Адвокат Ивайло Дерменджиев:

Предишното ръководство на БФС трябва веднага да поеме делата на съюза

Предишното ръководство на БФС трябва веднага да поеме делата на съюза

Реакцията на БФС по повод на съдебните решения досега е много странна и показва по-скоро объркване. В позиция на съюза по повод на обявяването на правилника за трансферите за нищожен се казва, че решението на ВАС ще бъде обжалвано, а засега то няма никакви правни последици. Освен това, правилникът е бил публикуван на интернет страницата на съюза и е бил известен на всички, макар и да не е пратен в ДВ.

Далеч по-любопитно звучи обръщението на президента на БФС Борислав Михайлов от средата на юли във връзка с определението на съда за отхвърлянето на касация, с което влиза в сила решението на САС, обявило ръководството на съюза за нелегитимно. Определението на ВКС е окончателно, поради което влиза в сила веднага – 12 юли 2013г., сочи г-н Михайлов. "Независимо от това обаче, за да произведе предвиденото от закона действие, е необходимо същото да бъде отразено по фирменото дело на БФС. Едва след като решението бъде отразено по фирменото дело на БФС, ще настъпи и неговото правно действие. До настъпването на този момент сега действащите Президент и членове на ИК на БФС продължават валидно да изпълняват функциите си", пише в неговото обръщение. При всички случаи обаче няма нищо вярно в твърденията за нелегитимност на органите на БФС до постановяването на съдебното решение за отмяна, твърди и в обръщението си към футболната общественост президентът на БФС Борислав Михайлов. Предполага се, че неговото изявление е съгласувано с юристите на съюза, макар че безкрайно е смущаващо твърдението, че правното действие на едно съдебно решение настъпва чак когато(и ако) то бъде отразено по фирменото дело на БФС. Така то може и никога да не произведе действие, ако не бъде направено вписването.

                       "Правен свят"

Г-н Дерменджиев, две съдебни решения поставиха на дневен ред въпроса за статута на БФС и на онези решения, които той е вземал през последните 4 години.  Какво всъщност става с тази организация, на която са възложени публични функции със Закона за спорта. Може ли да се окаже, че всички действия, които тя е предприемала през тези 4 години, сега са под съмнение?

Може и това да се твърди. Съдът обяви, че през 2009 г. Общото събрание (ОС) е проведено против правилата, против устава, в резултат на което са отменени и всички решения, които това ОС е взело за избора на едни хора в ръководното тяло. Другояче казано, един орган е обявен за нелегитимен.

Това, което обаче трябва да се отчита, е, че хората, които са избрани на това Общо събрание,  всъщност са почти същите, които са били и в предишния състав. Самият президент – Борислав Михайлов, е същият, който е бил и преди това. Разликата между стария и новия орган е само в 6 човека.

Ако беше търговско дружество, нещата щяха да са ясни – съдебното решение за отмяната на едно Общо събрание на търговското дружество действа занапред, а всички решения, които дотогава дружеството е вземало, са легитимни. Занапред обаче то не може да взема легитимни решения. Ако се наложи този модел върху футболния съюз, то обявяването на Общото събрание през 2009 г. за нелегитимно означава, че оттук нататък БФС не може да взема легитимни решения, но всичко, което досега е правил през изминалите 4 години - вземал решения, назначавал служители, сключвал е рекламни договори, приемал е правила, е напълно валидно. С прилагането на тази схема, нещата биха били много лесни и ясни.

В случая обаче, БФС е регистриран като сдружение с идеална цел, а в закона няма категорична и ясна уредба какво се случва след като се отменят подобни решения за избор на ръководни органи на сдружения с идеална цел, какъв е ефектът от това и само догадки могат да се правят какво би се случило, ако засегнато трето лице атакува един или друг акт на този нелегитимен орган. 

Решението на ВАС от миналата седмица, с което се отменя правилникът за трансферите, не е показател, защото съдът е прогласил правилника за нищожен по други причини – защото не е публикуван в "Държавен вестник", а не като издаден от нищожен орган.

Но пък това решение подсеща, че междувременно за тия 4 години са издавани много актове, сключвани са договори…

Включително и  сега рекламните права за излъчване на първенството  са договорени за един бъдещ период – с един рекламен договор, подписан за 4 години занапред от един нелегитимен орган. Вярно, когато договорът е подписван, решението на апелативния съд не е било влязло в сила, т.е. този орган все още е бил легитимен.

Тук обаче има един много важен морален въпрос. На този орган отдавна му е известно решението на апелативния съд, което е постановено преди повече от година. През това време, той е вземал решения, сключвал е договори, приемал е всякакви актове. А какво прави по отношени на проблема с легитимността?  Пуска жалба за касация, нищо повече. Решението на Апелативния съд е сериозно мотивирано и в този смисъл отказът на ВКС да допусне касация е до голяма степен предизвестен. Аз съм съгласен с мотивите на ВКС.

Юристите на БФС би трябвало да си дадат сметка още тогава за това и да помислят какво да се прави, какво подписват, докато тече тази висящност. Никой не го е направил тогава, не съм убеден, че и в момента футболният съюз прави това, което е наложително да се направи веднага след това решение – да свика на заседание стария състав на Изпълнителния  комитет, още от преди този избор, който е обявен за нелегитимен. За мен най-логичното, което те в момента трябва да направят, е да ги съберат всичките  - и стария, и новия състав, и да си вземат едни решения, с които да потвърдят всичко, което е правено през тези години. Т.е. да си прегласуват решения, правилници, рекламни договори и всичко, което засяга третите лица. Не за друго, а защото сега всяко засегнато трето лице може да започне самостоятелно отделно отменително производство, но вече не на основание, че даден акт не е бил публикуван в "Държавен вестник"  (както се случи с правилника за трансферите),  а че органът, който го е приел, е бил нелегитимен. Това основание не е било въобще коментирано в решението на ВАС по отношение на правилника за трансферите, но занапред може да се случи.

На БФС по силата на закона са му вменени административни функции по издаване на административни актове – за администриране на първенства или различни други дейности,  т.е. това един орган със смесена компетентност в една ограничена сфера. По тази причина, самият БФС трябва да се държи като административен орган, да следи законосъобразността на издадените от него административни актове. Вместо това той дори не приема за нормално да обнародва актовете си. В това се състои проблемът.

Възникват обаче два въпроса – може ли със задна дата да се санират актовете на БФС, издадени през тия 4 години, и има ли такава нужда, и второ - може ли това да стане само със свикване на  старото ръководство или трябва да се свика Общо събрание?

Свикването на Общо събрание е задължително. Както е и задължително да бъде заличено това ръководство, което е обявено за нелегитимно.

В този смисъл първото, което БФС трябва да направи е да подаде молба за заличаване на тези хора, които са били вписани през 2009 г. като избрано ново ръководство. А понеже те са били вписани през този период и са били публични за третите лица, по-скоро би се приело, че  правилниците, които са приемали, и договорите, които са сключвали, са били легитимни до заличаването им като такива. Въпросът обаче е спорен, защото все пак ефектът не е категорично записан в закона. Поради тази причина аз смятам, че правилното решение, с оглед максималната защита на този орган е да се свика стария състав на ръководния орган от 2009 г., които сега трябва да бъдат вписани отново.  

Само че на предишните членове им е изтекъл мандатът.

По принцип – да, факт е, че е изтекъл. Само че друг легитимен орган в момента няма, а едно сдружение не може да седи без органи.

В крайна сметка, БФС има цял правен отдел, да се съберат и да мислят. Моето мнение е, че правилният ход в случая е да се събере старото ръководство (новото трябва да бъде заличено) и да прегласуват всички решения и договори. За да придобият ефект на максимална защитимост, ако някое от всички тези заинтересовани лица тръгне да атакува тези актове.

Разбира се, ако пак се окаже, че някой нормативен акт не е бил обнародван, вече е предизвестено какво ще му се случи – съдът при всички случаи ще го отмени, ако бъде атакуван. Но по този начин се намалява рискът за отмяна на онези актове, при които е спазена процедурата и е завършен фактическият състав.  

В крайна сметка, решенията трябва да ги вземе именно този орган.

С други думи – в момента според вас е легитимно е старото ръковоство, което трябва да предприеме мерки – първо, да санира актовете и второ, да проведе избори за ново ръководство.

Да, да насрочи ново Общо събрание на целия футболен съюз, което да избере вече легитимни органи, като се вземат предвид основанията, на които е отменено старото решение. Отмяната беше мотивирана с това, че изборът не е проведен в сроковете по устав, а няколко месеца по-рано.

В момента обаче въобще не може да се говори за срокове, защото всички срокове са изтекли отдавна и тези предишни членове са извън мандата си отдавна.

Така излиза. Тук вече нито уставът им поставя срокове, нито съдебното решение им поставя срокове, нито законът. Те в момента са извън всичко – извън закона, извън устава и извън решението на съда, който не е указал как да се процедура. При търговските дружества, когато съдът отмени едно решение на ОС, той в самото решение указва какво трябва да се случи. Тук няма такова нещо.

Когато няма срокове, това означава безсрочно. Това означава ли, че това старо ръководство, ако реши, може да си управлява съюза безсрочно. И означава ли това недостатък на закона, след като има такава неяснота какво се случва?

Правната сигурност изисква в подобни случаи да се действа възможно най-бързо и добросъвестно. Всяко отлагане във времето поради някакви причини – например защото е лято и други подобни - създава риск за допълнителни пороци на бъдещото решение. Но в крайна сметка Общото събрание е върховният орган и неговата воля би трябвало да е меродавна. И някой ден, като се свика – дали ще е септември, октомври или догодина, то ще реши какво да се прави. И вече някой друг ще се намери да пусне жалба с аргумента, че ОС е било забавено, и ще почнат обяснения и ... пак се преобърна каруцата… Отново ще се стигне до съд и това може да е безкрайно. Но в момента е най-важно всички решения, които са важни за организацията, да бъдат максимално санирани.

Може да се окаже, че в момента това положение ползва страшно много хора, които по една или друга причина искат да атакуват актовете на съюза. Искам да напомня, че нещата не опират само до правилниците, но в някои случаи и до бизнес отношения за милиони. Това нямаше да се случи, ако въпросът беше решен своевременно.

Дай на МВР и КАТ да пишат закони и им гледай после сеира

Предишна новина

Антоанета Цонева отказа среща с Орешарски в Министерския съвет

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.