Промениха ГПК и ЗАНН в един ден

Промениха ГПК и ЗАНН в един ден
снимка:БГНЕС

Малко преди ваканцията, депутатите окончателно приеха значителни промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) и Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Новите промени в ГПК целят продължаването на съдебната реформа и поемането на последващи стъпки към въвеждането на изцяло електронно правосъдие, което засяга и функциите на Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС), както и Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП).

Конкретните промени в ГПК

Приетата уредба предвижда, че връчването на актове на съда може да се извършва на избран от страната електронен адрес за връчване чрез единния портал за електронно правосъдие; чрез квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща. В случай че страната няма регистрация в ЕПЕП или не е избрала квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща, а е посочила адрес на електронна поща, връчването се осъществява на посочения адрес. При невъзможност връчването да се осъществи по посочените начини, се преминава към връчване на настоящия адрес на страната, а при липса на такъв - на постоянния. С промените в ГПК е предвидено, че връчването на кредитни и финансови институции, включително тези, извършващи събиране на вземания срещу потребители, застрахователни и презастрахователни дружества и търговци, които извършват доставка на енергия, газ, или предоставяне на пощенски, електронни съобщителни или водоснабдителни и канализационни услуги, нотариуси и частни съдебни изпълнители, държавни учреждения и общини се извършва само на електронен адрес.

Връчването на адвокат се извършва чрез единния портал за електронно правосъдие. За да се гарантира връчването чрез ЕПЕП е предвидено и задължение за адвоката да се регистрира и да поддържа профил в Единния портал за електронно правосъдие по чл. 360в от Закона за съдебната власт и в информационна система за сигурно електронно връчване.

Освен това, ГПК вече ще дава възможност в случай, че искането за защита и съдействие е извършено в електронна форма съгласно чл. 102е в ЕПЕП, дължимата държавна такса да се намалява с 15 на сто. При оттегляне на съгласието за връчване по този начин разликата до пълния размер на дължимата държавна такса се довнася от ищеца в едноседмичен срок.

Промените в ЗАНН

В закона вече ще бъде записано, че гражданите, получили наказателни постановления за нарушения, ще могат да сключват споразумения с институциите, които ги издават и да договарят по-ниски глоби. Споразумението ще може да се предлага от самия нарушител в 14-дневен срок от връчването на акта, но при няколко условия. Първото е да не е повторно нарушение. Второ, да не е в едногодишен срок от влизането в сила на вече наложен на прегрешилия акт. Трето, ако става въпрос за престъпление. Четвърто, ако признанията, направени от нарушителя, при предложението за споразумение не се припокриват със събраните доказателства.

Когато със споразумението се налага административно наказание глоба – самостоятелно или с друго наказание, наказващият орган определя глобата в размер на 70 на сто от минимума или от точно определения размер, предвиден за извършеното нарушение, а когато в закона не е предвиден минимум, наказващият орган определя размера на глобата в размер, не повече от 70 на сто от половината от максимума. Другите видове административни наказания се определят по правилата на чл. 27, ал. 1-4.

Прецизира се уредбата на кръга лица, които могат да искат отвод на наказващия орган, тъй като употребеното понастоящем понятие „нарушителят“ – в чл. 51, ал. 3, е възможно да доведе до стеснително тълкуване в смисъл, че право да искат отвод на длъжностното лице имат само физическите лица – нарушители. С оглед да не се поставят останалите категории административнонаказателноотговорни лица в по-неблагоприятно положение, се предлага изрично да се предвиди, че правен интерес да иска отвод следва да се признае на лицето, срещу което е съставен актът за установяване на административно нарушение, и на едноличния търговец или юридическото лице, срещу които е съставен актът за установяване на административно нарушение.

С промените в ЗАНН бе въведено и ново наказание - безвъзмезден труд в полза на обществото, което ще се налага при повторно или системно извършване на дадено нарушение. Санкцията ще може да е с продължителност максимум 200 часа годишно. Безвъзмезден труд не може да се налага в полза на физически лица или търговски дружества, в които няма държавно или общинско участие.

Още по темата

Глобиха кметството на Париж заради твърде много жени на ръководни постове

Предишна новина

Иван Гешев награди 18 прокурори от ВКП за висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните задължения

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.