Въведените мерки във връзка с коронавируса предизвикаха почти пълното спиране на работата на съдилищата. Усилено се заговори за онлайн правосъдие.

Процесуалното ни законодателство не позволява провеждането на заседания на съда извън съдебните сгради, освен по изключение, още по-малко провеждането им изцяло във виртуална среда. В НПК са уредени възможности за извършване на отделни процесуални действия чрез видеоконференция, но само при определени условия и като изключение от правилата. Това са действията по изслушване или разпит на страни, вещи лица и свидетели, или участието на преводач.

В Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г. беше добавен нов чл. 6а., в сила от 09.04.2020 г., чиято алинея 2 позволява временно откритите съдебни заседания да се провеждат във виртуална среда:

(2) До отмяната на извънредното положение откритите съдебни заседания, включително заседанията на Комисията за защита на конкуренцията, може да се провеждат от разстояние, като се осигурява пряко и виртуално участие на страните и участниците в процеса, съответно производството. За проведените заседания се изготвя протокол, който се публикува незабавно, а записът от заседанието се съхранява до изтичането на срока за поправка и допълване на протокола. Съдът, съответно Комисията за защита на конкуренцията уведомява страните, когато заседанието ще се проведе от разстояние.

Появи се информация, че съдилищата вече започват, макар и предпазливо, да се възползват от тази възможност. Например, гледат се мерките за неотклонение, като поне едната страна участва онлайн.

Има защо съдилищата да са предпазливи.

Тази временна уредба е много пестелива по отношение на процедурата за провеждане на съдебните заседания във виртуална среда. Следва тези заседания да бъдат технически и организационно обезпечени и множеството рискове за изтичане на информация и опорочаване на процесуалните действия да бъдат минимизирани. Kой и как гарантира, че докато се разпитва първия свидетел на едната страна, тя или другата страна, не са създали възможност за останалите свидетели да слушат разпита по паралелен канал за връзка. В момента изборът на техническа платформа изглежда е предоставен на всеки отделен състав. Виртуалното съдебно заседание не е работна среща в организация между участници в проект от различни държави, например. Спазването съдопроизводствените правила, независимо дали заседанието е в сградата на съда или виртуално е задължително с оглед гарантиране на правните принципи и трябва да е в съгласие с тях.

Кои дела могат да се гледат онлайн? Всички участници в процеса ли ще участват онлайн? Ако съставът е 3 или 5 членен и всички се намират в различни локации, как ще се съвещава? Това предполага използваната платформа да има възможност за създаване на така наречените под-стаи/стаи за съвещания (sub-room или break out rooms). Използване на преводачи? Процедури за проверка на присъствието и идентифициране на всички участници? Процедури за разпит на свидетели и експерти? Гаранции, че никой не въздейства на свидетелите и експертите? Споделяне на документи? Пречки от техническо естество – свързаност на участниците в производството, разпадане на връзката...

За да бъде приложим новия чл. 6а в практиката е необходимо да се намери адекватен отговор на тези въпроси, да се създадат правила (протоколи/процедури) за работа, както и да се подберат оптимални като възможности и като сигурност платформи, които да бъдат ползвани за провеждане на съдебни заседания онлайн. Да се проведат обучения на всички участници: съдии, прокурори, секретари, вещи лица, адвокати също трябва да бъде осигурено за въвеждане на разпоредбата в действие.

В света съществува практика за провеждане на онлайн заседания, от която могат да бъдат извлечени възможните проблеми и рискове, както и пътищата за решаването им. Международният арбитражен съд на Международната търговска камара (ICC) е създал Ръководство за организиране на виртуални заседания от търговските арбитражи.

ЧЕК ЛИСТ ICC

A - План, обхват и логистика преди заседанието: съгласуване на броя и списъка на участниците (съдии, страни, адвокати, свидетели, експерти, административни секретари, преводачи, стенографи, техници и др.); дали е необходим 360º изглед за всички участващи във виртуалната стая; дали и колко допълнителни, съвещателни стаи, които ще позволят на съдиите и на всяка страна по делото и адвоката й да се съвещават помежду си по време на заседанието, са необходими; определяне на конкретни места за влизане и точки на връзка, които от своя страна са и уязвимости за сигурността на стаята; как се установява самоличността на всеки участник, присъстващ във виртуалната стая.

Б - Технически въпроси, спецификации, изисквания и помощен персонал: минималните спецификации на системата и техническите изисквания за гладка свързаност (аудио и видео), адекватна видимост и осветление на всяко място; дали на всяко място е налично необходимото оборудване и предварителна проверка на съвместимостта на избраната платформа и технологията, която ще се използва; познаване от всички участници на функционалността на платформата и оборудването, уроци за участници, които не са запознати с технологията, платформата, приложенията и/или оборудването, които ще се използват в заседанието; мерки за действие при извънредни ситуации, които трябва да бъдат приложени в случай на внезапни технически неизправности, прекъсвания, прекъсвания на електрозахранването (алтернативни комуникационни канали и виртуална техническа поддръжка за всички участници); осигуряване на пробни сесии, предхождащи заседанието, за да се провери свързаността и поточното предаване на документи - получаване на писмени изявления от страните, адвокатите, въобще участниците

В - Поверителност, сигурност и публичност: запис на виртуалното заседание (аудио-визуален запис, конфиденциалност на записа и стойността на записа в сравнение със стандартния протокол); по-важни изисквания и/или стандарти за поверителност, които могат да повлияят на достъпа или свързаността на определени участници; минимални изисквания за криптиране, за да се гарантира защита срещу всеки незаконен достъп и т.н.; осигуряване на публичност на заседанието (всеки желаещ, журналисти, ред за достъп).

Г - Онлайн етикет и провеждане на заседанието: практики, необходими за защита правата и задълженията на участниците във виртуална среда. Това включва: идентифициране на водещи говорители, без прекъсване, спазване на разумна и отговорна употреба на платформата, избягване на използването на оборудване, което пречи на свързаността или позволява незаконно записване, процедура за възражения и др.; страните трябва да са задължени да сътрудничат по технически въпроси преди и по време на виртуалното заседание.

Д - Представяне на доказателства, разпит на свидетели и вещи лица, устни състезания: определяне дали адвокат или друг участник ще използва функционалността - споделен екран като средство за онлайн изявления и представяне на нови доказателства, съгласуване на условията за предявяване на веществени доказателства във виртуална среда; процедура за разпит на свидетели и експерти - ред за повикване и разпит, да се забрани асинхронна комуникация между свидетели и страни.

Провеждането на съдебни заседания онлайн изглежда разумно решение при настоящите ограничителни мерки, но то не е лесно още по-малко бързо, изисква достатъчна предварителна подготовка с цел гарантиране надлежното упражняване на процесуалните права на всички участници.

Прокуратурата пита правителството как харчи парите от еврофондовете около COVID-19

Предишна новина

Франция разреши излизането без декларации, в Дания отвориха моловете

Следваща новина

Коментари

2 Коментара

 1. 2
  Хакер | нерегистриран
  4
  0

  Никой не може да гарантира абсолютно нищо вече.Всеки глупак завършил базисна IT специалност може денонощно да записва ,гледа сваля на видеофайлове и да извършва в реално време видеобнаблюдение 24/7 над всеки един съд по всяко едно време и във всеки един град за всяко дело стига да е изпълнено следното условие.Да има вързани в интернет компютри , оборудвани с уеб камера и микрофон. Това има ли го хваща една пентест дистрибуция и започва 24/7 напълно безпрепятственно да следи ама не само да гледа.Ме и да отговаря и да инструктира и да прави всичко.Успех с осигуряването на защита в онлайн правосъдието.Данните на цяла България в НАП осрахте и още е осрана работата защо смятате ,че Сульо и Пульо могат да ви гарантират в онлайн среда елементарна говорим екементарна сигурност.Нещо май на олигофрените не са им ясни онлайн аспектите на сигурността в БГ

 2. 1
  max | нерегистриран
  5
  0

  Това са въпроси от технически характер, чието решаване предполага наличие на съответния подготвен персонал към съдилищата, ползващ със същото доверие и репутация, очаквани от самите магистрати. Точно както с електронната система за случайно разпределение, ръководството на съдебната система в България явно закъснява с организацията на техническия процес, осигуряването на допълнителен бюджет и т.н., като съответно оставя пропуски, чиято престъпна експлоатация в крайна сметка излиза по-скъпо, вкл. за сметка на авторитета на цялата съдебна система

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.