Прекратяване на СИО при изпълнение, насочено от кредитор

Прекратяване на СИО при изпълнение, насочено от кредитор

В предходната статия бяха разгледани само част от фактите и обстоятелствата, при чието настъпване съпружеската имуществена общност (СИО) се прекратява. Изясни се, че това се случва по волята на един или и на двамата съпрузи или по силата на закона. При всички случаи на прекратяване дяловете на съпрузите се считат за равни. В следващите редове ще бъдат разгледани хипотезите на прекратяване на СИО при изпълнение, насочено от кредитор върху вещ в режим на СИО за личен дълг на един от съпрузите или откриване на производство по обявяване в несъстоятелност срещу някой от съпрузите в качеството му на едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник. Ще се обърне внимание и на някои от случаите на прекратяване на СИО, които не са изрично посочени в Семейния кодекс (СК).

Прекратяване на СИО поради изпълнение по реда на ГПК върху обща вещ в режим на СИО за личен дълг на един от съпрузите

Съгласно чл. 27, ал. 4 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК) изпълнение за личен дълг на единия от съпрузите (по реда на глава 44 от ГПК), което е насочено от кредитор към вещ, част от СИО, прекратява общността върху тази вещ. В този случай дяловете на съпрузите отново са равни. Нито взискателят може да претендира, че поради приноса му в придобиването на вещта съпругът длъжник има по-голям дял (това би направил с цел да увеличи средствата за удовлетворяване на вземането си), нито на същото основание съпругът недлъжник - че има по-голям дял от този на съпруга длъжник (чл.  506 от ГПК).

По силата на чл. 502 от ГПК изпълнението може да бъде насочено върху вещ, която е в режим на СИО. Когато съдебният изпълнител установи това задължително уведомява съпруга недлъжник. В това изпълнително производство последният разполага със самостоятелни права. Той може да предложи друго имущество на съпруга длъжник, върху което да се насочи изпълнението, ако посоченото имущество е налице и вземането ще може да се удовлетвори от него. След като се извърши опис от съдебен изпълнител, изпълнението по отношение на вещта в режим на СИО се спира. То може да продължи, в случай че след осребряване на посоченото имущество вземането остане неудовлетворено (чл. 502, ал. 1, изр. второ от ГПК).

Съпругът недлъжник може да оспори вземането на същите основания и по същия ред, както съпругът длъжник. Освен това може и да обжалва изпълнителните действия на същите основания като длъжника, включително при неспазване на горепосочената разпоредба на чл. 502 от ГПК.

По аргумент от чл. 503, ал. 4 от ГПК съпругът недлъжник може да участва в наддаването при публичната продан на вещта, като последният се обявява за купувач, ако при съставянето на протокола по чл. 492, ал. 1 от ГПК заяви, че желае да купи имота по най-високата предложена цена.

Съпругът недлъжник може да осуети проданта по силата на чл. 505, ал. 1 от ГПК. За целта той следва да внесе по сметка на съдебния изпълнител равностойността на дела на съпруга длъжник от общата вещ според определената цена за продажба в магазин на движимата вещ, съответно от цената на имота. Това трябва да извърши до предаването на движимата вещ в магазин или борса, съответно преди началото на явния търг с устно наддаване, а за публичната продан на имот - до деня, предхождащ деня на проданта.

По взаимно съгласие двамата съпрузи могат да посочат друга вещ в режим на СИО, върху която съдебният изпълнител да насочи изпълнението (чл. 502, ал. 2). Последният, ако прецени, че предложената от съпрузите вещ е в състояние да удовлетвори взискателя, заменя обекта на изпълнение с нея.  

След продажбата на движимата вещ съдебният изпълнител изплаща половината от цената на вещта на съпруга недлъжник, а останалата сума служи за удовлетворение на всички взискатели по изпълнителното дело (кредитори на съпруга длъжник).

Когато изпълнението е насочено върху недвижим имот в режим на СИО, той се описва изцяло, но се продава само ½ - иделната част собственост на съпруга длъжник от прекратената по силата на чл. 27, ал. 4 от СК СИО. По този начин съпругът недлъжник и удовлетвореният кредитор се явяват обикновени съсобственици на имота.

Прекратяване на СИО с влизане в сила на решение за откриване на производство по несъстоятелност срещу съпруг - едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник

Според изричната разпоредба на чл. 27, ал. 5 на СК съпружеската имуществена общност се прекратява с влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност срещу съпруг - едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник. На основание чл. 630, ал. 1, т. 2 от Търговския закон (ТЗ) при наличие на неплатежоспособност или свръхзадълженост окръжният съд по седалище на търговеца длъжник открива производство по несъстоятелност. Това особено производство има за цел да осигури справедливо удовлетворяване на кредиторите и възможност за оздравяване предприятието на длъжника, като в него се взимат предвид интересите на кредиторите, длъжника и неговите работници (чл. 607 от ТЗ).

В чл. 608, ал. 1 от ТЗ се дава определение кога търговецът е неплатежоспособен. Той следва повече от два месеца да не е в състояние да изпълни свое изискуемо парично задължение. Последното може да бъде породено или отнасящо се до търговска сделка, да е публичноправно задължение към държавата и общините, да е свързано с търговската му дейност, да е задължение по частно държавно вземане, или неизпълнено задължение за изплащане на трудови възнаграждения към най-малко една трета от работниците и служителите.

Свръхзадължеността е друго специфично състояние, в което могат да изпаднат само капиталовите дружества (дружество с ограничена отговорност, акционерното дружество и командитното дружество с акции). Свръхзадължеността се състои в превишаване на пасивите на дружеството над неговите активи. Съгласно чл. 742, ал. 1 от ТЗ търговското дружество е свръхзадължено, ако неговото имущество не е достатъчно, за да покрие паричните си задължения. 

Едновременно с откриването на производството по несъстоятелност за събирателното, командитното и командитното дружество с акции се смята за открито и производството по несъстоятелност за неограничено отговорните им съдружници (чл. 610 от ТЗ). С откриване на производството по несъстоятелност срещу съпруга длъжник - едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник неговите имуществени права към тази дата и придобитите след нея образуват масата на несъстоятелността. Според изричните разпоредби на ал. 2 и 3 на чл. 614 от ТЗ ½  от вещите и правата върху вещи от прекратената СИО влизат в масата на несъстоятелността. Последната служи за удовлетворяване на всички кредитори на съпруга длъжник по търговски и нетърговски вземания.

С цел защита на интересите на кредиторите и на работниците и служителите на длъжника е въведена изричната разпоредба на чл. 615 от ТЗ. Прекратяването или делбата на съпружеската имуществена общност, както и определянето на по-голям дял, ще бъдат недействителни по отношение масата на несъстоятелността, ако са се случили в срок от 6 месеца преди началната дата на неплатежоспособността до приключване на производството по несъстоятелност. 

Както бе споменато по-горе, СК неизчерпателно урежда фактите и обстоятелствата, при които СИО се прекратява.

На първо място такъв факт ще бъде погиването на вещта в режим на СИО. В случай, че същата е застрахована обаче ще възникне СИО върху получената от застрахователя сума. 

Друга хипотеза, при която СИО върху вещ или вещно право ще се прекрати, е при всички случаи на нейното/неговото прехвърляне, както и при отказ на двамата съпрузи от правото на собственост или вещното право. Повече за тези сделки виж в "Как съпрузите могат да управляват и да се разпореждат с вещите в режим на съпружеска имуществена общност".

СИО би се прекратила и с отчуждаването на вещта от държавата или общината. Съгласно чл. 32, ал. 1 от Закона за държавната собственост имоти и части от имоти - собственост на физически лица, могат да се отчуждават принудително за задоволяване на държавни нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, след предварително и равностойно обезщетение. Аналогична е разпоредбата на чл. 21, ал. 1 от Закона за общинската собственост. Тази хипотеза се среща при случаи на необходимост от изграждане на обекти за задоволяване на държавни нужди или на обекти публична общинска собственост, на национални обекти или обекти от първостепенно значение - публична общинска собственост и в други случаи, определени със закон. В такива ситуации по смисъла на чл. 21, ал. 1 от СК двамата съпрузи ще притежават общо сумата, която те ще получат като обезщетение срещу отчуждения имот в режим на СИО.

Притежаването на вещ или на вещно право в режим на СИО обаче поражда въпроси не само във връзка с управлението и разпореждането с нея, но и за поемането и разпределянето на разходите, свързани с ползването на общата вещ. Този въпрос и спецификите, когато вещта в режим на СИО е закупена с ползването на ипотечен кредит, ще бъдат разгледани в отделни статии.

Следва продължение.

Още по темата

Асоциацията на прокурорите обвини издание на подсъдимия Иво Прокопиев в опит за дискредитиране на държавното обвинение

Предишна новина

Новият зам.-апелативен прокурор на Велико Търново встъпи в длъжност

Следваща новина

Коментари

2 Коментара

 1. 2
  | нерегистриран
  0
  -1

  Видно от жалбата по допустимост и от Решение от 16 май 19г. на ЕСПЧ Kamenova v. Bulgaria (Application no. 61731/11),с което е осъдена държавата , заради забавена процедура от 1996г. до 2013г. /около 17 години/ свързана със земеделска реституция, вследствие на което прекомерно забавяне семейството ми е поставено в ситуация на продължителна несигурност,тъй като администрацията ме е въвела в заблуждение, че следва да изчакам съставянето на кадастрална карта и план за земеразделяне.

  В същото време с друг незаконен акт на държавата за суми 4%ДТ по ГПК ,заради отхвърлени искове по ЗОДВПГ на съпругът ми от окръжните съдилища Враца ,Видин и Монтана,, НАП офис Враца образува изпълнително дело № 58/10г. ,върху които процентни ДТ начислява процентна лихва,.,като публичният изпълнител ,без да съм длъжник ,насочва изпълнението върху моят недвижим имот- гараж в и.ц. на Враца,1/2 част от която съм собственик по нотариален акт от 1980г., Поради държавна принуда семейството ми изплати на НАП през 2010г. ,сумата от близо 3000лв.процентни ДТ,въпреки че след 2008г. закона ,беше променен от процентна в проста ДТ,равна на 10 лв.,поради което и “съда”Враца за да не излезе наяве гореописаното ,, отказа служебна проверка .

 2. 1
  Въпрос | нерегистриран
  1
  0

  Някой може ли да помогне...

  От къде мога да си закупя ключодържател като този от снимката към статията.....?!?

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.