Продавачът на билети за басейн не е длъжностно лице


Съдебният състав приема за основателна касационната жалба на варненския кмет срещу решението на Административен съд – гр. Варна, с което е уважен (за сумата 1000 лв.) искът на Стоян Стефанов срещу общината. Ищецът е ученик в спортно училище със специалност "Плуване", тренирал е в басейн "Приморски", стопанисван от община Варна. Установено е, че на 3 и 4 декември 2006 г. съдържанието на хлор във водата е било около 2%, докато допустимата стойност, съгласно Инструкция №34 за хигиената на спортните обекти и екипировка, е 0,6 на сто.

Според исковата молба по време на тренировки Стоян Стефанов е получил увреждане – иритативен контактен дерматит. Становището на съдебния медик гласи, че това заболяване е в резултат на наличието на химични вещества във водата над нормите. Проверката е установила, че предозирането на хлора е допуснато по вина на един работник.

Варненският административен съд е приел, че в случая е приложима разпоредбата на чл.1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ), която гласи: "Държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод на изпълнение на административна дейност."

Според ВАС обаче изводите на Варненския административен съд са неправилни и незаконосъобразни, тъй като не се прави разграничение между отговорността на държавата и общините – по смисъла на чл.203 от Административния процесуален кодекс (АПК), респективно ЗОДОВ – и института на "непозволеното увреждане", уреден в чл.45–чл.54 от Закона за задълженията и договорите.

В чл.7 от конституцията е предвидено, че "държавата отговаря за вреди, причинени от незаконни актове или действия на нейни органи и длъжностни лица". Този принцип е залегнал и в разпоредбата на чл.203 от АПК.

В кръга на органите на държавна власт влизат всички органи, които по един или друг начин са придобили властническо правомощие по силата на закон. А "длъжностни лица" са тези, които осъществяват определена служебна функция и задължение.

Според тричленния състав на ВАС в конкретния случай не може да се приеме, че физическото лице, което е нарушило цитираната Инструкция №34 и е предозирало съдържанието на хлор във водата, е длъжностно лице, осъществяващо административна дейност по смисъла на чл.1 от ЗОДОВ.

"Лицето, неизпълнило задължението си за правилната употреба на химикали, не е длъжностно лице по смисъла на закона. То осъществява определена работа, но тя не е от тези действия, които могат да ангажират отговорността на държавата по реда на ЗОДОВ", пише в мотивите на съдебното решение.

Според закона задължително изискване е действието или бездействието да са извършени от длъжностно лице при изпълнение на служебна дейност, която задължително трябва да има административен характер. Очевидно работникът, назначен като "билетопродавач" (след инцидента той е уволнен), който не е изпълнил определени задължения за правилно хлориране на басейна, не може да бъде длъжностно лице, осъществяващо административна дейност. Ето защо ВАС приема, че в случая не са налице предпоставките по чл.203 от АПК за уважаване на иска, предявен от Стоян Стефанов.

"Приетото от Административен съд – Варна, наличие на бездействие на община Варна, изразяващо се в неупражняване на контрол върху дейността на служител, ангажиран в експлоатацията на басейна, е неправилно, като се има предвид, че този служител не е длъжностно лице и не осъществява административна дейност. Безспорно, увреждане за ищеца е налице, но искът, предявен с правно основание по чл.203 от АПК, е неоснователен", се казва още в мотивите на върховните административни съдии.
 


При конкурс чрез атестиране ВСС не е обвързан с реда на класирането

Предишна новина

Договорът за строителство на бъдещ имот – колкото специфичен, толкова и спорен

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.