Ще облагодетелства ли недобросъвестните длъжници абсолютната давност от 10 години?*

Ще облагодетелства ли недобросъвестните длъжници абсолютната давност от 10 години?*
Марин Киров, юрист, снимка: в-к "24 часа"

10-годишна абсолютна давност за дълговете на физически лица е на път да бъде въведена в българския Граждански процесуален кодекс (ГПК). Промени, предложени от депутати от Обединени патриоти вече минаха на първо четене в пленарна зала, но предизвикаха и вълна от коментари и не на последно място негативните становища на министерствата на правосъдието и финансите.

В интервю за в-к „24 часа“ юристът Марин Киров разясни становището си по въпроса и дори нарече промените „бич за бизнеса“. „Според мен абсолютната давност, и то със срок десет години, която погасява всички вземания срещу физически лица независимо от прекъсванията й, е несправедлива на първо място за добросъвестните длъжници и добросъвестните кредитори, а оттам не е пресилено да се каже, че е “бич за бизнеса”. Кредитиране, събиране на вземания, изпълнение на задължения и връщане на дългове сами по себе си не са лоши думи и процеси – лошо е, ако не се спазват съответните правила, затова сме правова държава. Има много хора, които използват кредитиране за развиване на бизнес, кредиторите са техни партньори, използват кредитиране за образование, за здравословни нужди и решаване на проблеми. Те не отричат, че след като имат поет дълг, трябва да го връщат, и го връщат често пъти повече от 7-8 години. Как мислите, че виждат те идеята да се опростят дълговете на други хора, които са теглили няколко поредни кредитa и са използвали услуги, закупували са луксозни стоки без ясна идея и обезпечение за връщането и заплащането им, които се укриват и разпродават имущество само и само да изминат повече години и да се приеме абсолютна давност. Не я виждат добре, притеснени са от това неравенство – едните си плащат и са наказани с абсолютната давност, за сметка на тези, които не си плащат. Не е справедливо да няма преценка за добросъвестност на длъжника, същото се отнася и за кредитора. Не може да се наказва кредитор, който е водил дело и то е продължило 10 години и повече, направил е разноски и ще изгуби освен вземането и разноските си по делата. И да - чак на следващо място е бич за бизнеса, защото няма как да се инвестира, да се кредитира, да се развива каквато и да е бизнес инициатива в неустойчива правна среда, в която изведнъж без експертен дебат от утре се прилагат нови правила, независимо дали се отнася до сегашните изменения, казвам го като принцип. А сегашните изменения за абсолютната давност всъщност ще са наш, български, патент и са отречени от две министерства – Министерството на правосъдието и Министерството на финансите“, коментира Киров.

По думите му, в случая не става дума за това да се търси вина у законодателя дали идеята е „правилна“ или „грешна“, а за това да се държи сметка за нуждата от подобни промени и най-вече за тяхната справедливост. „Законът за нормативните актове основополага, че един закон трябва да отговаря на три изисквания – необходимост, обоснованост и предвидимост. Настоящият проект отговаря само на необходимостта от решение, защото никой не отрича, че има проблем. Не бих се наел с препоръки за оздравяване на проектозакона, но бих призовал към широк експертен дебат – дали в Народното събрание и в съвета по законодателството, дали в Министерството на правосъдието и в съвета по съдебната реформа, в работни групи или на неутрален терен, но призивът ми е за дебат по едно цялостно и комплексно решение на проблемите в отношенията кредитор – длъжник“, коментира юристът.

Киров все пак даде да се разбере, че не отрича нуждата от промени в закона, така че гражданите да не останат „роби на дълговете си“, но подчерта, че е нужен много сериозен дебат и обмисляне на подобна стъпка. „Като човек, който експертно наблюдава от години сектора на дълговете, съдебното изпълнение и събирането на дългове въобще, аз съм привърженик на идеята за личен фалит. Правил съм забележки през годините, че и абсолютната давност, и личният фалит са представяни понякога на гражданите като лесно и бързо освобождаване от дългове безусловно. Универсално решение няма – истината е, че няма унифициран световен модел за личен фалит, някъде, като в САЩ например, моделът е доста либерален и бърз, другаде, като в европейските държави, процедурата е рестриктивна. Но дори в Русия от няколко години действа нелоша система за личен фалит. И бих казал, че нашата държава не е една от последните, които не са се справили с фигурата на вечния длъжник, а по-скоро една от последните и малкото без отделен закон или норми за личен фалит. Личният фалит е процедура, не е еднократно решение за отпадане на всички дългове. Но зад нея стоят законов ред и ясни правила, по които да стане освобождаването от дълга (цялостно или частично) и по които кредиторите да се удовлетворят, доколкото е възможно. Този ред акцентира върху добросъвестността на длъжника, върху неговото поведение преди и след погасяването на дълга, а самата процедура минава под надзора на съда. И когато има такъв ред, балансиран и създаден за нашата реалност и нашите правни и икономически условия, ефектът ще е положителен в следните посоки – ще се ограничат произволът с права и измамите; ще има превенция и дисциплина и за кредитора, и за длъжника“, обясни той.

„Лош закон, но закон е максима от римското право, която вероятно и сега важи при предлагането на абсолютната давност – нека да се приеме нещо, за да има норма, пък ако е погрешно, ще бъде поправено. Аз нямам проблем с това, че група народни представители, избрани от хората, вярват в тази идея, въпреки че съм наясно с правните последици. Но много по-добре би било, ако държат това да е моделът за справяне с “вечния длъжник”, а не приемане на личния фалит, просто да се обосноват много по-обстойно и да ни покажат една подробна оценка на въздействието – да се каже ще има ли и каква ще е промяната в поведението на длъжниците при приемане на такова общо опрощаване на дългове, ще нараснат ли недобросъвестните; същото важи и за кредиторите и събирането на дългове – как ще се изменят банковият сектор и методите за събиране на дългове, ако кредиторът знае, че на първо време е лишен от огромни вземания с приемането на закона, а след това ще трябва да дебне непрекъснато длъжника, за да не изтече срокът; как ще се отрази на бизнеса и междуфирмените отношения и задлъжнялост; какво ще се случи със съдебната система, ако всички започнат да водят дела и избегнат извънсъдебната фаза“, допълни той.

Марин Киров направи и разграничение между давността по отношение на частните и държавните вземания, като обясни, че според него „обществото не може да бъде наказвано за това, че държавата не е събрала данъците си например“. „Това дали давността за частни вземания трябва да е аналогична на давността за държавните вземания, е изцяло юридически въпрос и тук няма място за политика. Държавата разполага с най-големия ресурс и възможности да събира вземанията си и ако не го прави, обществото не трябва да търпи последствия, т.е. обществото не може да бъде наказвано за това, че държавата не е събрала данъците си например. В едни частноправни отношения обаче не може държавата да санкционира добросъвестен кредитор и добросъвестен длъжник само защото са изтекли десет години, основата не е същата и не е равна за страните. При давността по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) спрямо държавата давностният срок започва да тече от момента, в който вземането може да започне да се изпълнява. Същото не важи за частните субекти обаче – защото при тези отношения има извънсъдебна фаза, съдебна фаза и принудително изпълнение. Проблемен е моментът, от който тече абсолютната давност, особено ако е от падежа, защото недобросъвестни длъжници ще могат умишлено да се укриват и да предприемат действия, с които да лишат кредитора от вземането. Затруднени ще бъдат дори и добросъвестните кредитори, които са предприели активни действия по установяване и събиране на вземане, но поради продължителен съдебен процес не са се вместили в десетгодишния срок. Има и други юридически детайли за разликата между уредбата на давността в Закона за задълженията и договорите, която засяга частни субекти, и давността, която е в ДОПК и се отнася до вземания на държавата, но те са твърде специфични и са по-скоро за експертен дебат и юридическа аудитория“, коментира още Киров.

Той е категоричен също така, че ако все пак народните представители са решили да приемат този институт на абсолютната давност, то трябва задължително да вземат под внимание отрицателните становища на министерствата и експертните доводи и предложения в другите становища, които се отнасят до завишаване на срока на абсолютната давност, предвиждане на начален момент, на обхват на дълговете, много важно - и на някакъв елемент на добросъвестност на длъжника. “Иначе ми се иска да съберат всички предложения, които отлежават в деловодството на парламента, да изслушат експерти и неправителствения сектор, да се заяви и волята на правителството, и волята на парламента и да се положи началото на един съвършено различен подход и процес по законодателство с цел приемане на дълготрайни и ефективни решения в сектора, включително на личния фалит. Защото според мен проблеми в банковия сектор и кредитирането, в съдебното изпълнение, с частните съдебни изпълнители, в процеса по извънсъдебно събиране на дългове, проблеми в правосъдието и справедливостта трябва да се решават с нормите, които се отнасят за тях, а не през общата клауза всички са маскари, респективно опрощаваме всичко на всички за нечия сметка“, каза Киров.

И завърши: „Давността е период от време, след изтичането на който кредиторът губи правото си да поиска принудително осъществяване на вземането си спрямо длъжника. Ако приемем, че давността, регламентирана в Закона за задълженията и договорите (със срок 3 и 5 години), е своеобразна санкция за бездействие на кредитора по събиране на дълга, то това се постига, като му се отказва правото на търсене на защита по съдебен ред. Това е ползата за длъжника – не може да бъде съден. Погасява се правото на иск, но в никакъв случай законодателят не въвежда давността като опрощаване на дължимото и насърчаване на недобросъвестно поведение. И всъщност точно това хората не знаят за давността - тя не ликвидира неплатените задължения – независимо дали говорим за сметки за телефон, вода и други периодични плащания, за които се отнася кратката тригодишна давност, или за кредит, за който важи пет години, - a погасява правото на иск. Затова и независимо от изтеклата давност и невъзможността на кредитора да търси правата си по съдебен ред според закона дългът сам по себе си не е погасен и не е заличен и доброволното плащане е единственият възможен и очакван от кредитора резултат. До този момент нашата правна система не е допускала толериране на недобросъвестно поведение и опрощаване на дълга“.

*Становището на Марин Киров е заимствано от интервюто на юриста пред в-к "24 часа"

Още по темата

Напрежение на протеста в София: Кола удари протестиращ

Предишна новина

Китайски хакери атакуваха Ватикана

Следваща новина

Коментари

24 Коментара

 1. 24
  abdullah ibrahim | нерегистриран
  0
  0

  Are you in need of Urgent Loan Here no collateral required all problem regarding Loan is solve between a short period of time with a low interest rate of 2% and duration more than 20 years what are you waiting for apply now and solve your problem or start a business with Loan paying of various bills I think you have come to the right place just contact us We Are Here To Show You A Better Way To Financial Freedom !!!
  Contact Us At : abdullahibrahimlender@gmail.com
  whatspp Number +918929490461
  Mr Abdullah Ibrahim

 2. 23
  abdullah ibrahim | нерегистриран
  0
  0

  Are you in need of Urgent Loan Here no collateral required all problem regarding Loan is solve between a short period of time with a low interest rate of 2% and duration more than 20 years what are you waiting for apply now and solve your problem or start a business with Loan paying of various bills I think you have come to the right place just contact us We Are Here To Show You A Better Way To Financial Freedom !!!
  Contact Us At : abdullahibrahimlender@gmail.com
  whatspp Number +918929490461
  Mr Abdullah Ibrahim

 3. 22
  Dimo | нерегистриран
  2
  0
  До коментар #12 от "съдия | нерегистриран":
  Не бях проследил това, че има внесен подобен проект, но след статията се запознах със становището на колегата проф. Калайджиев и с позицията на автора в 24 часа и другите издания. Няколко наблюдения:
  1. Проектът за закон е непълен, липсват каквито и да е преходни и допълнителни разпоредби, които да го обвържат с останалото законодателство.
  2. Липса подробна и адекватна оценка на въздействието, а мотивите и приложената оценка са формални и политически, вкл. не са си направили труда да изследват давността в Европа и по света, а такъв анализ в парламента има. Или не знаят за него или изводите в него не ги устройва.
  3. Категорично подобен закон ще накърни правата на добросъвестните длъжници, а също и на кредиторите.
  4. Скептичен съм по идеята за частен фалит, само защото на законодателя може да му хрумне да натовари Софийски районен съд, който и без това е затрупан с дела по заповедното. Трябва да се мисли за подсъдността.
  5. Съдът е мястото където да се преценява добросъвестност на длъжника.
  6. Категорично съм против идеята съдебни изпълнители да събират дългове, без да се минава през съда - процедурата е познава в малко европейски държави, с други правни традиции. У нас все още има проблем със съдебното изпълнение.
  7. Не съм изненадан, но съм потресен колко ниско е нивото на депутатите.
  8. Аналогията с давността по ДОПК е въпрос за казус за студенти и е жалко, че депутатите по този начин смесват понятията.
  9. Ще изпратя подробно становище до комисията.

  Пишете им на тия 240 дето ги храним

 4. 21
  76 | нерегистриран
  1
  -1

  Дайте права на чси да правят нотариални заверки и да решават дела за малки суми и разводи.

 5. 20
  иво | нерегистриран
  0
  0

  1.Съгласно ДОПК за вземанията, установявани от Националната агенция за приходите, ПДИ-чл.182 ,ал.1 от ДОПК, се изпраща от ПИ,й се реализира посредством редовното връчване на СДИ по чл.221 ДОПК, чиято цел е да бъдем уведомени 2002г. за образуваните срещу нас изпълнителни дела№№21938/02,26436/02г.А, за да се предизвика правния ефект по чл.172 ал.2 от ДОПК гореописаните действия на публичния изпълнител, следва да са сведени до знанието ни.Няма спор,че ако този юридическият факт не е осъществен, 2002г.,не могат да настъпят правни последици..!
  2. Това ,че няма покана по чл. 182, ал. 1 от ДОПК,и СДИ по Чл.221 от ДОПК.,и липсата на протоколни посещения през 2002г.- по издирването ни на адрес ,/такива протоколи има едва от 2006г/,доказва , ,че няма образувани през 2002г. изпълнителни дела срещу семейството ни ,поради което липсва началният момент ,от който започва да тече вземането ,а оттам и начисляване на лихва..
  3. Гореописаното е доказателство ,че през 2002г. не е имало образувани срещу семейстовото ни гореописаните изпълнителни дела.Същите са догодени ,като такива през 2006г.,когато са и образувани по протоколи за първични действия от 2006г.,и СДИ от м. април 2006г.
  4. Нанесени са ни щети ,защото сме лишени от 2002г. до 2006г. доброволно да заплатим задължението си ,през което време са натрупани задължения в размер на 13.387л.,представляващи 4% ДТ по ГПК, с лихва за забава от ,близо 4000 лв.,по исково по ЗОДВПГ,с кредитори съдилища .При липса на изпълнително основание,видно от изпълнителните листи вземането не е установено в полза на АДВ-НАП,което доказва ,че не са кредитори,още повече няма уведомление от съда за прехвърляне на вземането на АДВ-НАП.
  5.Видно от решение№611/02.12.2011г. на ТД на НАП В.Търново,””НАП НЕ СА титуляри на вземането,а задължение на приходната администрация са тези, за които е компетентна да ги установи по основание и размер.Поради което АДВ-НАП няма правомощия да се разпореди с тях,тъй като са на други институции /-в случая съдилищата/,поради което и липсва законово основание и правна възможност да ни бъде възстановена сумата по тези изпълнителни дела от 2002г..Което доказва че изпълнителните листи, погрешно са й изпратени .
  6. Въпреки това ,без да има вземане на държавата, и без съдебен контроли и без произнасяне по същество на съд, публичния изпълнител,чрез държавна принуда опис и възбрана на домът ни , събира гореописаната сума по банковата сметка на НАП,,даже и ,при изтекла погасителна давност,а оттам и доказателство за невъзможност ,за връщането ни на това вземане по тези изпълнителни дела доказващо нарушаване на принципите на правовата държава.

 6. 19
  Финансист | нерегистриран
  1
  0

  Ако 10г. Муньо и Муньовица не могат да си съберат вземанията ,които са раздавали необезпечени и единственно от липса на ментално здраве и жажда за бързо забогатяване при всички налични ЧСИ, Колектори , Иизпълнителни листове и каква ли не принуда и правни инструменти ,които са единственно и само в полза и на страната на кредиторите то Муньо и Муньовица е редно да метат улиците и да не споменават думата право пари и банкиране камо ли да им появеряват материални ресурси и кредит за да трупат несъбираеми за фирмите задължения. В много белиследователно по развити държави ,към които се стремим и ние има къде къде по либерален модел с по кратки и минимални срокове от 3,5, 6г в които се нулира абсолютно всяко задължения на физически лица ако то не е събрано до тогава. .Давам пряк пример в САЩ.Взависимост щата Ню Йорк и Ню Джързи имат 4-5г. абсолютна давност в която ако не си платил всичко се изличава от кредитната ти история.И започваш на ново щеш не щеш не щеш на чисто .В тоя период колектори те призовават да платиш ,но не се стига до никакви запори отнемане на коли или блокиране на нормалният живот на субекта.Просто кредитната история на неизрядният рухва и се срива и отнема нови 4-6 г за да се изгради свястна ннова и чиста история ,която му дава право да получи отново първо най минимален кредит от 200$ а после като докаже за 2-3 г че го бива да плаща някога ще види и нормални лихвипо кредитни линии.. Башибозушките изпълнение в БГ на набедени прависти и правни неграмотии искащи 100г давност са неуместни.Една икономика не може да функционира без поемане на отговорност и изличаване на задължения. Блокажа на кредитополучатели дори за 10 е унищожителен за банковата и цялостната не само финансова система ами и за бизнеса.Това означава ,че 10г кредитополучател не може да вземе нищо легално.Тотално ссе изключва от системите.Това е въпиюща неграмотия понеже тези хора предлагащитакоява нещо си нямат хал хабер от финанси и икономика или как функционират парите.Замразяване на кредитополучател за 15-20 г като неизряден и равносилно на на смърт и изключване на 99% от платежоспособното население на територията на страната от всякакви системи за кредит и банкиране поради факта ,че някакви лакоми хора са раздавали меко казано престъпно финансов и материален ресурс без никакви реални обезпечения Жез елементарно да проверят кредитна история минало възможности финансова систуация и тн. на субекта. Кой е виновен за това. Даващият естествено не може да раздаваш на безработни ученици по 45000 лв Iphone на ръба на закона да подписваш договои по телефона и в офиси с цел да се облагодетелстваш и вдигнеш заплатата ,а после да роиш несъбираеми и да се наряваш на чудо че те ще върнат при положение ,че 80 %работи на черно и извън реалната икономика. Вкарването дори в 10г давност на огромен % хора обрича да минат в тъмният сектор.Обратното занижаването на санкцията до 5-6 г е стимул да поддържа изрядна кредитна история рефлектираща в по добри лихви по ипотечни заеми депозити кредитни карти и тн. Изначало е сбъркана логиката ви г-да набедени прависти и финансисти.Всичко ако питат мен за кредити до 10 000 лв трябва да подлежи на 2г абс. давност. и 2 г не събереш ли тези задължения освобождаваш системата.За големите кредити нека е 10г. Но основно ви е сбъркана логиката обезпеченията и стимулът на неизрядният да плати.Не може да мачкаш биеш и тероризираш и озлобяваш хората с мутри и да се надяваш ,,че той ще плати. Всички мъже от т.нар колектори трябва д абъдат уволнени.Доказано жените и подхода им имат стократно по голям шанс да убедят един неизряден да плаща и той плаща отколкото физическа емоционална и тн заплаха и съденбни принуди ако щеш

 7. 18
  Чси | нерегистриран
  2
  -1
  До коментар #17 от "Добросъвестен длъжник | нерегистриран":
  Имам образувано ИД при ЧСИ от 2013г до момента разпродадоха ипотекираните имоти както и имоти които са собственост на физическо лице /не са ипотекирани/. През тези години както и в момента ми се удържа и от трудовото възнаграждение. Взискателя Банка събра известна сума по делото и продаде вземанията си на Агенция за вземания София. Няколко години Агенцията за вземания са взискател по ИД те също събраха някаква сума от продажба на имоти и от трудовото ми възнагражнение. В момента подготвят документи да продадат дълга на друго и то физическо лице като ме уведомиха ,че ще получа за това съобщение. Физическото лице ще стане взискател по ИД и така до безкрайност тъй като сумите които се погасяват по дело по голямата част са за лихви и разноски. Главницата е олихвяема сума . Искам и да споделя тормоза през тези години с огледите на имотите и заплахите. Вече сме на ръба аз и семейството ми . В момента тече публична продан на имота в който живеем.Та кой да попитам до кога ще продължа това .......,като нямаме закон нито за фалит на физическо лице нито за давност.

  Като лъжат хората с давността, умишлено протакат личния фалит. Гадове са!!! МУТРИ ВЪН!

 8. 17
  Добросъвестен длъжник | нерегистриран
  2
  0

  Имам образувано ИД при ЧСИ от 2013г до момента разпродадоха ипотекираните имоти както и имоти които са собственост на физическо лице /не са ипотекирани/. През тези години както и в момента ми се удържа и от трудовото възнаграждение. Взискателя Банка събра известна сума по делото и продаде вземанията си на Агенция за вземания София. Няколко години Агенцията за вземания са взискател по ИД те също събраха някаква сума от продажба на имоти и от трудовото ми възнагражнение. В момента подготвят документи да продадат дълга на друго и то физическо лице като ме уведомиха ,че ще получа за това съобщение. Физическото лице ще стане взискател по ИД и така до безкрайност тъй като сумите които се погасяват по дело по голямата част са за лихви и разноски. Главницата е олихвяема сума . Искам и да споделя тормоза през тези години с огледите на имотите и заплахите. Вече сме на ръба аз и семейството ми . В момента тече публична продан на имота в който живеем.Та кой да попитам до кога ще продължа това .......,като нямаме закон нито за фалит на физическо лице нито за давност.

 9. 16
  Юлиян | нерегистриран
  4
  -1
  До коментар #15 от "по адв.Е.Гунчева | нерегистриран":
  Днес простият Банкянски тулуп заяви, че два и половина милиона българи сме избрали „прост летец“ за държавен глава. Той, пожарникарят, не видял нито един истински пожар, телохранителят, мутрата, псевдодокторът на физкултурните науки, смее да определя летците за прости. И си позволи да нарече един български генерал „тъпанар“. И то генерал, избран реално от милиони българи, без купени гласове.
  Борисов, пилотите са елитът на армията. Те са като орли в небето и са мечтали от малки да летят. А не да пълзят, докато се докопат до властта. Червеите няма да ги разберат.
  Летец е бил капитан Списаревски, станал жив таран, докато е защитавал небето над София от днешните ти американски господари. И той ли е „прост летец“? Прости летци ли са всички български пилоти, пазили небето над Родината си?
  Ти, от блатото и тинята, в която си затънал със себеподобните си гербоиди, дори не разбираш какво е да летиш. Да си свободен. Да виждаш отвъд хоризонта и над теб да са само Бог и облаците. Няма и да го разбереш. Защото си роден да пълзиш и да отвращаваш всичко чисто и нормално в този свят.
  Защото тези от блатото винаги се харесват взаимно. Ние пък обичаме да летим. Дори в мечтите си, в които теб изобщо те няма.
  И затова тази вечер България въстана. Само пред МС в София са 120 ХИЛЯДИ българи, искащи оставката на Мутрата. В 10-те най-големи български градове е същото. Оставка! МУТРИ ВЪН!

  Елена Гунчева

  Той затова обещава опрощаване на дългове, от страх.

 10. 15
  по адв.Е.Гунчева | нерегистриран
  7
  0

  Днес простият Банкянски тулуп заяви, че два и половина милиона българи сме избрали „прост летец“ за държавен глава. Той, пожарникарят, не видял нито един истински пожар, телохранителят, мутрата, псевдодокторът на физкултурните науки, смее да определя летците за прости. И си позволи да нарече един български генерал „тъпанар“. И то генерал, избран реално от милиони българи, без купени гласове.
  Борисов, пилотите са елитът на армията. Те са като орли в небето и са мечтали от малки да летят. А не да пълзят, докато се докопат до властта. Червеите няма да ги разберат.
  Летец е бил капитан Списаревски, станал жив таран, докато е защитавал небето над София от днешните ти американски господари. И той ли е „прост летец“? Прости летци ли са всички български пилоти, пазили небето над Родината си?
  Ти, от блатото и тинята, в която си затънал със себеподобните си гербоиди, дори не разбираш какво е да летиш. Да си свободен. Да виждаш отвъд хоризонта и над теб да са само Бог и облаците. Няма и да го разбереш. Защото си роден да пълзиш и да отвращаваш всичко чисто и нормално в този свят.
  Защото тези от блатото винаги се харесват взаимно. Ние пък обичаме да летим. Дори в мечтите си, в които теб изобщо те няма.
  И затова тази вечер България въстана. Само пред МС в София са 120 ХИЛЯДИ българи, искащи оставката на Мутрата. В 10-те най-големи български градове е същото. Оставка! МУТРИ ВЪН!

  Елена Гунчева

 11. 14
  Митака | нерегистриран
  10
  0
  До коментар #13 от "Гошо | нерегистриран":
  Да се даде право на ЧСИ-тата да правят нотариални заверки и да се явяват по дела като адвокати; също и да отпускат кредити до 1000 лв и да ги събират без съдебно решение!

  Даже да закрият канторите в провинцията и да останат само в София.

 12. 13
  Гошо | нерегистриран
  11
  -2

  Да се даде право на ЧСИ-тата да правят нотариални заверки и да се явяват по дела като адвокати; също и да отпускат кредити до 1000 лв и да ги събират без съдебно решение!

 13. 12
  съдия | нерегистриран
  16
  -1

  Не бях проследил това, че има внесен подобен проект, но след статията се запознах със становището на колегата проф. Калайджиев и с позицията на автора в 24 часа и другите издания. Няколко наблюдения:
  1. Проектът за закон е непълен, липсват каквито и да е преходни и допълнителни разпоредби, които да го обвържат с останалото законодателство.
  2. Липса подробна и адекватна оценка на въздействието, а мотивите и приложената оценка са формални и политически, вкл. не са си направили труда да изследват давността в Европа и по света, а такъв анализ в парламента има. Или не знаят за него или изводите в него не ги устройва.
  3. Категорично подобен закон ще накърни правата на добросъвестните длъжници, а също и на кредиторите.
  4. Скептичен съм по идеята за частен фалит, само защото на законодателя може да му хрумне да натовари Софийски районен съд, който и без това е затрупан с дела по заповедното. Трябва да се мисли за подсъдността.
  5. Съдът е мястото където да се преценява добросъвестност на длъжника.
  6. Категорично съм против идеята съдебни изпълнители да събират дългове, без да се минава през съда - процедурата е познава в малко европейски държави, с други правни традиции. У нас все още има проблем със съдебното изпълнение.
  7. Не съм изненадан, но съм потресен колко ниско е нивото на депутатите.
  8. Аналогията с давността по ДОПК е въпрос за казус за студенти и е жалко, че депутатите по този начин смесват понятията.
  9. Ще изпратя подробно становище до комисията.

 14. 11
  iliev | нерегистриран
  15
  -1

  Да приемете 10 годишна давност даже 5 и да може онзи длъжника с милионите и хеликоптерите дето се беше закачил на Мая Манолова да си погаси всички дългове и да започне наново да трупа...

 15. 10
  ЧСИ | нерегистриран
  9
  -7

  Аз искам ЧСИ-тата да събират всички дългове - със съд, без съд, да правят заверки като нотариуси, да имат право да са адвокати, да са синдици. Искам ЧСИ-тата да могат всичко.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.