден – Какви са възможностите ни сега?

Предишна новина

Преговори за възнагражденията в МВР на 2 ноември, протестите продължават

Следваща новина

Коментари

1 Коментара

  1. 1
    | нерегистриран
    0
    0

    Ток ги удря от преюдинциалнине запитвания до СЕС, а иначе сме “европейци”;-)

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.