С маски в час. А в час ли сме с маските?

С маски в час. А в час ли сме с маските?

По всичко личи, че “голямото носене на маски” ще продължи още. Поне до края на зимата. Маски ще носят ученици и учители, хора, работещи и пребиващи в затворени пространства, хора, обслужващи други хора, посетители, зрители и всички ползващи транспортни услуги. Т.е. на практика, почти всички.

В момента в сила е Заповед № РД-01-487 от 31.07.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България - правила за хигиена и дезинфекция, мерки при работа с клиенти, носене на маски и др. на министъра на здравеопазването, с която се въвеждат противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 01.09.2020 г. до 30.09.2020 г. Очаква се срокът й на действие да бъде продължен или да бъде заменена от нова заповед, с която да останат в сила действащите мерки и/или да бъдат въведени нови. Според тази заповед носенето на маски е задължително: “При непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от 1,5 метра” и “За всички лица, когато се намират в закрити обществени места, в т. ч. транспортни средства за обществен превоз, лечебни и здравни заведения, аптеки, оптики, национални центрове по проблемите на общественото здраве, административни учреждения и други места, в които се обслужват или имат достъп гражданите, железопътни гари и автогари, летища, метростанции, търговски обекти, църкви, манастири, храмове, музеи и др.”. Изключение се допуска само за: клиентите в местата за хранене и в питейните заведения; спортуващите на закрито за времето на физическата дейност; участниците в конгресно-конферентни мероприятия, брифинги, пресконференции и семинари по време на изказване (лекция, презентация и др.) при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. от останалите участници; участниците (водещи и гости) в телевизионни предавания при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. от останалите участници.

Интересна е ситуацията с училищата. Заповед на министъра на образованието и науката засега няма. Вместо това има документ, наречен “Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 - 2021 година в условията на COVID-19”. Като в него се казва, че част от предлаганите мерки са задължители, а друга – препоръчителни и всяко учебно заведение ще преценява само кои от тях да приложи.

Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове) е сред задължителните мерки като: Носенето на маска или шлем ще е задължително: в общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет и столова (освен при хранене); за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за институцията лица; в класните стаи и другите учебни помещения (бази за учебно-практическо обучение, кабинети, физкултурен салон) – от учителите, които преподават на ученици от повече от една паралелка/клас/етап, в зависимост от прилагания в училището модел на дистанциране (между паралелки/класове/етапи). При учители, които преподават само в една паралелка носенето на защитна маска/шлем е по тяхно желание; в училищните автобуси. Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците ще е по желание.

Наясно ли сме, кой трябва да ни осигури защитните средства?

Съгласно чл. 63, ал. 9 от Закона за здравето средствата за осъществяването на въведените временни противоепидемични мерки се осигуряват от държавния бюджет, съответно от общинските бюджети. В тези мерки влиза и осигуряването на предвидените задължителни предпазни средства. По този въпрос вече почти не се говори. Явно е, че държавата няма възможност да осигури, най-малкото логистично, предпазни средства за всички. Това е проблем дори и за по-богати и по-добре организирани държави от нашата.

Работодателите също са задължени от съответните норми на Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове по прилагането им. Така, чл. 284 на КТ предвижда че: “Работодателят е длъжен да предоставя безплатно специално работно облекло и лични предпазни средства на работниците и служителите, които …”. Чл. 5, ал. 1 от Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място гласи, че: “При работа с риск за здравето и безопасността, който не може да се отстрани по друг начин, работодателят осигурява на работещите необходимите лични предпазни средства.” чл. 1, ал. 1, буква “д” от цитираната по-горе Заповед № РД-01-487 от 31.07.2020 г.: “Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва: …. осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.).”

В останалите случаи задължение на всеки гражданин е да си осигури задължителните лични предпазни средства, ако посещава места, където носенето им е задължително.

Какви лични предпазни средства (маски и шлемове) са допустими за употреба?

Легални определения на термина “лично предпазно средство” имаме в Закона за здравословни и безопасни условия на труд и в Закона за медицинските изделия. Двете определения почти се припокриват. Според първото: “Лично предпазно средство” е всяко приспособление, екипировка, проектирано да се носи или използва от работещия, за да го предпазва от една или повече възможни опасности, заплашващи неговото здраве и безопасност при работа, както и всяко допълнение, принадлежност или специално работно облекло, проектирани за същата цел. Според второто: “Лично предпазно средство” е всяко устройство или средство, предназначено да се използва от лице, за да го предпазва от една или повече възможни опасности, заплашващи неговото здраве и безопасност.

Съществуват общоевропейски изисквания към ЛПС, въведени с Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 година относно личните предпазни средства и за отмяна на Директива 89/686/ЕИО на Съвета. Регламентът определя задълженията на страните членки и на икономическите оператори, изискванията към ЛПС и правилата за оценка на съответствието им. Според него ЛПС, които са предназначени да защитават дихателната система, трябва да дават възможност на ползвателя да се снабдява с въздух, годен за дишане. Съставните материали и другите компоненти на тези типове ЛПС трябва да бъдат подбрани или проектирани и вградени така, че да осигуряват нормално дишане на ползвателя и хигиена на дихателните пътища за съответния период на носене при предвидимите условия на употреба.

Подобни изисквания към ЛПС са залегнали и в Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място – “да осигуряват защита от рисковете, при които се прилагат, без те самите да водят до увеличаване на който и да е риск”.

Съществува и Европейски стандарт EN 149:2001+A1:2009, който има статут на български стандарт, относно средствата за защита на дихателните органи. В него са посочените изискванията към филтриращите полумаски и тяхното изпитване и маркировка. Филтриращите полумаски за защита от частици, като ЛПС подлежат на надзор от страна на Държавната агенция по метрологичен и технически надзор.

Същевременно в Заповед № РД-01-487 от 31.07.2020 г. на министъра на здравеопазването са посочени: защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.). Т.е. допустими са и подръчни средства за защита, които не отговарят на никакви стандарти.

Как правилно да се използват маските?

За съжаление, поради голямото търсене и създалия се дефицит на пазара се предлагат всякакви продукти, често със съмнителен произход и качество. Не всички от тях се предлагат с указания за употреба. Дори да има такива, не навсякъде е посочено какво е максимално допустимото време за употреба. А на учениците, учителите или работещите се налага с часове да ги носят. Трябва да се има предвид, че маските, произведени съгласно стандарта отговарят на определени изисквания за съпротивление при вдишване и за съдържание на въглероден диоксид във вдишвания въздух. Докато за маските със съмнителен произход и самоделните маски не е ясно въобще доколко предпазват и какви вреди могат да нанесат.

Много медицински специалисти предупреждават, че неправилната употреба на маските може да доведе до вреди за здравето. Носенето на маската по неправилен начин също. Освен че намалява нейната ефективност, то може и да причини значителен дискомфорт при дишане. Специалистите съветват говоренето при носене на маска да се сведе до минимум, за да се намали кондензацията, която редуцира ефективната продължителност на действие на маската.

В Приложение № 3 към т. 5 на Заповед № РД-01-487 от 31.07.2020 г. на министъра на здравеопазването са дадени инструкции за правилно носене на лицева маска, които в това число включват указания за обработка на маските за многократна употреба от текстил, чрез изпиране с гореща вода (термодезинфекция) и перилен препарат (детергент) при температура на водата 60-90 °С за не по-малко от 20 минути или чрез изпиране с хладка вода при температура под 60°C с препарати с дезинфекциращо действие (биоциди) с концентрация съгласно указанията на производителя (химио-термодезинфекция). Както и предупреждения, че защитната маска трябва да се сменя с нова веднага щом се навлажни, а маските за еднократна употреба не трябва да се носят повторно.

На практика, често виждаме еднократни маски, които се слагат и свалят, пъхат се в джоба, в чантата, а после пак се поставят на носа и на устата. Използвайки дори и най-качествените маски по този начин, рискуваме да си навредим повече, отколкото да се опазим от заразата.

Руски следователи искат от Германия разрешение да участват в разследването за Навални

Предишна новина

Майкрософт: Хакери от Русия, Китай и Иран атакуват изборите за президент в САЩ

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.