При конкурс чрез атестиране ВСС не е обвързан с реда на класирането


Тричленен състав на ВАС отхвърли жалбата на Светлана Вайзе срещу решението на ВСС за приемане на комплексната й атестационна оценка, решенията за назначаване на кандидатите за свободните места във ВКС, ВАС и НСлС, решенията за класиране на кандидатите за съдии във ВКС, ВАС и за следователи в НСлС.

Съдът отхвърли и жалбата на Татяна Нецова срещу решенията на ВСС по Протокол №30 от 16 юли 2008 г., в частите, с които съветът не я повишава в длъжност "съдия във ВКС" и не я повишава в длъжност "съдия във ВАС". Решенията са окончателни.

Тричленният състав на ВАС приема за неоснователни твърденията в жалбите за нарушение на разпоредбата на чл.194, ал.1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ). Според този текст ВСС приема решение за повишаване или преместване на съдия, прокурор или следовател по поредността на класирането до попълване на местата.

Съдебният състав е категоричен, че тази норма не може да се тълкува като императивно изискване за формален положителен вот, с който колективният орган, при условията на обвързана компетентност, гласува класираните на първите поредни места кандидати.

Съветът, в рамките на предоставените му правомощия по обезпечаване на кадрите в органите на съдебната власт, приема своите решения по целесъобразност. Обжалваните решения са взети в условията на оперативна самостоятелност и съветът е упражнил правото си на самостоятелна преценка и избор между две или повече еднакво законосъобразни, но различно целесъобразни, възможности.

В тази част волеизявленията на ВСС не подлежат на съдебен контрол. Това обаче не ги изключва от обхвата на съдебното оспорване, тъй като оперативната самостоятелност има определени от закона рамка и цел, нарушаването на които води до незаконосъобразност на издадените актове.

Неоснователни са твърденията за липса на мотиви, защото мненията и съображенията, изразени от членове на ВСС по време на заседанията, проведени на 9, 10 и 16 юли, обуславят постановения в атакуваните решения правен резултат и се приемат за мотиви на крайните административни актове.

Съдът в решенията си коментира и определянето на комплексната оценка. Според ВАС то е въпрос на самостоятелна преценка на ВСС, като съображенията за приемането на оценките са изложени в протоколирани изказвания на членовете на съвета. Проведените обсъждания при гласуване на атестациите са съобразени с общите и специални критерии за атестиране на всички кандидати. Определянето на оценките е право на избор на ВСС и е въпрос на целесъобразност, който не подлежи на съдебен контрол.

В мотивите си съдът констатира, че решенията на ВСС, свързани с класирането за всяка длъжност според резултатите от атестирането, не подлежат на самостоятелна проверка отделно от акта по съществото на производството, а това е решението на ВСС за повишаване или преместване в длъжност, респективно за отказ.

Върховният административен съд остави без разглеждане жалбите на Захарин Захариев и Стефан Димитров, защото са просрочени.

Тричленният състав на ВАС остави без разглеждане – като недопустима – и жалбата на Стефан Димитров, който атакува решенията за класиране на кандидатите за прокурори във ВКП и ВАП и следователи в НСлС. Мотивът е, че в закона липсва възможност за оспорване на процедурните актове в хода на провеждането на конкурса.


ВАС трябва да бъде "възстановен" и в Закона за нормативните актове *

Предишна новина

Продавачът на билети за басейн не е длъжностно лице

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.