Само съд обявява трудов договор за недействителен


Как може да се поиска един трудов договор да бъде признат за недействителен?

А.И., София


За разлика от Закона за задълженията и договорите, в трудовото право се борави не с понятия като унищожаемост и нищожност, а с по-общото недействителност. Това е така, защото и при двете хипотези последиците са едни и същи.

Така или иначе според чл.74 от действащия Кодекс на труда (КТ) трудов договор, който противоречи на закона или на колективен трудов договор или ги заобикаля, е недействителен. Това са две основни линии. Едната е противоречие със закона - така например, ако има сключен договор с малолетно дете, или пък с човек, който няма образованието, което се изисква за дадена позиция, както и други фундаментални противоречия със законови изисквания, както за формата, така и за съдържанието на трудовия договор, както и с опити за тяхното заобикаляне. Втората линия пък е при противоречие или заобикаляне на колективен трудов договор. Тук се имат предвид случаите, при които в индивидуалния трудов договор се уреждат по-неблагоприятни за работника или служителя условия от тези, записани в колективния договор.

КТ определя, че трудовият договор се обявява за недействителен от съда, както и че това става по реда на глава осемнадесета. В тази глава е определено например кои спорове са трудови. И е посочено, че такива са споровете между работника или служителя и работодателя относно възникването, съществуването, изпълнението и прекратяването на трудовите правоотношения, както и споровете по изпълнението на колективните трудови договори и установяването на трудов стаж. Посочено е каква е давността, в какви срокове трябва да се предявят исковете пред съда. За горепосочените договори трябва да важи общият 3-годишен срок. Този срок тече от деня, в който правото, предмет на иска, е станало изискуемо или е могло да бъде упражнено. Срокът не се смята пропуснат, ако преди изтичането му исковата молба е подадена до некомпетентен орган. В този случай исковата молба се препраща служебно на съда. Пак тук е посочено и че производството по трудови дела е безплатно за работниците и служителите. Както и че те не плащат такси и разноски по производството, включително и за молбите за отмяна на влезли в сила решения по трудови дела.

В случаите, когато трудовият договор обаче е недействителен поради приемането на работа на работник или служител, който не е навършил допустимата по този кодекс възраст, недействителността се обявява от Инспекцията по труда.

Посочено е, че в случаите, когато контролен или друг компетентен орган сметне, че трудовият договор е недействителен на някое от горепосочените основания, то той трябва незабавно да сезира съда, за да се произнесе по действителността на трудовия договор.

По съдебния ред могат да се обявяват за недействителни и само отделни клаузи на трудовия договор. Вместо тях за трудовия договор се прилагат съответните повелителни разпоредби на закона или предвиденото в колективния трудов договор.

КТ разпорежда, че страните не могат да се позовават на недействителност на трудовия договор или на отделни негови клаузи, докато тя не бъде обявена и решението за обявяването й не бъде връчено на страните.

Недействителността не се обявява, ако недостатъкът на трудовия договор отпадне или бъде отстранен. Работодателят не може да се позове на недостатък на трудовия договор, който може да се отстрани.

Важно е да се знае, че при обявяване на недействителността на трудовия договор не се прилагат разпоредбите на КТ, които се отнасят до закрилата при уволнение. Сред тях са закрилата за уволнение на майки с деца до 3 години, трудоустроени, хора в отпуск и др. Когато договорът е недействителен, то и те не могат да ползват правилата за закрила.

Според чл.75 от КТ, когато трудовият договор бъде обявен за недействителен и работникът или служителят е действал добросъвестно при сключването му, отношенията между страните по договора до момента на обявяване на неговата недействителност се уреждат както при действителен трудов договор. Тези правила се прилагат и в случаите, когато са обявени за недействителни отделни клаузи на трудовия договор.

Тримата обвиняеми за побоя в Луковит остават за постоянно в ареста

Предишна новина

Намалиха с 10 години присъдата на шуменец, убил майка си

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.