Радев против увеличението на таксите при касационното обжалване, закритите съдебни заседания и правилата за подсъдността

Радев против увеличението на таксите при касационното обжалване, закритите съдебни заседания и правилата за подсъдността

Президентът Румен Радев върна за ново обсъждане Закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (ЗИД АПК), като оспори 16 негови разпоредби. Държавният глава счита, че с тях уредбата се отдалечава от основни конституционни начала и деформира традиционни принципи и постижения на административното право. Ще се намали интензитетът на защитата на правата на гражданите и юридическите лица относно актове, издавани от позицията на власт и изискващи подчинение. Тези разпоредби ще се отразят неблагоприятно на ролята на административното правосъдие да бъде защитник на обикновения човек срещу незаконосъобразните действия и произвола на администрацията, съобщават от администрацията на "Дондуков" 2.

Държавният глава изразява несъгласие с  разпоредбите относно правилата за подсъдността, закритите съдебни заседания, драстично увеличените такси в касационното производство и премахването на касационната инстанция в редица специални закони.

Президентът подчертава, че съдържанието на правото на защита многократно е тълкувано от Европейския съд за правата на човека, който приема, че държавата не трябва да поставя правни и практически пречки пред неговото упражняване. Като създават неясна родова подсъдност, увеличават разходите за правосъдие с приетата местна подсъдност, предвиждат необосновано драстично увеличаване на таксите в касационното производство и премахват касационната инстанция в специални закони, оспорените разпоредби на ЗИД АПК поставят именно такива пречки.

Тези разпоредби ще намалят способността на административното правосъдие да бъде сред основните фактори, които гарантират баланса и контрола между властите в държавното управление и върховенството на закона. Така е застрашен правовият и демократичен характер на съвременната държава.

Мотиви за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Административнопрецесуалния кодекс, приет от 44-то Народно събрание на 25 юли 2018 г.

Уважаеми народни представители,

Подкрепям необходимостта от усъвършенстване на Административнопроцесуалния кодекс (АПК), защото дефицитът на справедливост се усеща най-отчетливо при взаимоотношенията на гражданите и юридическите лица с държавните органи. С приетия Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (ЗИД АПК) са направени стъпки в правилната посока по отношение на практическото прилагане на електронното управление и електронното правосъдие, на административния договор и на защитата срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията. Независимо от това, не мога да се съглася с отделни разпоредби от ЗИД АПК, които отдалечават уредбата от основни конституционни начала, деформират традиционни принципи и постижения на административния процес и в крайна сметка ще доведат до намаляване интензитета на защитата на правата на гражданите и юридическите лица относно актове, издавани от позицията на власт и изискващи подчинение.

Като държавен глава се ръководя от разбирането, че съдебният контрол върху актовете на изпълнителната власт е особено важна проекция на принципа за разделението на властите, носеща конструкция в системата от гаранции за правовата и демократична държава. Ето защо съм длъжен да се противопоставя на всеки опит за законова уредба, който отслабва способността на административното правосъдие да бъде защитник на обикновения човек срещу незаконосъобразните действия и произвола на държавните органи.

1. Правилата за подсъдността трябва да бъдат пределно ясни, за да знаят жалбоподателите към кой съд да се обърнат и за да се избегнат спорове за подсъдност между съдилищата. Приетата със ЗИД АПК уредба на подсъдността не съответства изцяло на тези изисквания.

Направеното с § 28 допълнение в чл. 132, ал. 2, т. 2 АПК създава проблеми с родовата подсъдност. От една страна, не са идентифицирани ясно актовете на Министерския съвет, министър-председателя, заместник министър-председателите и министрите, които Върховният административен съд (ВАС) разглежда като първа инстанция. С Решение № 8 от 2018 г. на Конституционния съд се изяснява смисълът на чл. 125, ал. 2 от Конституцията, но това не замества необходимата законова уредба. От друга страна, изразът "в случаите, предвидени в закон" създава впечатление за втора хипотеза на изключение от правилото, че актовете на Министерския съвет, министър-председателя, заместник министър-председателите и министрите се разглеждат като първа инстанция от ВАС. Това излиза извън тълкуването на Конституционния съд. Приетата уредба за родовата подсъдност създава правна несигурност и може да доведе до множество спорове за подсъдност.

С § 29, т. 1 от ЗИД АПК се променя принципът за местната подсъдност при оспорване на индивидуални административни актове. Като критерий за определяне на компетентния административен съд се въвежда постоянният адрес на физическото лице жалбоподател. Правилата за местната подсъдност следва да гарантират както връзката на делото с района на съответния съд, така и подходяща и за двете страни достъпност до този съд. Приетата уредба не отчита хипотезата на физически лица с настоящ адрес, различен от постоянния, което може да е затруднение за тях и за административните органи, чието седалище е различно от постоянния адрес на жалбоподателя. В тези случаи и двете страни ще бъдат принудени да пътуват до административния съд, в чийто съдебен район е постоянният адрес на жалбоподателя. При едновременно разглеждане на дела в различни административни съдилища държавните органи ще трябва да командироват навсякъде свои процесуални представители. Това ще увеличи разходите на администрациите, които директно или индиректно ще бъдат за сметка на данъкоплатците. Освен това промяната може да доведе до отлагане на дела в разрез с принципа за бързина и процесуална икономия, прогласен в чл. 11 от АПК. За тази промяна, направена чрез предложение между първо и второ гласуване на законопроекта, няма финансови разчети. Изтъкнатият мотив за по-равномерно натоварване на административните съдилища не следва да е за сметка на повишаване на разходите за достъп до правосъдие. По тези съображения смятам, че новата местна подсъдност не дава достатъчно гаранции за по-лесен, по-бърз и по-евтин достъп до правосъдие.

2. Не съм съгласен с направеното в § 55 изменение на чл. 217, ал. 2 АПК относно закритите заседания в касационното производство. Публичността на съдебните заседания е толкова съществен принцип на правораздавателната дейност, че конституционният законодател изрично го е прогласил в чл. 121, ал. 3. Проекция на този принцип има във всички процесуални закони (чл. 12 от АПК, чл. 11 от ГПК, чл. 20 от НПК), както и в чл. 5, ал. 2 от Закона за съдебната власт. Правото на всеки човек на публично разглеждане на неговото дело е изрично посочено в чл. 10 от Всеобщата декларация за правата на човека и в чл. 6, ал. 1 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи (КЗПЧОС). Принципът за публичността на съдебните заседания има двояко значение. От една страна, той е гаранция за справедлив процес, в който страните имат право не само лично да участват, но и да са защитени срещу администриране на правосъдието на тъмно, без обществено наблюдение. От друга страна, този принцип е гаранция за реализиране правото на гражданите да получават и разпространяват информация, предвидено в чл. 41, ал. 1 от Конституцията и чл. 10, ал. 1 от КЗПЧОС.

Действително чл. 121, ал. 3 от Конституцията допуска със закон да се предвиждат закрити заседания. Тази възможност обаче представлява изключение от принципа за публичност и трябва да се използва пропорционално, когато е налице необходимост с оглед защита на друга конституционна ценност. Като поставя разглеждането на делото от тричленен състав на ВАС в открито заседание в зависимост от преценката на съдията-докладчик или от направено от страните изрично искане, променената разпоредба на чл. 217, ал. 2, изр. трето и четвърто АПК всъщност превръща публичността от правило в изключение.

3. С регламентираните в § 57 такси в касационното производство се ограничават съществено процесуалните възможности за пълноценна защита на гражданите и юридическите лица срещу незаконосъобразни актове на администрацията. Несъмнено видът и размерът на съдебните такси са част от гаранциите за достъп до правосъдие. Приемам, че сегашните съдебни такси се нуждаят от актуализация, но увеличението на простите такси в касационното производство е драстично (14 пъти за физически и юридически лица и 74 пъти за юридически лица с нестопанска цел) и не съответства на икономическата ситуация и доходите в България. Вносителите на законопроекта отчитат само очакваното увеличение на приходите в бюджета на ВАС и на административните съдилища. Липсва обаче ясен механизъм за определяне на новите размери и анализ за финансовото отражение на въведените по-високи такси за гражданите, бизнеса и бюджетните организации, тъй като последните също могат да са касатори.  Няма аргументи и защо например дружествата, предоставящи водоснабдителни, топлоснабдителни, електроснабдителни, газоснабдителни, телекомуникационни услуги, ще заплащат прости такси в размери като гражданите, а юридическите лица с нестопанска цел ще заплащат такси като търговски дружества. Така увеличените прости такси ще са практическа пречка за упражняване на процесуалните права на значителна част от гражданите и юридическите лица. Дори редуцираната такса по дела за пенсионно, здравно и социално осигуряване е увеличена 5 пъти в сравнение с действащата досега.

Въвеждането на пропорционални такси за "определяем материален интерес" в касационното производство по административни дела не държи сметка за спецификата на тези дела. В административното правосъдие на преден план е пряката защита на нарушената законност при осъществяване на държавното управление, а не материалният интерес. Законността не е услуга, която една правова държава предоставя на гражданите, а необходимо условие за нейното съществуване. В този смисъл въвеждането на пропорционални такси, които са типични за гражданското правораздаване, е несъвместимо с административното правосъдие, при което споровете са за незаконосъобразно осъществяване на държавно управление. Затова пропорционалните такси не могат да бъдат принцип в касационното производство по АПК. Прилагането им, особено при липсата на легална дефиниция на понятието "определяем материален интерес", ще доведе до правна несигурност и до противоречива съдебна практика. Поради това оспорвам и въвеждането със ЗИД АПК на пропорционални такси в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (§ 79, т. 4) и в Закона за опазване на околната среда (§ 111). Особено тревожна е промяната в Закона за опазване на околната среда, където размерът на таксата за касационно обжалване на решението по оценка на въздействието върху околната среда е оставен изцяло на преценката на съда. Въвеждането на пропорционална такса освен това ще направи тези производства недостъпно скъпи, което не съответства на чл. 9 от Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда.

Със ЗИД АПК за първи път размер на съдебни такси се определя в закон. Този подход не отчита присъщата динамика в размера на таксите, които са в зависимост от доходите. Това е причината досега таксите за съдебните производства по административни и граждански дела да се предвиждат в тарифа на Министерския съвет. Определянето им с § 57, 61 и 67 на ЗИД АПК лишава гражданите и юридическите лица от възможността да оспорват размера на тези такси, с каквато разполагат при регламентирането им в акт на Министерския съвет. Като се има предвид, че размерът на таксите в касационното производство (не само по административни, но и по граждански дела) представлява 50 на сто от размера на таксите в първоинстанционното производство, определените с § 57 могат да бъдат аргумент за съществено увеличение на таксите и в първоинстанционното производство.

Въвеждането на пропорционални такси, както и драстичното увеличаване на простите такси в касационното производство, са в дисонанс с природата и целта на административното правосъдие – да гарантира защитата на по-слабата страна - гражданин или юридическо лице срещу незаконосъобразните актове на администрацията. Не се отчита изискването на чл. 60, ал. 1 от Конституцията таксите да са съобразени с доходите на гражданите, с което се ограничава правото на защита по чл. 56 от Конституцията. Размерът на определените такси може да представлява бариера за значителен брой граждани и юридически лица, поради което самата същност на правото на защита ще бъде нарушена. В този смисъл приетият закон е проблематичен и по отношение на чл. 6, ал. 1 от КЗПЧОС.

4. Както и по друг повод съм изразявал позиция, правото на жалба в първоинстанционните производства по АПК и правото на касационно обжалване в тяхното единство съставляват правото на административно правосъдие. Касационното обжалване е част от правото на защита, което вече не е срещу порочния административен акт, а срещу постановеното незаконосъобразно съдебно решение. Премахването на касационната инстанция в съдебните производства по административни дела, които и без това са двуинстанционни, несъмнено отслабва защитата на засегнатите права на граждани и юридически лица. Това не съответства на правото на защита (чл. 56 от Конституцията) и на правото на съдебна защита на гражданите и юридическите лица във всички стадии на процеса (чл. 122, ал. 1 от Конституцията).

4.1. Ограничаването на правото на защита само до една съдебна инстанция може да бъде оправдано само ако се налага, за да балансира с друга конституционна ценност. С някои от преходните и заключителните разпоредби на ЗИД АПК този баланс е нарушен. Нещо повече, липсата на втора - касационна инстанция ще застраши конституционно признати права, което е недопустимо.

Такъв е случаят с § 113, т. 5, б. "б" изр. последно относно чл. 75, ал. 9 от Закона за подземните богатства. Предвиждането само на една съдебна инстанция при спорове за принудително отчуждаване на частни имоти за нуждите на проучването и добива на подземните богатства и за отмяна на принудителното отчуждаване не гарантира надеждна защита на правото на собственост, както изисква чл. 17, ал. 1 от Конституцията. Необжалваемостта на първоинстанционното решение във връзка с изпълнението на задължението на титуляри на разрешения за търсене и проучване или на концесионери може да се яви пречка за предприемане на всички необходими мерки за възстановяване на уврежданията на земята. Това не съответства на задълженията на държавата да осигури опазването на околната среда (чл. 15 от Конституцията) и да гарантира правото на гражданите на здравословна и благоприятна околна среда (чл. 55 от Конституцията).

С § 114, т. 3 от ЗИД на АПК се изключва касационната инстанция  при оспорване на отказа за предоставяне на правна помощ от Националното бюро за правна помощ. Това не гарантира осигуряването и предоставянето на ефективна правна помощ и е несъвместимо с естеството на правото на защита като основно право на гражданите съгласно чл. 56 от Конституцията.

Възразявам и срещу необжалваемостта на първоинстанционните съдебни решения по спорове за обезщетения при временна неработоспособност и трудоустрояване, за обезщетения за майчинство, за обезщетения за безработица (§ 124, т. 2 ЗИД АПК), както и по спорове за социални помощи (§ 130). Това са все случаи, които засягат хора в затруднено положение. Една правова държава, която също е и социална, трябва да осигури в пълна мяра защитата на техните права, още повече когато тези права са признати и гарантирани в чл. 47, ал. 2 и чл. 51, ал. 1 и 2 от Конституцията. Едноинстанционното производство, въведено с § 133 ЗИД АПК по отношение на помощите по Закона за семейните помощи за деца, не съответства на задължението на държавата да подпомага родителите при отглеждането и възпитанието на техните деца по чл. 47, ал. 1 от Конституцията.

С отпадането на касационното оспорване на съдебни решения, свързани с достъпа до обществена информация (§ 125, т. 3), се отслабват гаранциите за правото на информация, определяно не без основание като основа на всички други права. Освен конституционно признато, това право е част от правата по Хартата на основните права на Европейския съюз (чл. 11), по КЗПЧОС (чл. 10) и по Международния пакт за гражданските и политическите права (чл. 19). Значението на правото на информация, което е част от комуникационните права, е отчетено и от Конституционния съд. Според Решение № 7 от 1996 г. това право стои в основата на демократичния процес и съдейства за осъществяването на контрол върху дейността на държавните органи.

4.2. Освен намаляване интензитета на защитата на накърнени права на граждани и юридически лица, премахването на касационната инстанция има и друго измерение. Когато първоинстанционното съдебно решение е в полза на жалбоподателя, държавният орган ще бъде лишен от възможността да го оспорва. Така липсата на касационна инстанция ограничава адекватната защита на обществения интерес, който държавните органи са длъжни да отстояват. В тази връзка не съм съгласен с направените с § 109, т. 1, 2 и 3 ЗИД АПК промени, които изключват касационната инстанция по много важни въпроси, свързани със земеделските земи. Промяната по изключение на предназначението на земеделските земи следва да преминава през всички фази на съдебния контрол. Това произтича от характера на земята като благо от най-висш порядък за цялото общество. Отпадането на касационната инстанция при промяна на предназначението на земеделски земи не съответства на предвидената в чл. 21 от Конституцията особена закрила на земята, която закрила несъмнено включва и контрола за законност, когато се променя по изключение предназначението на земеделските земи.

Не подкрепям предвиденото в § 79, т. 3 ЗИД АПК ограничаване на съдебния контрол според размера на установени с ревизионен акт публични задължения. В областта на данъчното и осигурителното право е необходима по-висока степен на защита както на частния, така и на обществения интерес, независимо от размера на публичното вземане. Предвидената едноинстанционност ще ограничи пълноценната защита на голям брой физически и юридически лица. Тя ще се отрази неблагоприятно и на приходите в бюджета, когато първоинстанционното решение не е в полза на приходната агенция. Няма да има механизъм за оспорване на това решение, респ. за събиране на публичните вземания, изключени от касация единствено поради своя размер.

5. Не мога да подмина начина, по който ЗИД АПК беше приет. Между двете гласувания на законопроекта значителна част от постъпилите предложения бяха от самите вносители на законопроекта. Без да оспорвам възможността да се правят предложения по приетия на първо гласуване законопроект, следва да се има предвид, че Конституционният съд в Решение № 8 от 2010 г. посочва, че вносителят на законопроекта няма право да прави предложения върху своя собствен законопроект. Освен това повече от половината от преходните и заключителните разпоредби са предложени почти една година след изтичане на определения от самото Народното събрание срок за предложения между първо и второ гласуване. По този начин не само се удължава срокът за предложения, но и се постига ефект, при който народните представители не са равнопоставени. Съгласно чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание такива предложения могат да правят не всички народни представители, а само членовете на комисията, която е водеща по законопроекта. Така, без необходимата публичност и без възможност за реакция на засегнатите лица, бяха приети няколко разпоредби, срещу които имам възражения, включително и по съществото на направените промени.

Считам, че създаденият с § 124, т. 1 ЗИД АПК чл. 69г в Кодекса за социалното осигуряване (КСО) е неприемлив. Пенсиите за осигурителен стаж и възраст от държавното обществено осигуряване се отпускат при настъпване на осигурителния риск "старост" и при условие, че лицето има определения от закона осигурителен стаж. За всички осигурени лица е въведено изискване за определена минимална възраст, след навършването на която може да бъде отпусната пенсия. С чл. 69г, като изключение от прогласения в чл. 3, т. 3 от КСО принцип на равнопоставеност на осигурените лица, се предвижда придобиване на право на пенсия в пълен размер от съдии, прокурори и следователи без изискване за възраст. Необяснимо е защо правилото на чл. 69г ще се прилага само за магистрати, които ĸъм 31 дeĸeмвpи 2018 г. имaт пoнe 35 гoдини oбщ юpидичecĸи cтaж, oт ĸoитo пoнe двe тpeти ocигypитeлeн cтaж в opгaнитe нa cъдeбнaтa влacт, но не и за магистрати, за които тези изисквания ще са налице след тази дата. Това прави разпоредбата проблематична с оглед на чл. 6, ал. 2 от Конституцията.

Разпоредбата на § 148, т. 1 ЗИД АПК, с която се създава чл.123а в Закона за съдебната власт, е нецелесъобразна. Командироването на съдия от ВАС или от административните съдилища и то за срок 1 година, за да  наблюдава  практиката на Съда на Европейския съюз, на Общия съд на Европейския съюз и на Европейския съд по правата на човека, е несъвместимо със способите, по които те информират за дейността си. На официалните сайтове и на трите съдилища има  достатъчно и своевременна информация за техните решения, която е достъпна за всички магистрати. Няма никаква финансова обосновка колко ще струва прилагането на тази разпоредба, предвид това, че седалищата на тези съдилища са в Люксембург и в Страсбург. След като се увеличават драстично таксите на гражданите и организациите, за да се подпомогне бюджетът на съдебната власт, е недопустимо неефективното му разходване.

Съдържанието на правото на защита многократно е тълкувано от Европейския съд за правата на човека, който приема, че държавата не трябва да поставя правни и практически пречки пред неговото упражняване. Като създават неясна родова подсъдност, увеличават разходите за правосъдие с приетата местна подсъдност, предвиждат необосновано драстично увеличаване на таксите в касационното производство и премахват касационната инстанция в специални закони, част от разпоредбите в ЗИД АПК поставят именно такива пречки. Тези разпоредби ще намалят способността на административното правосъдие да бъде сред основните фактори, които гарантират баланса и контрола между властите в държавното управление и върховенството на закона. Така е застрашен правовият и демократичен характер на съвременната държава.

Уважаеми народни представители,

Въз основа на изложените мотиви упражнявам правото си по чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България да върна за ново обсъждане § 28, § 29, т. 1, § 55 относно чл. 217, ал. 2, изр. трето и четвърто и ал. 4, § 57, § 61, § 67, § 79, т. 3 и 4, § 109, т. 1, 2 и 3, § 111, § 113, т. 5, б. "б" относно чл. 75, ал. 9, изр. последно, § 114, т. 3, § 124, § 125, т. 3, § 130, § 133 и § 148, т. 1 от Закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, приет на 25 юли 2018 г.

Още по темата

Бившият депутат от ДПС Илия Илиев - подсъдим за купуване на гласове

Предишна новина

Осъден за контрабанда митничар е назначен за началник на митнически пункт

Следваща новина

Коментари

18 Коментара

 1. 18
  | нерегистриран
  3
  0

  Смешни сте - сами щели да защитават интересите си , защото адвокатите /а и юристите/ били тъпанари , неподготвени , ченгета и пр....Бас държа , че сте загубили и ще продължавате да губите делата си , а после ще виете пред луната като бесни кучета . Да , наистина сте ФАКТИЧЕСКИ НЕДЕЕСПОСОБНИ - много неща не знаете и не можете , имате нужда от адвокат-настойник пред касационната инстанция - за да не сте вредни за самите себе си и да не пречите на другите . Като съдия ще ви кажа - много е тежко да ви виждам , че сте прави , но да не мога да ви помогна , защото се ЗАЩИТАВАТЕ НЕГРАМОТНО .

 2. 17
  адвокат–сак | нерегистриран
  3
  0

  До 16 “...За примера ,даден от теб-ти не можеш да оперираш друг, но ако желаеш, можеш и да се самолекуваш-изборът е само твой , няма забрана...“ Лъжете! НК Чл. 324. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 1991 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Който упражнява професия или занаят, без да има съответна правоспособност, се наказва с лишаване от свобода до една година или с глоба от сто до триста лева.

  (2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 1986 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г., доп. - ДВ, бр. 83 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г.) Когато професията или занаятът са свързани със здравеопазването на населението, наказанието е лишаване от свобода до три години и глоба от сто до триста лева. Същото наказание се налага на лекар, лекар по дентална медицина или магистър-фармацевт, които упражняват професията си в нарушение на установения за това ред.

  (3) (Нова - ДВ, бр. 89 от 1986 г., изм. - бр. 10 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Ако деянието по предходната алинея е извършено повторно, наказанието е лишаване от свобода от една до пет години и глоба от сто до триста лева, като съдът може да постанови и лишаване от права по чл. 37, ал. 1, точки 6 и 7. Искрено Ви препоръчвам САМ да си оправите пулпита на зъбите, САМ да си оперирате апендицита, САМ да си поставяте диагнозите и накрая- САМ да се заровите в гроба, когато починете. Защо са ви специалисти с посочените “паразитни“ специалности, като Вие можете да се допитате до врачки, баячки, селски “учени“ хора, които БЕЗ заплащане за предоставената Ви услуга И БЕЗ да носят каквато и да е било отговорност за качеството й, ще Ви лекуват, ще ви дават квазиюридически съвети и т.н. Имам въпрос- от кога лично Вие работите БЕЗПЛАТНО , БЕЗ ДА ПОЛУЧАВАТЕ ЗАПЛАТА, във фирмата на шефовете си и ако им работите безплатно, как точно си плащате данъците и осигуровките или сте 100% в сивия сектор? И ако считате, че един адвокат е ПАРАЗИТ, то пробвайте с умната си глава да влезете в юф, да изкарате успешно 56 семестриални изпита, след това- 3 държавни изпита, след това- изпит за правоспособност с оценки, различни от слаб 2, и тогава преценявайте имат ли гражданите нужда от адвокати или нямат. В момента- поради собственият Ви недостиг на умствен и професионален багаж, сте на нивото “ Което е позволено на Юпитер/ адвокатите/, не е позволено на вола- /т.е.- на Вас- неюристът- нпо активист със средно образование/. Вероятно точно това ви дразни:)

 3. 16
  до 12 | нерегистриран
  2
  -2

  Гражданите са и процесуално дееспособни, и не е допустимо законздателят да ги приравнява на луди, или деца, като им отнема процесуалната дееспособност, и ги задължава да действат след подписът на адвокат-който става като процесуален попечител.

  За примера ,даден от теб-ти не можеш да оперираш друг, но ако желаеш, можеш и да се самолекуваш-изборът е само твой , няма забрана. Личен опит-със самолечение със закупен от мен антибиотик си излекувах пневмония преди години, която не "мина"с предписаното от лекар. Искам да кажа-всеки сам си решава дали ще отиде на лекар, или ще се самолекува, ходи при знахар, екстрасенс, шаман, билкар, баячка. Така и в съда-всеки сам си решава дали сам ще защити интересите си, или ще ползва юрист. Особено ,като имам предвид, че съдии от софийския апелативен съд написаха в решение,че договорът за наем учредява право на ползване си прави извод за правната компетентност сред юристите.

  Силно се съмнявам,че милиционер, вписан като адвокат може да защитава ефективно чужд правен интерес. но всеки си решава-ако искаши наеми лице от магнаурската школа, ако искаш-не. Но това не може да го решава друг-в случая парламента. Никой няма право да решава вместо друг!

 4. 15
  И ПАК за 8 | нерегистриран
  4
  0

  Ти Баджо се грижи за твоя бюджет, а не се разпореждай с държавния! Ама така си свикнахте с Баце още от 1944 година.

 5. 14
  За коментар 8 | нерегистриран
  4
  0

  Хитлер е бил много прав за "хора", като теб и поръчителите ти. Истинският труд, а не троленето, ще ви направят свободни. С приятелите ви в Народното събрание. И ПАК си изберете Чонко Цеков.

 6. 13
  NOR | нерегистриран
  4
  -8

  Нищо ново и изненадващо при ушатия червен трол - вечно противопоставяне и политическа реабилитация на комунистическите гниди!

 7. 12
  | нерегистриран
  8
  -3
  До коментар #11 от "не на паразитното приподписване | нерегистриран":
  Тук има мощна заблуда на общественото мнение-не новите такси са проблем. 70 лева не е толкова страшно, или 30 лева по пенсионни дела. А това, което ще се плаща за приподписването оскъпява касационното обжалване. Това приподписване не значи,че жалбата е основателна,, допустима, коректно написана. За какво е тога това паразитиране на адвокат-да приподписва.

  Приподписването е спирачка пред обжалването , а не таксите.

  Въобще не сте в час . И таксите трябва да се вдигнат , и да има приподписване . След като отиваш пред касационна инстанция трябва да отидеш там с компетентност и знания , а не с вродената си тъпотия и нахалство. Във всяка професия с обществена значимост има "цедка" , ред и дисциплина . На мен може да ми се иска да оперирам кучета и котки и да правя сърдечни трансплантации на хора , но не мисля че ще ми позволят да го правя пред блока с ръждясал нож в ръка . Може пък медицинското образование да ми изглежда "паразитно"....  За таксите . Безплатен обяд няма . Със 100 лева няма да обеднеете - толкова е един обяд или вечеря за трима души в добро заведение.  И няма какво да се пените - ветото ще се отхвърли .

 8. 11
  не на паразитното приподписване | нерегистриран
  5
  -5

  Тук има мощна заблуда на общественото мнение-не новите такси са проблем. 70 лева не е толкова страшно, или 30 лева по пенсионни дела. А това, което ще се плаща за приподписването оскъпява касационното обжалване. Това приподписване не значи,че жалбата е основателна,, допустима, коректно написана. За какво е тога това паразитиране на адвокат-да приподписва.

  Приподписването е спирачка пред обжалването , а не таксите.

 9. 10
  | нерегистриран
  9
  -4

  А какво стана с най-тъпата промяна- преподписване на касационната жалба от адвокат?

 10. 9
  до 8 | нерегистриран
  10
  -6

  1. Нормално е. В САЩ дори е напълно безплатно.Ама там са бедни американците, и в съдилищата не се плаща държавна, щатска, федерална и каквато и да е такса. Не ми вади мантрата за другата правна система-факт-правосъдието е безплатно.

  2.Моя близка беше оперирана от един от най-добрите хирурзи, и всичко струваше потребителската такса по закон-съвсем близко до посочената от теб сума от 5 лева на ден престой.

  3. Компетентността в административните съдилища е висока-все пак обучението в школата на МВР в Сименоново си е дала плодовете! Чудя се защо на ВАС не му викат 10-то РПУ.

  4. Ти си тъпанар на квардрат.

 11. 8
  От шапкар президент - толкова | нерегистриран
  15
  -11

  Мотивите" са откровен популизъм и отърват на хора , които не разбират или се правят на улави . Нормално ли е държавна такса на Върховен съд да е 5 лева ? Искаш да занимаваш /предполага се/ компетентни хора , ама ако може за без пари . Правосъдие , което е "безплатно" е най-скъпо платено - злоупотреба , излишни дела на разход на бюджета , забавления за луди и всевъзможни лумпени . Много интересно ако поискате да ви оперира най-големия хирург в света дали това ще стане за 5,25 лева или за 100 000 долара .  Тъпанарщина са и "откритите заседания" по касация . Какво като дойде дядо от села да си изплаче болката . ВАС да не са психоаналитици , та да го успокоят и излекуват . Доказателства не се събират , въобще за какво е това открито заседание - никой не знае .  Мога да коментирам и другите "мотиви" , но не ми се занимава . Тъпотията и популизмът взимат връх и това няма да доведе до нищо добро.

 12. 7
  | нерегистриран
  0
  -14

  I.След взаимно противопровно договаряне,между АДВ-НАП Враца ,административен съд Враца и ВСС,,ни е .отказан съдебен контрол , за да се прикрие,че по право и закон ВСС няма изискуемо вземане ,поради липса на правен спор между нас . Няма й изпълнително основание/ИЛ/ в полза на ВСС,довело до липса на законова възможност висшия съдебен съвет ,да получи и задържа преведената му от публичния изпълнител с разпореждане сума от 19 хиляди лева ,събрани,чрез държавна принуда ,опис и възбрана на недвижими имот от АДВ –НАП Враца в нарушение на закона и правата ни,. без изпълнителните листове да им са подсъдни,поради липсата на представителна власт, , да събира 4%ДТ по ГПК.

  .От приложените изпълнителен лист е видно,че става въпрос за разноски в съдебното производство по искове по ЗОДВПГ,срещу окръжните съдилища Враца ,Видин и Монтана,,а съгласно чл.162 от ДОПК разноските,направени от тези съдилища не са публични държавни вземания,поради което АДВ-НАП Враца не е бил компетентен да образува изпълнителни дела за събирането им.Тъй като сумите, са дължими по повод възлагането от семейството ни и извършването от съда на дейности правораздаване по ЗОДОВ от окръжните съдилища Враца ,Видин и Монтана срещу възнаграждение ,което по своята същност представлява частни гражданскоправни отношения,който следва да се събират по реда на ГПК и не следва да бъдат събирани от публичните изпълнители.

  II.Гореописаното е причина , тайно от нас до 2006г.да бъдат образувани срещу нас преписки №№21938/02,26436/02,58/10г. прикрити,чрез догаждане като изпълнителни дела .

  Поради не уведомяването ни до 2006г.,/ вид отказ от достъп до преписките / срокът за оспорването им не е започнал да тече .,тъй като това процесуално действие не е изпълнено и не е достигнало до нас за да предизвика предвидения в ДОПК ред;  III-Закона задължава публичния изпълнител при започване на производството през 2002г. да ни изпрати съобщение за доброволно изпълнение ,което до сега липсва й доказва ,че образуваните изпълнителни дела под формата на преписки са имитация и заблуда..

  1.Липсата на уведомление до 2006г. е умишлено ,за да не можем да се браним и да предявим отрицателен установителен иск, както й с цел да бъдем лишени от възможността да оспорим вземането, с възражение пред съд.Защото дали публичното задължение е било правилно определено по основание и по размер може да се установи само в хода на неговото оспорване.пред съд ,от което въобще сме лишени,в противоречие с принципа на чл.6, ал.2 ДОПК (където е предвидено, че всички лица, които са заинтересовани от изхода на производствата по ДОПК имат равни процесуални възможности да участват в тях за защита на своите права и законни интереси),

  2.Още повече Конституцията ни гарантира да упражним правото си на защита в производството,от което сме лишени ,с цел грабеж на сумата 19 хиляди лева ,с лихва за целият период от 2002г.до 2006г.,без да сме уведомени за производствата!?!?  IV.Използвана е срещу нас държавна принуда , , без произнасяне на съд за законосъобразност на изпълнителни листа , дали вземането е изискуемо и подлежащо на изпълнение. С което умишлено е преградено по- нататъшното развитие на производството й лишаване от всякакъв процесуален път за защита,тъй като няма РЕШЕНИЕ НА СЪД по законосъобразност на актовете на публичния изпълнител и на директора на НАП Враца .,.

  V.Още повече ,видно от писмо но директора на ТД на НАП В.Търново, по вземането , е изтекла 5-годишна давност, тъй като в този срок не са предприети действия по принудително изпълнение. й е следвало изпълнителното производство да бъде прекратено,но не е ??!?  VI.Видно от горното ВСС несъмнено се явява НАШ длъжник, защото е получил неправомерно и е използвал нашите пари,без да има качеството на взискател събрани ,,която сума не му се полага по документи и закон,и следва да върне парите ни.

 13. 6
  Дани де Киро | нерегистриран
  18
  0

  Не се будалкайте с аркадаша Дебил Кирилов. Лицето е изпечен лобист.

 14. 5
  Павел | нерегистриран
  12
  -6

  Ще ставаме президентска република. Това е вече повече от сигурно!

 15. 4
  Петър | нерегистриран
  14
  0

  Какво става с данъчните дела ?

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.