ШОУТО С ЦЕНИТЕ НА ГАЗА

ШОУТО С ЦЕНИТЕ НА ГАЗА

Ако не беше тъжно за българската икономика, щеше да е изключително забавно:
1. "Булгаргаз" е сключил договори с четирима доставчици на газ на фрапиращо различни цени:- с две различни цени от $503 и $305 по договора с Овергаз Инк АД
- $548 по договора с Winterhall Erdgas Handelshaus Zug AG
- $486 по договора с "Газекспорт" (външнотърговското дружество на "Газпром"). Доставяното количество газ от "Газекспорт" е над 30 пъти по-малко от доставяното количество газ от Овергаз Инк! Казано с други думи "Газекспорт" присъства сред доставчиците само за парлама.- $200 по договора с "Мелроуз Рисорсиз" ООД.
Никой не дава обяснения. А става дума за договори, сключвани от монополист. Във всяка цивилизована държава такива договори трябва да се сключват при условията на пълна прозрачност. Каква ти прозрачност – по делото за цената на газа във ВАС бяха изпратени незаверени копия на част от договорите и даже те бяха моментално засекретени. По делото не е имало никакво отбелязване, че документите са дошли. Договорите, предоставени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) бяха толкова ненаред, че даже силно ентусиазираният в подкрепата на държавния орган съдебен състав, отказа да ги приеме. Естествено е, че калпаво сключените договори ще се крият. Особено ако това е направено умишлено. А спирането на работа на множество ползващи газ български заводи красноречиво говори колко "изгодно" са сключени сделките.
2. Производителят на газ е само един – "Газпром". Преговорите на практика са водени само с "Газпром". Възниква въпросът защо доставчиците са различни. Или казано с други думи защо са накачулени различни посредници при доставката на газ от "Газпром" за "Газекспорт"? И защо не се поставя проблемът дали зад тези посредници няма още посредници по сключените договори, за да се приберат максимално пари за неизвестни цели. Защото навремето имаше куп посредници – газът се произвеждаше от "Газпром", след това се продаваше от "Газекспорт" на една от фирмите на "Овергаз", "Овергаз" продаваше на "Топенерджи", "Топенерджи" продаваше на "Булгаргаз" и т. н. Защо договорите не се сключват само с "Газпром" или с неговото външнотърговско предприятие – "Газекспорт"? Може да има само едно единствено обяснение...
3. По цената на газа, за пръв път се води дело във Върховния административен съд срещу решението на ДКЕВР от 30 септември 2008 година за определяне на пределните цени на за продажба на природен газ, с което тези цени бяха увеличени. Последното заседание беше на 15-ти декември. Във връзка с различните цени и различните посредници, жалбоподателите - Съюзът на работодателите, КНСБ и над 30-те основни производители, потребители на газ, поискаха две експертизи от съда, които бяха изцяло подкрепени от прокуратурата.Първата имаше за цел да установи каква е частта от цената на газа, която остава в посредниците. Това е изключително важно при определяне на цената на природния газ. ДКЕВР не е обикновен изчислител на цената на газа. Напротив – съгласно Закона за енергетиката Комисията осигурява "необходимите мерки за снабдяване на потребителите с … природен газ … при изцяло съпоставими, прозрачни и обективни цени, … основани на обективни критерии". Освен това, при определяне на цените, законът постановява, че енергийните предприятия могат "да възстановяват икономически обоснованите разходи за дейността", а не всички разходи, които са правили.  От това следва, че регулаторът е длъжен, по силата на закона, да зачете само обективно необходимите разходи по договорите. С други думи, да не признава излишните разходи като например разходите за допълнителни посредници или прекомерни комисиони на посредници, а също и разходите по договори на по-високи цени, като е длъжен и да даде указание всички тези излишни разходи да не се правят.В това се състои функцията му на регулатор. В частност ДКЕВР би следвало да укаже на "Булгаргаз" да пристъпи към сключване на договори без излишни посредници или без посредници с прекомерна комисиона или без договори с повече от един посредник. Очевидно това искане за експертиза е обосновано от законови изисквания и предполага специални знания, за да се направят необходимите изчисления на комисионите възнаграждения. Вместо това съдът отхвърли искането с аргумента, че експертизата нямала значение за определянето на цената на газа.
Съдебният състав обаче изпадна в противоречие, като допусна експертиза, която да определи какъв бил процентът на природния газ от разходите на жалбоподателите!? Ако ДКЕВР ще изхожда само от цените в договорите и няма да ги оценява, то на още по-малко основание би могла да преценява цените на газа в зависимост от харчовете на жалбоподателите за газ!?  Да не говорим, че ДКЕВР следва да се съобразява евентуално с глобалното влияние на газа върху всички производители и потребители, а не с влиянието върху жалбоподателите. Ами жалбоподателят може да един, може да са 100, може да са 1000. Във всеки от тези случаи би имало различни резултати на стойността на газа в разходите. И такива случайни фактори не биха могли да имат каквото и да е значение за цената на газа. На всичко отгоре председателят на съдебния състав заключи, че ако жалбоподателите се откажат от съществените точки в жалбата си (т. 2 и т. 3), съдът щял да откаже експертизата по този въпрос!!! Вярно, че късат студентите за такива твърдения... Защото съдът е длъжен да провери изцяло законосъобразността на акта, който е оспорен. От какво се жалва жалбоподателят е без значение.
Жалбоподателите поискаха и техническа експертиза, която да установи има ли техническа възможност "Булгаргаз" да внася само от доставчици, които доставят газа на по-ниска цена. Очевидно е, че ако има такава техническа възможност, то ДКЕВР не би следвало да признава за обективно разходоопределящи тези от цените на доставчиците, които са на по-висока цена. И както вече стана дума - да укаже на "Булгаргаз" да внася от доставчици или договори, по които се предлага газ на по-ниски цени. Но съдът отново отхвърли молбата и пак с аргумента, че това не се отразявало на цената на газа. Т. е. излиза, че дали "Булгаргаз" ще внася или няма да внася на по-ниски или по-високи цени в един бъдещ период, това не би могло да повлия на цената на газа!?4. И един на пръв поглед незначителен, но показателен пример. Присъстващите в съдебната зала по делото за цената на газа, бяхме същисани при определяне на това, кой да поеме разноските по експертизата по цената на газа.
Експертизата бе поискана – забележете! – от ДКЕВР. При това, без никой да оспорва сметките, направени от нея. Защото проблемът не е в събирането и изваждането, а в това, че ДКЕВР не е изпълнила законовото си задължение да установи кои са излишните разходи на "Булгаргаз" най-вече по договорите и да му даде указания как да намали тези разходи, което ще доведе до намаление на цените на газа. Никой не си мисли, че хората от ДКЕВР не могат да събират и изваждат, а вероятно и да умножават.
Независимо, че експертизата бе поискана от ДКЕВР, председателят на състава във второто заседание възложи изцяло разходите на жалбоподателите и "Булгаргаз"! Май коментарът е излишен.
5. Гаф стана и по повод предоставянето на договорите за доставка на газ по съдебното дело.Договорите за доставка на "Булгаргаз" би следвало да са част от административната преписка по изготвяне на оспорваното решение на ДКЕВР. Казано с други думи, би следвало да се предоставят от ДКЕВР. Естествено, в първото заседание по делото съдът поиска тези договори от държавната комисия. Комисията даде три непреведени и незаверени договора, които, логично, съдът не прие. Вместо след това да изиска отново договорите в съответния превод, съдът ги поиска от "Булгаргаз". И обяснението, дадено в съдебното заседание беше, че, ето на, "съставът" бил говорил с председателя на ДКЕВР и имал съображения да изиска договорите от "Булгаргаз". Оказва се, че "съставът" може да си коментира със страните в устна форма доказателствата по делото и да решава как да процедира с тях.
6. Разпитът на вещото лице в съдебната зала беше също показателен.В експертизата си то е посочило, че цените на мазут и пр. горива, които определят цената на газа, били черпени от едно списание. Оказа се, че става въпрос не за списание, а за интернет издание. И вещото лице всъщност не е виждало никакво списание.
Освен това се оказа, че вещото лице въобще не е проверявало каквито и да са цени на световните борси, а е ползвало справките на ДКЕВР. Това е и написано черно на бяло в експертизата. Няма и никакви сметки в така наречената констативно-съобразителна част. Казано с други думи вещото лице е преразказало накратко какво е правила ДКЕВР, без да проверява нищо. Което, разбира се, не попречи на съда да приеме експертизата.
Но вещото лице беше изписало следното, много точно отразяващо действителността, заключение: "Цените на самия природен газ не се определят от ДКЕВР"! Абсолютно вярно. ДКЕВР само извършва действията събиране и изваждане и прави това, което й кажат. А в Европейския съюз това е недопустимо. Остава да се види какво ще направи един независим съд. Досега съдът прие неколкократно, че от високите цени на газа няма да настъпят вредни последици и отказваше спирането. Е, достатъчно производители, ползващи газ, спряха да работят, от което следва да се заключи, че последиците са полезни.
   


ВСС не откри нарушения по делото "Маргини"

Предишна новина

Множество операции за престъпления по еврофондове

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.