Противопоставяме се на опитите изборът на главен прокурор да се превърне в политически фарс

Противопоставяме се на опитите изборът на главен прокурор да се превърне в политически фарс

След колегите си от Камарата на следователите и стотици обвинители от цялата страна, и Асоциацията на прокурорите в България депозира във Висшия съдебен съвет (ВСС) становище относно номинацията на зам.-главния прокурор Иван Гешев за следващ "обвинител №1". Именно двете съсловни организации, които представляват интересите на хилядите магистрати в България, зададоха и основните критерии, по които по-късно Прокурорската колегия към ВСС единодушно номинира Иван Гешев за главен прокурор. От становищата на двете организации става ясно, че решението на ресорната колегия към кадровия орган напълно отговаря на очакванията им.

В настоящото си становище Асоциацията на прокурорите изразява "принципната си, убедена и категорична подкрепа" за номинирания кандидат и се противопоставя остро на "опитите на някои среди настоящият избор да бъде превърнат в политически фарс и опорочен от инспириран уличен натиск и компроматна кампания".

От Асоциацията заявяват, че се солидализират напълно със стотиците си колеги от страната, които вече изпратиха във ВСС положителни становища във връзка с издигнатия кандидат. "Тази безпрецедентна подкрепа показва ясното желание на огромния процент от работещите в системата, за главен прокурор на Република България да бъде избран именно прокурор, който да е посветил своя професионален и житейски път на прокуратурата. Убедени сме, че богатият дългогодишен професионален опит на г-н Гешев, който в кариерното си развитие е започнал от най-ниското ниво като прокурор на първоинстанционно ниво, за да достигне до заеманата от него към настоящия момент длъжност Заместник на главния прокурор, ще бъде огромен плюс в неговата бъдеща дейност. Нещо повече, в качеството му на следовател и служител от системата на Министерството на вътрешните работи, г-н Гешев има реален практически опит и в сферата на разследването и разкриването на престъпленията, което с оглед нуждата от координирана реакция срещу престъпността като обществен и социален феномен, е безценно и от изключителна важност", пише в становището.

Според съсловната организация, Иван Гешев освен необходимите нравствени качества, притежава и "изявени ръководни, административни и мениджърски умения и компетенции, както и способността да формира, развива, ръководи и мотивира способен и ефективен екип". Прокурорите напълно споделят и визията на зам.-главния прокурор за стратегическото управление на Прокуратурата в следващите 7 години, заложена в концепцията му.

"Правен свят" публикува пълния текст на становището на Асоциацията на прокурорите в България:

Във връзка с процедурата за избор на главен прокурор на Република България Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България изразява принципната си, убедена и категорична подкрепа за номинирания кандидат г-н Иван Стоименов Гешев.

Изразяваме твърдото си несъгласие с опитите на някои среди настоящият избор да бъде превърнат в политически фарс и опорочен от инспириран уличен натиск и компроматна кампания. Призоваваме цялото българско общество да прояви зрялост и отговорност, като дебатът и процедурата се развиват само и единствено на "полето" на  професионалните критерии и законовите изисквания.

Асоциацията на прокурорите в България представи на вниманието на професионалните среди, обществото и медиите принципно становище за качествата, на които следва да отговаря бъдещият главен прокурор. Считаме, че единодушно номинираният от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет кандидат г-н Иван Стоименов Гешев отговаря на тези критерии.

Напълно споделяме и се солидаризираме с масовата подкрепа за г-н Иван Гешев, изразена от стотици прокурори, следователи и служители от различните организационни структури и нива в Прокуратурата на Република България. Тази безпрецедентна подкрепа показва ясното желание на огромния процент от работещите в системата, за главен прокурор на Република България да бъде избран именно прокурор, който да е посветил своя професионален и житейски път на прокуратурата.

Убедени сме, че богатият дългогодишен професионален опит на г-н Гешев, който в кариерното си развитие е започнал от най- ниското ниво като прокурор на първоинстанционно ниво, за да достигне до заеманата от него към настоящия момент длъжност Заместник на главния прокурор, ще бъде огромен плюс в неговата бъдеща дейност. Нещо повече, в качеството му на следовател и служител от системата на Министерството на вътрешните работи, г-н Гешев има реален практически опит и в сферата на разследването и разкриването на престъпленията, което с оглед нуждата от координирана реакция срещу престъпността като обществен и социален феномен, е безценно и от изключителна важност. Този огромен опит, това детайлно познаване на функционирането на системата на различните й нива, на плюсовете и минусите, на специфичните й връзки с останалите държавни органи  от правоохранителния сектор, на действителните нужди, както на работещите в системата кадри, така и на българските граждани, ще даде възможност на г-н Гешев незабавно да пристъпи към решаване на проблемите, към осъществяване на необходимите политики и към реализирането на очертаните от него стратегически приоритети в дейността на Прокуратурата на Република България.

Считаме, че освен чисто прокурорските си качества, с работата си като административен ръководител на Специализираната прокуратура и като Заместник главен прокурор, г-н Иван Гешев е доказал на практика, че притежава  и изявени ръководни, административни и мениджърски умения и компетенции, както и способността да формира, развива, ръководи и мотивира способен и ефективен екип.

В своята досегашна дейност като редови прокурор, административен ръководител и член на Асоциацията на прокурорите в България, г-н Иван Гешев винаги е демонстрирал откритост, честност, принципност и диалогичност в отношенията си с обикновените прокурори, следователи и служители. Вярваме, че тези качества са от решаващо значение за функционирането на Прокуратурата на Република България като  единен организъм. Създаването на нормална и спокойна работна атмосфера е от ключово значение за ефективността на всяка една система.

Като съсловна организация на прокурорите в България изцяло подкрепяме и адмирираме ясно изразения в концепцията на г-н Иван Гешев приоритет за социална ангажираност с проблемите на работещите в системата прокурори, следователи и служители. Убедени сме, че г-н Гешев ще се ръководи от максимата, че най- важният ресурс на всяка една система са работещите в нея хора. В тази връзка изразяваме своята готовност неуморно и последователно да работим, като си партнираме и сътрудничим с главния прокурор на Република България за постигане на следните цели: подобряване на условията на труд и на материалната база; гарантиране на адекватни за положения труд и усилия трудови възнаграждения; осигуряване на предвидимо и справедливо допълнително материално и нематериално стимулиране; разширяване възможността за ползване на ведомствени жилища и базите за почивка и отдих; подобряване на съществуващите застрахователни условия; доразвиване на съществуващата система на подпомагане на нуждаещите се колеги; изграждане на система за психологически грижи и помощ и т.н.

Ще подкрепяме и всички бъдещи усилия на главния прокурор и ръководството на Прокуратурата на Република България за гарантиране на справедлива натовареност; за постоянно професионално усъвършенстване, квалификация и обучения; за равна, реална и базирана на справедливи критерии възможност за кариерно развитие и израстване; за прозрачност и обективност при провежданите процедури за избор на административни ръководители.

С оглед постигане на реални и видими резултати в противодействието на престъпността, от ключово значение е и наличието на адекватна и модерна нормативна рамка. В своята концепция г-н Гешев е акцентирал на належащата нужда от усъвършенстване на материалното и процесуално законодателство, която необходимост е осъзната и споделена от всички работещи в сферата на разследването и наказателното правораздаване професионалисти.

Безспорно достойнство в концепцията на г-н Гешев и в публичните му изяви е изразеното от него последователно виждане, че бъдещият главен прокурор трябва да стъпи на солидната основа и да надгради над постиженията на своите предшественици, като със своя труд, усилия и умения спомогне за възходящото развитие на Прокуратура на Република България и утвърждаването на нейния авторитет.

Съзнаваме, че като магистрати, ние до голяма степен сме длъжници на българските граждани. Трябва веднъж завинаги да спечелим двете най- важни битки- в борбата с т-н. "битова" престъпност и в борбата с престъпността по високите етажи на властта. Тези два проблема са своеобразен бич за съвременното българското общество и понякога оставят у обикновените хора горчивото чувство за липса на справедливост. Ето защо на всички нас е необходим не просто главен прокурор, който формално отговаря на законовите критерии за заемане на длъжността, а човек който притежава куража  и непримиримостта да води и спечели тези битки. Вярваме, че именно г-н Иван Гешев е този човек и професионалист, който на практика е демонстрирал и доказал, че притежава  волята, смелостта и необходимите качества да воюва за каузата на законността и справедливостта, като неотклонно  защитава правата и интересите на българските граждани, общество и държава.

В настоящата  динамична и сложна международна  и вътрешна обстановка, в съвременния развиващ се с главоломна скорост във всички сфери /икономическа, научно- техническа, дигитална, социална, културна и т.н./ свят, Прокуратура на Република България не може да остане изолирана, капсулирана и  закостеняла структура. За да изпълнява своите конституционни и законови функции, Прокуратурата трябва непрекъснато да се развива и модернизира, като бъде едновременно проактивна в борбата с престъпността във всичките й уродливи форми и в същото време да остане  стабилна и разумно "консервативна". В цялата си досегашна дейност кандидатът за заемане на длъжността главен прокурор г-н Иван Гешев е доказал, че е изразител и радетел именно на идеята за утвърждаване на Прокуратурата на Република България като модерна, гъвкава и ефективна структура.  Считаме, че г-н Гешев притежава стратегическото мислене и качествата да бъде "визионер", като ръководи Прокуратурата на Република България в  този решаващ  за развитието на страната и обществото ни етап.

На база на цялостната кариера и безспорните лични и професионални качества на г-н Иван Гешев, на база на изготвената от него концепция, на база на мненията на колегите прокурори, следователи и служители, на база на подкрепата от служителите от останалите държавни органи в сферата на противодействието и борбата с престъпността, на база на гражданската и обществената подкрепа, сме твърдо убедени, че именно г-н Иван Стоименов Гешев  е правилният и разумен избор, като ще бъде достоен и успешен главен прокурор на Република България.

Този кредит на доверие безспорно е израз на големия авторитет и високите качества на кандидата, но в същото време представлява и огромна отговорност и очертава  очакванията на всички български граждани за бъдещо възходящо и позитивно развитие. Убедени сме, че г-н Иван Гешев ще бъде не главен прокурор на напразните обещания и празното говорене, а главния прокурор на решителните действия и постигнатите конкретни и реални резултати.

Още по темата

КАК и КПЕ ще излъчат публично докладите си за професионалните и нравствени качества на Иван Гешев

Предишна новина

Арестуваха Малката Бирма в Дубай?

Следваща новина

Коментари

9 Коментара

 1. 12
  | нерегистриран
  0
  -1

  ... прочетохте статията "Специалната прокуратура на Северна Македония е разпусната" и се притеснихте...спокойно.

 2. 11
  | нерегистриран
  9
  -9

  Позорен текст!

 3. 10
  Преминаващ | нерегистриран
  10
  -9

  Този сайт ме върна в недалечното минало.

  Все едно чета работническо дело или отечествен фронт.

 4. 7
  ************************************************************************************************** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 5. 6
  | нерегистриран
  30
  -19

  В кое РПУ, като деловодител желаете да ви зачислят г-н магистрат, защото с "мотивираните" ви декларации в духа на другаря Ким и с демонстрираната от вас липса на каквато и да свободна воля отивате на там! Толкова ли ви е трудно да го проумеете!

 6. 5
  магистрат | нерегистриран
  18
  -29

  Доколкото следя събитията това писмо на тази асоциация е най-мотивираното от всички писани досега за подкрепа. Който смята, че е на друго мнение да посочи своите мисли и въжделения, защото най-лесно е да се отрича...

 7. 4
  | нерегистриран
  33
  -17

  Не ви ли е срам, поне малко,неуважаеми! Не всички прокурори са на вашето мнение, така, че не говорете и от тяхно име. Колко пъти да ви се казва, че сте един файтон кариеристи!

 8. 3
  Не | нерегистриран
  29
  -14

  А стига вече. Не се ли сещат, че ефектът е обратен

 9. 1
  Дайте да дадем | нерегистриран
  29
  -17

  Ами хайде от кога ви чакаме да спечелите двете си най-важни битки, но не би! Голямо чакане,брат! А относно мениджърските му качества,то ясно, че сте ПРБ ЕООД. Спор нема.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.