Правната комисия на ВСС препоръчва въвеждане на стандарти за правна помощ от съдилищата

Правната комисия на ВСС препоръчва въвеждане на стандарти за правна помощ от съдилищата

Правната комисия на Висшия съдебен съвет (ВСС) препоръчва на административните ръководители на съдилища въвеждането на стандарти за правна помощ, унифицирани процедури и примерни съдебни актове за правна помощ. Въпросът ще бъде разгледан от Съдийската колегия на ВСС във вторник.

Според предложените от Правната комисия минимални стандарти, съдът предоставя правна помощ само при образувано и висящо съдебно производство за процесуално представителство и/или за отделни процесуални действия по делото, както и само на физически лица, които отговарят на законоустановените изисквания. Съдът трябва също така да информира физическите лица за възможността да ползват правна помощ, при необходимост и право за това , устно в съдебно заседание или писмено – с призовките и съобщенията до страните по делото, информира гражданите за условията, реда, и документите, при наличието на които могат да получат правна помощ, за правото им на избор на адвокат от НРПП, за образците на молби и декларации за правна помощ, за последиците от ползването, прекратяването или лишаването от правна помощ, чрез информационни табла поставени на подходящо място в сградата на съда или в съответното деловодство.

При наличието на молба за правна помощ съдът извършва преценка дали страната, кандидатстваща за правна помощ разполага или не със средства за заплащане на адвокат и дали интересите на правосъдието изискват участието на адвокат назначен по реда на Закона за правната помощ, като съобразява и обстоятелствата по чл. 24 от ЗПП - наличието на правен интерес, основателността, обосноваността и допустимостта на претенцията във връзка с която се иска предоставяне на правна помощ, оправдано ли е предоставянето на правна помощ от гледна точка на ползата, която тя би донесла на лицето. Съдът проверява дали са налице условията за предоставяне на задължителна адвокатска защита по силата на закон, постановява мотивиран и обоснован съдебен акт (разпореждане или определение) по допускането на правна помощ, при отказ за предоставяне на правна помощ, при прекратяването или лишаването, при назначаването, освобождаването и замяната на адвокат.

Всички съдебни актове свързани с правната помощ се издават в писмена форма, като разпореждания или определения и трябва да бъдат мотивирани и надлежно оформени и да се предоставят на заинтересованите страни. Съдът освен това изготвя искане, по образец утвърден от Националното бюро за правна помощ, до съответния адвокатски съвет за определяне на адвокат, изпраща на съответния адвокатски съвет акта за допускане на правна помощ по чл. 25, ал. 3 от ЗПП, като го прилага към искането за определяне на адвокат, изготвя акт за назначаване по чл. 26, ал. 2 на определения, от съответния адвокатски съвет, адвокат. Актът се изготвя в писмена форма и задължително съдържа номер на уведомителното писмо от съответния адвокатски съвет, име на адвоката, номер на адвоката в Националния регистър за правна помощ, трите имена на лицето на което се назначава , неговото процесуално качество по делото, дата на издаване на акта, име и подпис на съдията. След това съдът издава акта за назначаване на определения адвокат за защитник, повереник, особен или процесуален представител, за всички съдебни инстанции до приключване на делото с влязъл в сила съдебен акт, освен ако има възражение за това или промяна в обстоятелствата, касаещи адвоката или подсъдимия , налагащи друго решение.

Съдът може да откаже назначаването на определения, от адвокатския съвет, адвокат с мотивиран съдебен акт при констатирани от съда системни нарушения от адвоката на процесуални и етични норми или неявявания в съдебни заседания по предишни дела, по които е бил назначаван по реда на Закона за правната помощ. Съдът уважава и молбата на лицето по чл. 25, ал. 5 от ЗПП за избор на адвокат, като издава акт за назначаване на посочения от лицето адвокат, след като получи потвърждение от съответния адвокатски съвет, че адвокатът е вписан в Националния регистър за правна помощ и е дал съгласие да осъществява защитата, издава акт за назначаване на преупълномощения адвокат, ако преупълномощаването е извършено при условията на чл. 26, ал. 3 от ЗПП, при наличието на пълномощно от първоначално определения и назначен адвокат, като се съобрази с очертания в него кръг от пълномощия, които възлага на преупълномощения и след като се убеди, че той е вписан в НРПП.

Съдът не предоставя правна помощ юридически лица, както и в случаите когато не е оправдано от гледна точка на ползата, която тя би донесла на лицето , кандидатстващо за правна помощ, както и когато претенцията е очевидно неоснователна, необоснована или недопустима, когато не са налице условията за предоставяне на такава в случаите на задължителна адвокатска защита по силата на закон, когато страната, която кандидатства за такава не отговаря на законоустановените условия или доходите и позволяват да си упълномощи адвокат. Постановява мотивиран писмен акт за отказ да се предостави правна помощ, когато не са налице законоустановените изисквания спрямо страната, като посочва в него срок за обжалване на акта и орган пред който се обжалва. Изготвя акт за освобождаване, на назначен по реда на Закона за правната помощ, адвокат при наличието на основания за това.

Изготвя акт за замяна на назначен по реда на Закона за правната помощ, адвокат при наличието на основания за това. Изготвя акт за прекратяване на правната помощ на страна по делото в случаите на промяна в обстоятелствата, на които се основава предоставянето й, при смърт на лицето, на което е предоставена или при злоупотреба с право, както и изготвя акт за лишаване на страна по делото от правна помощ, в случаите, когато се установи, че условията за нейното предоставяне не са съществували изобщо или частично. Уведомява и изпраща на Националното бюро за правна помощ заверен препис от влезлия в сила акт за прекратяване на правната помощ на страна по делото или акт за лишаването й от правна помощ в изпълнение на чл. 27, ал. 2 от ЗПП.

Съдът задължава лишената от правна помощ страна или чиято правна помощ е прекратена, поради промяна в обстоятелствата, да заплати на НБПП възнаграждението за служебния адвокат както и другите направени разноски за правна помощ. Уведомява заинтересованата страна по делото за отказа да й бъде предоставена правна помощ, или за акта за прекратяване или лишаване от правна помощ , и я информира за възможностите за обжалване на акта, сроковете и органа, пред който може да подаде жалбата. Предоставя, при поискване, по чл. 20, ал. 2 от ЗПП, устна и писмена информация на Националното бюро за правна помощ, свързана с съществената от адвоката правна помощ. Осигурява на адвокатите възможност за запознаване и проучване на съдебните книжа по делото.

Съдът може да предоставя и копия от всички съдебни актове вързани с допускането на правна помощ, назначаването, замяната или освобождаването на адвоката. Предоставя на адвоката, при поискване, копие от всички съдебни протоколи, удостоверяващи участието на адвоката и извършената от него работа по делото, копие от крайния съдебен акт, с който приключва делото, както и всякакви други документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, свързани с предоставената правна помощ . Може да издава удостоверение на адвоката установяващо извършената от него работа по количество и качество – участие в брой съдебни заседания, времева ангажираност във всяко съдебно заседание, степен на подготвеност по делото, процесуални действия и процесуални документи от адвоката във всяко съдебно заседание, способност на адвоката ясно да се аргументира и мотивира, спазване на процесуалните срокове , изпълнение на съдебните определения и разпореждания в срок и навреме, жалби от лицето, което представлява, нарушения на процесуални правила и етични норми в съдебно заседание, искания за замяна и освобождаване поради извършени нарушения.

Съдът е този, който се произнася по присъждането на разноските за правна помощ по реда на НПК и ГПК , по искане на Националното бюро за правна помощ, към което е приложено, заверено със син печат "Платено", копие от решението на председателя на бюрото, в което е определен размера на платеното адвокатско възнаграждение, издава изпълнителен лист за присъдените в полза на НБПП разноски за правна помощ и го изпраща на титуляра. След това той сезира и НБПП и съответния адвокатски съвет за нарушения, извършени от адвокат, осъществяващ правна помощ по конкретно дело, на Закона за правната помощ, на процесуални правила и етични норми, неявяване в съдебни заседания, без да са налице уважителни причини за това, недобросъвестно или некомпетентно извършена правна помощ, налага глоба на адвокат, осъществяващ правна помощ, при наличие на основания за това – нарушения на процесуални и етични норми, изисква от съответния адвокатски съвет замяната на адвокат, осъществяващ правна помощ, при нарушения , като го освобождава от участие по делото. Съдът също така уведомява съответния адвокатски съвет и Националното бюро за правна помощ за наложената глоба на адвокат, осъществяващ правна помощ, или за замяната му, поради нарушения, като изпраща копие от определението, но няма право да определя адвокатското възнаграждение на служебния защитник, процесуалния представител или повереник по делото, освен в когато е допусната правна помощ чрез особен представител в хипотезата на чл. 47, ал. 6 и чл. 48, ал. 2 от ГПК. В производства за отмяна на влязло в сила решение, при необходимост от правна помощ, съдът открива и нова процедура за предоставяне на правна помощ по реда на ЗПП.

Предстои кадровиците да обсъдят стандартите и евентуално да укажат на административните ръководители на съдилища, че при предоставяне на правна помощ следва да прилагат именно тях.

Ако всички ме харесват за главен прокурор, това означава, че нещо не е наред

Предишна новина

ВКС потвърди оправдателната присъда на адвокат за укриване на близо 1 млн. лв. данъци

Следваща новина

Коментари

2 Коментара

 1. 2
  Izy | нерегистриран
  1
  0

  Решение на ЕСПЧ а и в детектива се казва, че е БЕЗПЛАТНО!!! Няма спечелил/загубил!!!

  Айде да спазваме Евро законите!!!

  Да не говорим, че съдилищата масово първо дават безплатна пмощ, после не, после пак дават на едно и също лице в рамките на един и същ съд и година, като това продължава от години.

  КАКВО ПРАВИМ?!?!?

 2. 1
  Събирач | нерегистриран
  3
  0

  А някой ще се сети ли да уведомява лицата ползващи правна помощ, че в случай на осъждане, следва да заплатят разноските по делото, в това число и разноските сторени от Националното бюро за правна помощ за хонорара на служебния защитник.

  Масово хората си мислят, че служебната защита е безплатна, след което биват неприятно изненадани. Често следват коментари от рода - ако знаех, че трябва да плащам за адвоката, щях да си наема такъв.

  Отделно и адвокатите не уведомяват лицата за дължимите разноски. Прибират си хонорара от НБПП, а осъдените да тръпнат в очакване на "честитки".

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.