Разяснява изискванията за издаване на европейска заповед за арест и ефективната съдебна защита на лицата, посочени в нея

Разяснява изискванията за издаване на европейска заповед за арест и ефективната съдебна защита на лицата, посочени в нея

На 12 декември 2019 г. Съдът на Европейския съюз (СЕС) постанови три решения по преюдициални дела на Прокурорите на Лион и Тур във Франция, на Прокуратурата на Швеция и на Кралския прокурор на Брюксел. Те са разгледани по реда на спешното преюдициално производство, като с тях Съдът допълва неотдавнашната си съдебна практика относно Рамково решение 2002/584, относно европейската заповед за арест.

В решенията, които са задължителни за всички държавни членки в Съюза се дават и някои указания относно изискването за независимост на "издаващия съдебен орган" на европейска заповед за арест и относно изискването за ефективна съдебна защита, която трябва да се гарантира на адресатите на такава заповед за арест.

Казусът

Делата по главните производства, повод за сезирането на СЕС, са относно издадени европейски заповеди за арест от прокуратурите на Франция (разглеждат се 2 съединени дела), Швеция и Белгия за целите на наказателното преследване и за целите на изпълнението на наказание. С оглед на изпълнението на тези заповеди се поставя въпрос, отговорът на който зависи, от обстоятелството дали съответните прокуратури могат да се квалифицират като "издаващ съдебен орган".

Какво постановява Съдът на ЕС

Съдът започва, като разглежда въпросът дали статутът на френската прокуратура ѝ предоставя достатъчна гаранция за независимост, за да може тя да издава европейски заповеди за арест, като съответно отговаря на въпроса положително.

Този извод съдиите мотивират, като припомнят, че в обхвата на понятието "издаващ съдебен орган" може да се включат органите на дадена държава членка, които без да са съдии или юрисдикции, участват в наказателното правораздаване и упражняват дейността си при условията на независимост.

Принципът на независимостта на магистратите предполага, че са налице устройствени и организационни правила, които могат да гарантират, че при издаването на европейска заповед за арест тези органи не са изложени на какъвто и да било риск да им бъдат давани конкретни указания за действия от страна на изпълнителната власт.

В решението се приема, че посоченият принцип е спазен относно френските прокурори, защото представените доказателства са достатъчни. Констатира се, че обстоятелствата, относно възложеното им изпълнение на функциите по повдигане и поддържане на обвинението, правомощието на министъра на правосъдието да адресира до тях общи указания във връзка с изпълнението на наказателната политика и наличието на строга йерарихчност в структурата на прокуратурата, която води до задължението да се съобразяват с инструкциите на техните ръководители, не водят до нарушаване на принципа.

Припомня се установеното с неотдавнашната предишна съдебна практика изискване, че решението за издаване на европейска заповед за арест трябва да може да подлежи на обжалване по съдебен ред, когато то е постановено от орган, участващ в правораздаването, без самият да е юрисдикция, при което обжалване следва да се спазват и изискванията за ефективна съдебна защита.

Наличието на възможност за такова обжалване по съдебен ред, обаче, не представлява условие, което да налага съответният орган да бъде квалифициран като "издаващ съдебен орган".

Според Съда на ЕС държавите членки трябва да следят техните правни системи дали действително гарантират изискваното равнище на съдебна защита посредством прилагането на конкретни процесуални разпоредби, които могат да се различават в правопорядъците на една или друга държава. Ето защо, предвиждането на процесуален способ за защита срещу решението за издаване на европейска заповед за арест е само една от наличните възможности за това. Поради това Съдът постановява, че изискванията, присъщи на ефективната съдебна защита са изпълнени, когато условията за издаването на тази заповед, и по-специално нейният пропорционален характер, подлежат на съдебен контрол в издаващата държава членка.

Съдът постановява, че правните системи на Франция и Швеция удовлетворяват тези изисквания. Мотивът е, че въз основата на националните им процесуални разпоредби може да се заключи, че пропорционалният характер на решението на прокуратурата да бъде издадена европейска заповед за арест може да бъде обект на съдебен контрол преди и дори почти едновременно с неговото постановяване. Освен това, тази заповед може да бъде обект също и на последващ съдебен контрол.

В хипотезата, в която европейската заповед за арест е издадена от прокуратурата за целите на изпълнението на наказание лишаване от свобода, наложено с окончателна присъда, а не за целите на наказателното преследване, Съдът приема, че изискванията, произтичащи от ефективната съдебна защита, също не предполагат необходимост да бъде предвидена възможност за самостоятелно обжалване на съответния акт на прокуратурата. Следователно белгийският правен ред, който не предвижда подобно обжалване, също отговаря на тези изисквания.

Европейските съдии подчертават, че когато европейска заповед за арест е насочена към изпълнението на наказание, съдебният контрол се упражнява с влязлата в сила присъда, на която се основава тази заповед за арест. В действителност изпълняващият съдебен орган може да приеме, че решението за издаване на тази заповед за арест е продължение на съдебно производство, в рамките на което издирваното лице се е ползвало от съответните гаранции за защитата на основните му права. В допълнение пропорционалността на тази заповед за арест също следва от произнесената присъда, защото Рамковото решение относно европейската заповед за арест предвижда, че осъждането следва да е за налагане на наказание или мярка, изискваща задържане, за не по-малко от четири месеца.

Българската роза не може да е изображение на търговска марка

Предишна новина

Колебая се дали механизмът за разследване на главния прокурор ще е работещ в този вид

Следваща новина

Коментари

1 Коментара

  1. 1
    RRR | нерегистриран
    0
    0

    А германците ги порязаха преди половин година.Съд на ЕС, сър.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.