Преимуществени проверки за последните инстанции и разум при разумните срокове, за да няма "копи-пейст" актове

Преимуществени проверки за последните инстанции и разум при разумните срокове, за да няма "копи-пейст" актове

Единствените две кандидатки за главен съдебен инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) – Теодора Точкова и Вера Чочкова, са представили вече пред парламентарната правна комисия своите концепции за работата на инспектората. От концепциите им, достъпни на сайта на Съюза на съдиите в България става ясно, че и двете кандидатки имат визия за начините, по които сериозно да се подобри работата на ИВСС, която включва и реформи в инспектората.

От концепцията на шефката на Административен съд-Хасково Теодора Точкова, впечатление прави желанието за промени в почти всяко поле на дейност на ИВСС, докато акцент при съдия Вера Чочкова от Софийския градски съд е подобрение и яснота при основната дейност на инспектората по проверката и предлагането на наказания на магистратите.

Още по време на публичното изслушване на двете кандидатки, на тях им бе поставен въпрос за правомощията на ИВСС да проверява върховни съдии, на който те отговориха, че няма пречка и не знаят защо това не се е случвало. От концепцията на съдия Точкова пък става ясно, че занапред това ще са дори преимуществени проверки, ако тя заеме поста. Според нея в годишните програми на ИВСС не става ясно на база на какви критерии са включени за проверка през годината определени органи на съдебната власт.

"Следва да се предприемат преимуществено проверки - комплексни или тематични на органи на съдебната власт, оценени като високо рискови. Например на органи на съдебната власт, които правораздават като последна инстанция, поради което принципно са рискови. По този начин чрез преглед на делата, по които актовете са окончателни и обобщаване на практиката по тях на проверените например административни съдилища, ИВСС ще установи има ли противоречива практика по идентични казуси и ще сигнализира компетентните върховни съдилища за отстраняването ѝ чрез приемане на тълкувателни решения или постановления. Друг пример за високо рискови могат да бъдат преценени натоварените съдилища и прокуратури в град София и областните центрове. Като целта на преимущественото включване на такива органи на съдебната власт в годишните програми на ИВСС трябва да бъде идентифициране на причините, водещи до системност на слабостите в дейностите по образуването, движението и приключването на делата и преписките извън установените срокове, анализ на същите и предприемане на адекватни мерки за отстраняването им", пише в концепцията си съдия Точкова.

И двете кандидатки отделят много внимание на решаването на ключовия проблем с натовареността и отношението му към дисциплинарната дейност на инспектората. Теодора Точкова отново застъпва позицията си, че ИВСС не трябва да се възприема като "наказателен отряд", а като орган, притежаващ ръководна роля по оказване помощ на съдилищата и прокуратурите за решаване на проблемите им. Затова съдия Точкова смята, че дисциплинарните мерки трябва да почиват на "ясни и систематични критерии, позволяващи предвидимост на дисциплинарното наказание." По този повод тя акцентира в концепцията си, че при проверка на магистрат, ИВСС на първо място трябва да дава възможност на засегнатия да направи възражения по констатациите на проверяващия екип и след това на база обективните данни за установените факти при работата на проверявания, да прецени дали установеният пропуск действително се дължи на поведението на магистрата или е предизвикан от слабости на системата, прекомерна натовареност или друга обективна причина.

За да се случи това обаче, съдия Точкова смята, че е належащо и възприемането по еднакъв начин от Инспектората, ВСС и ВАС на деянията, окачествявани като дисциплинарни нарушения, процедурата по ангажирането на дисциплинарната отговорност и определянето на дисциплинарното наказание.

Тези проблеми са основен акцент в концепцията и на съдия Чочкова, която е на мнение, че на първо място, следва да се преодолее формалността при проверките и да се уеднакви практиката на инспекторите. Приложима рецепта според нея са критериите за разумен срок на движението и приключването на делата, установени в практиката на Съда по правата на човека

"Така ще се преодолее възникналият актуален проблем с подценяването на интелектуалното усилие на съдията и прокурора. Ефективното правосъдие е винаги качествено. Задължително трябва да се отчита, че правилното решаване на някои дела изисква повече процесуални и интелектуални усилия, правни познания и времетраене, отколкото други.", пише съдия Чочкова. В анализа си тя посочва още, че инструктивните и разумните срокове не са равнозначни по понятие и същност и не се припокриват –"инструктивните срокове всякога са разумни, но продължителността на разумния срок може да надхвърли инструктивния."

Съдия Чочкова дава пример с приетия подход, че след изтичането на инструктивните срокове магистратът автоматично попада в хипотезата на системно нарушение, в случай че забавените му дела са повече от две, но според нея този стандарт не е съобразен с натоварването по райони, не е аргументиран в нито един акт на ИВСС и не е публично оповестен.

Тя дава и пример с опасностите за правосъдието, до които такъв подход води - набързо разгледаното дело приключва с некачествен акт, по-горната инстанция, също може да следва единствено изискването за срочност и на свой ред да произведе некачествен акт, а той пък да се окаже окончателен.

"В такива случаи правораздаването се профанизира и не постига основната си цел. Наложително е подходът на осъществяване на формален контрол да бъде преустановен, защото той превръща магистрата в чиновник, за който е лесно да отговори на изискванията на ИВСС, щом като фокусът е върху срочността, без да се държи сметка за фактическата и правна сложност на делото, персоналната натовареност на конкретния магистрат и качеството на крайния акт.

Обществото не се нуждае от безлично и бездушно припряно правосъдие чрез съдебни актове със сбъркани имена на страните, нито от зачестилите напоследък "копи-пейст" актове, възпроизвеждащи грешките на предходната инстанция, нито от уплашени и стресирани съдии.", смята съдия Чочкова.

Конкретните промени, които съдия Чочкова предлага са да се извърши първоначална оценка на дисциплинарната дейност на ИВСС и да се идентифицират проблемните области, да се изгради система от ясни критерии и показатели при изготвяне предложения за дисциплинарни наказания, която да е с критерии, уеднаквени с практиката на ВСС и съобразени с практиката на ВАС. На следващо място тя предлага да се определи граница на оптималното натоварване, разумността на сроковете и баланс между бързина и качество при решаването на делата.

Сходни виждания има и в концепцията на съдия Точкова, която обаче поставя акцент и върху засилване активността на инспектората да сигнализира компетентните органи за отправяне на искане за приемане на тълкувателни решения или тълкувателни постановления. Според нея е редно да се засили и ролята на ИВСС при атестиране на магистрати и при назначенията на административни ръководители. Съдия Точкова е обърнала внимание и на това, че проверяващите екипи, които извършват проверки по сигнали, не се определят на принципа на случайния подбор. От одитния доклад на Сметната палата пък става ясно, че в ИВСС има закупен модул към внедрен програмен продукт именно за тази цел, който обаче не е използван изобщо.

Съществено внимание в концепцията си съдия Точкова е обърнала на публичния образ на ИВСС и работата с медиите. Според нея е редно отчетните доклади на инспектората да се представят също и пред медии и неправителствени организации, а в ИВСС  да се въведе приемен ден за граждани от главния инспектор, в който да се изслушват проблемите с органите на съдебната власт, свързани с правомощията на ИВСС.

Съдия Точкова обръща внимание обаче на противоречие между изискването за публичност и разпоредбата на чл. 313 ал. 3 от ЗСВ, която предвижда забрана до влизане в сила на заповедта или на решението за налагане на дисциплинарно наказание, да се разгласяват факти и обстоятелства във връзка с дисциплинарното производство.

"Получава се противоречие и е необходимо да се намери баланс, така че Инспекторатът да може да съобщава за резултатите от свои проверки, включително и предложения за дисциплинарни наказания, но без да се уронва престижа на конкретния магистрат, доколкото по въпроса дали е извършил дисциплинарно нарушение и правилно ли му е наложено дисциплинарното наказание, компетентен да се произнесе в крайна сметка е съдът.", се казва в концепцията на съдия Точкова.

Още по темата

Секретарят на Международния наказателен съд (МНС) е получил от правителството на Украйна заявление, че признава юрисдикцията на МНС за престъпленията, които са били извършени на украинска територия в периода от 21 ноември 2013 г. до 22 февруари 2014 г., п

Предишна новина

Братът на Орешарски ще наблюдава изборите в затвора в Бобов дол

Следваща новина

Коментари

30 Коментара

 1. 32
  JGHUTI | нерегистриран
  0
  0

  ТЕОДОРА ТОЧКОВА Е КАНДИДАТУРА НА МАЯ МАНОЛОВА ОТ БСП. ГЕРБ ЩЕ Я ПОДКРЕПИ ЛИ?

 2. 31
  към двамата кандидати за главен инспектор | нерегистриран
  5
  -6

  УСПЕХ КОЛЕГИ!И КАНДИДАТУРИТЕ И КОНЦЕПЦИИТЕ ВИ СА СЕРИОЗНИ И СЕ ГОРДЕЕМ, ЧЕ ПОНЕ ГИЛДИЯТА УСПЯ ДА ИЗЛЪЧИ ТАКИВА ПОЧТЕНИ И ДОСТОЙНИ КАНДИДАТУРИ ЗА ТАЗИ ОТГОВОРНА ПОЗИЦИЯ. ДАНО И НС ВИ ОЦЕНИ ОБЕКТИВНО!УСПЕХ ОЩЕ ВЕДНЪЖ!!!

 3. 30
  до 28 | нерегистриран
  3
  -1

  Този нефелен Съюз на съдиите не можа ли да излъчи нещо по свестно от човек на Мая манолова? Тома ли му е капацитетът?

 4. 29
  oiu | нерегистриран
  4
  -1

  Предстои Народното събрание да избере главен съдебен инспектор на ВСС. Постът е овакантен, след като мандатът на Ана Караиванова изтече. Изборът обаче се оказа трудно начинание. За да бъде избран главен съдебен инспектор, трябва да гласуват поне 160 депутати за всеки един от претендентите.

  Една от кандидатурите е тази на председателя на Хасковския административен съд Теодора Точкова. Другата претендентка е съдия Вера Чочкова от София.  Точно името на Точкова повдига няколко въпроси в самата магистратска гилдия, като основният от тях е следният. Възможно ли е съдия, работил само на районно и окръжно ниво, да се справи с отговорния пост и не е ли това предпоставка за бъдещи нови скандали? Още повече, че крушката си има опашка.  Номинацията на Теодора Точкова е внесена в парламента от хасковските депутати на БСП. В Хасково и региона вече се говори, че народните избраници явно не са на ясно с продължаващ няколко години проблем, свързан с подопечния на Точкова Хасковски административен съд (ХАС).

  Става дума за противоречивата практика при решаването на едни и същи казуси.  Сигналите по този повод са много.

  Последният идва от районния съдия в Ивайловград Таня Киркова, която в годишния доклад на съдилището за 2013 г. заявява, че противоречивата практика спъва работата на нея и на колегите й. На същото мнение са и магистрати от районния съд в Хасково и Димитровград.

  Те признават, че са озадачени, когато едни и същи казуси, решени от тях по идентичен начин, един път биват потвърждавани от ХАС като последна инстанция, а друг път са отменяни.  „Десант” разполага с документи, които потвърждават това.

  На 8 декември 2012 г. две сервитьорки, обслужващи съседни маси в местно заведение, са глобени при полицейска проверка с по 2000 лв. Нарушението е идентично - сервиране на алкохол на непълнолетни. Санкционираните решават да обжалват актовете си пред Районен съд - Хасково като първа инстанция.  Защитниците им се опитват да докажат, че вината не е на сервитьорките, които са само изпълнителки, а на собственика на заведението. Двете дела попадат при двама районни магистрати, които вземат едно и също решение и постановяват, че глобите са законосъобразни и трябва да останат.

  Двете момичета обаче обжалват и делата им пристигат в Административния съд. Точно там се случва нещо необяснимо. По първия случай съдиите Теодора Точкова, Петя Желева и Цветомира Димитрова отменят глобата. По другото дело Ива Байнова, Василка Желева и Кремена Костова потвърждават становището на Районен съд - Хасково.  Магистратите не обръщат внимание на факта, че двете решения на колегите им от по-долната инстанция са еднакво мотивирани. За служителките от кафенето това означава, че глобата на едната остава в сила и трябва да бъде платена, а на другата санкцията е отменена.

  Тази противоречива практика на съдилището създава най-много затруднения на районните магистрати в окръга. Някои от тях признават за идентични административни казуси, решавани разнопосочно от административните съдии.  „Това пречи на правораздаването да бъде предсказуемо. Едни и същи решения по едни и същи дела понякога биват потвърдени от административните колеги, а понякога отменени. Как при тези условия да налагаме единна практика при произнасянето на идентични казуси“, каза пред нас районният съдия от Хасково Гроздан Грозев.  Същото мнение изрази и съдия Даниела Николова. При репортерската ни проверка се натъкнахме на още един любопитен факт около проведеното наскоро атестиране на районните съдии Даниела Николова и Антоанета Митрушева от Димитровград. На комисията направило впечатление, че и при двете най-много са отменените административни дела.  Окръжният съдия Стратимир Димитров, участвал в комисията, определи това като „странно”, тъй като и двете съдийки са считани за едни от най-добрите в окръга, а административните дела по принцип са по-леки от наказателните например.

  Според неофициална информация, административните магистрати обяснявали противоречивите си понякога съдебни актове с вътрешната си убеденост. Председателят на Окръжен съд -Хасково Миглена Тянкова съобщи за проблема още преди няколко години.

  Ситуацията в Хасково е известна и на съдии от Върховния административен съд. На два семинара съдия Лозан Панов от ВАС е заявявал, че районните магистрати имат право да се тревожат и е призовал към уеднаквяване на практиките и към „предсказуемост на правораздаването“.  Препоръките му обаче не дават резултат. „В Административен съд-Хасково не е постъпил нито един сигнал или друга информация, нито от граждани или организации, нито от административни органи, нито от съдилища, за наличието на противоречиво решавани от различни състави на съда идентични откъм фактическа обстановка касационни наказателни с административен характер дела“, казват от съда в разпространено до медиите нарочно прессъобщение.  Неофициално обаче в средите отдавна се коментира напрежението между районните съдилища, от една страна, и ХАС от друга. Адвокати, работили по противоречивите казуси, твърдят, че ситуацията трябва да бъде преодоляна, защото не е нито в полза на гражданите, нито пък на съдебната система.

  Именно имиджа на съдебната система ще трябва да брани съдия Теодора Точкова, ако бъде избрана на високия пост. Юристи не крият надеждите си разумът сред депутатите в Народното събрание да надделее и до високия пост във ВАС да стигне наистина качествен магистрат с доказани административни качества.

 5. 28
  qwe | нерегистриран
  2
  -1

  ТЕОДОРА ТОЧКОВА Е ЧОВЕК НА МАЯ МАНОЛОВА. НАИСТИНА ЛИ СМЯТА ЧЕ ГЕРБ ЩЕ ПОДКРЕПЯТ НЕЯ И ТАКА РАЗБИРА СЕ ТОЧНО МАЯ МАНОЛОВА

 6. 27
  задача за новоизбрания гл.инспектор ИВСС | нерегистриран
  1
  0

  Според постановление№308/98 от 04.5.1999г. на Апелативна п-ра София ,искането ми за отвод на целия състав на прокуратурата и следствието за неопределено време напред, противоречи на закона,и разпоредбите на чл.127 от КРБ.

  Същото твърди и ВКП/Гл.п-ра/ с постановление № 2001/98 от 23.юли 1999г., по моя жалба, ,че Е НЕДОПУСТИМ цялостен САМООТВОД на прокуратурата,тъй ,като ще е в разрез с правомощита й съгласно ЗСВ и чл.127 от КРБ.

  1.Моля да се вземе в предвид ,че периода на гореописаните постановления на САп и ВКП попадат във времевите рамки на долуописаните самоотводите на прокуратурата Враца,й оттук на сетне след постановленията / тези самоотводи на прокуратурата/ са били невъзможни да бъдат сторени в с.з. от ръководителите на прокуратурата Враца ,тъй като ще е извън рамките предвидени в НПК,ЗСВ и КРБ.

  Въпреки гореописаното, решилия с акт по същество прокурор, изготвил обвинителния акт,и внесъл го за разглеждане в съда ,с писменно искане Молба от 27.5.99г. ПРАВИ САМОТВОД на цялата прокуратурата Враца по НОХ дело №522/98г.Рс Враца по чл.148 ал.2 ,вр. с чл.147 НК,/обида и клевета срещу общинар/ , пречка процесът да бъде поет от безпристрастен обвинител. Й доказващо , че прокуратурата е следвало да се самоотведе от участие й в разследването,по дозн. №870/96г.Рп Враца, по чл.148 ал.2 вр.чл.147 НК,й като предубедена,а оттам й е липсвало по ОХ делото изясняване на цялостната фактическа обстановка,основание за връщане на делото  ПРОИЗНАСЯНЕ от съда по това искане за приет или отхвърлен самоотвод на цялата Рп Враца , НЕ СЕ УСТАНОВЯВАТ ПО по нох.д. №522/98г.Рс Враца,И ВНОХ.Д. №358/99г.Ос Враца ,тъй като е било основание

  за връщане на делото включително и по тази причина. Тъй, като съгласно НПК-по основателността на самоотводите и по отводите съда се произнася незабавно,..и от по –торестоящата прокуратура,а в съдебното производство,съдът който разглежда делото,в случая ВРс.

  А/ По същото време,в нарушение на гореописаните постановления на САП и ВКп , .гражданска колегия в публично заседание на 29.април 1999г.по гр.д. №793/1998г. на окръжен съд Враца ,по ЗОДВПГс определение на съда ПРИЕМА САМОТВОДА , й на ръководителя на окръжна прокуратура Враца ,самоотвел цялата окръжна прокуратура по делата ми въобще.Не отменен до сега от съд.  2. От гореописаното се формира й извод, че прокурорът,, и РП Враца - не са била страна и участник в първоинстанционното съдебно производство,за да защити обвинението си , което й не може да постави началото на допустимо съдебно производство,както пред първоинстанционния ,така и пред въззивната инстанция,тъй като ФАКТИТЕ ИЗЛОЖЕНИ В ОБСТОЯТЕЛСТВЕНАТА ЧАСТ НА ОБВИНИТЕЛНИЯТ АКТ НЕ МОГАТ ДАБЪДАТ ПОЛЗВАНИ от съда ПРИ ПОСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИСЪДАТА.

  Тъй като правото да поддържа обвинението пред първоинстанционната , инстанция имат участвалите по делото страни прокуратура и съд – в конкретния случай по нох.д. №522/98г.РС Враца прокуратурата е липсвала .  3.При липса на прокурор-СТРАНА ПО ОБВИНЕНИЕТО В ПРОЦЕСА ,и при заявен и приет от съда самоотвод ,не отразен в протокола и присъдата от с.з. на 9.7.99г., при само физическо присъствие на прокуратурата по нох.д. №522/98г.Рс Враца

  „съда” произнася присъда ЛОС № 245/9.7.99г. ,без да има по делото страна да защитава обвинението ,с което е симулиран „справедлив” процес и постановена недопустима присъда на ЛИШАВАНЕ от СВОБОДА ,а решение на Ос Враца оставило в сила присъдата ,като не са се произнесли умишлено са игнорирали гореописаното.

  А/ Според установения конституционен модел и структура , прокуратурата е единна и централизирана, според разп. на чл. 136, ал.3 от ЗСВ.

  Б/ ,Което доказва ,че е липсвал прокурор и на въззивната инстанция Ос Враца -внох.д.358/99г,оставил в сила присъдата с решение,а оттам и е лисвал прокурор й по н.д. 50/00г.ВКс,1.н.о.оставил в сила решението на възз. инстанция й присъдата на първоинстанционния съд , при пълна липса на прокурори по делото ,които да я представляват,като страна в процеса.

  В/Поради й което СЛЕД ОСЕМ години след влизане на присъдата в сила гл. прокурор внася искане за възобновяване на н.д. №50/2000г.ВКс на осн. чл.78 а НК ,оставено без разглеждане ,поради косационно произнасяне.  5.Видно от гореописаното, става очевидно ,че съдебния акт на ВКс №166/10.5.2000г е НЕСТАБИЛЕН ,не се ползва с нужния стабилитет,,тъй като е липсало сформиране на ЗАДАЛЖИТЕЛЕН СЪСТАВ по ОХ делото,поради самоотвод на прокуратурата ,а оттам й при липса на осъществена правораздавателна власт на прокуратурата по делото.

  Присъдата и Решенията се явяват постановено от незаконен състав и опорочено до степен на супер нищожност в неговата цялост.  6.Нарушението на изискването за заседаващ законен състав е от категорията на „твърде съществените”, и не може да бъде призната действителността на присъда и решения, постановено от незаконен състав. А, оттам й, е на лице обвинение и съдебен акт подкопаващи НПК,ЗСВ и основния Закон -Контитуцията на РБ,видно от гореописаното,и постановления на САп и ВКп.

  II.По отношение гражданската част на присъдата:

  1.Въпреки ,че още в началото на решението на ВКс 166/10.5.2000г. по н.д. №50/2000г.,са изложени точни и ясни мотиви за правоотношение в гражданската част на присъдата,а именно ПОИСКАНИ нейм.щети 2000лв.,уважени 700лв.,а диспозитива на решението оповестява само изхода на процеса-че потвърждава решението на Ос Враца и присъдата на ВРс.

  Е издаден от Рс Враца ИЛ в полза на гр. ищец за 700лв.неим. щети,плюс ведно с лихва от 1996г. равняваща се на 1850лв.,в полза на баща на прокурор от Враца ,,което е в нарушение на решението на ВКс.

  На лице е набързо разгледаното дело приключило с некачествен акт,/брак/, по-горните инстанциий, на свой ред са произвели некачествени актове,/също брак/, а те са се оказали окончателни.

 7. 26
  Бездънната алчност на корумпираните български магистрати | нерегистриран
  2
  -5

  Всяка година алчността на корумпираните български магистрати сва все по бездънна! Искат все повече милиони, но пак да си ги харчат на тъмно, без отчетност, без контрол и без отговорност!

  Съдебната власт ще иска 507 млн. лв. бюджет за 2013 година

  http://www.legalworld.bg/show.php?storyid=26708

  ВСС замина днес за Силистра, където ще проведе поредното си изнесено заседание

  17 май 2012 | Ралица Христова | 768 прочитания | 7 коментара

  С 87 млн. лв. по-голям бюджет ще иска Висшият съдебен съвет за следващата година. За 2012 лв. бюджетът е 420 млн. лв., а за следващата са заложени 507 216 621 лева.

 8. 25
  До множеството корумпирани уядени и злобни български магистрати | нерегистриран
  1
  -4

  Корупцията остава сериозен проблем в полицията, митниците и съдебната власт в България

  Според доклад на Държавния департамент на САЩ

  http://www.legalworld.bg/show.php?storyid=26028

  08 март 2012 | Правен свят | 959 прочитания | 19 коментара

 9. 23
  до номер 5 | нерегистриран
  3
  -2

  прекрасно написано и е самата истина...

 10. 21
  предопределеност | нерегистриран
  5
  -5

  Единствено - Богу е, отредено правото, да съди! В този-контекст си мисля, как-ли се чувстват - тези, присвоили-си, това /Негово/-право и... с какъв морал трябва да са осеяни-свише, за да предрешават Човешки съдби?! ...А, от баба си знам, че човек - идва и си отива, от този свят, с името!/иде-реч за:- Чочкова и Точкова/.

 11. 20
  зъбчо | нерегистриран
  22
  -4

  До цъкащите минуси раздразнени прокурори: Ами така е, уважаеми прокурори, следователи и полицаи. Не разбирате от граждански дела, в частност от делби, несъстоятелност, търговски дела и пр. и не разбирам защо това ви дразни и защо толкова се лютите. Всъщност нормално е да не разбирате от делби и именно защото прокурорите не разбират от такива дела не е редно да ги проверяват. Не случайно писах, че целият модел е сбъркан и затова и Господ да направят главен инспектор нищо няма да се промени. ВСС трябва да се раздели на съдийска и на прокуроска камара, но същото следва да важи и за инспектората. Там също трябва да има съдийска камара, която да се състои само от съдии, които да проверяват съдилищата, както и прокурорска камара, състояща се само от прокурори, които да проверяват прокуратурите. И ВСС, и инспекторатът са мощно средство за власт и натиск, от които прокуратурата блестящо се възползва и затова в близкото десетилетие не чакам това уродливо положение да се промени, затова сега да отивам да подреждам делбите, защото прокурорката и двамата й експерти ще започват да проверяват дали правилно съм изчислила наследствената маса и правилно съм допуснала делбата между стотината съделители.

 12. 19
  "Копи/пейса" е досадна чуждица като „кеш енд кери“ | нерегистриран
  2
  -2

  Копи-енд-пейст? Процесът на заемане на чужди думи има пряко отношение към въпроса за т. нар. чистота на езика. Според някои езиковеди има чужди думи, които обогатяват езика, тъй като те нямат домашен еквивалент, докато други го „замърсяват”, опитват се да заместят съществуващи български думи. Първите се наричат заемки, а вторите чуждици. Борбата за чистотата на националния език е борба срещу употребата и проникването на непотребни като "копи енд пейст" елементи от чуждоезичен произход. Българският заместител на израза „копи-пейст” е думата „дословно”, но този израз не притежава същата образност като английската дума, въпреки че и той се декодира бързо.

 13. 18
  "леле" каква "концепция" "серизна работа" | нерегистриран
  7
  -1

  Преимуществени проверки за последните инстанции и разум при разумните срокове, за да няма "копи-пейст" актове

 14. 17
  да бе 16 | нерегистриран
  9
  -8

  По-идиотско от това да седна и да преписвам собственоръчно обвинителния акт няма! Вместо да си спестя време и да си пиша мотивите, ще преписвам, да не съм ученичка в първи клас, опа извинете и те не го правят вече. Идиотско е за какво се хващат от инспектората - забележете за копи пейст, я да вземат да си спазват часовете за заседания, че вече народа като отиде в съда и цял ден си отвява там в чакане за "великия" съдия. Такава срамна работа и никой да не повдига въпроса с тези закъснения, направо нямам думи! СРАМОТА!!!

 15. 16
  moiraine | нерегистриран
  11
  -6

  До коментар [#13] от ".":Проблемът е в това, че някои мързеливци като Колев, Марков и други подобни екземпляри сканират целия обвинителен акт, включително и с правните съображения на прокурора (доколкото изобщо има такива) и смятат, че са си свършили работата. И понеже ги мързи да дишат, не се сещат дори обвиняемият да го прекръстят на подсъдим, а за поправка на правописни, стилистични и други грешки да не говорим. Нали се сещате колко е идиотско при оправдателна присъда да прочетете, че обв. Х от обективна и субективна страна е осъществил състава на престъплението по чл. .... В такива случаи и анализ на доказателствата няма, и съображения по правото и по наказанието липсват. Така че проблемът не е в самото сканиране или копиране, а в използването на технологиите за отбиване на номера.Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.